Kritiky.cz > Články > MŮJ OTEC JE ŠÍLENEC (THAT’S MY BOY)

MŮJ OTEC JE ŠÍLENEC (THAT’S MY BOY)

MujOt2
MujOt2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

O FILMU

Role Donnyho Bergera je kla­sic­kou rolí Adama Sandlera,“ pro­hla­šu­je Sean Anders, reži­sér nej­no­věj­ší­ho Sandlerova fil­mu Můj táta je šíle­nec. „Je to posta­va, jakou může zahrát jenom Adam. Donny se cho­vá napros­to nepří­čet­ně, ale když ho před­sta­vu­je Adam, stej­ně ho máte rádi. Sledovat ho v tako­vé absurd­ní roli bylo úžas­né.“

Ve fil­mu Sandler ztvár­nil toho nej­hor­ší­ho rodi­če, jaké­ho si doká­že­te před­sta­vit – samo­zřej­mě, že má své­ho syna rád a sna­žil se ze všech sil, ale Donny zkrát­ka oněch rodi­čov­ských sil pří­liš mno­ho neměl. Přesto není veskr­ze špat­ný – doká­že­te najít věci, kte­ré ho omlou­va­jí, mož­ná se vám dokon­ce i zalí­bí. „Donny je šíle­ný, nespou­ta­ný, má pří­šer­ný úsu­dek, ale je to váž­ně las­ka­vý člo­věk a uží­vá si živo­ta,“ říká Anders. „Je to ten typ člo­vě­ka, kte­rý se doká­že ska­ma­rá­dit úpl­ně s kaž­dým. Nezáleží mu na tom, jací ostat­ní jsou. Jeho schop­nost uží­vat si živo­ta divá­kům umož­ňu­je, aby mu celou řadu chyb pros­tě odpus­ti­li.“

Při svém prv­ním setká­ní se Sandlerem Anders se svým pro­dukč­ním part­ne­rem Johnem Morrisem pro­bí­ra­li, co je pod­le nich jádrem celé­ho fil­mu. „S Johnem nás při­ta­hu­jí sním­ky o muž­ském kama­rád­ství, a vztah otce a syna je v tomhle pří­pa­dě veli­ce emo­ci­o­nál­ní – kaž­dý chlap má veli­ce sil­ný vztah ke své­mu otci. Tahle emo­tiv­nost nám umož­ni­la rea­li­zo­vat někte­ré šíle­nos­ti, kte­ré se ve fil­mu obje­vu­jí – díky ní je tedy celý film ješ­tě zábav­něj­ší.“

Podle Anderse je jejich vztah obzvláš­tě patr­ný v jed­né kon­krét­ní scé­ně. Donny a Todd v ní pro­chá­ze­jí těž­kou zkouš­kou, když otec své­ho syna učí jez­dit na kole. „Tahle scé­na ztě­les­ňu­je celou pod­sta­tu fil­mu,“ míní reži­sér. „Todd musí Donnymu důvě­řo­vat a stát se v pra­vém slo­va smys­lu jeho synem, a Donny se musí cho­vat jako otec a své­ho syna nezkla­mat.“

Kdo by mohl ztvár­nit Donnyho syna (a měl na tako­vou roli správ­ný věk)? Andy Samberg se domní­val, že odpo­věď zná, a pro­hla­šu­je, že Sandlerovi nedo­vo­lil, aby na to byť jen na oka­mžik zapo­mněl. „V pod­sta­tě jsem ho všu­de pro­ná­sle­do­val, dokud mě neob­sa­di­li,“ smě­je se.

