Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Terminátor 3: Vzpoura strojů - Druhý díl končí horkou lázní kladného i záporného Terminátora.

Terminátor 3: Vzpoura strojů - Druhý díl končí horkou lázní kladného i záporného Terminátora.

Vzpoura
Vzpoura
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 V té době je Johnu Connorovi (Nick Stahl) tepr­ve tři­náct let. Děj tře­tí­ho pokra­čo­vá­ní se ode­hrá­vá o 10 let poz­dě­ji. Do svě­ta lidí se z budouc­nos­ti pře­mís­tí opět dva stro­je. „Hodný“ a „zlý“ Terminátor. Tedy, zlá Terminátorka T-X (Kristanna Loken). Značně vylep­še­ná a klad­né­mu, taky tro­chu vylep­še­né­mu, Terminátorovi T-800(Arnold Schwarzeneger) nedá­va­jí­cí pří­liš šan­cí. Scény, v nichž Arnold drtí nebo je drcen vcel­ku pohled­ným a na prv­ní pohled křeh­kým děv­če­tem půso­bí až komic­ky. Člověka tak napad­ne: „Co se škád­lí­vá, rádo se mívá“. Ale nejsou to jen bojův­ky, kte­ré vás při­mě­jí k úsmě­vu. Arnold se svou váž­nou, stro­jo­vou tvá­ří hýří humo­rem, kde se dá.

Terminátorka T-X jde tra­dič­ně po Johnu Connorovi, kte­rý někdy mezi dru­hým a tře­tím díle při­šel o mat­ku, kte­rá mu sli­bo­va­la, že svět lidí je koneč­ně zachrá­něn. Ale John je na pochy­bách, moc tomu nevě­ří. Oprávněně. Soudný Den sku­teč­ně nasta­ne. Ne zas až tak nere­a­lis­tic­kým způ­so­bem. Stroje totiž mezi sebou začnou šířit virus, kte­rý se dosta­ne až do obra­né­ho sys­té­mu USA Skynetu. V boji pro­ti stro­jům kro­mě klad­né­ho Terminátora Johnovi pomá­há opět žena (Claire Danes). Tentokrát jde o jeho býva­lou spo­lu­žač­ku a dce­ru vojen­ské­ho důstoj­ní­ka. Právě tito dva lidé byli vyvo­le­ni nejen aby Soudný Den pře­ži­li, ale jako veli­tel a jeho prv­ní důstoj­ník zachrá­ni­li lid­stvo.

Třetí díl opět kon­čí likvi­da­cí obou Terminátorů. Nemůžu si pomoct, ale mám dojem, že fil­my toho­to typu mezi sebou sou­tě­ží v množ­ství zni­če­ných kulis i reál­ných objek­tů. V tom­to ohle­du zís­ká­vá Terminátor cen­né body při auto­mo­bi­lo­vé honič­ce, v níž se zlá Terminátorka řítí nákla­ďá­kem s dlou­hým rame­nem po uli­ci a likvi­du­je vše, co jí sto­jí v ces­tě. Nejen auta, ale i budo­vy. Dokonce skrz ně pro­táh­ne i Arnolda. Z novi­nek, kte­ré troj­ka při­nes­la, jsou zají­ma­vé napří­klad gene­tic­ká ana­lý­za krve, kte­rou dis­po­nu­je Terminátorka nebo spe­ci­ál­ní tech­no­lo­gie umož­ňu­jí­cí dál­ko­vě ovlá­dat jiné stro­je.


Podívejte se na hodnocení Terminátor 3: Vzpoura strojů na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48421 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72671 KB. | 22.05.2024 - 14:27:13