Kritiky.cz > Recenze knih > Na okraji

Na okraji

na.okraji
na.okraji
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nemůžeme děti ochrá­nit před vším..... To, že děti nemů­že­me ochrá­nit před vším, pře­ce nezna­me­ná, že bychom je nemě­li chrá­nit před tím, před čím je ochrá­nit doká­že­me...

Napínavý sever­ský thriller vítěz­ky Crimetime Specsavers začí­ná zmi­ze­ním sedm­nác­ti­le­té dív­ky Annabelle v jed­nom malém měs­teč­ku jmé­nem Gullspang. Toto záhad­né zmi­ze­ní v oblas­ti vyvo­lá dost vel­ké pozdvi­že­ní a všich­ni si kla­dou jed­nu a tu samou otáz­ku: „Co se té mla­dé a krás­né dív­ce moh­lo stát, že zmi­ze­la úpl­ně bez sto­py? Kam se podě­la?“

Annabelle Roosová zmi­ze­la v noci z pát­ku na sobo­tu po večír­ku, na kte­rý nesmě­la jít. Alkohol tam tekl prou­dem. Někdy nej­spíš mezi půl­no­cí a jed­nou z večír­ku sama ode­šla. Od té doby... od té doby je pryč...

Vyšetřováním záhad­né­ho zmi­ze­ní jsou pově­ře­ni vyšet­řo­va­te­lé ze Stockholmu v podá­ní Charlie Lagerové, kte­rá v tom­to měs­teč­ku vyrůs­ta­la, a její kole­ga Anders. Jejich úko­lem je objas­nit náh­lé zmi­ze­ní  mla­dič­ké dív­ky. Charlie navíc musí čelit i své dáv­no zapo­me­nu­té minu­los­ti, kte­rá teď na ní doslo­va dýchá ze všech stran, a poma­lu a jis­tě ji pohl­cu­je.

Charlie se ze všech sil sna­ži­la zapo­me­nout a žít dál. Zapomenout na to mís­to, na dům, na večír­ky, zapo­me­nout na Bettyiny svět­lé i tem­né chvil­ky. Občas měla dokon­ce pocit, že se jí to poda­ři­lo. Postupem času však zjis­ti­la, že je to pocit pou­ze dočas­ný, že po klid­ném obdo­bí vždyc­ky při­jde obdo­bí těž­ší, že ji vzpo­mín­ky mohou kdy­ko­liv pře­pad­nout a odnést ji zpět na to mís­to, do té noci.... 

Co se té noci sta­lo, a co jí pro­ná­sle­du­je celý život? A proč to to bude mít i tak tro­chu sou­vis­lost se zmi­ze­ním Anabelle?

Chci vědět víc o ní jako o člo­vě­ku, nejen fak­ta o posled­ních hodi­nách, kdy byla spat­ře­na. Chci vědět, jaká je, co ráda dělá, chci znát její sny, přá­ní a oba­vy.
Annabelle je inte­li­gent­ní, zví­da­vá a cíle­vě­do­má mla­dá žena. Možná mi nako­nec není tak nepo­dob­ná, pomys­le­la si Charlie, zvlášť když se k tomu ješ­tě při­po­čí­tá její hor­ko­krev­nost (pokud tako­vá oprav­du je) a lás­ka k alko­ho­lu. A já... já bych z večír­ku ode­šla....

Na okra­ji je vel­mi čti­vá kni­ha s dob­ře pro­myš­le­ným dějem, kte­rá vás pří­mo vtáh­ne do děje a vy ji jen tak snad­no neod­lo­ží­te, dokud se nedo­sta­ne­te až na posled­ní strán­ku, kdy dochá­zí k rozuz­le­ní celé­ho děje, a všech­ny díl­ky sklá­dač­ky koneč­ně zapad­nou do sebe.

