Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Žhavé výstřely: Za scénami letecké akce a komických perliček

Žhavé výstřely: Za scénami letecké akce a komických perliček

Photo © 20th Century Fox
Photo © 20th Century Fox
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (5 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Film „Žhavé výstře­ly“ je neza­po­me­nu­tel­nou paro­dií na žánr akč­ních fil­mů, kte­rá si nebe­re ser­vít­ky a při­ná­ší divá­kům neko­neč­nou řadu komic­kých momen­tů. V hlav­ní roli se před­sta­vu­je Charlie Sheen jako Topper Harley, a i přes své leh­ké tem­po a zábav­ný pří­běh, film skrý­vá zají­ma­vos­ti, kte­ré mohou pře­kva­pit i ty nej­vět­ší fanouš­ky. Pojďme se podí­vat na něko­lik zají­ma­vých fak­tů ze záku­li­sí toho­to kul­tov­ní­ho sním­ku.

V jed­né ze scén fil­mu, kon­krét­ně v čase 01:06:40, uči­ní Topper mané­vr, při­čemž podo­tý­ká: „Tohle mě nau­či­la Paula.“ Tato poznám­ka je odka­zem na zpě­vač­ku Paulu Abdul, teh­dej­ší man­žel­ku Charlieho bra­t­ra Emilia Esteveze.

Letouny Folland Fo-145 Gnats, pou­ží­va­né ve fil­mu, neby­ly nikdy urče­ny k pro­vo­zu na leta­dlo­vých lodích, což je dal­ší důkaz toho, že S.S. Essess, na kte­ré pilo­ti vyplou­va­jí do akce, byla pou­há make­ta a niko­li sku­teč­né plu­jí­cí pla­vi­dlo.

Jména nepřá­tel­ských pilo­tů na jejich přil­bách odka­zu­jí na asij­ské pokr­my - Baklavah, Hummus, Couscous, Pita, Babaganoush, Taboulie, Kabob. Tento drob­ný detail při­dá­vá do fil­mu dal­ší vrst­vu humo­ru.

Role admi­rá­la Bensona byla původ­ně nabíd­nu­ta Leslie Nielsenovi, kte­rý ji však odmí­tl s poznám­kou: „Myslím, že jsem těch při­blb­lých fil­mů nato­čil už dost.“ Tím nará­žel na své před­cho­zí role v sérii Bláznivých střel a paro­dii Připoutejte se, pro­sím!.

Letadlová loď S.S. Essess ve sku­teč­nos­ti byla jen make­tou, kte­rou kame­ra­man musel šikov­ně natá­čet, aby vypa­da­la jako plu­jí­cí pla­vi­dlo.

Film obsa­hu­je i zají­ma­vé chy­by ve scé­ná­ři, jako napří­klad pře­mě­na sanit­ky z Fordu na Chevrolet a zpět. Takové chy­by však neu­bí­ra­jí na kva­li­tě fil­mu, spí­še nao­pak - při­dá­va­jí k jeho komič­nos­ti.

Natáčení pro­bí­ha­lo od 10. led­na do 11. dub­na 1991 v Kalifornii a fil­ma­ři si dali zále­žet na rea­lis­tič­nos­ti i v nej­růz­něj­ších detai­lech.

Jméno Topper Harley pochá­zí z názvu moto­ro­vé­ho skút­ru od fir­my Harley Davidson z roku 1960. Jde o dal­ší drob­nost, kte­rá odka­zu­je na růz­né prv­ky popu­lár­ní kul­tu­ry.

Ačkoliv „Žhavé výstře­ly“ jsou plné humo­ru a nad­sáz­ky, někte­ré detai­ly uka­zu­jí na pre­ciz­nost tvůr­ců a věno­vá­ní pozor­nos­ti i malým věcem. Film si zaslou­že­ně drží své mís­to v pamě­ti divá­ků a stá­le se těší popu­la­ri­tě.

Zdroj: Střípky z minu­los­ti 🕰️ - X


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28446 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72054 KB. | 22.07.2024 - 11:33:14