Andy od začát­ku vní­mal svou posta­vu jako něko­ho, kdo zou­fa­le tou­ží po otcov­ské lás­ce, ale kdo se toli­krát zkla­mal, že si kolem sebe vysta­věl zdi,“ říká Anders. „Kdokoliv by mohl Todda zahrát jako něko­ho, kdo zkrát­ka nená­vi­dí své­ho otce a pak si to roz­mys­lí. Ale v pří­pa­dě Andyho jas­ně vidím, že Todd o vztah se svým otcem sto­jí – jenom mu zkrát­ka nedů­vě­řu­je.“

Více na Kritiky.cz
Shingeki no Kyojin - 10. díl Odpověď: Obrana Trostu (6. část) Mezi přeživšími kadety 104. jednotky v Trostu upadá morá...
#1974: Stínka - 75 % Stínka (Schattenspringer)Vydalo nakladatelství Portál v brožované vazbě v roce 2019. Původně...
Mr. & Mrs. Smith - Vtipná podívaná na sexy hlavní hrdiny, Brada Pitta a Angelinu Jolie Mr. a Mrs. Smith jsou názornou ukázkou toho, jak dlouho a v jak velkém se dá žít omylu. Myslí...
Days Gone míří na PS5, potvrdilo studio Bend. Na nové... Days Gone míří na PS5, potvrdilo studio Bend. Na nové generaci konzole hra poběží v rozlišen...
Tajemná místa pohanů – po stopách předků Doba pravěku a raného středověku nás fascinuje mimo jiné proto, že o ní příliš mnoho nev...

Tenhle film je o tom, jak se smí­řit s tím, kým jste a odkud pochá­zí­te – i když má vše své chy­by – mís­to abys­te se sna­ži­li být někým, kým nejste,“ míní Samberg. „Všichni máme něja­ké kost­liv­ce ve skří­ni, někte­ří z nás jich tam mají víc než jiní. Ale rodi­na je důle­ži­tá, bez ohle­du na to, jak dob­rá nebo špat­ná je.“

Todd v sobě má něco, co do jis­té míry všich­ni zná­me – onu smě­si­ci lás­ky k rodi­ně, ale sou­čas­ně pocit stu­du za ni. Jeho posta­va to dová­dí do extré­mů,“ vysvět­lu­je Anders.

Leighton Meester se ve fil­mu obje­vu­je coby Toddova snou­ben­ka Jamie. „Na začát­ku je to zdán­li­vě veli­ce milá dív­ka, nor­mál­ní nevěs­ta,“ říká Meester. „Ale pro­mě­ní se v hoto­vou nestvů­ru. Nejdřív jí to nemů­že­te mít ani moc za zlé, když vidí­te, co Donny vyvá­dí. Ale pak se o ní dozví­te tro­chu víc...“

Ve sku­teč­nos­ti je Leighton pří­jem­ná, vol­no­myš­len­kář­ská žena,“ pro­zra­zu­je Anders. „Vkládá to do své posta­vy, tak­že si na začát­ku mys­lí­te, že na Donnyho vyvá­dě­ní rea­gu­je tak, jak by na něj rea­go­val kdo­ko­liv. Teprve poz­dě­ji se dozví­dá­me, jak pře­hna­ně a majet­nic­ky se ve sku­teč­nos­ti cho­vá.“

            Milo Ventimiglia před­sta­vu­je Chada, Jamieho bra­t­ra a mari­ňá­ka. „Bere svou služ­bu veli­ce, veli­ce váž­ně,“ říká Ventimiglia. „Řeší nejmen­ší detai­ly na uni­for­mě, vla­sech, chůzi, hovo­ru, pros­tě všech­no, co vás napad­ne. Toddem pohr­dá.“

Ve fil­mu potře­bu­je Donny k navá­zá­ní vzta­hu se svým synem pomoc své­ho nej­lep­ší­ho pří­te­le. Tím je sho­dou okol­nos­tí Vanilla Ice, kte­rý ve fil­mu hra­je sám sebe – Toddova „strýč­ka Vannyho“. O svých pří­pra­vách na natá­če­ní tato iko­na deva­de­sá­tých let říká násle­du­jí­cí: „Pořád jsem pře­mí­tal o tom, jaký Adam asi bude? Budu si s ním rozu­mět? A pak jsme se sešli a ano, byl veli­ce skrom­ný a zábav­ný, ale sou­čas­ně veli­ce seri­oz­ní, co se týče natá­če­ní. V jeho spo­leč­nos­ti je pří­jem­ně.“

