Kritiky.cz > Recenze knih > Láska po španělsku- senzace TikToku

Láska po španělsku- senzace TikToku

large (1)
large (1)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Láska po špa­něl­sku, kte­rou vyda­la Euromedia Group, Ikar v roce 2023. Zážitek z kni­hy je oprav­du úžas­ný. Pohodlně se posaď­te a pusť­te se do čte­ní. Tuto kni­hu jsem si při­ba­li­la na svou dovo­le­nou u moře a musím říci, že jsem udě­la­la vel­mi dob­ře. 

Catalina Martinová se chys­tá na svat­bu do své rod­né zemi, do Španělska. Všem ale řek­la, že má v Americe pří­te­le. Bohužel to ale není prav­da a pře­mýš­lí, jak z toho vybrus­lit. Její rodi­na, její býva­lý se svou snou­ben­kou jsou veli­ce zvě­da­ví, koho jim Catalina vlast­ně před­sta­ví. Má na to jen čty­ři týd­ny, aby něko­ho našla. Jak to ale udě­lá? Aaron Blackford je její nesne­si­tel­ný kole­ga. Zpočátku ho Catalina odmít­ne, váhá, pro­to­že se jí zdá oprav­du děs­ný, ale svat­ba se kva­pem blí­ží a nemá jinou mož­nost. Užije si Catalina let i celé tři sva­teb­ní dny? Jak to nako­nec vše dopad­ne, tak to se nech­te pře­kva­pit. Čeká vás vel­mi pří­jem­né čte­ní na vaši dovo­le­nou, tako­vá pří­jem­ná let­ní roman­ti­ka, kte­rá vás chyt­ne hned od prv­ní stra­ny a jen tak nepus­tí.

Román jsem si pře­čet­la s vel­kou chu­tí, pro­to­že jsem na něj čet­la vel­mi pozi­tiv­ní ohla­sy a musím říci, že na mě vel­mi dob­ře zapů­so­bil. Zdánlivě jed­no­du­chá záplet­ka vás bude bavit od začát­ku, až do kon­ce. Autorka romá­nu Elena Armas má vel­mi zají­ma­vé a pou­ta­vé vyprá­vě­ní děje i popi­su postav, kte­rý se mně moc líbí. Zejména intim­ní scé­ny byly vel­mi bar­vi­tě popsa­né. Mám moc ráda romá­ny, při kte­rých hlav­ní posta­vy někam ces­tu­jí a pozná­va­jí krá­sy růz­ných desti­na­cí. Španělsko musí být nád­her­ná země. Kniha má cel­kem 465 stran, dva­cet sedm kapi­tol, zakon­če­na epi­lo­gem a podě­ko­vá­ním autor­ky. Román dopo­ru­čím všem ces­to­va­tel­ským a roman­tic­kých duším a nejen jim.

Ukázka z kni­hy:

„Díky, Danieli. Mám se dob­ře, zaměst­ná­vá mě moje prá­ce a .. můj život.“

„Jasně.“ Můj ex poký­val hla­vou. „Vždyť žiješ v New Yorku. Vždycky jsem věděl, že doká­žeš vel­ké věci a dotáh­neš to dale­ko.“

Než jsme spo­lu zača­li sku­teč­ně cho­dit, byl celý rok mým uči­te­lem a během té doby jsem veli­ce pil­ně stu­do­va­la. Dřela jsem. To se poz­dě­ji změ­ni­lo.

„A dotáh­las.“

„Dík, „zamumla­la jsem. Hlavou se mi honi­ly nej­růz­něj­ší námit­ky. „Není to žád­ný vel­ký úspěch.“

Aaron si lehce odkaš­lal. „Je,“ pro­nes­la tiše, že jsem mys­le­la, že to bylo urče­né jenom mým uším. Ale pak pokra­čo­val. „Lina vede poměr­ně vel­ký tým inže­ný­rů v jed­né z nej­zná­měj­ších kon­zul­tač­ních spo­leč­nos­tí v New Yorku. To je pod­le všech měří­tek vel­ký úspěch.“

„Páni.“ Daniel se škro­be­ně zasmál. „To je úžas­né, Lino. Fakt.“

Jeho škro­be­nost tro­chu povo­li­la. „Blahopřeju.“

Zamumlala jsem dal­ší díky, pořád ješ­tě rudá z Aaronových slov.

Na dlou­hou dobu se roz­hos­ti­lo trap­né ticho, až Danielův pohled zalé­tl ode mě k Aaronovi a pak zase zpát­ky. „Tak to je on, co? Ten tvůj ame­ric­ký pří­tel.

Několik slov autor­ce:

Elena Armas je špa­něl­ská spi­so­va­tel­ka, kte­rá sama při­zná­vá, že je bez­na­děj­ná roman­tič­ka a k vel­ké neli­bos­ti pana B. hrdá sbě­ra­tel­ka knih. Po letech, kdy pří­běhy hlta­la a posto­va­la o nich-no dob­rá, vyřvávala- na svém instagra­mo­vém účtu, koneč­ně sebra­la odva­hu a zača­la taky tvo­řit.

Vzhledem k tomu, že se nikdy nepo­klá­da­la za dob­ro­dru­ha, vystu­do­va­la che­mic­ké inže­nýr­ství a v par­tě svých přá­tel je zná­má jako Monica, se to dá roz­hod­ně ozna­čit za tu nejdě­si­věj­ší věc, do jaké se kdy pus­ti­la. Zatímco tohle čte­te, nej­spíš si oku­su­je neh­ty do masa. Nejspíš je do háje stra­chy bez sebe.

Ale toho si nevší­mej­te, to je jen trocha-doufejme, že zdra­ví pro­spěš­né trémy.

Hlavní je, že se s vámi může koneč­ně podě­lit o svo­je sny. Můžete se spo­leč­ně roz­plý­vat nad šťast­ný­mi kon­ci, a kdo ví, tře­ba se i tro­chu víc zami­lo­vat do lás­ky. pro­to­že není prá­vě tohle smys­lem živo­ta.

Autorka: Elena Armas

Přeložila: Šárka Kadlecová

Žánr: belet­rie, roman­ti­ka, Edice svě­to­vý best­seller, New Adult

Vydáno: 2023, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha

Počet stran: 456

Vazba kni­hy: paper­back

ISBN: 978-80-249-5037-2

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33757 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72027 KB. | 23.02.2024 - 18:47:55