Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Akta X: Putování do světa záhad a paranormálního

Akta X: Putování do světa záhad a paranormálního

Photo © 20th Century Fox Television
Photo © 20th Century Fox Television
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dne 10. září 1993 se na tele­viz­ních obra­zov­kách popr­vé obje­vi­la dvo­ji­ce agen­tů FBI, Mulder a Scullyová, v prv­ním dílu kul­tov­ní­ho sci-fi seri­á­lu Akta X. Tato udá­lost zazna­me­na­la začá­tek jed­no­ho z nej­ú­spěš­něj­ších a neji­ko­nič­těj­ších tele­viz­ních poči­nů v his­to­rii.

Mulder a Scullyová, ztvár­ně­ní Davidem Duchovnym a Gillian Anderson, se sta­li agen­ty spe­ci­a­li­zu­jí­cí­mi se na záhad­né a nad­při­ro­ze­né pří­pa­dy, čímž zís­ka­li nejen srd­ce divá­ků, ale také sta­tus kul­tov­ních postav. Pro mno­hé fanouš­ky, včet­ně mě samot­né­ho, byly jejich dob­ro­druž­ství nedíl­nou sou­čás­tí dět­ství.

Zajímavým fak­to­rem v his­to­rii seri­á­lu je, že role Muldera měl původ­ně ztvár­nit Kevin Sorbo. Nakonec však tuto iko­nic­kou posta­vu pře­vzal David Duchovny, kte­rý byl původ­ně pova­žo­ván za nedo­sta­teč­ně inte­li­gent­ní­ho pro tuto roli. Naštěstí pro nás všech­ny se Duchovny nevzdal a stal se klí­čo­vým prv­kem úspě­chu Akta X.

Jednou z nej­vý­raz­něj­ších postav seri­á­lu je Muž s ciga­re­tou, původ­ně neplá­no­va­ná posta­va, kte­rá vznik­la zce­la náho­dou. Tato zlo­věst­ná posta­va, kou­ří­cí agent, se sta­la neod­mys­li­tel­nou sou­čás­tí pří­bě­hu a zís­ka­la si obli­bu divá­ků.

Akte X se sta­la drži­te­lem cel­kem 62 nomi­na­cí na cenu Emmy a 5 cen Zlatý Glóbus. Tento úspěch pod­tr­hu­je kva­li­tu a popu­la­ri­tu seri­á­lu, kte­rý se v prů­bě­hu deví­ti sérií stal feno­mé­nem tele­viz­ní­ho svě­ta.

Nejen her­ci, ale i fik­tiv­ní prv­ky Akta X se sta­ly sou­čás­tí pop­kul­tur­ní­ho dědic­tví. Cigarety znač­ky „Morley“, pou­ží­va­né v seri­á­lu, se sta­ly iko­nic­kým prv­kem a obje­vi­ly se i v jiných tele­viz­ních pořa­dech a fil­mech.

Ovšem úspěch nebyl bez potí­ží. David Duchovny se dostal do ošk­li­vé­ho soud­ní­ho spo­ru s 20th Century Fox, kte­rý sice vyús­til v jeho finanč­ní odmě­nu, ale zane­chal stín na jeho pro­fe­si­o­nál­ních vzta­zích.

Seriál také ovliv­nil poz­děj­ší tele­viz­ní tvor­bu. V sérii Fringe od J. J. Abramse se obje­vil odkaz na agen­ta Muldera a Scullyovou, což uka­zu­je, jak zásad­ním způ­so­bem Akta X ovliv­ni­la žánr sci-fi a para­nor­mál­ních pří­bě­hů.

Akta X není jen o záha­dách a para­nor­mál­ním svě­tě; má i svůj pod­text a vtip. Mulderův neob­vyk­lý koní­ček s por­no kaze­ta­mi ve své kan­ce­lá­ři se odrá­ží v reál­ném živo­tě Davida Duchovnyho, kte­rý byl zná­mý svou závis­los­tí na sexu.

Sérii uza­ví­rá Mulderovo hes­lo na počí­ta­či: „trust no one“ (niko­mu nevěř). Tato věta sym­bo­li­zu­je nejen pří­stup posta­vy, ale i cel­ko­vou atmo­sfé­ru seri­á­lu, kde prav­da je neu­stá­le ve stí­nu tajem­ství.

Akta X zane­cha­la trva­lý otisk na tele­viz­ní kul­tu­ře a sta­la se iko­nou žán­ru. Její dědic­tví žije dál nejen v srd­cích fanouš­ků, ale i v odka­zech a naráž­kách v dal­ších tele­viz­ních pořa­dech.


Zdroj: Střípky z minu­los­ti 🕰️ - X


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,91053 s | počet dotazů: 239 | paměť: 72814 KB. | 22.04.2024 - 10:21:19