Anders vysvět­lu­je, že se v pří­pa­dě Vanilly Ice nejed­ná o cameo, ale o plno­hod­not­nou ved­lej­ší roli. „Je to Donnyho býva­lý nej­lep­ší kama­rád a důvěr­ník,“ popi­su­je. A upo­zor­ňu­je na to, že tato legen­da deva­de­sá­tých let pro­je­vi­la pozo­ru­hod­ný kome­di­ál­ní talent. „Zejména je tu jed­na scé­na, ve kte­ré se ode­hra­je více­mé­ně kla­sic­ká situ­a­ce – jeho posta­va a posta­va pro­da­va­če v samo­ob­slu­ze se něče­ho vydě­sí, chtě­jí utéct, ale roz­běh­nou se nedo­pat­ře­ním pro­ti sobě, nara­zí do sebe a pak běží na opač­nou stra­nu. Pokaždé, když to vidím, mě udi­vu­je, jak skvě­le Vanilla Ice tenhle kla­sic­ký prvek z němých gro­te­sek zvlá­dl zahrát.“

Více na Kritiky.cz
Sviňák - Skotský zkorumpovaný policista Bruce Robertson je posedlý sexem a kokainem. Měl by vyšetřovat vraždu, ale překáží mu vlastní podivínství, zvyk zahrávat si s kolegy ...
Ženy pro měny Film sleduje příběhy čtyř žen, čtyřech odlišných cest za krásou. Všechny hlavní protago...
Domácí laboratoř - vydejte se do fascinujícího světa vědy Máme doma zvídavé dítko? Zajímá se náš syn či dcera živě o dění kolem sebe? Podpořme d...
Raving Rabbids: Alive & Kicking (Kinect) Při každém spuštění velká zábava, to se prostě hře nedá odepřít a o tom vypovídá u...
Pravidla copywritingu rychle a jednoduše Co si představíte pod pojmem copywriting? Většina lidí by odpověděla, že to má něco spole...

Jelikož má za otce Donnyho a za „strýč­ka“ Vanillu Ice, potře­bu­je Todd pomoc a pod­po­ru něko­ho rozum­něj­ší­ho. Tou oso­bou je Brie, kte­rá „do vše­ho toho cha­o­su vná­ší tro­chu kli­du,“ jak aspoň tvr­dí Ciara, slav­ná zpě­vač­ka, kte­rá si ji zahrá­la. Brie je dce­ra jed­né ze stripté­rek z Donnyho oblí­be­né­ho pod­ni­ku a Todda veli­ce chá­pe. „Todd je Brie scho­pen říct o tom, co se s jeho živo­tem děje, vysvět­lit jí něco málo z toho, co prá­vě pro­ží­vá,“ pokra­ču­je Ciara. „Ona ho za to nesou­dí. Je to milé a pro­to mezi nimi vzni­ká pou­to.“

Svatba se ode­hrá­vá v luxus­ním síd­le, kte­ré pat­ří Toddovu boha­té­mu šéfo­vi Stevovi Spirou. Kdo jiný by něko­ho tako­vé­ho mohl před­sta­vo­vat než Tony Orlando? „Je to kom­plex­ní posta­va,“ pro­hla­šu­je slav­ný zpě­vák. „Má jis­té dob­ré vlast­nos­ti, ale pros­tě si nemů­že pomo­ci a musí se k lidem cho­vat nepří­jem­ně.“

Orlando se se Sandlerem potkal na naro­ze­ni­no­vé osla­vě Brookse Arthura, kte­rý dohlí­žel na soun­d­trac­ky celé řady sním­ků spo­leč­nos­ti Happy Madison. „Kdybych na tu osla­vu nešel, nebyl bych Steve Spirou,“ shr­nu­je. „Ukazuje se, že pokud cho­dí­te na osla­vy, dří­ve nebo poz­dě­ji si vás někdo všim­ne.“

