Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Sisu – Recenze – 70 %

Sisu – Recenze – 70 %

Photo © Antti Rastivo / Freezing Point Oy
Photo © Antti Rastivo / Freezing Point Oy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Finský akč­ní film Sisu se ode­hrá­vá v sever­ním Finsku v roce 1944, tedy ke kon­ci dru­hé svě­to­vé vál­ky, kdy nacis­tic­ké jed­not­ky postup­ně opouš­tě­ly úze­mí Laponska, kte­ré se neú­spěš­ně pokou­še­ly dobýt. Hlavním hrdi­nou je stár­nou­cí fin­ský váleč­ný vete­rán ze Zimní vál­ky a zla­to­kop Aatami (Jorma Tommila), jenž prá­vě v Laponsku obje­vil masiv­ní zla­tou žílu. S bato­hem napě­cho­va­ným zla­tý­mi valou­ny ale nara­zí na ustu­pu­jí­cí nacis­tic­kou jed­not­ku, kte­rá dis­po­nu­je tan­kem a dal­ším boha­tým zbroj­ním arze­ná­lem, a ta se roz­hod­ne jej zla­ta zba­vit.

Nacističtí vojá­ci vede­ní důstoj­ní­kem SS Brunem (Aksel Hennie) však netu­ší, že Aatami, na pohled oby­čej­ný sta­řec, je ve sku­teč­nos­ti obá­va­nou zabi­jác­kou legen­dou, kte­rá má na krku stov­ky váleč­ných obě­tí, a jíž se ve Wehrmachtu pře­zdí­vá „Kostěj Nesmrtelný“. Aatamiho odhod­lá­ní pone­chat si zla­to za kaž­dou cenu a zabít kaž­dé­ho, kdo by jej o něj chtěl při­pra­vit, je navíc pod­stat­ně sil­něj­ší než jeho pud sebezá­cho­vy.

Sisu – Recenze

 

Film Sisu (jehož název vychá­zí z fin­ské­ho výra­zu pro nebý­va­lou chrabrost a odhod­lá­ní) je vyši­nu­tou akč­ní his­tor­kou se spous­tou nad­sáz­ky, kte­rá roz­hod­ně neu­dě­lá radost vyzna­va­čům rea­lis­tic­kých dobo­vých výpo­vě­dí a his­to­ric­ky věr­ných úda­jů, nicmé­ně moh­la by potě­šit fanouš­ky krva­vé béč­ko­vé guilty-pleasure zába­vy, jež má základ ve wes­ter­nech a v pří­bě­zích jed­no­ho pro­ti všem ve sty­lu Ramba, Johna Wicka nebo 96 hodin, a kte­rá na pár mís­tech při­po­me­ne Hanebný pan­char­ty od Quentina Tarantina nebo Mrtvý sníh od Tommyho Wirkoly. Na své si při­jdou i milov­ní­ci čer­né­ho humo­ru, sever­ských kra­ji­nek a roz­leh­lé tun­d­ry nebo ama­tér­ské chi­rur­gie.

Příběh je vel­mi pří­mo­ča­rý, zalo­že­ný na kose­ní nacis­tic­kých vojá­ků v nej­růz­něj­ších vari­a­cích, z nichž někte­ré jsou poměr­ně vyna­lé­za­vé a ori­gi­nál­ní (kdy jste napo­sle­dy vidě­li hrdi­nu zabí­jet nepřá­te­le pod hla­di­nou jeze­ra a nasá­vat vzduch uni­ka­jí­cí z jejich pod­říz­nu­tých hrdel, aby se nemu­sel hned zas vyno­řit?), a také na zavi­lých pohle­dech obou hlav­ních pro­ta­go­nis­tů sto­jí­cích na opač­ných stra­nách bari­ká­dy. Jak Jorma Tommila coby nemluv­ný, nevy­po­či­ta­tel­ný, nebo­jác­ný a vše­ho schop­ný prospektor-likvidátor (jehož fyzic­ká výdrž hra­ni­čí s nad­lid­ský­mi schop­nost­mi), tak i Aksel Hennie jako melan­cho­lic­ky vyhlí­že­jí­cí nacis­ta se smut­kem a nebez­peč­nou vyrov­na­nos­tí v očích, jsou oba ve svém herec­kém pro­je­vu takřka doko­na­lí až fas­ci­nu­jí­cí, tak­že z nich prak­tic­ky nelze spus­tit zrak.

Sisu – Recenze
Photo © Antti Rastivo / Freezing Point Oy

 

Navzdory jed­no­du­ché­mu námě­tu je však děj fil­mu rela­tiv­ně málo před­ví­da­tel­ný, a navíc doká­že zejmé­na ve dru­hé polo­vi­ně zasko­čit i scé­na­mi, kte­ré bys­te v něm s ohle­dem na skrom­ný roz­po­čet spí­še neo­če­ká­va­li. Pořád se něco děje, přes­to­že tem­po fil­mu je pozvol­né a leckte­ré pasá­že si nevá­ha­jí dát načas, aby v nich lépe vyni­kl moment pře­kva­pe­ní nebo úsměv­ná poin­ta něčí­ho jed­ná­ní, pří­pad­ně něčí­ho legrač­ní­ho úmr­tí (pokud jste otr­lí a tro­chu cynič­tí). Jinak je tón fil­mu pře­váž­ně seri­óz­ní, avšak s při­bý­va­jí­cím časem a postup­ně gra­du­jí­cí absurd­nos­tí jed­not­li­vých výje­vů veš­ke­rou váž­nost čím dál rych­le­ji ztrá­cí. Rozhodně to ale není film pro vás, pokud nezvlád­ne­te pohled na to, jak se těla lidí (a koně) trha­jí na kusy při sna­ze o pře­ji­tí mino­vé­ho pole.

Sisu má své mou­chy, záro­veň jde ale beze­spo­ru o pro­za­tím nej­lep­ší celo­ve­čer­ní film Jarmaliho Helandera, kte­rý po dvou pozo­ru­hod­ných krát­kých sním­cích Vzácné zbo­žíVzácné zbo­ží 2 (o divoš­ské a bes­ti­ál­ní pod­sta­tě Santů Klausů v super­mar­ke­tech) nato­čil nedo­mr­lý debut Rare Exports a poslé­ze při let­mém koke­to­vá­ní s Hollywoodem i nevy­rov­na­nou akčně-dobrodružnou sláta­ni­nu Sejmi pre­zi­den­ta. Nyní obstál nejen jako tvůr­ce se zají­ma­vý­mi nápa­dy, ale popr­vé i jako solid­ní vypra­věč, sce­náris­ta a reži­sér, v jehož podá­ní má drs­ný pří­běh zla­to­ko­pa a bojov­ní­ka Aatamiho vlast­ní a díky výraz­né sty­li­za­ci a herec­ké­mu obsa­ze­ní i snad­no zapa­ma­to­va­tel­nou tvář.


Podívejte se na hodnocení Sisu na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51134 s | počet dotazů: 250 | paměť: 71701 KB. | 13.07.2024 - 03:19:46