Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Pro balík prachů - Že by se z Liama Neesona stávala nová „akční“ hvězda :-)???

Pro balík prachů - Že by se z Liama Neesona stávala nová „akční“ hvězda :-)???

ProBalikaprachu
ProBalikaprachu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tom (Liam Neeson) je nechval­ně pro­slu­lý zlo­děj, ale city, kte­ré cho­vá ke své nové lás­ce Annie (Kate Walsh) ho při­mě­jí napra­vit sta­ré hří­chy. Chce pře­stat žít jako zlo­či­nec a pře­de­vším nechce svůj vztah s Annie posta­vit na lžích. Rozhodne se při­znat pří­mo FBI a ode­vzdat stá­tu pení­ze, kte­ré ukra­dl, výmě­nou za doho­du a čis­tý trest­ní rejstřík. Když zavo­lá do míst­ní kan­ce­lá­ře FBI, aby se při­znal a domlu­vil si schůzku, agen­ti Baker (Robert Patrick) a Meyers (Jeffrey Donovan) to pova­žu­jí jen za žert. Posílají mís­to sebe své pod­ří­ze­né, agen­ty Nivense (Jai Courtney) a Halla (Anthony Ramos). Tito dva mlad­ší agen­ti jsou v šoku, když zjis­tí, že Tom je sku­teč­ný ban­kov­ní lupič. V jeho ukra­de­ných peně­zích spat­ří vstu­pen­ku do lep­ší­ho živo­ta. Tak začí­ná hra na koč­ku a myš, ve kte­ré se do sebe zamo­tá dob­ré a zlé...

Liam Neeson se z her­ce cha­rak­ter­ních rolí stal čím dál tím více tako­vý neprav­dě­po­dob­ný akč­ní hrdi­na, kte­rý se po účas­ti v Star Wars: Epizodě I, Batman začí­ná a Královstvím nebes­ké obje­vil v hlav­ní roli akč­ňá­ku 96 hodin a doká­zal, že mu akč­ní polo­ha sedí pře­kva­pi­vě lépe než by čekal. Neeson se tak sku­teč­ně dočkal účas­ti ve vel­mi pove­de­ných akč­ních thrille­rech jako 96 hodin či Non-Stop, podob­ně jako vět­ši­na akč­ních pro­ta­go­nis­tů se ale časem stal více­mé­ně obě­tí nevý­raz­ných a tuc­to­vých žánro­vek jako napří­klad Noční běžec nebo Cizinec ve vla­ku. I přes­to, že Neesonovi táh­ne na 70 (v červ­nu mu bude 69 let!) ho ale oči­vid­ně akč­ňá­ky nepře­sta­li bavit a tudíž se tak ten­to rok dočká­vá­me dal­ší­ho fil­mu. Patří Pro balík pra­chů AKA Honest Thief do té výraz­něj­ší čás­ti akč­ních sním­ků s Neesonem v hlav­ní roli nebo se opět ve finá­le nato­či­lo něco zce­la nevý­raz­né­ho a zamě­ni­tel­né­ho?

Dle mého názo­ru bohu­žel pla­tí to dru­hé. Neesonovi ta akč­ní póza pře­ce jen pořád sedí, spo­lusce­náris­ta a reži­sér Mark Williams má občas pře­ce jen pár vel­mi zají­ma­vých nápa­dů, díky kte­rým celá akce není vylo­že­ně neza­jí­ma­vá a ten pokus o to udě­lat tako­vý civil­něj­ší sní­mek, kte­rý se v pod­sta­tě sna­ží o to, abychom nahléd­li do duše toho­to zlo­dě­je, kte­rý se sna­ží žít nový život půso­bí na prv­ní pohled více­mé­ně svě­že. Jenomže to samot­né pořád nesta­čí, pro­to­že ta sna­ha být záro­veň akč­ní film, záro­veň psy­cho­lo­gic­ká son­da a též roman­tic­ké dra­ma tak tro­chu nefun­gu­je a za násle­dek to má to, že je akce ve finá­le více­mé­ně fakt málo, do té psy­cho­lo­gic­ké hloub­ky se zase tak moc též nejde a roman­ce mezi Liamem Neesonem a jeho herec­kou par­ťač­kou Kate Walsh též kdo­ví­jak za moc nesto­jí.