Toddovými nej­lep­ší­mi přá­te­li jsou jeho spo­lu­pra­cov­ník Phil se svou ženou, kte­ré před­sta­vu­jí Will ForteRachel Dratch. „Phil je fana­ti­kem přes všech­no, co se týká mysu Cod, zná­mé­ho turis­tic­ké­ho mís­ta,“ říká Forte. „Nejprve jsem si mys­lel, že je můj kos­tým napros­to šíle­ný, ale pak jsem zjis­til, že v tako­vém oble­če­ní cho­dí lidé na mysu Cod neu­stá­le.“ Co se role man­že­la Rachel Dratch týče, říká Forte: „Byla z toho veli­ce nad­še­ná, pro­to­že bylo roz­hod­nu­to, že se spo­lu v jis­té fázi fil­mu musí­me vyspat a po tom ona se mnou tou­ži­la už roky. Všechno se jí to spl­ni­lo. Pravděpodobně se večer před­tím mod­li­la a její mod­lit­by byly vysly­še­ny.“

Jima Nance, posta­vu, kte­rá se vyzna­ču­je pří­mo­ča­ros­tí a bez­mez­nou lás­kou k New England Patriots, si zahrál Rex Ryan, kte­rý, pokud zrov­na v něčem nehra­je, zaska­ku­je jako hlav­ní tre­nér New York Jets – nej­vět­ší­ho sou­pe­ře Patriots. Nepříjemné? Kdepak. „Nesmíte se brát moc váž­ně,“ vysvět­lu­je Ryan. „Jim je vel­kým fanouš­kem Bostonu a to je jen jed­na z jeho vlast­nos­tí. Ale víte, co jsem sly­šel? Museli se ve fil­mu spo­ko­jit s Bostonem, pro­to­že všech­ny reklam­ní mate­ri­á­ly Jets jsou bez­na­děj­ně roze­bra­né.“

Více na Kritiky.cz
Respawn Entertainment dal dohromady malý tým vývojářů. Ti... Respawn Entertainment dal dohromady malý tým vývojářů. Ti mají pracovat na zbrusu novém proj...
Spider-Man: Napříč paralelními světy - dokonalé pokračování přelomového snímku Tento snímek měl opravdu vysoko nastavenou laťku, a myslím opravdu vysoko. Film Spider-Man: Para...
Worlds 2020 v League of Legends zná všech 20 účastníků:... Worlds 2020 v League of Legends zná všech 20 účastníků: LPL Top Esports JD Gaming... Suning LG...
Dreamgirls - // // Úno ...
Hastrman - Rozhovor se Simonou Zmrzlou Jak jste se připravovala na roli nespoutané rychtářovy dcery Katynky? Už nějaký čas před n...

Herecký tým dopl­ňu­je také kome­di­ál­ní hereč­ka Luenell v roli zaslou­ži­lé striptér­ky Champale. Champale vystu­pu­je v Donnyho nej­ob­lí­be­něj­ším pod­ni­ku – striptý­zo­vém pod­ni­ku Classy Rick’s Bacon and Legs. „Champale pra­cu­je jako striptér­ka přes 30 let,“ říká Luenell. „Podařilo se jí zajis­tit pro svou dce­ru vyso­ko­škol­ské vzdě­lá­ní, ale nejde jenom o to – sku­teč­ně ji její prá­ce baví. Pracuje, aby potě­ši­la úchy­ly po celém svě­tě, pro­to­že i úchy­lo­vé potře­bu­jí lás­ku a pozor­nost.“

„Když je pro­du­cen­tem fil­mu Adam, točí­te v pod­sta­tě film vy s ním,“ popi­su­je reži­sér Sean Anders. Můj táta je šíle­nec je jeho dru­hým celo­ve­čer­ním sním­kem a prv­ním se Sandlerem, což je pozo­ru­hod­né, pro­to­že Sandler čas­to spo­lu­pra­cu­je se stá­lým týmem. Ačkoliv jim moh­lo zabrat jis­tý čas, než se navzá­jem pozna­li, pro­hla­šu­je Anders, že on i dal­ší nováč­ci – včet­ně napří­klad kame­ra­ma­na Brandona Trosta a výtvar­ní­ka Aarona Osbornea – byli do rodi­ny Happy Madison uví­tá­ni s ote­vře­nou náru­čí. „Štáb se sklá­dal z těch nej­přá­tel­štěj­ších lidí, jaké jsem kdy poznal,“ říká Anders. „Jde s nimi napros­to skvě­le vychá­zet. Všichni spo­leč­ně natá­če­li kaž­dý Adamův film, tak­že zna­jí své sla­bé i sil­né strán­ky a vědí, co jak zaří­dit a jak se nej­lé­pe domlu­vit. Zejména pomoc­ný reži­sér Danny Silverberg je srd­cem celé­ho týmu a je to ten nej­pří­jem­něj­ší a nej­ro­zum­něj­ší člo­věk, na jaké­ho může­te nara­zit.“

