Kritiky.cz > Recenze knih > Černá ruka

Černá ruka

cr
cr
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Černá ruka „La Mano Nera“ je kni­ha věnu­jí­cí se ital­ské, či lépe italsko-americké zlo­či­nec­ké orga­ni­za­ci půso­bí­cí na ame­ric­ké půdě na počát­ku 20. sto­le­tí. Tohoto téma­tu se bra­vur­ně zhos­til Stephan Talty, jež se nebál v kni­ze vylí­čit vál­ku mezi geni­ál­ním detek­ti­vem a nej­ne­bez­peč­něj­ším taj­ným spol­kem ame­ric­ké his­to­rie nazva­ným „Černá ruka.“
 
Díky tomu, že Petrosinova rodi­na shro­maž­ďo­va­la po celá ta léta novi­no­vé výstřiž­ky, člán­ky, důle­ži­té rodin­né doku­men­ty i kon­do­len­ce, kte­ré obdr­že­li po detek­ti­vo­vě smr­ti, moh­lo se nám do ruky dostat uni­kát­ní dílo mapu­jí­cí nejen samot­nou čin­nost Černé ruky, ale i detek­ti­vo­vo pát­rá­ní a roz­plé­tá­ní nepro­pust­né zlo­či­nec­ké orga­ni­za­ce jmé­nem. 
Prostřednictvím těch­to uni­kát­ních mate­ri­á­lů, pozná­mek, výstřiž­ků z novin či časo­pi­sů je čte­ná­ři tak tro­chu umož­ně­no zapá­t­rat v archi­vu na inter­ne­tu a dozvě­dět se o celém pří­pa­du mno­hem více než nabí­zí samot­ná kni­ha.
Detektiv Joseph Petrosino byl hla­vou slav­né­ho ital­ské­ho oddě­le­ní. Byl ostý­cha­vý a obe­zřet­ný při hovo­ru s lid­mi, neú­plat­ný, mlu­vil tiše, ale záro­veň vysí­lal mimo­řád­nou dáv­ku odva­hy, doká­zal být i vznět­li­vý, pokud ho někdo vypro­vo­ko­val. Uměl si vyhrát s nej­růz­něj­ší­mi přestro­je­ní­mi, tak­že se stá­va­lo, že i jeho blíz­cí přá­te­lé ho na uli­ci minu­li a nepo­zna­li.
Vychodil sice jen šest let ško­ly, ale měl výbor­nou foto­gra­fic­kou paměť. Dokázal si vyba­vit, co bylo napsá­no na líst­ku, kte­rý viděl i před lety. Neměl man­žel­ku, ani děti. Svůj život zasvě­til snu zba­vit ame­ric­kou spo­leč­nost Černé ruky, jež dle jeho míně­ní ohro­žo­va­la repub­li­ku, kte­rou milo­val více než coko­liv jiné­ho. Ač jeho koře­ny saha­ly do Itálie, v srd­ci byl Američanem.
Tak tako­vý byl Joseph Petrosino. Když se vrhl do prá­ce, tak s plnou ver­vou. Vyběhl do ulic, obe­šel své infor­má­to­ry a důle­ži­té kon­tak­ty, a to jen pro­to, aby zís­kal tře­ba byť i jen sebe­men­ší sto­pu. Jeho síť špi­o­nů byla roz­sáh­lá -  říka­lo se jí NFAMI - a je nut­né říci, že se neo­me­zo­va­la na něja­ký úzký okruh lidí. Jejími čle­ny byli maji­te­lé barů, léka­ři, pou­lič­ní pro­da­va­či, práv­ní­ci, oper­ní pěv­ci, zame­ta­či ulic, ban­ké­ři, hudeb­ní­ci i sicil­ští hrdlo­ře­zo­vé se zjiz­ve­ný­mi tvá­ře­mi. Vše se však mělo změ­nit udá­lost­mi, kte­ré odstar­to­va­ly jed­no­ho dub­no­vé­ho rána roku 1903.
