Kritiky.cz > Recenze knih > Když zmizela

Když zmizela

433079795 10223400175944706 800746191855139675 n
433079795 10223400175944706 800746191855139675 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V kni­ze „Když zmi­ze­la“ od nor­ské autor­ky Alex Dahl se může­te těšit na famóz­ní glam-noir thriller vyprá­vě­jí­cí o všech nástra­hách mód­ní­ho prů­mys­lu a svůd­nos­ti moci, o sil­ném pou­tu mezi mat­kou a jejím synem, a také bez­mez­nou tou­hou pomá­hat slab­ším a zra­ni­tel­něj­ším i za cenu vlast­ní­ho živo­ta. 

Samotný pří­běh začí­ná v oka­mži­ku, kdy se v ospa­lém nor­ském měs­teč­ku Sandefjordu ztra­tí žena samo­ži­vi­tel­ka a její deví­ti­le­tý autis­tic­ký syn, iden­ti­fi­ko­va­ní jako Liv a Adrian Carlsenovi.

Adrian je nej­rad­ši doma, tam na úte­su, vyso­ko nad pří­stav­ním záli­vem, s mámou. Po celý život s ním máma jed­na­la jako s tím vypla­še­ným ptá­čát­kem, kte­ré­ho držel v dla­ních, když ho vyple­tl z plas­tu. Něžně ho hýč­ká, chrá­ní ho, špi­tá mu konej­ši­vým hla­sem v jejich taj­ném jazy­ce. S ní může být sám sebou. Nevadí, že je div­ný a že se snad­no roze­smut­ní...

Oba však jed­no­ho dne zmi­ze­li beze sto­py a nejsou žád­ní svěd­ko­vé. Co by moh­lo při­mět mat­ku, aby vza­la syna a beze sto­py s ním zmi­ze­la? Anebo je všech­no úpl­ně jinak, než jak se na prv­ní pohled může zdát? Proč nikdy své­mu syno­vi nevy­prá­vě­la o svém živo­tě před tím, než se naro­dil, a kdo je jeho otcem?

V kni­ze „Když zmi­ze­la“ jsme svěd­ky osu­dů a život­ních pohnu­tek tří růz­ných žen, tj. Liv samo­ži­vi­tel­ky, dále krás­né a vše­mi oble­to­va­né model­ky Anastasie, a v nepo­sled­ní řadě i inves­ti­ga­tiv­ní novi­nář­ky Selmy, kte­ré se v jed­not­li­vých kapi­to­lách pra­vi­del­ně stří­da­jí.

Vedle ctě­ných dam výše máme i mož­nost pohlí­žet na všech­ny udá­los­ti i z pohle­du malé­ho autis­tic­ké­ho klu­ka, kte­rý si postup­ně dává jed­not­li­vé indi­cie dohro­ma­dy, a utvá­ří si tak chy­bě­jí­cí díl své sklá­dan­ky o tom, kdo by mohl nebo nemohl být jeho sku­teč­ným otcem, jehož nikdy nepo­znal, a o kte­rém jeho mat­ka tvr­dí, že je to vel­mi „zlý“ člo­věk.

Kromě útrž­ku ze živo­ta Liv máme mož­nost sle­do­vat i život­ní pří­běh Anastasie, mla­dič­ké a vel­mi krás­né začí­na­jí­cí rus­ké model­ky, kte­rá obě­to­va­la svůj sta­rý život pro novou kari­é­ru v Miláně. Tam se odstě­hu­je a začí­ná žít svůj vel­ký sen.

Bohužel hned záhy zjiš­ťu­je, že ono nave­nek osl­ni­vé zla­té pozlát­ko má i své stin­né strán­ky. Modeling tak na vlast­ní kůži pro­ží­vá se vším všu­dy, co k němu pat­ří tj. mód­ní pře­hlíd­ky, vel­ko­le­pé a divo­ké večír­ky, ale i zne­u­ží­vá­ní nevin­ných a bez­bran­ných dívek pro potě­chu bohá­čů a zne­u­ží­vá­ní drog.

