Kritiky.cz > Recenze knih > Že se to nesmí? Ale ano, s touhle knihou „Rozstříhej si knihu!“ se porušují všechna nepsaná pravidla....

Že se to nesmí? Ale ano, s touhle knihou „Rozstříhej si knihu!“ se porušují všechna nepsaná pravidla....

325782807 1423210121784059 2628635184737395666 n
325782807 1423210121784059 2628635184737395666 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Milovníci papí­ro­vých vystři­ho­vá­nek, papí­ru a nůžek by si urči­tě nemě­li nechat  ujít vel­mi zají­ma­vou a kou­zel­nou kni­hu s názvem „Rozstříhej si kni­hu“, jež vyda­la Metafora, s.r.o..

Vystřihovánky jsou vel­mi skvě­lou rela­xač­ní meto­dou, u kte­rých si nejen skvě­le odpo­či­ne­te, ale i tak tro­chu potrá­pí­te svo­jí trpě­li­vost.

Prostřednictvím této kni­hy nejen načer­pá­te spous­tu tvůr­čí inspi­ra­ce do svých domo­vů, ale o spous­tu kre­a­tiv­ních výzev, a navíc pood­ha­lí­te i kouz­lo a tajem­ství papí­ro­vých vystři­ho­vá­nek, coby pře­krás­ných umě­lec­kých děl z toho nej­lev­něj­ší­ho mate­ri­á­lu jaký na trhu je, a to papí­ru.

Kniha obsa­hu­je cel­kem pět kapi­tol, zamě­řu­jí­cí se na jed­nu z oblas­tí papí­ro­vé­ho svě­ta. V prv­ní kapi­to­le se dopo­drob­na sezná­mí­te s vel­mi zají­ma­vou his­to­rií pojí­cí se s papí­ro­vý­mi vystři­ho­ván­ka­mi. Jednoduše vás pro­ve­de jejich kou­zel­ným svě­tem od dáv­né minu­los­ti až po sou­čas­nost.

V dru­hé kapi­to­le s názvem „Jak začít“, vám uká­že, jak může­te s mini­mál­ním vyba­ve­ním a téměř bez jaký­ko­liv zku­še­nos­tí začít prak­tic­ky tvo­řit z minu­ty na minu­tu. Navíc vás sezná­mí se vše­mi pomůc­ka­mi, mate­ri­á­ly, jed­not­li­vý­mi dru­hy papí­ru, nůž­ka­mi k vystři­ho­vá­ní, umě­lec­kým vyře­zá­va­cím nožem, šab­lo­na­mi a mno­ho jiné­ho.

V tře­tí kapi­to­le se auto­ři zamě­ři­li na jed­not­li­vé návrhy a nápa­dy inspi­ra­ce, jež dopl­ni­ly o vzo­ry nakres­le­né od ruky a posky­tu­jí všem, ať už začá­teč­ní­kům nebo pro­fe­si­o­ná­lům, vše, co potře­bu­jí vědět při vystři­ho­vá­ní jed­not­li­vých umě­lec­kých děl. Naučí vás nejen základ­ní tech­ni­ky, ale i nápa­di­té a mno­hem slo­ži­těj­ší pro­jek­ty, v kte­rých bude­te rádi pře­ko­ná­vat před­lo­že­né kre­a­tiv­ní výzvy.

Nejvíce se mi však líbi­la čtvr­tá a pátá kapi­to­la, kde se nachá­zí nejen gale­rie jed­not­li­vých děl, ale i jed­not­li­vé šab­lo­ny, jež lze vyu­žít. A pokud se ptá­te, co dělá tuto kni­hu zvlášt­ní, jedi­neč­nou a netra­dič­ní, tak je to cel­kem 50 šab­lon, kte­ré si může­te buď pře­kres­lit a vystřih­nout, ane­bo rov­nou si vystří­hat ze samot­né kni­hy.

V gale­rii děl nalez­ne­te nej­růz­něj­ší šab­lo­ny na vánoč­ní výzdo­bu, jed­not­li­vé rámeč­ky, nebo nao­pak zami­lo­va­né ptáč­ky, jar­ní rost­lin­né moti­vy a vše, nač si jen vzpo­me­ne­te.

Pokud chce­te pro­cvi­čit svou zruč­nost, moti­va­ci, ale i roz­ví­jet svo­jí fan­ta­zii a tvo­ři­vost, je prá­vě tato kni­ha „Rozstříhej si kni­hu“ tím pra­vým spo­leč­ní­kem pro chví­le rela­xa­ce a odpo­čin­ku, a navíc s pomo­cí ní si i zútul­ní­te svůj domov. 

Rozstříhej si kni­hu
Autorka: Emily Hogarthová
Přeložila: Růžena Pokorná
Vydala Metafora, s.r.o. v Praze roku 2012
Vydání prv­ní
ISBN: 978-80-7359-264-6

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62964 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72346 KB. | 25.05.2024 - 23:12:51