Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Terminátor 3 - Vzpoura strojů - poslední úspěšný „terminátoří“ film

Terminátor 3 - Vzpoura strojů - poslední úspěšný „terminátoří“ film

Vzpourda
Vzpourda
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Super akč­ní pokra­čo­vá­ní pře­de­šlých bez­kon­ku­renč­ních dílů nebo jen komediálně-akční zápla­ta klí­čo­vých osob­nos­tí, odpo­věd­ných za úspě­chy minu­lých dílů? Takže jak to vypa­dá? Dvěma pře­de­šlým poku­sům o zabi­tí Johna Connora, budou­cí­ho odbo­jo­vé­ho vůd­ce pro­ti stro­jům, se poda­ři­lo zabrá­nit. Je na čase to zku­sit zno­vu, ale je tře­ba při­tvr­dit, T-800 uká­zal, že se tak lehce nevzdá. Teď nevím, asi se vytvo­ří dva tábo­ry názo­rů, jed­ni budou nové­ho ter­mi­ná­to­ra T-X zbož­ňo­vat a dru­zí si jen smut­ně zavzpo­mí­na­jí na před­cho­zí díly. Nový Terminatrix nebo spíš novou ter­mi­ná­tor­ku ztě­les­něju nor­ská model­ka Kristianna Loken. Je to nej­no­věj­ší model vyba­ven nej­růz­něj­ší­mi vymo­že­nost­mi jako zabu­do­va­ným lase­ro­vým dělem nebo čteč­kou všech elek­tro­nic­kých pří­stro­jů, jež umož­ňu­je všech­ny takhle „pro­je­té“ pří­stro­je na dál­ku ovlá­dat.

Jenomže ale­spoň náš sta­rý dob­rý Arnie se vra­cí, se svým zná­mým ledo­vým pohle­dem napro­gra­mo­ván a zno­vu vyslán z budouc­nos­ti ochrá­nit nedáv­no dospě­lé­ho Johna i jeho novou druž­ku a důle­ži­tou posta­vu budou­cí­ho odbo­je Kate Brewsterovou. Mírně vylep­še­ná ver­ze dostá­vá ozna­če­ní T-850, je tro­chu odol­něj­ší a dis­po­nu­je sil­nou výbuš­ni­nou, kte­rá se hodí snad sko­ro všu­de.

Tak vypa­dá to cel­kem dob­ře, zatím nic nápad­né­ho, jenomže už ani nic dal­ší­ho nepři­jde, až na pár ušlých efek­tů a pár hez­kých zábě­rů. Honička v jeřá­bu, efekt­ně bor­tí­cí okol­ní domy a mač­ka­jí­cí auta jako kra­bič­ky, je ješ­tě tako­vým hez­kým vzpo­me­nu­tím na T2, ale všech­no dál jsou jenom sran­dov­ní Arnoldovi poku­sy pro­ti něko­li­ka­ná­sob­ně sil­něj­ší­mu Terminatrixu. T-850 k tomu ješ­tě při­dá pár vtip­ných hlá­šek, při kte­rých se roz­hod­ně zasmě­je­te, ale kdo z vás něco tako­vé­ho čeká od Terminátora?

Ale co se vlast­ně děje? Do sys­té­mu národ­ní obra­ny se dostal virus, kte­rý ohro­žu­je obra­ny­schop­nost celé­ho náro­du a tak se vyso­cí důstoj­ní­ci roz­hod­li pou­žít do pro­ti­ú­to­ku dří­ve vyvi­nu­tý sys­tém počí­ta­čů minis­ter­stva obra­ny, Skynet. Netuší ovšem, že sám Skynet je tím ohro­žu­jí­cím virem a že jeho plné spuš­tě­ní bude mít za násle­dek na pár minut ode­vzdá­ní kon­t­ro­ly pou­ze stro­jům. Je to risk, ale roz­kaz už byl vydán. Dál se hra­je o čas, a na armád­ní základ­nu dora­zí oba ter­mi­ná­to­ři nezá­vis­le na sobě téměř ve stej­nou dobu. Conner ani Kate ale dora­zí, až už je poz­dě a navíc s T-X v zádech.

Dostávají tip na skry­tou vojen­skou základ­nu v nevad­ské pouš­ti, kde se dá údaj­ně ješ­tě jader­ný útok zasta­vit. Je to však pou­hý úkryt dáva­jí­cí zna­me­ní, že soud­né­mu dnu nešlo zabrá­nit a tak se poma­lu útrž­ky dáva­jí logic­ky dohro­ma­dy a John s Kate poma­lu začí­na­jí věřit ve svoji budouc­nost.

Každému jis­tě vyho­vu­je něco jiné­ho. Existují růz­né názo­ry: paro­die, akč­ní kome­die, ver­ze Terminátora pro děti. Rozhodně se ale nenech­te ovliv­nit a vytvoř­te si svůj vlast­ní názor. Určitě se usmě­je­te, poba­ví­te, ale mys­lím, že na pře­de­šlé díly může­me jen nos­tal­gic­ky vzpo­mí­nat…

Více na Kritiky.cz
Mahriz Gaming| Facebook 2020-11-11 09:48:17 ...
Holky na tahu - 45 % Tento název pro film mi připadá trochu zavádějící. Nejedná se o příběh pubertálních šk...
Sherlock - Poslední případ (S04E03) - 85 % Čím završit třinácti-dílný seriál? No něčím velkým, co by všechny kecálky umlčelo. N...
#43 - Valerie a týden divů (1970) Český film mezi 101 nejlepšími horory? Já vím, asi byste spíš čekali "Spalovače mrtvol", a...
Příběhová adventura 12 Minutes od Luise Antonia publikovaná... Příběhová adventura 12 Minutes od Luise Antonia publikovaná vydavatelem Annapurna Interactive (...

Recenze sepsá­na:  24. 7. 2003


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87965 s | počet dotazů: 276 | paměť: 69840 KB. | 01.12.2023 - 08:23:46