Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Návrat Soudce Dredda: Akční adrenalinová jízda plná olova, krve a přímočarého napětí

Návrat Soudce Dredda: Akční adrenalinová jízda plná olova, krve a přímočarého napětí

Photo © Lionsgate
Photo © Lionsgate
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Původní Soudce Dredd z roku 1995 je ukáz­ko­vý pří­klad pro­mar­ně­né šan­ce. Komiksová adap­ta­ce poně­kud své­ráz­né před­lo­hy nena­bíd­la dosta­teč­ně zají­ma­vé pro­stře­dí pro­to, aby divá­ka doká­za­la poba­vit a tak jedi­né co z fil­mu zby­lo, byla jen odha­le­ná bra­da Silvestera Stalloneho. Před něja­kou dobou, pár chyt­rým hla­vám došlo, že když už se dnes ve fil­mo­vém prů­mys­lu hodí oži­vo­vat veš­ke­ré sta­ré lát­ky, mož­ná by bylo na čase resus­ci­to­vat i futu­ris­tic­ké­ho bij­ce na stra­ně záko­na. Tentokrát však s tro­chou vět­ší píle a pořád­ně od pod­la­hy.  

Photo © Lionsgate

Soudce Dredd pat­ří do jedi­né­ho poli­cej­ní­ho sbo­ru ope­ru­jí­cí­ho ve měs­tě Mega City 1. Soudci jsou jedi­ná slož­ka udr­žu­jí­cí zákon i v těch nej­špi­na­věj­ších kou­tech měs­ta, kte­ré má dny své nej­vět­ší slá­vy už dáv­no za sebou. Jednoho dne dosta­ne za úkol zaško­lit jed­no­ho nováč­ka a pře­svěd­čit se o tom, zda má na to stát se Soudcem. Spolu s nováč­kem vyrá­ží k pří­pa­du troj­ná­sob­né vraž­dy v dvou­set pat­ro­vém obyt­ném blo­ku. To ovšem ješ­tě netu­ší, že prá­vě v tom­to blo­ku míst­ní vůd­ce gan­gu vyrá­bí novou dro­gu, kte­rá má brzy ovlád­nout celé měs­to. A fakt, že se v blo­ku obje­vi­li dva soud­ci nehra­je gan­gu moc do karet. Vůdkyně gan­gu Ma Ma se roz­hod­ne celý obyt­ný blok nepro­dyš­ně uzavřít a dva soud­ce uštvat. Z oby­čej­né­ho poli­cej­ní­ho zása­hu se tak stá­vá boj o holý život.

 

V nové­ho Dredda vklá­da­lo dost lidí nadě­je, i když jeho roz­po­čet byl zhru­ba polo­vi­na toho, za co byl nato­čen jeho před­chůd­ce před sedm­nác­ti lety. Hlavně to bylo díky tomu, že se tvůr­ci s reži­sé­rem Travisem v čele roz­hod­li ten­to­krá­te dospě­lý rating R vytě­žit pořád­ně. Už od trai­le­rů tak nový Dredd vypa­dal sice vizu­ál­ně tro­chu zpá­teč­nic­ky, ale dosta­teč­ně špi­na­vě a suro­vě, což jsou dva prv­ky kte­rý­mi moh­la tako­vá­to lát­ka uspět.

Photo © Lionsgate

A přes­ně to se také vyplnilo.Nová ver­ze komik­so­vé adap­ta­ce jako­by až na vizu­ál­ní inspi­ra­ci kaš­la­la na původ­ní film, pří­pad­ně zaži­té kon­ven­ce, spí­še jako­by si šla svo­ji vlast­ní ces­tou. Ta by se dala popsat jako krva­vé nekom­pro­mis­ní béč­ko na fetu. Díky tomu samo­zřej­mě trpí jed­ny ele­men­ty sním­ku, zatím­co dru­hé dostá­va­jí na jejich úkor více pro­sto­ru. Tedy, posta­vy jsou plo­ché, téměř bez jaké­ho­ko­liv roz­vo­je a když už se o něja­kou osob­ní rene­san­ci sna­ží, je to tro­chu k smí­chu. Na dru­hou stra­nu ale dostá­va­jí mís­to toho pro­stor akč­ně polo­že­né pasá­že, za kte­ré by se nemu­se­ly sty­dět i dale­ko draž­ší sním­ky. Povinné ber­lič­ky pro­po­ju­jí­cí jed­not­li­vé masí­ro­vá­ní rek­tál­ní­ho regi­o­nu zápo­rá­ků kon­ci noh taky neza­bí­ra­jí pří­liš mno­ho pro­sto­ru. Vše je tedy hlav­ně o akci, pře­su­nu k dal­ší akci a zase akci. Do toho něja­ké zane­dba­tel­né vyš­ší posel­ství a potřeb­ná kri­ti­ka cha­rak­te­ru zlo­me­né­ho finanč­ní injek­cí.

 

Photo © Lionsgate

Kdo by ovšem čekal od adap­ta­ce toho­to mate­ri­á­lu něja­ký hlub­ší sofis­ti­ko­va­ný pří­běh o stras­tipl­ném živo­tě vyko­na­va­te­lů záko­na v posta­po­ka­lyp­tic­ké Americe, asi by byl hod­ně naiv­ní. Dredd jako jeden z mála fil­mů v posled­ní době šel na jis­to­tu a naser­ví­ro­val přes­ně to, v co fanouš­ci dou­fa­li. Tedy hodin­ku a půl akce s dru­hou nej­slav­něj­ší fil­mo­vou bra­dou, kte­ré smr­dí olo­vem a střel­ným pra­chem na kilo­me­t­ry dale­ko. Je to hloupé, je to pří­mo­ča­ré a je to nado­po­va­né adre­na­li­nem. Vadí to v tomhle pří­pa­dě ale něko­mu? Nejspíš ne.

 Dredd zno­vu dobý­vá plát­na. To co ztra­til na musku­la­tu­ře nicmé­ně dohá­ní pří­mo­ča­rou akcí, nado­po­va­nou adre­na­li­nem a ste­re­o­i­dy úpl­ně na maxi­mum. Nový Dredd je sice až pří­liš naiv­ním poči­nem, kte­rý ovšem dodá­vá přes­ně to, co fanouš­ci chtě­jí. Karl Urban coby násle­dov­ník na postu dru­hé nej­slav­něj­ší fil­mo­vé bra­dy fun­gu­je pře­kva­pi­vě parád­ně a ostat­ní jsou cel­kem do počtu. Prim tu hra­je olo­vo, střel­ný prach, dro­gy, krev a Dredd. A tak to má být.  


Hodnocení: 70 %

Koktejl: 

60% Bradáčův návrat ve vel­kém sty­lu
10% Akce
10% Drogy
10% Barvičky
10% Hektolitry digi­tál­ní krve


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,17135 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71622 KB. | 23.06.2024 - 03:20:50