Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody

Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody

Photo © TriStar Pictures
Photo © TriStar Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Z mla­dé gospe­lo­vé sbo­rist­ky z New Jersey se Whitney Houston (Naomi Ackie) stal jed­nou z nej­pro­dá­va­něj­ších a nej­o­ce­ňo­va­něj­ších uměl­kyň všech dob. Jak je ovšem zvy­kem, její náh­lá úspěš­ná kari­é­ra sebou při­nes­la i jis­té zápor­né fak­to­ry...

Po úspě­chu Bohemian Rhapsody se v Hollywoodu roz­trh­nul pytel s plá­ny na nej­růz­něj­ší bio­picy slav­ných hudeb­ních legend. Půlrok po pří­bě­hu sku­pi­ny Queen došlo na pří­běh Eltona Johna ve sním­ku Rocketman, pří­běh Elvise Presleyho v letoš­ním Elvisovi Baze Luhrmanna, a v nej­bliž­ších letech by mělo dojít i na bio­pic Michaela Jacksona či Boy George. Ještě před kon­cem letoš­ní­ho roku ovšem dochá­zí na jeden bio­pic - Whitney Huston: I Wanna Dance with Somebody dle samot­né­ho názvu vyprá­ví o jed­nom z nej­vět­ších hla­sů své gene­ra­ce, kdy jak to u těch­to hudeb­ních osob­nos­tí čas­to bývá, šoubyz­nys čas­to při­ná­ší i nega­tiv­ní aspek­ty, kdy nej­spíš kaž­dý ví, že pří­běh Whitney Houston neskon­čil pohád­ko­vě. A na prin­cip pohád­ko­vé­ho pří­bě­hu nesá­zí ani I Wanna Dance with Somebody.

SEO kon­zul­tant pro vaše bez­sta­rost­né onli­ne pod­ni­ká­ní

V režii Kasi Lemmons vzni­kl film dle scé­ná­ře Anthonyho McCartena, kte­rý již sto­jí prá­vě za Bohemian Rhapsody, a kte­rý má opět nevý­ho­du v tom, že musí poměr­ně tuč­nou kari­é­ru jed­né pěvec­ké iko­ny vměst­nat do dvou­a­půl­ho­di­no­vé­ho fil­mu. A ve výsled­ku to celé nefun­gu­je tak solid­ně jako prá­vě pár let nazpá­tek v pří­pa­dě Bohemian Rhapsody, kte­ré­mu se poda­ři­lo vměst­nat tuč­ný život Freddieho Mercuryho a jeho spo­lu­prá­ce s ostat­ní­mi čle­ny kape­ly Queen do funkč­ní­ho cel­ku. Výsledné I Wanna Dance with Somebody toho tak musí pokrýt poměr­ně dost. Komplikace spo­je­né se sexu­a­li­tou hlav­ní hrdin­ky, nátla­ky otce Huston i kom­pli­ko­va­ný vztah s ním (v podá­ní výraz­ně nedo­ce­ně­né­ho Clarkea Peterse), potí­že spo­je­né s man­že­lem Houston Bobby Brownem, zají­ma­vý vztah se svým pro­du­cen­tem Clivem Davisem (nikdy neo­mr­zu­jí­cí Stanley Tucci) , a pře­de­vším dro­go­vou závis­lost. Na někte­ré moti­vy tak v souč­tu není dosta­tek času, kdy z toho nej­hůře vychá­zí prá­vě zmí­ně­ný vztah otcem i katar­ze jed­no­ho milost­né­ho vzta­hu. I Wanna Dance with Somebody přes­to ve svých nej­sil­něj­ších momen­tech zvlád­ne obstát jako dosta­teč­ně sil­ná podí­va­ná.