Adam je víc než pou­hý pro­du­cent, je to pří­rod­ní živel,“ sou­dí výtvar­ník Aaron Osborne. „Skvěle se s ním spo­lu­pra­cu­je. Zajímá se úpl­ně o kaž­dou věc, kte­rá se týká natá­če­ní, a je vel­mi ote­vře­ný vzá­jem­né spo­lu­prá­ci.“

Kostymérka Ellen Lutter míní, že Sandler se zají­má o veš­ke­ré prv­ky natá­če­ní fil­mu pro­to, že se chce ujis­tit, že pří­běh a humor vyzní přes­ně tak, jak je zamýš­lel. „Rozebírám s ním všech­ny kos­týmy všech postav fil­mu. Bavíme se o spe­ci­fic­kých vlast­nos­tech daných postav a pro­bí­rá­me všech­ny vti­py – jsme veli­ce peč­li­ví při vytvá­ře­ní kon­tras­tů, kte­ré jsou poté vtip­né,“ vysvět­lu­je.

Více na Kritiky.cz
Domácí mazlíčci – omalovánky Relaxační omalovánky již není třeba představovat, nějaký rok drží svou neotřesitelnou po...
Nejlepší hráčské scény s Jamesem Bondem Martini... protřepané, nemíchané. Když uslyšíte tuto hlášku, pravděpodobně se díváte na...
Doom Eternal už 1. října zamíří do Xbox Game Pass Doom Eternal už 1. října zamíří do Xbox Game Pass...
MasterChef Česko řada II. díl 13 Díl z 26.9.2016....
The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Sergei Loznitsa ...

Samozřejmě na to má nema­lý vliv sám Sandler. „Na spo­lu­prá­ci s Adamem se mi nej­víc líbí to, jak je ohrom­ně vtip­ný,“ říká Anders. „Pracujeme na něja­ké scé­ně a pře­mýš­lí­me, jak do ní dostat ješ­tě něja­ký vtip. Mohu při­jít s něja­kým nápa­dem, kte­rý tře­ba sám o sobě nebyl vtip­ný, ale ubí­ral se správ­ným smě­rem, a Adam z něj vytvo­ří něco neu­vě­ři­tel­ně komic­ké­ho. Pak samo­zřej­mě vypa­dám dob­ře – může při­jít s něčím legrač­ním a zao­na­čit to tak, že to půso­bí, jako by se jed­na­lo o můj nápad. Při reží­ro­vá­ní toho­to fil­mu jsem nejen spo­lu­pra­co­val s Adamem Sandlerem, ale dokon­ce s Adamem Sandlerem v nej­lep­ší kon­di­ci, pro­to­že si to tak uží­val a měl radost ze svo­bo­dy, kte­rou při prá­ci na své posta­vě měl.“

Ve fil­mu, v němž vět­ši­na hlav­ních postav není tím, koho ze sebe dělá, měl štáb jeden hlav­ní úkol. „Naše prá­ce spo­čí­va­la v tom, abychom pomoh­li pod­po­řit diva­dlo, kte­ré posta­vy fil­mu okol­ní­mu svě­tu před­vá­dě­jí. Snažili jsme se vytvo­řit pro ně pro­stře­dí tako­vé, aby k jejich odha­le­ní nako­nec v sou­la­du se scé­ná­řem došlo nebo nedo­šlo. Film je o dvou odliš­ných svě­tech – o svě­tě Donnyho Bergera a o svě­tě jeho syna – tak­že hlav­ní este­tic­kou výzvou bylo vytvo­řit roz­dí­ly mezi těmi dvě­ma svě­ty a dovo­lit, aby se před divá­ko­vý­ma oči­ma oba tyto svě­ty vší silou střet­ly.“

Tento roz­díl před­vá­dě­jí dvě hlav­ní loka­ce fil­mu – dům Stevea Spirou, ve kte­rém pro­bí­há svat­ba, a pod­nik Classy Rick’s Bacon and Legs, Donnyho oblí­be­ný strip klub.

