Kritiky.cz > Ze života > Plazmalifting: průvodce zákrokem, přípravou na něj a rekonvalescencí

Plazmalifting: průvodce zákrokem, přípravou na něj a rekonvalescencí

word image 18
word image 18
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Plazmalifting je miniin­va­ziv­ní zákrok vedou­cí k omla­ze­ní ple­ti pomo­cí vlast­ní plaz­my paci­en­ta. Díky lát­kám v ní obsa­že­ných dojde ke zno­vu nastar­to­vá­ní tvor­by kolage­no­vých a elas­ti­no­vých vlá­ken, kte­rá s při­bý­va­jí­cím věkem při­ro­ze­ně ztrá­cí­me. S tou­to meto­dou jsou spja­ta mini­mál­ní zdra­vot­ní rizi­ka a je ceno­vě dostup­něj­ší než kla­sic­ká ope­ra­ce. I pro­to o ní pře­mýš­lí čím dál více žen, ale i mužů. Patříte k nim i vy? Pak se vám bude hodit násle­du­jí­cí pře­hled­ný prů­vod­ce tím­to typem ošet­ře­ní.

Plazmalifting: kdo je vhod­ným kan­di­dá­tem

Tento druh tera­pie lze doru­čit, pokud vás

 • trá­pí výskyt vidi­tel­ných pro­je­vů stár­nu­tí ple­ti, tma­vé pig­men­to­vé skvr­ny a kru­hy pod oči­ma,
 • tou­ží­te po zpev­ně­ní pokož­ky a zvý­še­ní její odol­nos­ti,
 • potý­ká­te se ztrá­tou její pruž­nos­ti,
 • hle­dá­te způ­sob, jak zvláč­nit suchou pokož­ku,
 • chce­te potla­čit nezdra­vě vypa­da­jí­cí našed­lý nebo nažlout­lý tón ple­ti
 • máte aler­gie nebo vel­mi cit­li­vou pokož­ku, pro kte­rou by jiný typ zákro­ku mohl být pří­liš agre­siv­ní.

Kromě těch­to situ­a­cí zvaž­te plazma­lif­ting také, pokud chce­te vyře­šit nerov­nos­ti ple­ti (typic­ky drob­né jiz­vič­ky po akné) nebo hlub­ší vrás­ky. S ohle­dem na okol­nos­ti kon­krét­ní­ho pří­pa­du pak lze tuto meto­du kom­bi­no­vat s výpl­ně­mi kyse­li­nou hya­lu­ro­no­vou. Ošetřena může být nejen pokož­ka obli­če­je, ale i krku, dekol­tu a hřbe­tu rukou.

Pro koho není zákrok vhod­ný

Plazmaliftingu by se na dru­hé stra­ně měly vyhnout oso­by, jež trpí poru­chou sráž­li­vos­ti krve a uží­va­jí léky na její ředě­ní. Rovněž se nepro­vá­dí těhot­ným ženám a onko­lo­gic­kým paci­en­tům. Nepodstupujte ho ani v momen­tě, kdy pro­dě­lá­vá­te infekč­ní one­moc­ně­ní nebo se potý­ká­te se záně­tem pokož­ky v mís­tě, kde byl měl být zákrok vyko­nán.

Příprava před zákro­kem

 • Před samot­ným ošet­ře­ním nemu­sí­te pod­stu­po­vat žád­nou zvlášt­ní pří­pra­vu. Pamatujte na to, že v danou chví­li bys­te měli být v dob­ré fyzic­ké kon­di­ci ve smys­lu bez infekč­ní­ho one­moc­ně­ní nebo pro­bí­ha­jí­cí­ho záně­tu.
 • Zhruba 2 dny před zákro­kem je dopo­ru­če­no vysa­dit anti­rev­ma­ti­ka, tj. léky s pro­ti boles­ti­vým, pro­ti­ho­reč­na­tým a pro­ti­zá­nět­li­vým účin­kem jako je Brufen nebo Ibalgin.
 • V samém závě­ru pří­prav­né fáze při­chá­zí na řadu odběr 8-20 ml krve. Plazmu od jejích ostat­ních slo­žek pak od sebe v násle­du­jí­cím kro­ku oddě­lí spe­ci­ál­ní pří­stroj. Celý pro­ces zabe­re zhru­ba 15 minut.

Výkon ošet­ře­ní

 • Místo, na kte­ré bude plazma apli­ko­vá­na, je očiš­tě­no a vydezin­fi­ko­vá­no. Následně se na něj pou­ži­je spe­ci­ál­ní aneste­tic­ký krém.
 • Plazma je postup­ně a vel­mi šetr­ně vpra­ve­na do pokož­ky pomo­cí ten­kých jeh­li­ček. Tyto drob­né vpi­chy mohou způ­so­bit to, že kůže je bez­pro­střed­ně po zákro­ku zarud­lá, výji­meč­ně bychom na ni našli i drob­né mod­ři­ny, kte­ré ale zpra­vi­dla rych­le zmi­zí.
 • V závis­los­ti na roz­sa­hu ošet­řo­va­né­ho mís­ta může zákrok trvat 30 - 60 minut.

Péče po zákro­ku

Více na Kritiky.cz
Biozahrada: Zahrada bez chemie a plná života V dnešní době snad není člověka, který by neznal pojem „eko“ a „bio“. S apelem na z...
Dan Brown: Počátek Konstrukčně asi nejčitelnější a nejlidštější Brown. Čitelností myslím to, že indicie ...
Reboot Fable bude pohánět ForzaTech engine, na kterých běží série Forza Motorsport a Forza Horizon. Reboot Fable bude pohánět ForzaTech engine, na kterých běží série Forza Motorsport a Forza Ho...
RECENZE: A Series Of Unfortunate Events    Řadu nešťastných příhod si možná pamatujete jako film v titulní roli s Jimem Carry...
Filmový Monster Hunter bude věrný své herní předloze,... Filmový Monster Hunter bude věrný své herní předloze, prozradil režisér filmu Paul W. S. And...

Vzhledem k tomu, že se jed­ná o miniin­va­ziv­ní zákrok, rekon­va­lescen­ce po něm je mini­mál­ní a z běž­né­ho reži­mu vás nijak nevy­řa­dí. Přesto se však řiď­te poky­ny der­ma­to­lo­ga a těmi­to obec­ný­mi tipy.

 • Nestrhávejte si stroup­ky, ať neris­ku­je­te zjiz­ve­ní.
 • Během hoje­ní pokož­ku jem­ně ošet­řuj­te jem­ný­mi pří­prav­ky. Vyhněte se pee­lin­gu.
 • Do úpl­né­ho zaho­je­ní nena­vště­vuj­te posi­lov­ny, bazé­ny, solária, sau­ny nebo par­ní láz­ně. Nadměrné poce­ní a namá­če­ní stru­pů zpo­ma­lí pro­ces hoje­ní a nese sebou nebez­pe­čí zane­se­ní infek­ce.
 • Vyvarujte se pří­mé­mu slu­neč­ní­mu záře­ní.

Podle jakých fak­to­rů si vybí­rá­te kli­ni­ku, kde tako­vou pro­cedu­ru pod­stou­pit? Jsou pro vás důle­ži­té recen­ze ostat­ních kli­en­tů nebo se jimi nene­chá­vá­te ovliv­nit?

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95515 s | počet dotazů: 285 | paměť: 69742 KB. | 29.11.2023 - 22:21:30