Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Divoká jízda za svobodou. Film King Skate má premiéru na MFF Karlovy Vary, do kin zamíří v září

Divoká jízda za svobodou. Film King Skate má premiéru na MFF Karlovy Vary, do kin zamíří v září

word image 4
word image 4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film King Skate, mapu­jí­cí feno­mén ska­te­bo­ar­din­gu v ČSSR 70. a 80. let, bude ve svě­to­vé pre­mi­é­ře uve­den v nesou­těž­ní čás­ti hlav­ní­ho pro­gra­mu MFF Karlovy Vary. Snímek, v němž tvůr­ci zpra­co­va­li desít­ky hodin uni­kát­ních archiv­ních zábě­rů dnes již kul­tov­ní ska­te­bo­ar­din­go­vé komu­ni­ty, nato­čil reži­sér a spi­so­va­tel Šimon Šafránek. „Je to film o par­tě lidí, kte­rá si za želez­nou opo­nou vytvo­ři­la vlast­ní svo­bod­ný svět plný neko­neč­né ener­gie, rados­ti, adre­na­li­nu, přá­tel­ství a hud­by,“ říká o fil­mu Šafránek. Právě hud­ba je jed­nou z nej­dů­le­ži­těj­ších a také nej­ná­klad­něj­ších slo­žek fil­mu. Aby film mohl vstou­pit do čes­kých kin s hud­bou 20 iko­nic­kých svě­to­vých i domá­cích kapel, žáda­jí tvůr­ci o pomoc veřej­nost a spouš­tí crowd­fun­din­go­vou kam­paň na ser­ve­ru HitHit. Premiéra je plá­no­vá­na na 20. září.

Kampaň fil­mu na HitHit: https://www.hithit.com/cs/project/5005/king-skate-film

První ukáz­ka z fil­mu: https://youtu.be/XCMR2R569Q0

Unikátní archiv­ní zábě­ry

Počátky ska­te­bo­ar­din­gu se v Československu datu­jí do 70. let. V té době sku­pin­ka prv­ních nad­šen­ců, mezi kte­ré pat­řil napří­klad Petr Forman, Ivan „Zobák“ Pelikán, či budou­cí mis­tr svě­ta Luděk Váša, zača­la obje­vo­vat kouz­lo toho­to spor­tu. Brzy se zača­ly sta­vět prv­ní u-rampy, orga­ni­zo­vat hro­mad­ná setká­ní a poz­dě­ji i závo­dy. „Máme štěs­tí, že se oko­lo té par­ty prů­kop­ní­ků vždyc­ky pohy­bo­val někdo s kame­rou, a že jsme se k těm uni­kát­ním dobo­vým zábě­rům dosta­li. Není na nich jen jež­dě­ní a závo­dě­ní, ale taky spous­ta emo­cí a lidí samot­ných,“ říká reži­sér Šimon Šafránek. „Začali jsme objíž­dět repub­li­ku a hle­dat hrdi­ny té zvlášt­ní doby. Každý má jiný osud, ale jed­no se opa­ku­je. Radost, mlá­dí, ta doba, kdy člo­věk chce zaží­vat kaž­dý den nová dob­ro­druž­ství. Byl to, jak říká jed­na z postav fil­mu, ‚neko­nečnej mejdan‘. Tu mimo­řád­nou ener­gii se sna­ží­me co nej­lé­pe pře­dat.“

Žádný mejdan se neo­be­jde bez hud­by

Hudba byla se ska­te­bo­ar­din­gem vždy sil­ně pro­po­je­na. „Brzy nám bylo jas­né, že bez kapel jako jsou The Clash, Sex Pistols nebo Devo auten­tic­kou atmo­sfé­ru do fil­mu nikdy nedo­sta­ne­me,“ vysvět­lu­je skla­da­tel Martin Přikryl. Výsledkem něko­li­ka­mě­síč­ní prá­ce ve střiž­ně byl ved­le samot­né­ho fil­mu také soun­d­track číta­jí­cí 40 skla­deb od dvou desí­tek více či méně kul­tov­ních kapel. Cena za prá­va k hud­bě se vyšpl­ha­la na dvoj­ná­so­bek původ­ně plá­no­va­né­ho roz­počtu. Tvůrcům se poda­ři­lo vyjed­nat prá­va pro fes­ti­va­lo­vé uve­de­ní v Karlových Varech. Nyní žáda­jí o pomoc veřej­nost, aby moh­li zapla­tit prá­va také pro dis­tri­buci v kinech. Na ser­ve­ru HitHit je spouš­tě­na crowd­fun­din­go­vá kam­paň, kde si při­spě­va­te­lé mohou vybrat z řady odměn. K dis­po­zi­ci je napří­klad pla­kát k fil­mu, limi­to­va­né edi­ce tri­ček a ska­te­bo­ar­dů nebo lek­ce ska­te­bo­ar­din­gu s hrdi­ny fil­mu.

Snímek vzni­kl v pro­duk­ci spo­leč­nos­ti Negativ, v kopro­duk­ci s Českou tele­vi­zí, spo­leč­nos­tí Magiclab a za pod­po­ry Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie. Distributorem v čes­kých kinech je spo­leč­nost Aerofilms.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78285 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72035 KB. | 23.04.2024 - 13:22:34