Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Godzilla

Godzilla

Gzilla
Gzilla
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Málokdy na fil­my cho­dím dva­krát. Myslím, že vět­ši­na fil­mů je udě­la­ná na prv­ní shléd­nu­tí a dost. Jinými slo­vy -- totéž zno­vu je ztrá­ta času. Na Godzillu jsem šel dva­krát, dvě před­sta­ve­ní za jeden večer. Ne, nebyl jsem tak uchvá­cen, že bych to musel vidět zno­vu - jen jsem to chtěl vidět celé. Tím hůř.

Mladý vědec a jeho stará láskaS odstu­pem pár dnů jsem sko­ro až pře­kva­pen, jak sub­jek­tiv­ně roz­díl­ná ta dvě před­sta­ve­ní byla. Na tom prv­ním jsem pros­tě nevě­říc­ně sle­do­val neko­neč­nou honič­ku totál­ně pro­mok­lým měs­tem. Pak v momen­tě vyvr­cho­le­ní (či spí­še radost­né­ho oče­ká­vá­ní kon­ce), lam­pa prsk­la a zhas­la doce­la, dal­ší minu­tu běžel jen zvuk, a pak i ten ustal, dáv­no pře­hlu­šen hurón­ským buče­ním totál­ně nas..ného, vypro­da­né­ho sálu. I já usi­lov­ně bučel, vědom si toho, že jsem byl hloupým selhá­ním tech­ni­ky olou­pen o posled­ní kouz­lo. Nepomohly klo­potně roz­dá­va­né vol­ňás­ky, nepo­moh­lo jet do jiné­ho kina ješ­tě ten­týž večer. Nakonec i tam dav hučel, ten­to­krát ale jenom před kasou kvů­li zru­še­né půl­noč­ní pro­duk­ci, zby­tek víken­du vypro­dán. Já se s vol­ňás­kem vecpal do prv­ní řady už půl hodi­ny běží­cí­ho fil­mu, jehož i dal­ší hodi­nu jsem měl ješ­tě v čer­stvé pamě­ti, pošla­pav tucet těl pova­lu­jí­cích se v kori­do­rech.

Procházka městem

Když se chys­tá tuč­né zis­ky sli­bu­jí­cí, dra­hý vel­ko­film, divác­tvu se nejmíň dva týd­ny pře­dem při­vře pomy­sl­ný pří­vod vzdu­chu, tak­že se na pompéz­ní trhák zaru­če­ně hrnou. Rozmrzen absen­cí alter­na­ti­vy a násled­nou krko­lomni­cí s pod­voj­ným zážit­kem kon­sta­tu­ji, že by na Godzillu asi jinak nával nebyl. Ale měst­ské auto­bu­sy poma­lo­va­né nápi­sy [Jeho čelist je vět­ší než tohle vozi­dlo] a bil­bo­ar­dy u dál­ni­ce v Mountain View upo­zor­ňu­jí­cí, že blíz­ký han­gár na vzdu­cho­lo­di je ve srov­ná­ní s ješ­těr­kou prťa­vý, udě­la­ly své. Bude to kasov­ní úspěch, i když Obluda jis­tě nepře­trumf­ne Olbříma.

Francouzský (pojišťovací) agent

Tedy qěci. Zlí Francouzi, pro­vo­zu­jí­cí ato­mo­vé poku­sy v Tichomoří, nechtě­ně vytvo­ři­li nový, prud­ce muto­va­ný živo­čiš­ný druh, obro­vi­těj­ší, než si věda umí před­sta­vit (a fyzi­ka strá­vit, pozna­me­ná­vám), ješ­tě­ra vyba­ve­né­ho úpor­nou žra­vos­tí (jen moř­ské pochout­ky), neod­byt­ným roz­mno­žo­va­cím pudem a krko­lomnou potře­bou hníz­dit na ost­ro­vě Manhattan, N.Y. Věřte, Město Co Nikdy Nespí mělo ve fil­mu stej­ně důle­ži­tou roli jako obluda -- bez něj by se do pla­za pros­tě vojáč­ci tre­fi­li pořád­ným kanó­nem...