V té době se dozvě­děl o tajem­né orga­ni­za­ci, a v prvé řadě ho ohro­mil strach, kte­rý sly­šel ve slo­vech svých infor­má­to­rů i přá­tel. Mluvili o mrt­vo­lách, bez­hla­vých tělech, dětech nacpa­ných do komí­nů, kde jejich malá tělíč­ka hni­la až do chví­le, než je někdo obje­vil. Ale co nebo kdo byla Společnost? Odkud při­šla? Jak ope­ro­va­la? Byla vůbec sku­teč­ná?
Členy gan­gů Černé ruky byli ve vět­ši­ně pří­pa­dů ital­ští při­stě­ho­val­ci, kte­ří své zlo­čin­né půso­be­ní zdů­vod­ňo­va­li tím, že prá­vě tím­to způ­so­bem vyja­dřu­jí svo­ji nespo­ko­je­nost ohled­ně toho, jak je ame­ric­ká spo­leč­nost při­ja­la. Nesplněný „ame­ric­ký sen“ byl vše­o­bec­ným pro­blé­mem, jenž vedl k tomu, že se řady Černé ruky neu­stá­le roz­ši­řo­va­ly.
Největší pro­blém s Černou rukou byl ten, že byla všu­de, a při­tom nikde. Členové Černé ruky se  nechá­va­jí zaměst­ná­vat i jako pra­cov­ní­ci spo­ři­te­len, kde mají pří­stup k infor­ma­cím o ulo­že­ných  pro­střed­cích malých živ­nost­ní­ků. Pro Společnost bylo klí­čo­vé vést si zázna­my o tom, jak kdo pro­spe­ru­je, aby pak ty úspěš­né vydí­ra­la.
Muži z Černé ruky se čas­to obje­vo­va­li v holič­stvích, restau­ra­cích, barech a dal­ších mís­tech, kde se schá­ze­li při­stě­ho­val­ci, aby zde sbí­ra­li infor­ma­ce a drby z oko­lí. Bylo až nelid­ské, kolik shro­maž­ďo­va­la infor­ma­cí, a kolik toho o kaž­dém člo­vě­ku vědě­la. „Ví o kaž­dém člo­vě­ku žijí­cím v ital­ských čtvr­tích.“ Černá ruka měla slož­ku na kaž­dé­ho pro­mi­nent­ní­ho obchod­ní­ka ve měs­tě, zna­la jeho kon­tak­ty, jeho sou­kro­mou adre­su, vzdá­le­né čle­ny rodi­ny.
Jediný, kdo Černé ruce vyhlá­sil vál­ku byl prá­vě Joseph Petrosino, kte­rý byl odhod­lán tuto zlo­či­nec­kou orga­ni­za­ci úpl­ně roz­prášit. Jeho usi­lov­ný boj spo­lu se svý­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky popi­su­je prá­vě tato kni­ha,. Petrosino se nikdy neza­le­kl niče­ho, i když mu cho­di­lo tisí­ce výhruž­ných dopi­sů a něko­lik sto­vek poku­sů o jeho likvi­da­ci.
To, co zby­lo po jeho smr­ti, byli lidé, pro něž bojo­val. Byl nej­vět­ším Američanem ze všech, a i přes­to musel zemřít způ­so­bem věru ital­ským a vel­mi kla­sic­kým.
Kdo od kni­hy čeká vzru­šu­jí­cí román nebo detek­tiv­ku, tak bude urči­tě zkla­mán. Jedná se spí­še o lite­ra­tu­ru fak­tu, kde jsou díky Petrosinově rodi­ně posloup­ně do pří­bě­hu vlo­že­ny všech­ny jimi ucho­va­né nej­růz­něj­ší novi­no­vé výstřiž­ky, člán­ky, tak i důle­ži­té rodin­né doku­men­ty.
 
