Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Peter Pan & Wendy - Jude Law jako Kapitán Hook přináší změny

Peter Pan & Wendy - Jude Law jako Kapitán Hook přináší změny

Photo @ Disney+
Photo @ Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Každých pár let se obje­ví nová adap­ta­ce Petera Pana, a ani rok 2023 není výjim­kou. Režie se ten­to­krát cho­pil ame­ric­ký reži­sér David Lowery, pro kte­ré­ho se jed­ná o prv­ní film od jeho kon­tro­verz­ní­ho sním­ku Zelený rytíř z roku 2020, a pirát­ským hákem svou ruku nahra­dil Jude Law. Jak se nová adap­ta­ce poved­la, a při­ná­ší vůbec něco nové­ho?

Byl jsem rela­tiv­ně skep­tic­ký, pro­to­že zda­le­ka ne všech­ny hra­né rei­ma­gi­na­ce od Disney se pove­dou, a hlav­ně loň­ský Pinocchio byl napros­to kata­stro­fic­ký, ale naštěs­tí mohu říct, že o tako­vý prů­ser zda­le­ka nejde. Tenhle film zdat­ně moder­ni­zu­je kla­sic­ký pří­běh a aktu­a­li­zu­je jej pro sou­čas­né pub­li­kum, aniž by ovšem měnil pří­liš moc a sázel čis­tě na to, že je „moder­ní.“ Nejzářnějším pří­kla­dem toho je samot­ná Wendy. Je to stá­le ta samá Wendy jako z ani­mo­va­né­ho ori­gi­ná­lu, stej­ně jako teh­dy je i teď jakousi mateř­skou figu­rou pro ostat­ní děti a je nedíl­nou sou­čás­tí pří­bě­hu, ovšem její pova­ha byla tro­chu aktu­a­li­zo­vá­na a doká­žu si před­sta­vit, že se s ní dneš­ní děti sži­jí stej­ně jako se děti v 50. letech sži­li s teh­dej­ší Wendy. Herečka Ever Anderson (Black Widow, Resident Evil: The Final Chapter) ji navíc ztvár­ni­la veli­ce sym­pa­tic­ky. Dobře je také to, že se Wendy dosta­la i do názvu samot­né­ho fil­mu, pro­to­že pří­běh je pře­ci jen stej­ně o ní jako o Peteru Panovi, a ve fil­mu sehrá­vá veli­ce důle­ži­tou roli.

Samotný Peter Pan se (kro­mě vzhle­du) výraz­něj­ší změ­ny nedo­čkal, snad jen půso­bí o něco méně aro­gant­ně než v původ­ním zpra­co­vá­ní. Stále je tro­chu nafou­ka­ný, ale jen v pří­jem­ných mezích. Jeho před­sta­vi­tel Alexander Molony (The Bad Seed Returns) je sym­pa­tic­ký a líbi­la se mi jeho ener­gie.

Koho nao­pak potka­la vel­ká změ­na je Kapitán Hook. Dočkal se zde totiž nové­ho ori­gi­nu, a zde si vlast­ně nejsem jis­tý, co si tom mys­let. Na jed­nu stra­nu sice jakož­to posta­va nepů­so­bí tak jed­no­di­me­ni­on­zál­ně a plo­še, ovšem na dru­hou stra­nu mě toto poje­tí při­nu­ti­lo poci­ťo­vat vůči němu jis­té sym­pa­tie, až lítost, a tím pádem jsem sle­do­val posled­ní tře­ti­nu fil­mu a celou dobu jsem říkal, proč mám vlast­ně fan­dit Peterovi, když v pod­sta­tě Hookovi udě­lal tohle a tohle (nechci zde záplet­ku vyzra­dit), a Hook je spí­še nešťast­ným člo­vě­kem kte­rý potře­bu­je pomoc, než­li pra­chspros­tým padou­chem? Konec fil­mu ten­to pro­blém sice tak nějak napra­ví, pře­ci jen to už ale nemů­že sma­zat pocit, jaký jsem měl celou jed­nu tře­ti­nu fil­mu. Jude Law je ovšem cha­risma­tic­ký herec a i kdy­by nic jiné­ho, je Kapitán Hook ale­spoň zábav­ný na sle­do­vá­ní.

Velice pozi­tiv­ní změ­na při­šla v podo­bě Tiger Lily a její­ho pří­bě­hu. V původ­ním fil­mu byli Indiáni podá­ni ve veli­ce ste­re­o­ty­pic­ké podo­bě kte­rá je dnes již nepři­ja­tel­ná, a tato nová adap­ta­ce veli­ce šikov­ně pou­ži­la tuto posta­vu a udě­la­la z ní plno­hod­not­nou a zdat­nou sou­část Peterova týmu. Roli si střih­la domo­ro­dá kanad­ská herč­ka Alyssa Wapanatâhk (Riverdale, Bones of Crows), a ačko­liv nemá ve fil­mu pro­sto­ru tak moc, zane­cha­la dob­rý dojem.