Více na Kritiky.cz
Příběh Eriky - kniha - recenze - 100 % Dnešní kniha je román, který ovšem není vůbec veselý. Spíše se jedná o skutečné událos...
Temný případ Galerie screenů z traileru na 3. sezónu seriálu Temný případ. ...
Peníze na vlastní bydlení? Financování není žádný problém! Plánujete zakoupení bytu pro vlastní potřeby, nebo pořízení nemovitosti jako možnost dl...
Zombik – 73 ...
Chainsaw Man 10/10 – Druhý anime seriál, se kterým jsem v životě přišel do styku (pokud nepočítá...

Plukovník Hicks ve velicím středisku

To ale v New Yorku nejde tak snad­no, pro­to­že potvo­ra se scho­vá za mra­kodrap!
Specialista na čer­no­byl­ské radi­o­ak­tiv­ní žíža­ly Nick Tatoupulos (Matthew Broderick) o sto šest radí plu­kov­ní­ko­vi Hicksovi (Kevin Dunn), jaxe se zpo­čát­ku taju­pl­ným opo­nen­tem pus­tit do kříž­ku. Neúspěšná adept­ka žur­na­lis­ti­ky Audrey (Maria Pitello) vidí v Nikovi, své stu­dent­ské lás­ce, ces­tu k exklu­ziv­ním infor­ma­cím a potaž­mo kari­é­ře za vydat­né pomo­ci kama­rá­da Animala (Hank Azaria). Tlustý newy­or­ský sta­ros­ta (Michael Lerner) je vypla­še­ný hlav­ně z blí­ží­cích se voleb. U vše­ho důle­ži­té­ho nechy­bí nená­pad­ně pode­zře­lý „pojiš­ťo­va­cí agent“ Phillipe Roche (Jean Reno) -- neza­po­meň­te, za všech­no můžou Francouzi a ty jejich jader­né poku­sy.

Ještěrka brání revír

Tím jsem v pod­sta­tě vyčer­pal vše­chen úvod­ní děj, lze-li sled udá­los­tí tak nazvat. Následuje akce „Zničit krt­ka“. Jsem tro­chu na roz­pa­cích, kam všech­ny ty pení­ze utra­ce­né na výro­bě šly. Jsme, prav­da, ušet­ře­ni komic­kých scén, kde chlá­pek v gumo­vém ješ­těr­čím pře­vle­ku drtí mode­lo­vé kra­ji­ny, z nichž sestá­va­jí his­to­ric­ké fil­my o Godzille. Náš moder­ní vel­ko­film se celý ode­hrá­vá v noci a v deš­ti, čas­to v pod­ze­mí, z oblu­dy je vidět tu noha, tu ocas, tu oko. Film neod­ha­lí zas tak o mno­ho více než obráz­ky na této strán­ce.

Žral bych!

Zbytek výva­ru je vylou­ho­ván z jiných fil­mů. Devlin a Emmerich, tvůr­ci fil­mu, zařa­di­li oblí­be­né klišé chyt­ré­ho věd­ce - sym­paťá­ka, jako už i dří­ve v ID4. Samec Godzilla kla­de v Madison Square Garden vej­ce, jejichž povrch jas­ně evo­ku­je Vetřelce. Následuje půl­ho­di­na tak zřej­mě zrecyklo­va­ná z Jurského Parku, že snad dokon­ce zrekví­ro­va­li tam­též nako­nec nepo­u­ži­tý soft­ware. Letadla jako na Skále, ponor­ky jako v Crimson Tide. Žijeme ve věku recyk­la­ce prů­mys­lo­vé­ho odpa­du.

Protože Godzila se musí mno­žit a sex (nako­nec i jen nor­mál­ně vidi­tel­ný pyj) v tako­vém měřít­ku je pro prudér­ní Ameriku nepři­ja­tel­ný, o absen­ci Godzilačky nemluvě, obluda se samo­o­plod­ňu­je. Jak Audrey podo­tý­ká, „Kam se podě­la zába­va?“.
Do let­ní­ho kina je Godzilla doce­la sne­si­tel­ná, hlav­ně ať je vel­ké plát­no; na zvu­ku ten­to­krát nezá­le­ží, soun­d­track sestá­vá z šumu deš­tě, pla­zí­ho řevu a střel­by. Reklama se mne sna­ži­la pře­svěd­čit, že NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ. Soudím, že více zále­ží na ději. V tom­to ohle­du je Godzilla takhle mali­lin­ka­tá.

