Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > V letu - Kevin Hart krade zlato z letadla

V letu - Kevin Hart krade zlato z letadla

Photo @ Netflix
Photo @ Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Asi již tra­dič­ně nám jako v posled­ních něko­li­ka letech na jed­né ze stre­a­mo­va­cích slu­žeb při­stál nový akč­ňák s Kevinem Hartem v hlav­ní roli. V roce 2022 to byl Muž z Toronta od Netflixu, kde si zahrál s Woodym Harrelsonem, loni pak na Prime Video zamí­řil Die Hart: The Movie s Johnem Travoltou, a letos opět na Netflixu heist movie Lift, čes­ky V letu. Rošťák Kevin Hart dává dohro­ma­dy par­tu lidí, se kte­rý­mi se poku­sí zvlád­nout nemož­né a ukrást hro­ma­du peněz z leta­dla ve vzdu­chu. Film reží­ru­je F. Gary Gray, a jest­li zná­te jeho fil­mo­gra­fii, řek­nu vám tohle: roz­hod­ně neče­kej­te dal­ší­ho Ctihodného obča­na či Straight Outta Compton. Dokonce i jeho rema­ke Loupeže po ital­sku, dal­ší heist movie, je nesrov­na­tel­ně lep­ší než tohle. V letu se kva­li­tou při­bli­žu­je spíš něče­mu jako je Grayův reboot/sequel Mužů v čer­ném z roku 2019.

Scénář byl asi napsán pomo­cí ChatGPT, pro­to­že jsou v něm snad všech­na heist movie klišé na kte­rá si člo­věk může vzpo­me­nout, všech­ny posta­vy jsou tak nád­her­ně ste­re­o­typ­ní okou­ka­né, že člo­věk oka­mži­tě zapo­me­ne jejich jmé­na a vlast­ně všech­no o nich. A to i přes­to, že obsa­ze­ní je vlast­ně skvě­lé! Pomiňme teď asi Kevina Harta, kte­rý pros­tě hra­je úpl­ně stej­ně jako vždy. Vedle něj se ale obje­vi­li her­ci a hereč­ky jako Gugu Mbatha-Raw, kte­rá sice roz­hod­ně nepat­ří mezi áčko­vé hvězdy ale talent se v ní neza­pře; iko­nic­ký Vincent D’Onofrio, kte­rý obvykle dělá fil­my lep­ší­mi pou­ze tím, že v nich je; Sam Worthington, hvězda fil­mo­vé série Avatar, dále Paul Anderson, jeden z nej­lep­ších her­ců z Peaky Blinders, či živou­cí legen­da Jean Reno! Ale kva­lit­ní obsa­ze­ní je bohu­žel to jedi­né, co ten­to sní­mek může nabíd­nout. Scénář je nesku­teč­ně před­ví­da­tel­ný, neo­ri­gi­nál­ní a nud­ný, režie nemá žád­ný styl ani osob­nost a film tak půso­bí jako kaž­dý dru­hý stre­a­mo­va­cí akč­ní film s vět­ším roz­poč­tem, vizu­ál­ní efek­ty ujdou ale vše je tako­vé šedi­vé a nevý­raz­né, hud­bu by slo­žil kdo­ko­liv se zku­še­nost­mi s garage ban­dem, pop­kul­tur­ní odka­zy jsou už teď zasta­ra­lé a dia­lo­gy jsou tak neza­jí­ma­vé a zamě­ni­tel­né, že vlast­ně o nic nepři­jde­te, když na chví­li pře­sta­ne­te poslou­chat. Záporák nemá abso­lut­ně žád­nou osob­nost, půso­bí jako přes kopí­rák z jaké­ho­ko­liv jiné­ho fil­mu všech dob, a vůbec zde není cítit žád­né napě­tí, žád­ný strach o to, jest­li tuto misi naši hrdi­no­vé zvlád­nou, nic tako­vé­ho. Ano, někte­ré husar­ské kous­ky, kte­ré musí posta­vy pro­vést, jsou na papí­ře vlast­ně doce­la zají­ma­vé, ale ve fil­mu pros­tě půso­bí sla­bě a nud­ně.

Jsou přes­ně dvě sku­pi­ny lidí, kte­ré by ten­to film mohl bavit. Zaprvé jsou tu lidé, kte­ří se podí­va­jí na jeden film měsíč­ně (a to vět­ši­nou na Marvelovky), nema­jí vyso­ké náro­ky, a pros­tě si chtě­jí pus­tit novin­ku na Netflixu s obsa­ze­ním, kte­ré zna­jí (také pře­váž­ně z Netflixu). Zadruhé pak lidé, kte­ří se potře­bu­jí odre­a­go­vat, zce­la u fil­mu vypnout mozek, klid­ně ho chví­le­mi nevní­mat a pros­tě se dušev­ně vyprázd­nit u něja­ké kra­vi­ny, kte­rá občas nabíd­ne něja­ký ten moment zába­vy. S ani jed­nou z těch mož­nos­tí není mimo­cho­dem vůbec nic špat­ně, já sám milu­ju špat­né vánoč­ní kome­die, pro­to­že člo­věk se občas pros­tě potře­bu­je vytu­pit. A přes­ně pro tyto lidi je V letu vlast­ně per­fekt­ní. Nic lep­ší­ho se ale neko­ná, roz­po­čet 100 mili­o­nů dola­rů jako by se spláchl do zácho­da, a V letu asi bude dal­ší film s Kevinem Hartem, na kte­rý se brzo zapo­me­ne. Rozhodně jeden z fil­mů všech dob!

35 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 10,88073 s | počet dotazů: 7744 | paměť: 75619 KB. | 13.04.2024 - 10:30:01