V kni­ze se stří­da­jí krát­ké kapi­to­ly jak ze sou­čas­nos­ti, tak i z dáv­né minu­los­ti, díky nímž máte mož­nost pood­ha­lit rouš­ku tem­né minu­los­ti hlav­ní hrdin­ky - vyšet­řo­va­tel­ky Charlie - a její skry­té démo­ny, jež jí pro­ná­sle­du­jí celý život, a kte­rým se sna­ží mar­ně uté­ci. Na tom­to ponurém mís­tě ji stej­ně nako­nec dože­nou...

Autorka vel­mi věro­hod­ně vykres­li­la cha­rak­te­ry hlav­ních postav, a to i se vše­mi jejich nedo­stat­ky a chy­ba­mi. Navíc všech­ny tyto posta­vy vsa­di­la do pro­stře­dí švéd­ské­ho malo­měs­ta a jejich tam­ních oby­va­tel, jež mají­cí dost zásad­ní vliv na to, jaké živo­ty nyní žijí a jaké skry­té démo­ny v sobě ukrý­va­jí.  Pochmurná atmo­sfé­ra mís­ta na čte­ná­ře doslo­va dýchá z kaž­dé strán­ky a dokres­lu­je tak smut­ný pří­běh, kte­rý se klid­ně může ode­hrá­vat i v našem oko­lí....

Je to už mno­ho a mno­ho let,
co v pří­moř­ském krá­lov­ství
byd­le­la dív­ka, již pozna­li bys­te hned
pod­le jmé­na Annabel-Lee,
ta žila jen jedi­né myš­len­ce,
že má mne ráda tak jako já ji.
ANNABEL-LEE, EDGAR ALLAN POE

 • NA OKRAJ
 • Lina Bengtsdotterová
 • Přeložila: Lucie Podhorná
 • Vydala Grada Publishing, als, pod znač­kou COSMOPOLIS
 • První vydá­ní, Praha 2018
 • Počet stran: 320
 • ISBN 978-80-271-07674-3

Foto: Andrea Bátovská & Grada Publishing


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
 • MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu9. srpna 2023 MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu Milujete-li řešení hádanek a odkrývání temných pravd, kde autorkou předkládané indicie tak trochu zkreslují a odvádějí pozornost od hlavního podezřelého, určitě si nenechte ujít hvězdný […] Posted in Recenze knih
 • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
 • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
 • Třináctá oběť3. září 2021 Třináctá oběť Třináctá oběť je dalším dílem z detektivní série s kriminalistou Maxem Wolfem, jejímž autorem není nikdo jiný než Tony Parsons. Příběh začíná v okamžiku, kdy je jednoho brzkého rána v […] Posted in Recenze knih
 • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
 • VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah9. srpna 2021 VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah Věrný čtenář... nebo fanatický vrah od Maxe Seecka uvítají všichni, co milují napínavé a strhující čtení. Tento bestseller, jež vyšel ve více než 35 zemích, vydalo nakladatelství GRADA […] Posted in Recenze knih
 • Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe18. července 2019 Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe Tento úžasný a psychologický thriller precizně prolíná události odehrávající se v dávné minulosti, ale i v současnosti, jež v závěru knihy splynou dohromady a utvoří o událostech ucelený […] Posted in Recenze knih
 • Sněhurčina rakev15. ledna 2023 Sněhurčina rakev Kniha "Sněhurčina rakev" od autorů Kerstin Signe Danielsson a Romana Voosena, jež vydala Moravská Bastei MOBA, je velmi spletitý a do posledního detailu promyšlený příběh, jež vás s […] Posted in Recenze knih
 • Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny2. srpna 2022 Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny Toužíte-li si přečíst thriller, který sice napne, ale jinak nepřinese žádné velké napětí a emoce, rozhodně pro zahřátí sáhněte po knize "Zmizelé z Cooley Ridge" od autorky Megan Mirandy, […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32543 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71615 KB. | 22.06.2024 - 19:06:49