Najít správ­ný dům neby­lo pod­le Osbornea snad­né. „Hledali jsme snad všu­de – málem jsme se při hle­dá­ní toho správ­né­ho mís­ta pro svat­bu zbláz­ni­li. Chtěli jsme toho tolik – potře­bo­va­li jsme dvůr, kte­rý by moh­la sou­se­dit zmen­še­ná ver­ze sta­di­o­nu Fenway Park. Procestovali jsme všech­na mož­ná mís­ta, léta­li jsme vrtu­l­ní­kem, pro­hlí­že­li si pobře­ží – sna­ži­li jsme se najít doko­na­lý dům. Nějakou dobu to zabra­lo a když jsme ho koneč­ně našli, jása­li jsme rados­tí. Konečně jsme ho měli – bylo tam všech­no: pláž, odpo­ví­da­jí­cí prů­če­lí, pro­sto­ry v zad­ní čás­ti, kte­ré jsme moh­li napo­jit na náš malý Fenway Park, a maji­tel, kte­rý náš film vel­mi pod­po­ro­val a při­ví­tal nás.“

Více na Kritiky.cz
Slovakia - Denmark | Live | Group A | 2021 IIHF Ice Hockey World Championship ...
#2136: Pokémon - Red a Blue 1 Pokémon - Red a Blue 1 (Pocket Monsters Special 1)Vydalo nakladatelství Crew&n...
Tehdy jsme žili v letní zemi- strhující román o klimatické katastrofě a střetu generací Hledáte zajímavé čtení pro vaše letní dny? Lydia Milletová je autorkou knihy Tehdy jsme žil...
Zkouškové 5 - Plán ...
Kukuška Probíhá druhá světová válka a kdesi při finsko-ruské hranici se náhodně setkají postarš...

Zmenšený Fenway Park nevy­ros­tl na dvo­ře domu, na mís­to ho dosa­di­la fil­mo­vá kouz­la. „Postavil jsem vel­ký altá­nek s výhle­dem na vodu, a ten jsme pou­ží­va­li jako bod, kde dochá­ze­lo ke stři­hu – část téhož altán­ku jsem posta­vil v jed­nom par­ku a v tom jsme vybu­do­va­li i náš Fenway Park. Nastudovali jsme ten sku­teč­ný do posled­ní­ho kamín­ku – byli jsme v Bostonu a vědě­li jsme, že s Fenwayem si nemů­že­me zahrá­vat. Pokud se důklad­ně podí­vá­te na obra­zov­ku, kde se ve Fenway Parku zob­ra­zu­je skó­re zápa­su, naje­de­te na něm mor­se­ov­kou jmé­na původ­ních maji­te­lů. Chtěli jsme to zacho­vat, ale napsa­li jsme na něj „Happy Madison“.“

            „Naproti tomu striptý­zo­vý klub jsme v sou­la­du s oním kon­tras­tem našli hned prv­ní den. Vešli jsme tam a vědě­li jsme, že jsme na tom správ­ném mís­tě – ať už se jed­na­lo o vel­ký dře­vě­ný bar, níz­ká, roz­bi­tá svět­la či řím­sy, všech­no bylo tako­vé, jaké jsme si to před­sta­vo­va­li.“

V mno­ha ohle­dech je Danny někdo, kdo nikdy nedo­ká­zal dospět. „Donny je poměr­ně dost nad­ča­so­vá posta­va,“ sou­dí Osborne. „Například jeho byt – říka­li jsme si, že vypa­dá úpl­ně stej­ně, jako vypa­dal, když mu bylo šest­náct. Domnívali jsme se, že si ho zkrát­ka pro­hlé­dl a řekl si, že na něm není co měnit, a nikdy se odtud neod­stě­ho­val. Jsou v něm všech­ny pla­ká­ty a věci, kte­ré tam měl už v šest­nác­ti – tedy kro­mě jedi­né změ­ny: teď má vod­ní postel.“

