Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Terminátor 3 - Vzpoura strojů - poslední úspěšný „terminátoří“ film

Terminátor 3 - Vzpoura strojů - poslední úspěšný „terminátoří“ film

Vzpourda
Vzpourda
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Super akč­ní pokra­čo­vá­ní pře­de­šlých bez­kon­ku­renč­ních dílů nebo jen komediálně-akční zápla­ta klí­čo­vých osob­nos­tí, odpo­věd­ných za úspě­chy minu­lých dílů? Takže jak to vypa­dá? Dvěma pře­de­šlým poku­sům o zabi­tí Johna Connora, budou­cí­ho odbo­jo­vé­ho vůd­ce pro­ti stro­jům, se poda­ři­lo zabrá­nit. Je na čase to zku­sit zno­vu, ale je tře­ba při­tvr­dit, T-800 uká­zal, že se tak lehce nevzdá. Teď nevím, asi se vytvo­ří dva tábo­ry názo­rů, jed­ni budou nové­ho ter­mi­ná­to­ra T-X zbož­ňo­vat a dru­zí si jen smut­ně zavzpo­mí­na­jí na před­cho­zí díly. Nový Terminatrix nebo spíš novou ter­mi­ná­tor­ku ztě­les­něju nor­ská model­ka Kristianna Loken. Je to nej­no­věj­ší model vyba­ven nej­růz­něj­ší­mi vymo­že­nost­mi jako zabu­do­va­ným lase­ro­vým dělem nebo čteč­kou všech elek­tro­nic­kých pří­stro­jů, jež umož­ňu­je všech­ny takhle „pro­je­té“ pří­stro­je na dál­ku ovlá­dat.

Jenomže ale­spoň náš sta­rý dob­rý Arnie se vra­cí, se svým zná­mým ledo­vým pohle­dem napro­gra­mo­ván a zno­vu vyslán z budouc­nos­ti ochrá­nit nedáv­no dospě­lé­ho Johna i jeho novou druž­ku a důle­ži­tou posta­vu budou­cí­ho odbo­je Kate Brewsterovou. Mírně vylep­še­ná ver­ze dostá­vá ozna­če­ní T-850, je tro­chu odol­něj­ší a dis­po­nu­je sil­nou výbuš­ni­nou, kte­rá se hodí snad sko­ro všu­de.

Tak vypa­dá to cel­kem dob­ře, zatím nic nápad­né­ho, jenomže už ani nic dal­ší­ho nepři­jde, až na pár ušlých efek­tů a pár hez­kých zábě­rů. Honička v jeřá­bu, efekt­ně bor­tí­cí okol­ní domy a mač­ka­jí­cí auta jako kra­bič­ky, je ješ­tě tako­vým hez­kým vzpo­me­nu­tím na T2, ale všech­no dál jsou jenom sran­dov­ní Arnoldovi poku­sy pro­ti něko­li­ka­ná­sob­ně sil­něj­ší­mu Terminatrixu. T-850 k tomu ješ­tě při­dá pár vtip­ných hlá­šek, při kte­rých se roz­hod­ně zasmě­je­te, ale kdo z vás něco tako­vé­ho čeká od Terminátora?

Ale co se vlast­ně děje? Do sys­té­mu národ­ní obra­ny se dostal virus, kte­rý ohro­žu­je obra­ny­schop­nost celé­ho náro­du a tak se vyso­cí důstoj­ní­ci roz­hod­li pou­žít do pro­ti­ú­to­ku dří­ve vyvi­nu­tý sys­tém počí­ta­čů minis­ter­stva obra­ny, Skynet. Netuší ovšem, že sám Skynet je tím ohro­žu­jí­cím virem a že jeho plné spuš­tě­ní bude mít za násle­dek na pár minut ode­vzdá­ní kon­t­ro­ly pou­ze stro­jům. Je to risk, ale roz­kaz už byl vydán. Dál se hra­je o čas, a na armád­ní základ­nu dora­zí oba ter­mi­ná­to­ři nezá­vis­le na sobě téměř ve stej­nou dobu. Conner ani Kate ale dora­zí, až už je poz­dě a navíc s T-X v zádech.

Dostávají tip na skry­tou vojen­skou základ­nu v nevad­ské pouš­ti, kde se dá údaj­ně ješ­tě jader­ný útok zasta­vit. Je to však pou­hý úkryt dáva­jí­cí zna­me­ní, že soud­né­mu dnu nešlo zabrá­nit a tak se poma­lu útrž­ky dáva­jí logic­ky dohro­ma­dy a John s Kate poma­lu začí­na­jí věřit ve svoji budouc­nost.

Každému jis­tě vyho­vu­je něco jiné­ho. Existují růz­né názo­ry: paro­die, akč­ní kome­die, ver­ze Terminátora pro děti. Rozhodně se ale nenech­te ovliv­nit a vytvoř­te si svůj vlast­ní názor. Určitě se usmě­je­te, poba­ví­te, ale mys­lím, že na pře­de­šlé díly může­me jen nos­tal­gic­ky vzpo­mí­nat…

Recenze sepsá­na:  24. 7. 2003


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37775 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71795 KB. | 29.02.2024 - 05:46:15