Kritiky.cz > Recenze knih > Děvčátko a velký černý pes – krásný příběh o vztahu holčičky a toulavého psa

Děvčátko a velký černý pes – krásný příběh o vztahu holčičky a toulavého psa

a10110F0003022 Devcatko a velky cerny pes
a10110F0003022 Devcatko a velky cerny pes
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Marika při­šla o svou mamin­ku a vycho­vá­vá ji přís­ná teta. Marika najde vel­ké­ho čer­né­ho psa, kte­rý je tulák a začne mu taj­ně nosit jíd­lo. Teta to ale zjis­tí a vyho­dí ji z domu. Malé děv­čát­ko se vydá na ces­tu k moři, o němž jí vyprá­vě­la její mamin­ka. Koho vlast­ně na ces­tě potká? Zachovají se k ní všich­ni lépe, než její přís­ná teta? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a vydej­te se na dob­ro­druž­nou ces­tu. 

Kniha Děvčátko a vel­ký čer­ný pes je půvab­ný pří­běh o hle­dá­ní, o ces­tě, o obrov­ském odhod­lá­ní, síle a lás­ce. Autorce se poda­řil napsat krás­ný pří­běh o vzta­hu psa a hol­čič­ky, o tom, jak je slo­ži­té pře­ko­ná­vat pře­káž­ky. Příběh se mně moc líbil a dopo­ru­čím ho všem, co mají rádi dob­ro­druž­ství i pej­sky a nejen to. Knihu oce­ní rodi­če, pra­ro­di­če, uči­tel­ky, ale pře­de­vším děti, kte­ré chtě­jí něco zají­ma­vé­ho a nevšed­ní­ho zažít. To jim tato kni­ha roz­hod­ně nabíd­ne.

Celkem 59 stran tex­tu s pří­jem­ně vel­ký­mi pís­me­ny se čte veli­ce dob­ře. Texty jsou dopl­ně­ny milý­mi ilu­stra­ce­mi Terezy Konupčíkové, kte­ré vás zahře­jí u srdíč­ka. Opravdu jsem moc přá­la Marice, aby našla to, co hle­dá a došla až k vytou­že­né­mu cíli. Příběhy mě moc bavi­ly. Bylo mně moc smut­no a chtě­la jsem pro Mariku lep­ší život, než ten, kte­rý měla. Kniha má 8 kapi­tol a čte se veli­ce dob­ře.

Několik slov o autor­ce:

Daniela Krolupperová je čes­ká spi­so­va­tel­ka dět­ských knih a pře­kla­da­tel­ka ze sever­ských jazy­ků. Narodila se 31. říj­na 1969 v Praze.

Vystudovala norš­ti­nu s fin­šti­nou na filo­so­fic­ké fakul­tě Univerzity Karlovy v Praze. Poté stu­do­va­la na lido­vé vyso­ké ško­le v Norsku žur­na­lis­ti­ku a jazy­ky na uni­ver­zi­tách. V Helsinkách a Oslu. Při stu­diu pra­co­va­la jako redak­tor­ka zahra­nič­ní redak­ce v tis­ko­vé agen­tu­ře ČTA. Od ukon­če­ní stu­dia pra­cu­je jako pře­kla­da­tel­ka a tlu­moč­ni­ce ve svo­bod­ném povo­lá­ní.

Žije v Praze a má tři dce­ry. Velkou záli­bu vždyc­ky nalé­za­la ve spor­tu. V dět­ství řadu let závod­ně pla­va­la, nyní ráda cvi­čí aero­bik, v zimě jez­dí na běž­kách a v létě téměř neslé­zá z kola. Mezi její kni­hy pat­ří Draka je lep­ší pozdra­vit aneb O eti­ke­tě, Zločin na Starém Městě praž­ském, Zákeřné keře, Bubáček, Past na koru­nu, Rybí sli­by, Mizející hmy­zí­ci a mno­ho dal­ších kní­žek.

Několik slov o ilu­strá­tor­ce:

Tereza Konupčíková zača­la po střed­ní peda­go­gic­ké ško­le pra­co­vat v reklam­ní agen­tu­ře jako ilu­strá­tor­ka. Od květ­na roku 2017 je ilu­strá­tor­kou na vol­né noze a věnu­je se hlav­ně drob­ným ilu­stra­cím na zakáz­ku pod názvem Drobnosti. V roce 2018 ilu­stro­va­la svo­ji prv­ní dět­skou kníž­ku, Praštěný trpas­lík od Lucie Hlavinkové, kte­rá vyšla v nakla­da­tel­ství Albatros. Ilustrování knih se věnu­je i nadá­le.

Kniha je urče­na pro děti 7 let.

Ukázka z kni­hy:

Život vyso­ko v horách je tvr­dý. S krás­nou, ale drs­nou pří­ro­do vedou lidé kaž­do­den­ní boj o živo­by­tí. Proto mají hora­lé s mozol­na­tý­mi dla­ně­mi a tvá­ře­mi ošle­ha­ný­mi ost­rým větrem pova­hu stej­ně hou­žev­na­tou jako okol­ní kraj.

Marika se nena­ro­di­la v horách. Rychle se tu však nau­či­la žít a pomá­hat v hos­po­dář­ství. Jinak by to ani nešlo.

Poprvé si ho všimla, když šla po vel­kém jar­ním tání zkon­t­ro­lo­vat sení­ky nad hor­ní lou­kou. Byl vyhub­lý a měl strach. Velký čer­ný pes. Z ves­ni­ce ho vyhna­li. Nikomu nepa­t­řil. Jistě mu bylo smut­no.

Podruhé ho uvi­dě­la pod lesem, když se vra­ce­la ze sala­še. Krčil se u níz­kých kle­čí. Bál se. Večer, než pokli­di­la krá­lí­ky, mu taj­ně dones­la něco k sněd­ku. Choulil se pořád na stej­ném mís­tě. Když při­šla blíž, pole­kal a ute­kl. Položila žrádlo do trá­vy a ode­šla.

Autor: Daniela Krolupperová

Ilustrace: Tereza Konupčíková

Žánr: pohád­ky, pří­běhy dětí

Vydáno: 2022, Vydalo nakla­da­tel­ství Albatros Media, Praha

Počet stran: 59

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-00-06821-3

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58593 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71615 KB. | 22.06.2024 - 17:44:06