Jako nad­ča­so­vý popi­su­je kosty­mér­ka Ellen Lutter, vete­rán­ka jede­nác­ti před­cho­zích Sandlerových fil­mů, také Donnyho vzhled. „Paruka i oble­če­ní pro­šly urči­tým vývo­jem, než jsme se roz­hod­li pro finál­ní podo­bu,“ podo­tý­ká. „Přemýšleli jsme o tom, jak by vypa­dal a oblé­kal se člo­věk, kte­rý se zase­kl v osm­de­sá­tých letech, i když jsme se spo­ko­ji­li s poně­kud kla­sič­těj­ší vizá­ží rocke­ra. Je to člo­věk, kte­rý žije na večí­r­cích, ale neza­jí­má ho móda – pokud bychom ho oblék­li napří­klad do ošou­pa­ných džín­sů, vypo­ví­da­lo by to o jeho oso­bě něco jiné­ho, než jsme chtě­li.“

Lutter pro­hla­šu­je, že ačko­liv šaty samy o sobě posta­vu netvo­ří, mohou čas­to her­ci pomo­ci, aby se v ní zori­en­to­val – a to pla­tí dvoj­ná­sob pro kome­die, kde něčí vzhled může hod­ně napo­mo­ci vti­pu. „Způsob, jakým něko­mu sedí oble­če­ní, je v pod­sta­tě vel­mi výmluv­ný. Sděluje vám, jaká ta posta­va je – jde o peč­li­vě upra­ve­né­ho, škro­be­né­ho člo­vě­ka, nebo je to bez­sta­rost­ný poho­dář? Má půso­bit roz­to­mi­le a legrač­ně nebo nao­pak odpor­ně a legrač­ně? Oblečení vti­py hod­ně zdů­raz­ňu­je. Ve fil­mu Můj táta je šíle­nec by ani zda­le­ka neby­lo tak vtip­né nechat Donnyho pro­chá­zet se po luxus­ním domě s pivem v ruce a cho­vat se jako hul­vát, kdy­by všem neby­lo jas­né, jací nóbl lidé v něm žijí. Naším před­po­kla­dem bylo, že to, že z jeho cho­vá­ní budou napros­to nepří­čet­ní, je jed­ním z důvo­dů, proč je to tak vtip­né.“

Více na Kritiky.cz
Dylan Dog: Dead of Night [35%] http://www.csfd.cz/film/234817-dylan-dog-dead-of-night/ Režie: Kevin MunroeHudba: K...
The Runaways [61%] http://www.csfd.cz/film/255178-runaways-the/ The Runaways, film mapující skutečný krátký p...
Westworld Season 3: Who Said It with Thandie Newton & Tessa Thompson Featurette | HBO ...
Trackmania Turbo Zdarma dostupné pro Xbox One na Xbox Gold - 01/11 - 30/11...
Bůh žehnej Americe | God Bless America [60%] Bůh žehnej Americe http://www.csfd.cz/film/302005-god-bless-america/ http://www.imdb.com/title...

Ve finá­le jde vždyc­ky o vtip. „Představte si tlus­ťo­cha, kte­rý vyhra­je mara­ton. Je vtip­něj­ší, když v cíli vypa­dá jako otr­ha­ný van­d­rák a má sta­ré kraťa­sy a trič­ko, nebo když má na sobě moder­ní běžec­ký oblek a vypa­dá jako někdo, kdo si oprav­du mys­lí, že by mara­ton mohl vyhrát? Která z těch mož­nos­tí vti­pu pro­spě­je?“

