Kritiky.cz > Recenze knih > OMEGA. Jak nalézt vnitřní bohatství.

OMEGA. Jak nalézt vnitřní bohatství.

omegaaa
omegaaa
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha je urče­na pro všech­ny, kdo hle­da­jí „plnost“ živo­ta, jeho sku­teč­né napl­ně­ní tj. sna­hu o pojmu­tí svě­ta „prin­ci­pů živo­ta“ ve vzta­hu k plnos­ti a napl­ně­né­mu živo­tu. OMEGA jako tako­vá pak před­sta­vu­je obrov­skou revo­lu­ci v našem myš­le­ní, poci­tech, v našem vědo­mí a v našich jed­not­li­vých čin­nos­tech.

Autoři záměr­ně pojme­no­va­li tuto kni­hu pod­le kon­ce řec­ké abe­ce­dy tj. Omegou, neboť je zřej­mé, že abychom se dosta­li na úpl­ný konec ces­ty, musí­me nej­pr­ve na ní vstou­pit a pro­jít si ji celou od Alfy až k oné Omeze.

Tento prů­vod­ce je napsán dvě­ma úhly pohle­du a dvě­ma dru­hy barev­né­ho písma, kde kaž­dá z barev před­sta­vu­je myš­len­ko­vý chod jed­no­ho z auto­rů. Oba auto­ři se totiž sami roz­hod­li, že budou tuto kni­hu psát pís­mem růz­né bar­vy, VEIT tma­vě čer­ve­nou a RUEDIGER bar­vou  mod­rou.

Jednotlivé kapi­to­ly psa­li zčás­ti auto­ři samo­stat­ně, tak jak to odpo­ví­da­lo síle jejich indi­vi­du­a­lit, zčás­ti však jeden dru­hé­mu do tex­tu vstu­pu­jí. Tmavě čer­ve­ná a tma­vě mod­rá barva dáva­jí dohro­ma­dy bar­vu fia­lo­vou, bar­vu jed­no­ty pro­ti­kla­dů a stře­du, čímž oba auto­ři nazna­ču­jí, že chtě­jí spo­jit spo­leč­né síly a sjed­no­tit svo­je vzá­jem­né odliš­nos­ti tj. sna­ha a pokus dosáh­nout plnos­ti živo­ta na všech rovi­nách.

„Kde není radost, není ces­ta.“

Ruediger s Veitem sdí­lí svo­je vlast­ní zku­še­nos­ti, vědo­mos­ti, díky kte­rým chtě­jí své čte­ná­ře pod­po­ro­vat a moti­vo­vat k dal­ším kro­kům, pomo­ci najít v momen­tál­ním roz­po­lo­že­ní hlu­bo­ký smy­sl, při kte­rém pood­krý­va­jí skry­tá vlák­na hlub­ších sou­vis­los­tí mezi jed­not­li­vý­mi věc­mi.

Z nit­ra ilu­ze nedo­stat­ku žeb­rá­me o lás­ku, padá­me za oběť opo­je­ní kon­zu­mem, honí­me se za peně­zi, vyko­ná­vá­me čin­nos­ti, kte­ré zra­ňu­jí naši inte­gri­tu, jsme lač­ní, hro­ma­dí­me věci, cítí­me se méně­cen­ní, trpí­me nemo­ce­mi, vede­me vál­ky mezi mužem a ženou, mezi chudý­mi a boha­tý­mi, mezi náro­dy a nábo­žen­ství­mi. Ten, jehož vědo­mí je otrá­ve­no nedo­stat­kem, pře­hlí­ží svo­je vnitř­ní bohat­ství, nedo­ká­že už vel­ko­ry­se a svo­bod­ně mys­let, stá­vá se otro­kem své­ho vlast­ní­ho hle­dá­ní -  aby nale­zl „to“, co koneč­ně uti­ší jeho hlad.