Anastasija, úspěš­ná a vše­mi oble­to­va­ná model­ka, kte­rá by to moh­la dotáh­nout dale­ko, ale musí zatnout zuby, a všech­na pří­ko­ří, kte­rá se ji sta­la, musí na ně zapo­me­nout a pře­nést se přes ně. To však ješ­tě netu­ší, že její ces­tu zkří­ží maji­tel mode­lin­go­vé agen­tur Giorgio, do kte­ré­ho se zami­lu­je.

Ještě neví, že tohle je jed­na z urču­jí­cích chvil její­ho živo­ta, že všech­no, co se s ní sta­ne a nesta­ne od této chví­le, ovliv­ní ten­to muž. 

Od muže, kte­ré­ho zpo­čát­ku milo­va­la, než pocho­pi­la, jaký ve sku­teč­nos­ti je, se sna­ží odpou­tat, ale ví, že to nebu­de jen tak jed­no­du­ché... ostat­ně je nadosmr­ti jeho  osob­ním majet­kem, kra­to­chví­lí a věz­něm.... pokud při­stou­pí na jeho hru a bude hrát pod­le jeho pra­vi­del, bude v bez­pe­čí, pokud ne, musí zemřít....

Nedokáže se pře­nést přes to, co se sta­lo, i když před­stí­rá, že ano. Stává se z ní dob­rá hereč­ka, zvy­ká si cho­vat se jis­tým způ­so­bem a cítit něco jiné­ho. Ví, že Giorgiovi neu­nik­ne, už dáv­no se roz­ho­dl, že chce ji a jenom ji, a nene­chá ji ode­jít bez boje. Často mys­lí na to, kolik mili­o­nů žen z celé­ho svě­ta prá­vě teď pro­ží­vá to co ona, kolik mili­o­nů tra­gic­kých osu­dů ovlá­dá­ní, mani­pu­la­ce a nási­lí se ode­hrá­vá. 

Poslední z tro­ji­ce žen je Selma.  Je to ambi­ci­óz­ní inves­ti­ga­tiv­ní novi­nář­ka, jež píše ze svě­ta mode­lin­gu, hlav­ně o skan­dá­lech z mód­ní­ho prů­mys­lu. Její záli­bou je tak tro­chu řešit všech­ny záha­dy a nejas­nos­ti i za cenu vlast­ní­ho nebez­pe­čí. Možná je i tak tro­chu vyhle­dá­vá, na vlast­ní pěst pát­rá po indi­ci­ích, neboť jí při­jde, že poli­cie v danou chví­li nikdy nic nedě­lá, dokud už není poz­dě. A to prá­vě Selma nehod­lá dopus­tit, a mož­ná že to bude prá­vě ona, kdo udě­lá mno­hem víc, než je potře­ba...

Kniha „Když zmi­ze­la“ je skvě­le napsa­ný thriller, jež je vel­mi obsáh­lou son­dou do svě­ta mode­lin­gu, jež se nave­nek tvá­ří jako zla­té a třpy­ti­vé pozlát­ko, ale pod jehož povr­chem je zako­ře­ně­na vel­ká bez­na­děj, nási­lí, sexu­ál­ní obtě­žo­vá­ní, pro­sti­tu­ce, a celý ten­to drs­ný svět, kte­rý nemá s nikým sli­to­vá­ní, a pokud nedo­ká­že­te s tím vším držet krok, na výslu­ní se nikdy nedo­sta­ne­te, a zce­la vás to pohl­tí a doko­na­le zni­čí.....

Když zmi­ze­la je pří­bě­hem, kde se pro­lí­ná  hned něko­lik dějo­vých linek tří růz­ných žen, jež v závě­ru sply­ne v neče­ka­né rozuz­le­ní a čte­ná­ři tak poskyt­ne nejed­no pře­kva­pe­ní, i když ne zas až tolik neo­če­ká­va­né, neboť již od polo­vi­ny kni­hy při­bliž­ně tuší­me, kam asi autor­ka se svý­mi hrdi­ny míří, a co s nimi zamýš­lí.