Dalším pří­kla­dem tako­vé­ho zdů­raz­ně­ní vti­pu oble­če­ním jsou kos­týmy pro babič­ku – nave­nek vel­mi pře­svěd­či­vě půso­bí­cí ženu z vyš­ších vrs­tev. „Musela vypa­dat věro­hod­ně, vel­mi lad­ně a ele­gant­ně,“ vysvět­lu­je Lutter. Ve fil­mu je Donny její oso­bou okouz­le­ný – a také její foto­gra­fií z mlá­dí, na kte­ré pózu­je ve veli­ce pozo­ru­hod­ných plav­kách. „Pro vtip s plav­ka­mi jsme muse­li celé plav­ky vymys­let, pro­to­že nikdy nee­xis­to­va­ly. Vytvořila jsem faleš­né plav­ky s bom­barďá­ky, kte­ré vypa­da­jí při­hlouple, pro­to­že to byla přes­ně poin­ta toho­to vti­pu. Nejde ani o žád­nou sexy foto­gra­fii, ale to je Donnymu napros­to jed­no.“

Práce Lutter s jejím týmem ale není úpl­ná, dokud se do celé­ho pro­ce­su neza­po­jí i sami her­ci. „Přicházíme s mož­nost­mi a při­pra­vu­je­me jim růz­né vari­an­ty kos­tý­mů, ale tepr­ve když si o nich může­me pro­mlu­vit s her­ci a pro­be­re­me je s reži­sé­rem a s Adamem vše nabý­vá finál­ní podo­by. Ti všich­ni při­jdou se svě­ží­mi nápa­dy, pro­to­že na svých posta­vách pra­cu­jí, a vy se může­te sou­stře­dit na to, co se pro kte­rou posta­vu hodí a co ne. Stále žas­nu nad tím, co se může během zkou­šek kos­tý­mů ode­hrát. Je to jako koktejl – nejde tu o jed­not­li­vé slož­ky, ale o to, co se sta­ne, když je všech­ny spo­jí­te dohro­ma­dy.“

            Pro striptér­ku Champale, před­sta­vo­va­nou Luenell, bylo také tře­ba vytvo­řit rafi­no­va­ný a zají­ma­vý kos­tým. Lutter s faleš­ný­mi těles­ný­mi pro­por­ce­mi v rám­ci kos­tý­mů popr­vé expe­ri­men­to­va­la při natá­če­ní fil­mu Jack a Jill (v němž se krát­ce obje­vu­je David Spade v roli ženy s poměr­ně odváž­ným výstři­hem). „Při prá­ci na zmí­ně­ném fil­mu jsme vytvo­ři­li prsa a bři­cho jako sou­část kos­tý­mu a David si ho celý mohl pros­tě oblék­nout a sta­či­lo ho do něj jen zapnout – nemu­sel trá­vit šest hodin v mas­kér­ském křes­le a to mu v mno­hém veli­ce pomoh­lo. V pří­pa­dě Champale jsme udě­la­li něco podob­né­ho: zakom­po­no­va­li jsme prsa do pod­prsen­ky, vytvo­ři­li prádlo v tělo­vé bar­vě, kte­ré to celé drže­lo, a potom vypra­co­va­li tři nebo čty­ři kos­týmy, do kte­rých se celé tohle nové tělo moh­lo oblék­nout. Luenell byla fan­tas­tic­ká – ohrom­ně nám se vším pomá­ha­la.“

Více na Kritiky.cz
ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové Dvojjazyčná anglicko-česká knížka pro děti je výborným pomocníkem při procvičování ang...
Divadlo Spejbla a Hurvínka najdete nyní na Noci divadel. ‚Připravují se outdoorové hry.,Na dospělé i děti čekají také vánoční dárky od Spejbla a Hurvínka. Divadlo S+H si i v době, kdy nemůže hrát, nachází cestu ke svým ...
Prima Comedy Central přichází po prázdninách s Červeným trpaslíkem, Takovou moderní rodinkou i Goldbergovými Zábavní televizní kanál Prima Comedy Central se rozhodl do podzimního vysílání zařadit hned...
Ondřej Kundra – Putinovi agenti Redaktor týdeníku Respekt Ondřej Kundra se ve své nové knize nazvané Putinovi agenti aneb Jak ...
Autor Metra 2033 se dohodl s producenty na filmovém zpracování Hollywoodští tvůrci pracují na filmovém zpracování slavné knihy Metro 2033, na jejíž motiv...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,25635 s | počet dotazů: 355 | paměť: 71104 KB. | 01.12.2023 - 06:45:24