Více na Kritiky.cz
Star Wars Rebels - Návrat starých známých Rebels jsou již za půlkou své druhé sezóny a pomalu ale jistě se vše chystá na návrat jedno...
Slavná „sedmiletka“ Werderu Brémy Werder Brémy je tradiční německý tým, jehož počátky sahají až do roku 1899. Je to pr...
Oslavte „Siblings Day“ se seriálovými sourozenci, na které jste už možná zapomněli Jste jedináček nebo vám zkrátka nehynoucí sourozenecká láska nic neříká? Nevadí, oslavte ...
13 minut hraní z hororové adventury Scorn. Ta se prezentuje... 13 minut hraní z hororové adventury Scorn. Ta se prezentuje nádherným vizuálem, tzv. biomechani...
Smrtelné historky míří do kin Dnešní novinářská projekce nového animovaného filmu Smrtelné historky  proběhla za velkéh...

Hodnocení: UJDE  http://archiv.neviditelnypes.lidovky.cz/film/smiley_c.gif

http://archiv.neviditelnypes.lidovky.cz/film/whitedot.gif

Na souši i na moři...

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

  • Že si knech­ti nevšim­nou nehyb­né­ho kruný­ře, je nor­mál­ní. Asi by jim ale vadil pro­ni­ka­vý puch, nepo­chyb­ně se v ješ­tě­ří blíz­kos­ti roz­klá­da­jí­cí.
  • Když je ponor­ka na plné pec­ky roz­je­tá v těs­ném závě­su za pla­zem pro­ti pří­stav­ní hrá­zi, jak najed­nou zasta­ví?
  • Že by tor­péda nemě­la bez­peč­nost­ní pojist­ku Friend-Or-Foe?
  • Godzilla je původ­ně radi­o­ak­tiv­ní, ale niko­ho nena­pad­ne ji tak­to hle­dat.
  • Žádný soud­ný pilot by nezů­stal v hori­zo­nál­ním letu, klič­ku­je mezi výš­ko­vý­mi budo­va­mi, když může nabrat výš­ku a dostat se do vol­né­ho pro­sto­ru.
  • Přesně cíle­ný výbuch zni­čí všech­no živé v náram­ně ohra­ni­če­ném okru­hu a o pár stop dále se lidé jen neškod­ně ská­cí.
  • Takto pova­le­ni, prá­vě absol­vo­va­vše bro­dě­ní newy­or­ským pod­ze­mím roz­ry­tým ruj­nou oblu­dou, naši hrdi­no­vé mají vel­mi čis­té oble­če­ní, naleš­tě­né boty a novo­tou sví­tí­cí podráž­ky. Jean Reno má dokon­ce na jed­né nale­pen čer­ve­ný reflex­ní ští­tek, buď cenov­ku, nebo veli­kost.
  • Milosrdná tma (selhá­va­jí­cí osvět­le­ní) a vytr­va­lý déšť mas­ku­jí lecja­ké logic­ké kixy. Buď se Godzilla do vozov­ky nebo­ří, a pak není ani zda­le­ka tak těž­ká, jak bychom měli věřit, že je; nebo se boří, ale to pak vzá­pě­tí po téže uli­ci nejde jez­di s taxí­kem, že ano.
  • Když se potr­ha­jí nos­ná lana visu­té­ho mos­tu, asi by člo­věk čekal, že se ská­cí a bude sesu­tý, ne visu­tý -- to by ale po něm naši hrdi­no­vé nemoh­li pelášit.

Recenze z 26. květ­na 1998


Photo © 1998 Tristar Pictures


Podívejte se na hodnocení Godzilla na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,55283 s | počet dotazů: 288 | paměť: 70106 KB. | 04.12.2023 - 20:34:05