Kritiky.cz > Recenze knih > Po stezkách-příběh lásky a vytrvalosti plný soucitu, humoru a blízkosti k přírodě

Po stezkách-příběh lásky a vytrvalosti plný soucitu, humoru a blízkosti k přírodě

0435298 20 detail product gallery
0435298 20 detail product gallery
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi sil­né pří­běhy? Cestujete rádi? Chcete se podí­vat do nád­her­ných míst nespou­ta­né pří­ro­dy Skotska? Právě vám je urče­na kni­ha s názvem Po stez­kách, jejíž autor­kou je Raynor Winnová. 

Jak vlast­ně kni­ha vznik­la?

Cesta Raynor a Motha zača­la již v roce 2013 v době, kdy byla Mothovi popr­vé dia­gnos­ti­ko­vá­na jeho nemoc a záro­veň man­že­lé při­šli kvů­li špat­né inves­ti­ci o milo­va­ný sta­tek ve Walesu. Zůstali tak jen s bato­hem na zádech a dvě­ma laci­ný­mi spa­cá­ky. Rozhodli se pro­to vydat na ces­tu ze Somersetu do Dorsetu, kte­rá jim změ­ni­la život.

V roce 2018 totiž z této ces­ty vyda­la Raynor kni­hu s názvem Pobřežní ces­ta, kte­rá se sta­la mezi­ná­rod­ním best­selle­rem. Kromě toho se ale na jejich cestách také znač­ně zlep­šil Mothův zdra­vot­ní stav. Když začát­kem roku 2021 Moth zko­la­bo­val, byl dal­ší postup jas­ný – Cape Wrath byl vždyc­ky Mothovým snem, a pro­to pokud se mu někde mělo udě­lat lépe, pak tam.

Raynor Winnová se sta­rá o své­ho man­že­la, kte­ré­mu dia­gnos­ti­ko­va­li vzác­né neu­ro­de­ge­ne­ra­tiv­ní one­moc­ně­ní tzv. kor­ti­ko­ba­zál­ní dege­ne­ra­ce. Tato nemoc je smr­tel­ná. Zdravotní stav její­ho muže se posled­ní dobou rapid­ně zhor­šu­je. Lék, kte­rý mu v minu­los­ti již pomohl, Raynor do něj vklá­dá vel­kou nadě­ji, že opět pomů­že. Bude jedi­ném lékem opět vyra­zit na ces­tu? Vydejte se spo­leč­ně s Raynor a Mothem na jejich 1500 kilo­me­t­rů dlou­hou ces­tu přes skot­ské hory, nád­her­ná jeze­ra, k yoorkshir­ským vře­so­viš­tím, do Walesu. Cesta plná nerov­nos­tí, pře­ká­žek, záro­veň plná nadě­je a mož­ná i vel­ké­ho oče­ká­vá­ní. Bude tato ces­ta úspěš­ná? Příběh vás pohl­tí a jen tak nepus­tí. Nechte se inspi­ro­vat, uná­šet pří­jem­ný­mi sce­né­ri­e­mi na vře­so­viš­tě, prů­zrač­ná jeze­ra i nespou­ta­nou pří­ro­du.

Autorka ve své kni­ze pou­ka­zu­je na vel­mi závaž­né kli­ma­tic­ké změ­ny v pří­ro­dě, migra­ci, bez­do­mo­vec­tví, jako celo­svě­to­vý pro­blém v kon­tex­tu s váž­ným nevy­lé­či­tel­ným one­moc­ně­ním své­ho man­že­la, se kte­rým se sna­ží bojo­vat. Všechny její kni­hy jsem pře­čet­la a čte­ní si moc uži­la. Po jejich pře­čte­ní si říkám, že všech­ny naše pro­blémy i sta­ros­ti jsou vlast­ně vel­mi mali­cher­né opro­ti tomu, co si Raynor i Moth na své ces­tě zaži­li, jaké pře­káž­ky muse­li pře­ko­nat stá­le s myš­len­kou na nevy­lé­či­tel­né one­moc­ně­ní, kte­ré nad nimi vise­lo jako stín. Ta nesku­teč­ná síla, odhod­la­nost, kte­rá je hna­la dál byla pro ně vel­kým moto­rem. Všechny její kni­hy dopo­ru­čím všem, co ve svém živo­tě tápou, mají něja­ké sta­ros­ti, neví, jak se s nimi vypo­řá­dat, tak tato kni­ha pro ně bude vel­kou inspi­ra­cí. Velmi jsem fan­di­la Raynor i Mothovi, abych jejich ces­ta byla úspěš­ná a bez pře­ká­žek.

Kniha je plná humo­ru, sou­ci­tu, je o nadě­ji, nesku­teč­né lás­ce, i nád­her­né, nespou­ta­né pří­ro­dě, plná empa­tie a nejen to. Popisy pří­ro­dy, jsou vel­mi auten­tic­ké, bude­te mít pocit, že oprav­du jde­te po té ces­tě, o kte­ré v té chví­li autor­ka mlu­ví a budou vás tla­čit boty, pří­pad­ně vám bude zima a bude pršet. Přesně tako­vé poci­ty ve mně čte­ní toho­to pří­bě­hu vyvo­lá­va­ly.