Sami auto­ři říka­jí, že pokud člo­věk věří tomu, že mu něco chy­bí, bude tím­to nedo­stat­kem otra­vo­vat nejen svůj vlast­ní život, ale i živo­ty ostat­ních. Pokud však budou vyu­ží­vat tuto tíhu s opa­tr­nos­tí k tomu, aby pozna­li sami sebe, sta­ne se to pro ně význam­nou zastáv­kou na ces­tě domů.

„Našel jsem, co jsem hle­dal - SEBE.“

V závě­ru kni­hy jsou uve­de­ny pří­kla­dy půso­be­ní záko­nů osu­du, pra­vi­dla hry, kte­rá se nazý­va­jí život a samo­zřej­mě se neza­po­mí­ná ani na dva­náct život­ních pra-principů: MARS - BERAN (agre­se, vzmach), VENUŠE - BÝK (sebe­hod­no­ce­ní, zako­ře­ně­ní, smys­lo­vá radost), MERKUR - BLÍŽENCI (vzá­jem­né sdí­le­ní a komu­ni­ka­ce), LUNA - RAK (cit­li­vost, pocho­pe­ní, bez­pe­čí, život­ní ryt­mus), SLUNCE - LEV (kre­a­ti­vi­ta, vyza­řo­vá­ní, střed), MERKUR - PANNA (pořá­dek a rozum), VENUŠE - VÁHY (skryt har­mo­nie bohat­ství), PLUTO - ŠTÍR (radi­kál­ní bohat­ství), JUPITER - STŘELEC (růst, nale­ze­ní smys­lu), SATURN - KOZOROH (vytr­va­lost), URAN - VODNÁŘ (buřič), NEPTUN - RYBY (oce­án jed­no­ty).

To všech­no má zabrá­nit tomu, aby se kaž­dý jedi­nec cítil neú­pl­ný, náchyl­ný ke stra­chu, k lač­nos­ti a k žádosti­vos­ti, neboť se dost čas­to dostá­vá do situ­a­ce, kdy musí o svo­je štěs­tí bojo­vat. Ale dle auto­rů je opak prav­dou a nau­čí vás, že nemá smy­sl bojo­vat, ale najít v sobě to nej­lep­ší.

Jednotlivé kapi­to­ly jsou roz­dě­le­ny na čás­ti, to pod­le toho, kte­rý z auto­rů se prá­vě ují­má hlav­ní­ho slo­va tj. roz­dě­le­ní tex­tu na otáz­ky ke mně samé­mu, na pod­ně­ty k živo­tu a na vývo­jo­vé stup­ně.

Sami auto­ři násled­ně ve všech kapi­to­lách podrob­ně popí­ší, vysvět­lí a pro­ve­dou vývo­jo­vým kru­hem tvo­ře­né­ho sou­bo­rem dva­nác­ti pra-principů. Zdůrazní, že je pou­ze na náš samot­ných, jakou ces­tu si nako­nec zvo­lí­me, a jaký ze čtyř ele­men­tů (vody, ohně, vzdu­chu, zemi) bude­me mít na své stra­ně.

U kaž­dé­ho z těch­to prin­ci­pů dopo­drob­na roze­be­rou jeho sou­hrn­ný výčet svět­lých a stin­ných strá­nek, jež dále podrob­ně­ji roz­ve­dou. Čtenáři polo­ží „Otázky k sobě samé­mu“, na kte­ré nepřed­klá­da­jí žád­né odpo­vě­di.

Na všech­ny tyto polo­že­né otáz­ky si musí kaž­dý odpo­vě­dět sám, zamys­let se nad nimi a zvo­lit si ty správ­né a jed­not­li­vé pri­o­ri­ty, pře­svěd­čit se o tom na vlast­ní kůži, zda je to oprav­du to, co cítí­te a co ve sku­teč­nos­ti chce­te, aniž bys­te do toho­to roz­hod­nu­tí byli něčím nebo někým natla­če­ni.

