Kritiky.cz > Recenze knih > Receptář prima nápadů

Receptář prima nápadů

319671352 10220945882668908 7626439085608408869 n
319671352 10220945882668908 7626439085608408869 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha „Receptář pri­ma nápa­dů“ je skvě­lou kni­hou pro všech­ny pěs­ti­te­le, cho­va­te­le, cha­lu­pá­ře, kuti­ly a pro všech­ny ty, co chtě­jí pěk­ně a poho­dl­ně byd­let, pří­jem­ně rela­xo­vat a zdra­vě žít.

Kniha inspi­ro­vá­na nápa­dy ze stej­no­jmen­né­ho pořa­du, kte­rý kdy­si pro­vá­zel neza­po­me­nu­tel­ný Václav Postránecký, vám nabíd­ne spous­tu prak­tic­ký tipů, jak si užít tvůr­čí tvo­ře­ní a zahrad­ni­če­ní prak­tic­ky po celý rok.

Předmluvu ke kni­ze napsal Václav Postránecký. Samotný receptář je pře­hled­ně roz­dě­len do čtyř roč­ních obdo­bí jako je jaro, léto, pod­zim a zima.

Podkapitoly tvo­ří prak­tic­ké a kou­zel­né tipy pro jed­not­li­vé měsí­ce v roce, a to čemu bys­te měli kon­krét­ně věno­vat, čemu dát před­nost a na co se kon­krét­ně v daném měsí­ci zamě­řit.

Na strán­kách kni­hy obje­ví­te nej­růz­něj­ší téma­ta týka­jí­cí se nejen zahra­dy, domác­nos­ti, ale i vel­mi sro­zu­mi­tel­né a prak­tic­ké návo­dy na tvo­ře­ní, jež může­te vyu­žít nejen pro zkrášle­ní své­ho domo­va, ale i jako výro­bu dáreč­ků pro své nej­bliž­ší.

Můžete si tak svý­ma vlast­ní­ma ruka­ma vyro­bit domá­cí mýdlo, lapa­če snů, advent­ní kalen­dář, pře­nést si foto­gra­fii na dře­vo a mno­ho dal­ší­ho.

Mnoho se dozví­te i o jed­not­li­vých bylin­kách, kte­ré by roz­hod­ně nemě­ly chy­bět ve Vaší zahrád­ce a kuchy­ni.

Tématy se kni­ha nej­ví­ce zabý­vá a zamě­řu­je na zahra­du, poko­jo­vé rost­li­ny, dále na cho­va­te­le a péči o domá­cí maz­líč­ky, na šikov­né a tvo­ři­vé ruce a v nepo­sled­ní řadě i na tipy pro své zdra­ví.

Celou kni­hou, stej­ně tak jako kdy­si tele­viz­ním pořa­dem, pro­vá­zí Václav Postránecký, jež vás na strán­kách bude doslo­va inspi­ro­vat a moti­vo­vat něco dělat a nelel­ko­vat.

Receptář pri­ma nápa­dů je skvě­lým pomoc­ní­kem v kaž­dé domác­nos­ti, neotře­lým rád­cem a hlav­ně stud­ni­cí inspi­ra­ce a neotře­lých nápa­dů, jež bude­te chtít sami vyzkou­šet.

 

RECEPTÁŘ PRIMA NÁPADŮ

Obálku navr­hl: Robin Cais

Počet stran: 144

Ve spo­lu­prá­ci s FTV Prima a agen­tu­rou Sollotions vyda­la Euromedia Group, a.s.

Vydání prv­ní, v roce 2018

ISBN: 978-80-7549-684-3

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94955 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71911 KB. | 20.07.2024 - 23:20:16