Ukázka z kni­hy:

Opouštět Edinburg na kolech je horor: všu­de jsou zácpy a sil­ni­ce jsou ucpa­né. S úle­vou ale zjis­tím, že dva dny stří­da­vě hor­kých a stu­de­ných kou­pe­lí mi ale­spoň pro­za­tím ule­vi­ly od bola­vých sva­lů, ačko­liv jsem měla strach, že už se nikdy nevzpa­ma­tu­jí. Moth drží řídít­ka s vystr­če­ný­mi prs­ty, řídí pal­cem a brz­dí uka­zo­váč­kem, ale trvá na tom, že ho nic nebo­lí. Padesát kilo­me­t­rů za měs­tem domi­nu­je kra­ji­ně na jed­né stra­ně jader­ná elek­trár­na v Tornees a Severní moře na dru­hé. Mám pocit, že nevi­dím nic jiné­ho. Teprve o dva dny poz­dě­ji, když vyrá­ží­me na stezku vedou­cí o pobře­ží již­ně od Berwick-upon-Tweed, si uvě­do­mím, jak málo toho na kole sta­čím sle­do­vat v porov­ná­ní s tím, když jdu pěš­ky. Kolem North Berwicku toho může být k vidě­ní spous­ta a já bych měla být nad­še­ná, že jsem zase u pobře­ží, ale nedo­ká­žu se sou­stře­dit na nic než na dopra­vu na sil­ni­ci a na tu elek­trár­nu.

A pak naje­de­me na hrbo­la­tou ces­tu porostlou uschlou trá­vou a najed­nou se svět­lo úpl­ně pro­mě­ní, obzor zapl­ní moře a já ucí­tím na rtech sůl. Smysly jako by se zno­vu pro­bra­ly k živo­tu, vzdu­chem se roze­z­ní skři­ván­čí zpěv. Volání těch drob­ných hně­dých ptáč­ků je pro brit­ské náhor­ní pla­ni­ny, vře­so­viš­tě a pobře­ží typic­ké, ale v uply­nu­lých pět­a­dva­ce­ti letech kles­ly jejich počty až o polo­vi­nu, tak­že se milý skři­van dostal v Británii na Červený seznam ohro­že­ných dru­hů.

Několik slov autor­ce:

Raynor Winnová se po dokon­če­ní kni­hy Jihozápadní pobřež­ní ces­ty nadá­le pra­vi­del­ně věnu­je dál­ko­vým pocho­dům, píše o pří­ro­dě, bez­do­mo­vec­tví a tábo­ře­ní pod širým nebem. Žije v Cornwallu se svým man­že­lem Mothem. Její prv­ní kni­ha Pobřežní ces­ta, osla­va živo­ta pro­dchnu­tá magic­kou atmo­sfé­rou, se sta­la mezi­ná­rod­ním best­selle­rem, umís­ti­la se na žeb­říč­ku nej­pro­dá­va­něj­ších knih Sunday Times, zís­ka­la cenu Christophera Blanda udě­lo­va­nou Královskou lite­rár­ní spo­leč­nos­tí a byla nomi­no­vá­na na Wainwrightovu cenu a cenu Costa Book Award. Po dru­hém romá­nu Bouřlivé ticho, nadě­jí pro­zá­ře­ném pří­bě­hu o návra­tu domů, násle­du­je její tře­tí kni­ha, kte­rá pří­běh uza­ví­rá.

Autorka: Raynor Winnová

Přeložila: Lucie Mikolajková

Žánr: sku­teč­né pří­běhy

Vydáno: 2024, Vydalo Nakladatelství KAZDA, s.r.o., Brno

Počet stran: 384

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-7670-121-2

Knihu může­te kou­pit zde:

Po stez­kách - Nakladatelství Kazda (knihykazda.cz)

Nakladatelství KAZDA při­ná­ší čte­ná­řům výji­meč­né kni­hy o pří­ro­dě, udr­ži­tel­nos­ti, netra­dič­ním ces­to­vá­ní a umě­ní. Filozofií nakla­da­tel­ství je při­ná­šet kva­lit­ní čes­ké a zahra­nič­ní titu­ly, kte­ré zají­ma­vým obsa­hem čte­ná­ře vnitř­ně obo­ha­tí, pod­po­ří jejich vztah k pří­ro­dě a při­spě­jí k for­mo­vá­ní udr­ži­tel­něj­ší budouc­nos­ti. V nabíd­ce najde­te populárně-naučné kni­hy pro všech­ny gene­ra­ce – od lepo­rel přes pří­běhy inspi­ro­va­né pří­ro­dou, osu­dy zví­řat i lidí, ces­to­pi­sy, inspi­ro­ma­ty či atla­sy, až po nároč­něj­ší čte­ní od před­ních svě­to­vých bio­lo­gů, jaký­mi jsou brit­ský orni­to­log Tim Birkhead nebo myko­log Merlin Sheldrake. Nejoblíbenějším auto­rem nakla­da­tel­ství je zná­mý němec­ký les­ník a ochrán­ce pří­ro­dy Peter Wohlleben. Knihy, kte­ré mají smy­sl v Nakladatelství KAZDA vychá­zí od roku 2014.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81289 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71719 KB. | 14.06.2024 - 01:51:22