Kritiky.cz > Recenze knih > Hrady Čech a Moravy - Známé i neznámé příběhy a osudy

Hrady Čech a Moravy - Známé i neznámé příběhy a osudy

01hrady
01hrady
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pětapadesát hra­dů Čech a Moravy zařa­dil do nové kni­hy gym­na­zi­ál­ní pro­fe­sor děje­pi­su Jan Kvirenc. Netradiční prů­vod­ce po hra­dech nabí­zí puto­vá­ní napříč celou his­to­rií od počát­ků stá­tu Přemyslovců až o sou­čas­nost. Hradními palá­ci a jejich pozůsta­lý­mi rui­na­mi mno­ho­krát pro­chá­ze­ly „vel­ké ději­ny“ i osob­nos­ti, kte­ré je utvá­ře­ly.

„Prožijte 55 pří­bě­hů osob­ních váš­ní, slá­vy i tragé­dií, umě­lec­ké­ho roz­vo­je i zká­zy, poli­ti­ky, diplo­ma­cie i válek. Oživte zná­má i poza­po­me­nu­tá síd­la stře­do­vě­ku a jejich novo­vě­ké osu­dy, začtě­te se do písem­ných svě­dec­tví přímých akté­rů, svěd­ků i beze­jmen­ných leto­pis­ců,“ zve autor čte­ná­ře.

Kritériem výbě­ru zařa­ze­ní hra­dů do kni­hy byly pod­le auto­ra „čes­ké ději­ny“, tedy význam síd­la pro čes­kou his­to­rii. Nečekejte chro­no­lo­gic­ky seřa­ze­ný výčet roz­vo­je či pře­stav­by síd­la nebo jmen­ný seznam jeho drži­te­lů. Těšit se může­te na pou­ta­vé pří­běhy těch, kte­ří na hra­dě žili či ho navští­vi­li či těch, kte­ré hrad pod­ní­til k umě­lec­kým či jiným výko­nům.

Hrady jsou řaze­ny abe­ced­ně – co kapi­to­la, to hrad. Krakovci a Kozímu hrád­ku je věno­vá­na jed­na kapi­to­la, stej­ně jako Žebráku a Točníku. Podtitulek dává tušit, jaký pří­běh se ve zdech hra­du ode­hrál. Mnohdy bude­te pře­kva­pe­ni. Například kapi­to­la Bečov nad Teplou má podti­tu­lek Dobrodružství kri­mi­na­lis­ti­ky. Autor roze­hrá­vá pří­běh relikvi­á­ře sva­téh Maura, arte­fak­tu nedo­zír­né ceny i hod­no­ty, kte­rý byl za 2. svě­to­vé vál­ky ukryt pod pod­la­hu hrad­ní kap­le v Bečově nad Teplou. V lis­to­pa­du 1985 ho nale­zl tým kri­mi­na­lis­tů pod vede­ním Františka Maryšky. V kapi­to­le se dočte­te, kdy a za jakých okol­ností­re­likvi­ář vzni­kl, jak se dostal do Bečova nad Teplou a jaké jsou dal­ší jeho osu­dy.

Každý kapi­to­la, kro­mě krát­ké­ho úvod­ní­ho popi­su his­to­rie hra­du obsa­hu­je úvod­ní dobo­vé tex­ty, kte­ré se váží k pří­bě­hu, v pří­pa­dě Bečova nad Teplou jsou to vzpo­mín­ky kri­mi­na­lis­ty Františka Maryšky z roku 2010.  Následuje pří­běh obje­ve­ní relikvi­á­ře a odsta­vec o této cen­né památ­ce. Nechybí ani zmín­ka o dal­ším bečov­ském uni­ká­tu – kamen­né šibe­ni­ci.

Obdobné čle­ně­ní tex­tu mají i dal­ší kapi­to­ly. Autor neza­pře povo­lá­ní uči­te­le – výkla­do­vý člá­nek je pro­klá­dán úryv­ky z dobo­vých pra­me­nů a his­to­ric­ké lite­ra­tu­ry. Některé úryv­ky byly nově pře­lo­že­ny nebo nejsou přčí­liš zná­mé. Každou kapi­to­lu uvo­zu­je pero­kres­ba hra­du – vět­ši­nou rekon­struk­ce podo­by stav­by v době její­ho nej­vět­ší­ho roz­kvě­tu. Nechybí ani erb někte­ré­ho z maji­te­lů hra­du či pří­mo zakla­da­tel­ské­ho rodu. Kapitoly jsou dopl­ně­ny barev­ný­mi foto­gra­fie­mi exte­ri­é­rů hra­dů.

Škoda, že autor do kni­hy neza­řa­dil mapu České repub­li­ky s vyzna­če­ný­mi hra­dy, pří­pad­ně na začát­ku kaž­dé kapi­to­ly nezmí­nil, kde hrad sto­jí (např. kraj). Kvituji seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry a pra­me­nů a výbě­ro­vý míst­ní rejstřík, kte­rý usnad­ňu­je ori­en­ta­ci v kni­ze.

Známé i nezná­mé pří­běhy hra­dů Čech a Moravy jsou napí­na­vým čte­ním, kte­ré záro­veň pou­čí i poba­ví.


  • Hrady Čech a Moravy. Známé i nezná­mé pří­běhy a osu­dy
  • Autor: Jan Kvirenc
  • Vydala: Grada
  • Rok vydá­ní: 2020
  • Počet stran: 320
  • Hodnocení: 100 %

Foto: Grada Publishing a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,63055 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71594 KB. | 18.06.2024 - 19:40:57