Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Panenky na útěku: Ethan Coen se pustil do sólové dráhy v rozpustilé drobnosti

Panenky na útěku: Ethan Coen se pustil do sólové dráhy v rozpustilé drobnosti

Photo © Wilson Webb / Working Title / Focus Features
Photo © Wilson Webb / Working Title / Focus Features
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dvojice mla­dých žen nechtě­ně odje­de s něja­kým zbo­žím z pod­svě­tí na výlet na Floridu ve fil­mu Panenky na útě­ku, kte­rý ten­to víkend vstu­pu­je do praž­ských kin. Navzdory elek­tri­zu­jí­cí­mu výko­nu Margaret Qualleyové a něko­li­ka pěk­ným výkvě­tům scé­náris­ty a reži­sé­ra Ethana Coena regis­tru­je­me jen mír­né poba­ve­ní... a vzhle­dem k reži­sé­ro­vu rodokme­nu i cel­ko­vý pocit zkla­má­ní.

Panenky na útě­ku začí­ná typic­kým fil­mem noir: záhad­ný muž v podá­ní Pedra Pascala (už jen jeho účet je tako­vým slin­ta­vým gagem, kte­rý určí smy­sl pro humor fil­mu) sví­rá tajem­ný kufřík, načež ho pro­ná­sle­du­jí a likvi­du­jí tajem­ní padou­ši.

Tohle ale není pří­pad pro drs­nou detek­tiv­ku. Místo toho jde o lesbic­kou scén­ku s chun­de­la­tým psem, kdy se motor­kář­ka Jamie (kte­rou hra­je Qualley s rozkoš­ným jižan­ským náde­chem) nechá vykop­nout ze své­ho byd­liš­tě zhr­ze­nou milen­kou Sukie (Beanie Feldstein), oslo­ví pokor­nou kama­rád­ku Marian (Geraldine Viswanathan) a čer­vem se dosta­ne na výlet na Floridu.

Dvojice si pro­najme auto z Filadelfie do Tallahassee v jed­nom z těch auto­ba­za­rů, kte­ré pro­plá­ce­jí kurý­rům pře­pra­vu vozi­del. Ale aby ne, mrt­vol­ný pro­vo­zo­va­tel drive-away Curlie (scé­ny kra­dou­cí Bill Camp) jim omy­lem pře­dá auto se záhad­ným kufří­kem, což vede Šéfa (Colman Domingo) k tomu, aby na jejich sto­pu poslal dva gori­ly (Joey Slotnick a C.J. Wilson).

Co je v kufří­ku? Na roz­díl od Kiss Me Deadly, kte­rý svým MacGuffinem nazna­čo­val nebez­pe­čí, nebo Pulp Fiction, kte­rý obsah zastí­ral pomr­ká­vá­ním, Panenky na útě­ku ho vyu­ží­vá k laci­né­mu gagu s flo­rid­ským sená­to­rem v podá­ní Matta Damona. Je to, prav­da, zábav­ný gag a Damon je zábav­ný v tom, co je v pod­sta­tě cameo v jed­né scé­ně. Ale nesta­čí to na to, aby to film táh­lo, a krát­ká 84minutová sto­páž začí­ná půso­bit nedo­sta­teč­ně krát­ce.

Přestože je ústřed­ní posta­vou fil­mu, ucti­vý Marian nemá v tom­to fil­mu téměř žád­ný děj a počá­teč­ní (a zaslou­že­ný) kon­flikt s drzým Jamiem se zvrt­ne. Viswanathanová podá­vá skvě­lý výkon, díky němuž má Panenky na útě­ku nej­blí­že k srd­ci, ale ces­ta její posta­vy je spí­še výsled­kem mani­pu­la­ce než růstu.

Panenky na útě­ku je prv­ním fik­tiv­ním sólo­vým fil­mem Ethana Coena poté, co s bra­t­rem Joelem nato­čil něko­lik nej­lep­ších fil­mů 80., 90. a 2000. let až po Baladu o Busteru Scruggsovi z roku 2018. Pokud je debut Joela Coena v sólo­vém fil­mu, Tragédie MacBeth z roku 2021, a ten­to Ethanův sní­mek něja­kým uka­za­te­lem, pak bra­t­rům spo­lu­prá­ce pro­spě­la.

Přesto si Joelův sólo­vý film zacho­val váž­nost, kte­rá v Panenky na útě­ku tolik chy­bě­la. Ethanův scé­nář, kte­rý napsal spo­leč­ně s Triciou Cookeovou (kte­rá se podí­le­la na režii kla­sic­kých fil­mů brat­ří Coenů Big Lebowski a Bratře, kde jsi?), půso­bí leh­ko­váž­ně a banál­ně a postrá­dá prv­ky, kte­ré by nám pomoh­ly zají­mat se o tyto posta­vy nebo jejich ces­tu.

Nakonec, i přes někte­ré skvě­lé herec­ké výko­ny a sil­ný smy­sl pro vizu­ál­ní identi­tu, ten­to film při­chá­zí zkrát­ka. Jako nezá­vis­lý film debu­tu­jí­cí­ho tvůr­ce moh­ly být Panenky na útě­ku zábav­ným novým obje­vem. Ale i když pochá­zí od jedi­né­ho bra­t­ra Coenů, bled­ne ved­le téměř vše­ho, co toto duo spo­leč­ně vytvo­ři­lo (kon­ku­ro­vat mu může snad jen The Ladykillers), a těž­ko se na něj dívat jinak než jako na pro­mar­ně­nou pří­le­ži­tost.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Panenky na útěku na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,96947 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71722 KB. | 13.06.2024 - 23:02:30