Tenhle akč­ňák má cel­ko­vě štěs­tí ve svém cas­tingu, pro­to­že krom Liama Neesona je tu více­mé­ně fajn Kate Walsh, vel­mi fajn Robert Patrick (dob­ře, je to jen cameo, ale T-1000 v akci potě­ší vždy!), oukey Jeffrey Donovan nebo též dosta­teč­ně herec­ky zají­ma­vá dvo­ji­ce Jai Courtney a Anthony Ramos. Díky tomuhle cas­tingu je tenhle akč­ňák dosta­teč­ně půso­bi­vý a i když samot­ný scé­nář, kte­rý Williams sepsal s Stevem Allrichem není kdo­ví­jak super, mini­mál­ně ty her­ci jsou sku­teč­ně fajn a Neeson tak nemu­sí celý film tahat na svých bed­rech.

Je tu jed­na dost pove­de­ná auto­mo­bi­lo­vá honič­ka, když se pře­ce jen Liam Neeson ale­spoň čás­teč­ně vydá smě­rem bru­tál­ní­ho likvi­do­vá­ní, tak to je dosta­teč­né zábav­né. Zásadní pro­blém je ale pře­de­vším v tom, že kdo čeká tra­dič­ní akč­ňák, kde bude Liam Neeson kosit desít­ky nepřá­tel podob­ně jako prá­vě v 96 hodi­nách bude jed­no­znač­ně zkla­mán. Pro balík pra­chů je totiž pořád pře­de­vším „ komor­ním“ dra­ma­tem, kte­ré má jenom pár akč­ních momen­tů, kte­ré navíc byli doda­né do fil­mu prav­dě­po­dob­ně pro­to, aby se do uká­zek moh­li při­dat něja­ké ty akč­ní pasá­že, kte­ré by do kina nalá­ka­li fanouš­ky akč­ních fil­mů. V kině/na inter­ne­tu tak dost mož­ná na fil­mo­vé­ho divá­ka čeká men­ší pod­vod a bude jenom na divá­ko­vi jak na ten­to fakt při­stou­pí. Sám si sto­jím za tím, že Pro balík pra­chů není vyrov­na­ný v žád­né své rovi­ně, přes­to jsem si ale Neesonovo neu­mí­ra­jí­cí cha­rizma, někte­ré pře­ce jen zají­ma­vé momen­ty a pře­de­vším tu akč­ní honič­ku užil. A pro­to nemám pro­blém dát palec naho­ru a uznat, že jsem za tenhle rok viděl hod­ně hor­ších fil­mů.

Pro balík pra­chů není pec­ka, dost dob­rá akč­ní zába­va nebo vel­mi fajn jíz­da. Je to jen oukey zále­ži­tost, kte­rá klou­že po kluz­kém povrchu a není si jis­tá, kdy zařa­dit zpá­teč­ku a jenom díky fak­tu, že samot­né řeme­sl­né zpra­co­vá­ní půso­bí pořád o hod­ně líp než Straight to DVD shi­ty s Brucem Willisem nebo Stevenem Seagalem v hlav­níchr olích a v samot­ném zákla­du tam dost mož­ná sku­teč­ně je o pozná­ní lep­ší film, kte­rý by jen potře­bo­val lépe vyvá­žit a dost mož­ná ho zba­vit nálep­ky akč­ní­ho fil­mu. Problém není v tom, že by Neeson na kra­ji sedm­de­sát­ky už nebyl schop­ný půso­bit uvě­ři­tel­ně jako akč­ní hrdi­na. Problém je v tom, že má oči­vid­ně pro­blém vlézt do sáz­ky na jis­to­tu, kte­rou Pro balík pra­chů jed­no­znač­ně nepřed­sta­vu­je. Ale furt vylo­že­ně neu­ra­zí, přes­to je ovšem ze všech Neesonových akč­ňá­ků z posled­ních let pře­ce jen tak tro­chu nejmé­ně paměti­hod­ný.....

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Photo © Open Road Films


Podívejte se na hodnocení Pro balík prachů na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53094 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72300 KB. | 18.05.2024 - 06:51:18