Kromě toho pood­ha­lí i jed­not­li­vé vývo­jo­vé stup­ně daných prin­ci­pů do sed­mi bodů a před­lo­ží čte­ná­ři jed­not­li­vé pod­ně­ty pro prak­tic­ký život, to jak dospět k tomu, abychom byli lep­ší a vnitř­ně spo­ko­je­něj­ší se svým živo­tem, jak si svůj život vnitř­ně obo­ha­tit k lep­ší­mu...

V samot­ném závě­ru kni­hy najde­te cel­ko­vé shr­nu­tí a hlav­ní myš­len­ku Omegy: Můžeš dojít napl­ně­né­ho živo­ta, pro­stou­pe­né­ho niter­ným i vněj­ším bohat­stvím. Už svo­jí ocho­tou být šťast­ný spl­ňu­ješ před­po­klad, že se šťast­ným sku­teč­ně sta­neš. Každý musí zdo­lá­vat svo­je život­ní úko­ly, zvlád­nout svůj svět, a kaž­dý - včet­ně tebe - k tomu také dostal do rukou potřeb­né pro­střed­ky. Máš dokon­ce dvě ruce, kte­ré tě na tvo­je mož­nos­ti upo­mí­na­jí a kte­ré se - jak odpo­ví­dá jejich pola­ri­tě - ide­ál­ně dopl­ňu­jí. Vždy a všu­de se můžeš cho­pit pří­le­ži­tos­tí, kte­ré se ti naský­ta­jí, abys svůj život a život vůbec nále­ži­tě zvlá­dl. Máš také dvě nohy, s jejich pomo­cí se můžeš kam­ko­li pře­su­nout a dobýt svět v tom smys­lu, že jej poznáš. Čiň tedy prá­vě to a dob­ře si jej pro­hlí­žej. Prohlížej si tedy svůj svět i celý vel­ký svět kolem sebe pozor­ně, abys na něj zís­kal co nej­lep­ší náhled. Země je ze své nej­vět­ší čás­ti stá­le neu­vě­ři­tel­ně krás­ná a bude tě napl­ňo­vat nad­še­ním, dá kří­d­la tvé duši. A tvůj nej­lep­ší mož­ný pohled na svět, vze­šlý z tvé­ho peč­li­vé­ho pozo­ro­vá­ní, tě bude v poci­tu nad­še­ní dále posi­lo­vat. Tomu, co pro­ží­váš, pak poro­zu­míš na poza­dí již mno­ho­krát zmí­ně­ných pra­vi­del hry jmé­nem život. Pokud tedy cítíš potře­bu něco ve svém živo­tě změ­nit, zasáh­ni do něj - a život jako celek bude opět dávat smy­sl. Tím napl­níš pra­vi­dlo vylé­če­ní a uzdra­ve­ní.“

Autoři mys­le­li sku­teč­ně na všech­no, a pro­to do dodat­ku zahr­nu­li jed­not­li­vé kniž­ní a tele­viz­ní tipy vhod­né pro jed­not­li­vé prin­ci­py, dal­ší výkla­do­vé kni­hy a důle­ži­té adre­sy pro dal­ší mož­né samo­stat­né stu­di­um v této oblas­ti. „Zázrak živo­ta, kte­rý nás vyba­vil schop­nos­tí ptát se, pozná­vat a milo­vat.“

Tato kni­ha vám může pomo­ci nasta­vit mysl tak, abys­te sami na sobě nikdy nepo­cí­ti­li vnitř­ní nedo­sta­tek, kte­rý vět­ši­na z nás má v sobě vel­mi sil­ně zako­ře­ně­ný. Provede vás ces­tou, i když ne vždy jed­no­du­chou, jak sku­teč­ně a napl­no pro­žít svůj život pro­střed­nic­tvím „vnitř­ní­ho“ bohat­ství a sdí­lej jej pak i s okol­ním svě­tem.

