Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Natáčení filmu Čarodějky z Eastwicku: Vzpomínky a drama na place

Natáčení filmu Čarodějky z Eastwicku: Vzpomínky a drama na place

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Michelle Pfeiffer ve fil­mu Čarodějky z Eastwicku (1987): „Byli jsme skvě­lý tým. Mezi her­ci neby­ly žád­né osob­nost­ní roz­po­ry. Velmi jsme se sblí­ži­li. Bylo to nároč­né natá­če­ní, ale ne pro­to, že bychom si nero­zu­mě­li. Začali jsme s nedo­kon­če­ným scé­ná­řem a pak se vám v kuchy­ni sejde spous­ta kucha­řů a všich­ni pře­pi­su­jí scé­nář a zača­lo to být oprav­du stre­su­jí­cí. Ale jest­li něco, tak nás to při­mě­lo držet při sobě. Bylo to, jako by všich­ni her­ci byli v záko­pech spo­leč­ně. Práce bez scé­ná­ře moc dob­ře nefun­gu­je. Měli jsme hoto­vý scé­nář, ale ne všich­ni s ním byli spo­ko­je­ni. Neustále se měnil a bylo v něm hod­ně dra­mat. Málokdy je pozi­tiv­ní začí­nat bez pev­né­ho zákla­du. Někdy to ale fun­gu­je.“

Režisér George Miller na to vzpo­mí­ná tro­chu jinak a v jed­nom roz­ho­vo­ru pro­zra­dil, že natá­če­ní bylo nesmír­ně obtíž­né, pro­to­že zpo­čát­ku neznal komu­ni­ka­ci v holly­wo­od­ském sty­lu. Na schůz­ce, kde se pro­bí­ra­ly mož­nos­ti, jak sní­žit roz­po­čet, se Miller dob­ro­vol­ně vzdal své­ho pří­vě­su, pro­to­že ho bylo na pla­ce stá­le potře­ba a neměl čas ho pou­ží­vat. Studio dospě­lo k závě­ru, že je pod­bí­zi­vý, a tak zača­lo zasa­ho­vat do jeho pro­dukč­ních poža­dav­ků. Když požá­dal o pade­sát kom­par­zis­tů, stu­dio mu jich poskyt­lo tucet. Pokud požá­dal o dvě kame­ry, poskyt­li mu jed­nu. Miller se roz­ho­dl bojo­vat pro­ti ohni ohněm a odmí­tl natá­čet jed­not­li­vé scé­ny, dokud nebu­dou spl­ně­ny jeho pro­dukč­ní poža­dav­ky. Studio na to rea­go­va­lo hle­dá­ním nové­ho reži­sé­ra, ale zabrá­ni­la mu v tom hvězda Jack Nicholson, kte­rý Millera pod­po­řil a slí­bil, že pokud bude nahra­zen, ode­jde z pro­duk­ce.

Podle Millera se pro­du­cent Jon Peters náh­le roz­ho­dl, že chce, aby se ve fil­mu obje­vi­li mimo­zemš­ťa­né, i když to s pří­bě­hem nedá­va­lo smy­sl. Miller se domní­vá, že Peters byl ovliv­něn kasov­ním úspě­chem fil­mu Vetřelci (1986). Jednoho dne se dokon­ce obje­vil na pla­ce s kaska­dé­rem pře­vle­če­ným za mimo­zemš­ťa­na a řekl Millerovi, aby ho dal do něja­ké scé­ny, do jaké­ko­liv scé­ny. Miller a Nicholson pak ode­šli z natá­če­ní, dokud Peters svou fixa­ci nevzdal.

Nicholson pro­je­vil zájem o roli Daryla pro­střed­nic­tvím své teh­dej­ší pří­tel­ky­ně Anjelicy Huston poté, co se dozvě­děl, že původ­ní herec pro tuto roli Bill Murray odstou­pil. Hustonová byla ve hře o roli Alexandry Medfordové a na kame­ro­vých zkouš­kách se obje­vi­la napro­ti Pfeifferové, kte­rá již byla obsa­ze­na do role Sukie, a Amy Madiganové, o níž se uva­žo­va­lo pro roli Jane. Poté, co Hustonová před­ved­la, jak sama při­zna­la, „pří­šer­ný“ kon­kurz, v němž se potý­ka­la s „těž­ký­mi“ dia­lo­gy, pocho­pi­la, že o roli při­šla a že ji nako­nec zís­ká Cher, kte­rá však trva­la na roli Alexandry, již dosta­la Susan Sarandonová. Producenti ustou­pi­li Cheriným poža­dav­kům a obsa­di­li ji do role mís­to ní, aniž by Sarandonovou o revi­zi řád­ně infor­mo­va­li. Ta se o tom, že její roli dosta­la Cher a že ona sama byla pře­ob­sa­ze­na do role Jane, dozvě­dě­la až v den, kdy se dosta­vi­la na mís­to natá­če­ní. (IMDb/Wikipedia)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Michelle Pfeiffer!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37568 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71700 KB. | 21.06.2024 - 19:38:27