Víla Zvonilka v této ver­zi při­šla o svo­ji osob­nost naiv­ní nedo­spě­lé dív­ky, kte­rá kvů­li zlo­me­né­mu srd­ci nale­tě­la na mani­pu­la­ce Kapitána Hooka, což je sice dob­ře, ovšem bohu­žel jí scé­náris­té zapo­mně­li dodat novou osob­nost, a tak tam ve výsled­ku pros­tě tak nějak pou­ze je, a občas pomů­že něko­mu či něče­mu létat. Myslím, že moh­la být zpra­co­vá­na lépe.

Co se samot­né­ho pří­bě­hu týče, líbí se mi, jak někte­ré scé­ny prak­tic­ky adap­tu­je 1:1 z původ­ní­ho ani­má­ku, zatím­co z jiných si bere spí­še inspi­ra­ci a při­ná­ší do nich něco nové­ho. Podobnou kom­bi­na­ci pří­stu­pů zkou­šel i již zmi­ňo­va­ný Zemeckisův Pinocchio z minu­lé­ho roku, ovšem ten scé­náris­tic­ky napros­to poho­řel, zatím­co ten­to sní­mek to zvlá­dl vel­mi dob­ře a půso­bí vyba­lan­co­va­ně. Je pově­do­mý, zná­mý, ale záro­veň svě­ží a zají­ma­vý. Jmenovitě bych zmí­nil Peterův stín - v původ­ním díle jde spí­še o zábav­nou, ale nepod­stat­nou část pří­bě­hu, kte­rá je po začát­ku zapo­me­nu­ta. Tentokrát se však vra­cí v prů­bě­hu fil­mu něko­li­krát, a nako­nec sehra­je poměr­ně důle­ži­tou roli. Naopak nepo­ve­de­né novin­ky při­ná­ší konec - tam dojde hned k něko­li­ka výraz­ným změ­nám, a zda­le­ka ne všech­ny fun­gu­jí, a někte­ré dokon­ce podrá­ží celé­mu pří­bě­hu nohy.

Vizuální strán­ka fil­mu je veli­ce zvlášt­ní mix. Na jed­nu stra­nu zde máme skvě­lou kame­ru, kte­rá mě obzvlášť pře­kva­pi­la, když jsem zjis­til, že se jí zhos­til Bojan Bazelli (Vražda v Paříži, Osamělý jez­dec). Ten mě totiž v minu­los­ti spí­še zkla­mal, než potě­šil, a roz­hod­ně bych ho nepo­va­žo­val za něčím výji­meč­né­ho či oso­bi­té­ho kame­ra­ma­na. Tentokrát se ovšem pře­ko­nal, a kame­ra je pro mě osob­ně bez­peč­ně nej­za­jí­ma­věj­ším aspek­tem fil­mu. Zároveň musím pochvá­lit CGI a vizu­ál­ní efek­ty - je jich zde oprav­du hod­ně, a Disney se v posled­ních letech oprav­du nemů­že chlu­bit kva­lit­ní­mi vizu­á­ly (opět odka­zu­ji na loň­ské­ho Pinocchia), ale ten­to­krát si v pod­sta­tě v tom­to ohle­du není na co stě­žo­vat - obzvlášť když jde film urče­ný rov­nou na Disney+, čímž se avi­zu­je men­ší důvě­ra ze stra­ny pro­du­cen­tů a záro­veň chtě nechtě i niž­ší kva­li­ta. Opravdu zde bylo hod­ně pří­le­ži­tos­tí to poka­zit, ale naštěs­tí (jako­by zázra­kem) se vlat­ně nepo­ka­zi­lo nic. Kulisy a poza­dí také půso­bi­ly veli­ce oprav­do­vě a na pohled pří­jem­ně. Působily by ovšem ješ­tě dale­ko pří­jem­ně­ji, kdy­by do nich tvůr­ci v post­pro­duk­ci vnes­li tro­chu bar­vy a živo­ta. Jenže bohu­žel, všech­no je zde jen mod­ré, zele­né, hně­dé a šedé, a bar­vy jsou pochmur­né a nevý­raz­né. Velké minus.

Peter Pan & Wendy je solid­ní moder­ní poje­tí kla­sic­ké pohád­ky kte­ré ji aktu­a­li­zu­je pro naši dobu bez toho, aby ji pří­liš měni­lo. Některé změ­ny bohu­žel nefun­gu­jí a ve výsled­ku pří­bě­hu spí­še ubli­žu­jí. Film je dosta­teč­ně zábav­ný na to, aby si udr­žel divá­ko­vu pozor­nost po celou dobu své vel­mi pří­vě­ti­vé sto­pá­že.

60 %


Podívejte se na hodnocení Peter Pan na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45383 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72327 KB. | 21.05.2024 - 13:05:40