„Tato kni­ha tě zve k sobě samé­mu. Aby sis na sebe vzpo­mněl. Aby ses pro­bu­dil. Abys pozve­dl peru­tě svo­jí duše a napjal je do plné šíře. Abys plně poznal svo­je niter­né bohat­ství a osla­vil je. Abys svo­je bohat­ství doká­zal vyu­žít i nave­nek. A koneč­ně abys poté svo­je nové zku­še­nos­ti doká­zal sdí­let s námi ostat­ní­mi....“

OMEGA. Jak nalézt vnitř­ní bohat­ství

Autoři: Ruediger Dahlke, Veit Lindau

Překlad: Dagmar Sklenářová

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2019 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran: 230

ISBN: 978-80-264-2394-2


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Na okraji17. října 2021 Na okraji Nemůžeme děti ochránit před vším..... To, že děti nemůžeme ochránit před vším, přece neznamená, že bychom je neměli chránit před tím, před čím je ochránit dokážeme... Napínavý severský […] Posted in Recenze knih
  • NEMOŽNÉ NA POČKÁNÍ28. května 2019 NEMOŽNÉ NA POČKÁNÍ Nemožné na počkání je další kniha od autora „Revoluce zevnitř“, která vás provede devadesátidenním programem jak přivést své sny k životu, a doslova proměnit nemožné na možné. Všichni […] Posted in Recenze knih
  • Každý den je nový začátek17. ledna 2019 Každý den je nový začátek Nová kniha (nebo spíš knížečka - je opravdu drobounká) Jarmily Mandžukové, která doteď psala hlavně knihy o správné stravě, nese podtitul Každý nový den je zázrak aneb 100 + 1 laskavých […] Posted in Recenze knih
  • Když zmizela24. března 2024 Když zmizela V knize "Když zmizela" od norské autorky Alex Dahl se můžete těšit na famózní glam-noir thriller vyprávějící o všech nástrahách módního průmyslu a svůdnosti moci, o silném poutu mezi […] Posted in Recenze knih
  • Vězenkyně1. srpna 2023 Vězenkyně Po pravdě tak geniálně promyšlený thriller jako je Vězenkyně od B.A. Paris, od autorky bestsellerů Za zavřenými dveřmi a V pasti lži, jsem už dlouho nečetla a určitě se k němu zas někdy s […] Posted in Recenze knih
  • Že se to nesmí? Ale ano, s touhle knihou "Rozstříhej si knihu!" se porušují všechna nepsaná pravidla....22. ledna 2023 Že se to nesmí? Ale ano, s touhle knihou "Rozstříhej si knihu!" se porušují všechna nepsaná pravidla.... Milovníci papírových vystřihovánek, papíru a nůžek by si určitě neměli nechat  ujít velmi zajímavou a kouzelnou knihu s názvem "Rozstříhej si knihu", jež vydala Metafora, […] Posted in Recenze knih
  • Nepříliš šťastná rodina12. ledna 2023 Nepříliš šťastná rodina Pokud máte zálusk na oddychovou detektivku, tak si určitě nenechte ujít knihu "Nepříliš šťastná rodina" od kanadské spisovatelky Shari Lapeny, jež vydalo nakladatelství Euromedia Group, […] Posted in Recenze knih
  • Receptář prima nápadů12. prosince 2022 Receptář prima nápadů Kniha "Receptář prima nápadů" je skvělou knihou pro všechny pěstitele, chovatele, chalupáře, kutily a pro všechny ty, co chtějí pěkně a pohodlně bydlet, příjemně relaxovat a zdravě […] Posted in Recenze knih
  • ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME26. června 2022 ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME Už jste se alespoň jednou v životě chtěli cítit spokojení, šťastní a úžasní? Ano, ale nevíte jak? Stačí se začíst do této poutavé knížky autorky Anety Langrové “Úžasní takoví, jací jsme. […] Posted in Recenze knih
  • Třináctá oběť3. září 2021 Třináctá oběť Třináctá oběť je dalším dílem z detektivní série s kriminalistou Maxem Wolfem, jejímž autorem není nikdo jiný než Tony Parsons. Příběh začíná v okamžiku, kdy je jednoho brzkého rána v […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47497 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72311 KB. | 18.05.2024 - 05:27:49