I Wanna Dance with Somebody
Photo © TriStar Pictures

Tvůrce roz­hod­ně šlech­tí sna­ha před­sta­vit pří­běh Houston v poměr­ně vel­ko­ry­sém kabát­ku, kdy sice výsle­dek není zaba­len do kdo­ví­jak ohro­mu­jí­cí audi­o­vi­zu­ál­ní for­my, nadáv­ky ovšem roz­hod­ně nejde smě­řo­vat k nad­stan­dart­ním pro­ducti­on valu­es, kte­ré jen nevy­po­ví­da­jí o kra­pet zklid­ně­né audi­o­vi­zu­ál­ní strán­ce. Na jed­nu stra­nu je poté potě­šu­jí­cí sle­do­vat, že se dro­go­vou závis­lost Huston nesna­ží film kdo­ví­jak zakrýt, po vzo­ru Bohemian Rhapsody ovšem nej­spíš bude hlav­ní kri­ti­ka smě­řo­vat k fak­tu, že je I Wanna Dance with Somebody pořád až pří­liš pro­jekt , kte­rý sází na prin­cip poklo­ny, nej­vý­raz­něj­ší kri­ti­ka ovšem nej­spíš bude smě­řo­vat i k fak­tu, že ten­to film vlast­ně o Whitney Houston neřek­ne dva­krát nic nové­ho.

Chcete pro­dá­vat pomo­cí SEO copy­wri­tingu?

Film se při­tom sku­teč­ně nega­tiv­ním strán­kám živo­ta Hpuston nevy­hý­bá a postoj divá­ka k hudeb­ní iko­ně nemu­sí být nut­ně za všech kon­ste­la­cí pozi­tiv­ní. Rozhodně to ovšem není chy­ba Naomi Ackie, kte­rá ze sebe v nej­vy­hro­ce­něj­ších momen­tech zachy­cu­jí­cí život Houston zvlá­dá dostat vše, na roz­díl od Tarona Egertona v Rocketmanovi či Austina Butlera v Elvisovi ovšem nemu­sí vět­ši­nu času sázet na vlast­ní pěvec­ké schop­nos­ti, kdy vět­ši­nu prá­ce obsta­rá­va­jí archiv­ní nahráv­ky Houston.

I Wanna Dance with Somebody
Photo © TriStar Pictures

I Wanna Dance with Somebody si celou dobu drží jas­nou for­mu, je pře­váž­ně ukot­ve­na v rea­li­tě, kdy tak tvůr­ci nemo­hou s ope­ro­vat s fan­task­ní­mi sek­ven­ce­mi, přes­to napří­klad scé­na na Super Bowlu v roce 1991 či závě­reč­ná scé­na zvlá­dá vyvo­lá­vat husi­nu, kdy prá­vě archiv­ní nahráv­ky zpě­vu Houston rych­le dosvěd­čí, že šlo sku­teč­ně o jeden z nej­vý­raz­něj­ších hla­sů své gene­ra­ce. Skutečně poté pla­tí, že je I Wanna Dance with Somebody nuce­no mno­ho čás­tí kari­é­ry Houston rych­le sjet, pop­kul­tur­ní fil­mo­vý mil­ník Osobní stráž­ce je tak shr­nut v rám­ci 2-3 minut, smut­ným fak­tem poté zůstá­vá, že mno­ho vyhro­ce­ných momen­tů v živo­tě Houston mož­ná nejde úpl­ně na dřeň. Přesto v závě­ru fil­mu zvlád­ne film kra­pet divá­ka zasáh­nout. Nutné totiž není chá­pat Houston jako osob­nost (díky vel­mi kom­pli­ko­va­né cha­rak­te­ris­ti­ce je to vel­mi obtíž­né), přes­to je vývoj její život­ní ces­ty v rám­ci toho­to bio­picu sám o sobě jis­tě půso­bi­vý. Lepších bio­pi­ců vznik­lo dost nejen za posled­ních pár let, přes­to I Wanna Dance with Somebody zvlád­ne obstát jako řeme­sl­ně sluš­ná pocta.

Grafický návrh vizi­tek pro vaši fir­mu!

I Wanna Dance with Somebody mož­ná v režii Kasi Lemmons není tak výraz­nou audi­o­vi­zu­ál­ní podí­va­nou jako Bohemian Rhapsody, Rocketman či Elvis, svůj účel ovšem zvlá­dá napl­nit. Velmi sluš­ná pocta jed­no­mu z nej­vět­ších hla­sů své gene­ra­ce, kte­rý dost mož­ná zvlád­ne zasáh­nout i toho, kte­rý k Houston a k jejím hitům nikdy kdo­ví­jak vel­ký vztah neměl....

Objevte naše SEO služ­by ješ­tě dnes!


Podívejte se na hodnocení Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody na Kinoboxu.

Verdikt: 70 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25687 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72055 KB. | 24.02.2024 - 14:02:07