Každopádně ale můžu pro­zra­dit, že do posled­ní­ho oka­mži­ku není zřej­mé, zda všich­ni ten­to závod s časem sku­teč­ně vyhra­jí či niko­liv. A jak to ve sku­teč­nos­ti nako­nec dopad­ne, si už musí­te pře­číst sami.

Kniha je moc dob­ře napsa­ná, čti­vá, pře­hled­ně uspo­řá­da­ná do jed­not­li­vých kapi­tol. Navíc si autor­ka vyhrá­la i s myš­len­ko­vý­mi pocho­dy mat­ky, jež se sna­ží za kaž­dou cenu zachrá­nit své­ho jedi­né­ho syna.

Zároveň se Alex Dahl bra­vur­ně zhos­ti­la popi­sem cho­vá­ní Adriana, autis­tic­ké­ho chlap­ce, jež doká­že se svým oko­lím komu­ni­ko­vat pro­střed­nic­tvím své nej­vět­ší váš­ně, a to leta­del. Emotivně se tak noří­me do nit­ra jeho duše, myš­le­nek, ale hlav­ně i vel­mi zra­ni­tel­ných emo­cí.

Chcete-li se pono­řit do napí­na­vé­ho čte­ní a nahléd­nout do záku­li­sí mode­lin­go­vé­ho svě­ta se vším, co k němu pat­ří, urči­tě si nenech­te ujít tuto kni­hu.

KDYŽ ZMIZELA

Autorka: Alex Dahl

Přeložila: Dana Chodilová

Vydala GRADA Publishing, a.s., pod znač­kou METAFORA v Praze roku 2024

První vydá­ní, Praha 2024

Počet stran. 334

ISBN: 978-80-7625-284-4 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Den, kdy jsem zmizela8. května 2023 Den, kdy jsem zmizela Den, kdy jsem zmizela od spisovatelky Brandi Reeds je ďábelsky skvělý thriller, který vás doslova chytne a nepustí, dokud neobjevíte, kdo je skutečný vrah. Hlavní hrdinkou je Hooly […] Posted in Recenze knih
  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
  • Otázka viny2. srpna 2023 Otázka viny Milovníci thrillerů zbystřete! S knižní novinkou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si určitě přijdete na své. V knize samozřejmě nesmí chybět nejen nebezpečná hra na život a na smrt, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • Ďábel si počká22. června 2022 Ďábel si počká Pokud se vám líbila kniha od Maxima Chattama "Spolčení ničemů", tak si určitě nesmíte nechat ujít i jeho volné pokračování "Ďábel si počká", jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, […] Posted in Recenze knih
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • Připoutaná15. března 2024 Připoutaná "Připoutaná" od spisovatelky Adele Parksové mi doslova pěkně zamotala hlavu a chvílema jsem si říkala, zda by tohle vůbec bylo možné, aby se něco takového mohlo někdy někde někomu […] Posted in Recenze knih
  • MĚLČINA13. října 2023 MĚLČINA U psychologického thrilleru určeného zejména pro ženské publikum s názvem "Mělčina" od autorky Holly Craigové občas při čtení přestanete i dýchat, a to když budete s napětím očekávat […] Posted in Recenze knih
  • Případ Amelia5. srpna 2023 Případ Amelia "Případ Amelia" od Kimberly McCreight, jež se stala New York Times Bestsellerem, nejvíce asi ocení čtenářky-matky, neboť je to psychologický thriller nejen o hledání pravdy na pozadí velké […] Posted in Recenze knih
  • Vězenkyně1. srpna 2023 Vězenkyně Po pravdě tak geniálně promyšlený thriller jako je Vězenkyně od B.A. Paris, od autorky bestsellerů Za zavřenými dveřmi a V pasti lži, jsem už dlouho nečetla a určitě se k němu zas někdy s […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,18594 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71631 KB. | 21.06.2024 - 20:34:37