Kritiky.cz > Filmy > Dokumenty > Paměť – zrod Vetřelce

Paměť – zrod Vetřelce

Photo © 1979 20th Century Fox
Photo © 1979 20th Century Fox
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V roce 1979 se zro­di­la legen­da. Vetřelec při­ne­sl zce­la nový pohled do žán­ru sci-fi, když ho mis­tr­ně spo­jil s horo­rem, čímž vzni­kl zce­la nový sub­žánr sur­vi­val horo­ru.

PROTI PROUDU
Režisér Ridley Scott teh­dy zbo­řil zaběh­lá klišé vědec­ko­fan­tas­tic­kých fil­mů. Dva roky po prv­ních Star Wars nebo Blízkých setká­ních tře­tí­ho dru­hu, kde divá­ci dosta­li zábav­né vesmír­né dob­ro­druž­ství, jim naser­ví­ro­val hrů­zu, strach a zdě­še­ní. Vetřelec totiž nebyl roz­to­mi­lým mimo­zemš­ťa­nem, kte­rý sto­jí o civi­li­zo­va­ný kon­takt s lid­skou rasou. Naopak. Bylo to nezná­mé zví­ře, kte­ré doslo­va baži­lo po lid­ské krvi.

TEMNÁ DEKÁDA
Každé umě­lec­ké dílo je do urči­té míry odra­zem své doby. Vetřelec reflek­to­val deká­du eko­no­mic­kých pro­blé­mů, kte­rým Spojené stá­ty čeli­ly na kon­ci sedm­de­sá­tých let. Válka ve Vietnamu stá­la spous­ty peněz, odbyt ame­ric­ké­ho zbo­ží ohro­žo­va­la lev­ná kon­ku­ren­ce z Evropy i Japonska a sil­nou ránu ame­ric­ké eko­no­mi­ce (závis­lé na lev­ných zdro­jích ener­gie) zasa­di­la také rop­ná kri­ze. Ta dokon­ce dva­krát. Optimismus nebyl zrov­na v módě.

ZROZENÍ VENUŠE
I přes tyto sil­né nega­tiv­ní vli­vy zůstá­vá fak­tem, že žád­né dílo nevzejde ze vzdu­cho­prázd­na. Snad jen báj­ná Venuše zro­ze­ná z pěny. Proto i Vetřelec má svůj rodokmen a koře­ny. Od obra­zů Hieronyma Bosche a Francise Bacona přes labo­ra­tor­ní výzkumy cizo­pas­ných orga­nis­mů až po zapo­me­nu­té žánro­vé fil­my a komiksy z 50. a 60. let. Dobře zná­mým je pak pří­nos legen­dár­ní­ho švý­car­ské­ho uměl­ce H. R. Gigera, což je však jen špič­ka ledov­ce.

Pokud milu­je­te Scottovo industri­ál­ní goti­ku s řadou bio­me­cha­nic­kých prv­ků, je doku­ment Paměť – zrod Vetřelce přes­ně tím, co musí­te vidět. Neodhaluje kom­plet­ní poza­dí natá­če­ní, ale doko­na­le roz­krý­vá všech­ny inspi­rač­ní zdro­je a (někdy hod­ně na sílu tla­če­né) filo­zo­fic­ké úva­hy. Co se týče samot­né­ho fil­mu, dosta­ne­te pre­ciz­ní vhled pře­de­vším do legen­dár­ní scé­ny zro­ze­ní Vetřelce. Pro fanouš­ky povin­nost!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30737 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72006 KB. | 21.02.2024 - 09:52:33