V tex­tu se navíc autor odka­zu­je na cca 566 vlo­že­ných pozná­mek, kte­ré jsou v závě­ru kni­hy jed­not­li­vě vysvět­le­ny. Já osob­ně bych tyto poznám­ky radě­ji vidě­la vysvět­le­né na kon­ci kaž­dé strán­ky hez­ky pod čarou, a ne neprak­tic­ky lis­to­vat a hle­dat na kon­ci kni­hy. Poznámek je oprav­du hod­ně, a při čte­ní to naru­šu­je ten pra­vý poži­tek ze samot­né­ho čte­ní.
 
Chcete-li si pře­číst o prak­ti­kách mafie, nej­slav­něj­ší zlo­či­nec­ké orga­ni­za­ce „Černá ruka“ a není vám na obtíž lite­ra­tu­ra pra­cu­jí­cí s odka­zy na sku­teč­né udá­los­ti, je tahle kni­ha urče­ná prá­vě vám.
 
ČERNÁ RUKA
Napsal: Stephan Talty
Přeložila: Blanka Chocová
Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Knihy Omega
Rok 2018
Praha
Počet stran:303
ISBN - 978-80-7390-752-5

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Sněhurčina rakev15. ledna 2023 Sněhurčina rakev Kniha "Sněhurčina rakev" od autorů Kerstin Signe Danielsson a Romana Voosena, jež vydala Moravská Bastei MOBA, je velmi spletitý a do posledního detailu promyšlený příběh, jež vás s […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen?5. února 2020 ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen? Kniha „Zločin štábního strážmistra“ je napínavým příběhem o usilovném hledání ztracených vodítek z doby dávné minulosti protektorátu Čech a Moravy, kdy se pouštíme v pátrání po stopách […] Posted in Recenze knih
  • Když zmizela24. března 2024 Když zmizela V knize "Když zmizela" od norské autorky Alex Dahl se můžete těšit na famózní glam-noir thriller vyprávějící o všech nástrahách módního průmyslu a svůdnosti moci, o silném poutu mezi […] Posted in Recenze knih
  • Sleduje tě14. srpna 2023 Sleduje tě Nikdy nevíte, kdo vás sleduje, a kdo si vás možná může vyhlédnout i jako další příští oběť... i o tom je thriller s příznačným názvem Sleduje tě z pera anglického spisovatele Charlieho […] Posted in Recenze knih
  • Otázka viny2. srpna 2023 Otázka viny Milovníci thrillerů zbystřete! S knižní novinkou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si určitě přijdete na své. V knize samozřejmě nesmí chybět nejen nebezpečná hra na život a na smrt, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Den, kdy jsem zmizela8. května 2023 Den, kdy jsem zmizela Den, kdy jsem zmizela od spisovatelky Brandi Reeds je ďábelsky skvělý thriller, který vás doslova chytne a nepustí, dokud neobjevíte, kdo je skutečný vrah. Hlavní hrdinkou je Hooly […] Posted in Recenze knih
  • PENZION26. února 2023 PENZION Pokud máte rádi napínavé čtení, tak si určitě nenechte ujít novinku v podobě knihy PENZION od spisovatele Robina Morgana-Bentleyho, jež vydalo nakladatelství DOMINO. Mladý manželský pár […] Posted in Recenze knih
  • ILUZE. Mentalista 128. července 2022 ILUZE. Mentalista 1 Na knihu ILUZE od autorů Camilly Lackberg a Henrika Fexeuse, které vydala GRADA Publishing, a.s., jsem se moc těšila. Anotace zněla velmi zajímavě a rozsah knihy o počtu 575 stran byl pro […] Posted in Recenze knih
  • NA HRANĚ24. července 2022 NA HRANĚ Pokud milujete detektivky s příměsí psychologického románu, určitě si nenechte ujít novinku od Grada Publishing, a.s. "Na hraně", kterou napsal René Manzor, držitel prestižní ceny PRIX […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79934 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71736 KB. | 13.06.2024 - 22:16:40