Kritiky.cz > Recenze knih > Přes práh - román o přátelství a cestě z osamělosti

Přes práh - román o přátelství a cestě z osamělosti

pres prah
pres prah
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 4,50 z 5)
Loading...

Hledáte román plný humo­ru, ale i moud­ros­ti? Aneta Kollerová Mašková je autor­kou kni­hy Přes práh. Je to její prvo­ti­na a mys­lím si, že se veli­ce poved­la. Ráda bych se s Vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z této kni­hy, kte­rý je roz­hod­ně pozi­tiv­ní. 

Hlavní hrdi­no­vé jsou nájem­ní­ci jed­no­ho pane­lo­vé­ho domu, kte­rý se nachá­zí v Olomouci. Je to napří­klad Alice se ško­lač­kou Amálií, dív­ka, kte­rá se sna­ží vdov­ce Filipa dostat zpět do živo­ta. Ten se deset let po smr­ti své man­žel­ky napros­to uza­vřel svě­tu. Další je paní Zbloudilá, vždy nád­her­ně upra­ve­ná dáma. Jednoho dne zaškrá­be kocour Oly na dve­ře pana Filipa Galvana. Filip nechce ani kocou­ra, ani Amálku. Ale pro­s­to­ře­ká, mís­ty až huba­tá Amálka se jen tak nevzdá a doká­že nevr­lé­ho a staré­ho důchod­ce vytáh­nout z letar­gie. Jak to nako­nec vše dopad­ne? Vydrží pan Filip s Amálií? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní humor­né­ho romá­nu, kte­rý je plný důvti­pu, otá­zek k zamyš­le­ní a nejen to. V kni­ze vás bude bavit malá hol­čič­ka svou bez­pro­střed­nos­tí, ale záro­veň i moud­rost a zra­lost staré­ho pána. Tak dva dia­me­t­rál­ně odliš­né póly. Mnohdy vtip­né, jin­dy až hoř­ké situ­a­ce vás budou bavit a nutit pře­mýš­let.

Kniha se mě oprav­du moc líbi­la a její čte­ní jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Je to román o nevšed­ním přá­tel­ství a radost­né ces­tě z osa­mě­los­ti. Chvílemi jsem se smá­la, až jsem se za bři­cho popa­da­la. V kni­ze jsou humor­né situ­a­ce, ale i smut­něj­ší, kte­ré vás oprav­du nutí pře­mýš­let o živo­tě a nejen o něm. Když si člo­věk před­sta­ví, jaké to je být sta­rý, smut­ný, uza­vře­ný do sebe. Co zna­me­ná pro jed­no­ho z part­ne­rů, když mu jeho pro­těj­šek zemře, jakou bez­na­děj, mož­ná i vztek poci­ťu­jí. Naproti tomu bez­pro­střed­nost a radost malé hol­ky, kte­rá ješ­tě netu­ší slo­ži­tost svě­ta a sna­ží se svou nála­dou staré­ho pána roz­ve­se­lit. Nedá si říct a pros­tě jed­ná. I když pan Filip nechce, aby mu kle­pa­la na dve­ře, ona to stej­ně udě­lá a klid­ně i něko­li­krát. Ta její vytr­va­lost je pros­tě báječ­ná. Kniha se čte vel­mi dob­ře. Je roz­dě­le­na na dva­cet sedm kapi­tol, cel­kem 328 stran, zakon­če­na podě­ko­vá­ním autor­ky.

Doporučím ji všem, co se chtě­jí zasmát, pří­pad­ně hle­da­jí pří­běh k zamyš­le­ní.

Ukázka z kni­hy:

Amálie chtě­la na dru­hý den zno­vu vyra­zit na pro­cház­ku, ale déšť, ješ­tě že se spus­til v dopo­led­ních hodi­nách, pokra­čo­val přes oběd a pře­kro­čil i hra­ni­ci odpo­led­ne, její plán pře­ka­zil. Navíc by muse­li jít bez paní Zbloudilé, u jejíž dve­ří ráno kle­pa­la a kle­pa­la, vola­la a pro­si­la a omlou­va­la se, ale paní Zbloudilá neo­te­vře­la.

Amálie by se při­tom vsa­di­la, že byla doma, a pou­ze před­stí­ra­la, že není. Stála v kuchy­ni před oknem, popí­je­la kakao a nasu­pe­ně zíra­la na hus­tou záclo­nu deš­tě.

„To mi dělá naschvál,“ zavr­če­la a kou­ka­la se do rtu, až jí na něm vykvet­la drob­ná čer­ve­ná ran­ka.

„Jistě, pří­ro­da tě chtě­la naštvat,“ pro­hlá­sil Filip nepře­svěd­či­vě a přihnul si z hrníč­ku s kávou.

„Třeba to bude jenom leh­ká pře­háň­ka,“ pokou­še­la se vybi­čo­vat k opti­mis­mu, ale čer­né mra­ky

shluk­lé na oblo­ze její opti­mis­mus nepod­po­ro­va­ly, nýbrž pod­ko­pá­va­ly. Táhly z jed­né stra­ny na dru­hou, násle­do­vá­ny dal­ší­mi.

Filip odhr­nul záclo­nu a zahle­děl se na ote­vře­nou oblo­hu. „Jo, to bude jenom leh­ká pře­háň­ka,“ pro­ne­sl opět suše.

„Tak to odlo­ží­me na zít­ra.“

„Nebo na nikdy.“

„Svátek sva­té­ho Dyndy jsem nikdy nesla­vi­la! Zítra už bude hez­ky!“ pro­nes­la roz­ka­zo­vač­ným tónem.

„Když si to budeš přát, tak urči­tě.“

 

Několik slov o autor­ce:

Aneta Kollerová Mašková pra­cu­je jako knih­kup­ky­ně. V roce 2017-2020 jí vyšly pří­běhy cizích lidí v inter­ne­to­vém časo­pi­se. Další povíd­ky si poslu­cha­či moh­li poslech­nout v Českém roz­hla­se olo­mouc­ké sta­ni­ce. Má ráda kávu a čoko­lá­du.

Autor: Aneta Kollerová Mašková

Žánr: čes­ká belet­rie

Návrh obál­ky: Karolína Urbánková

Vydáno: 2022, Vydal Rosier, Mratín

Počet stran: 328

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-88467-00-7


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50891 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72131 KB. | 21.04.2024 - 23:54:39