Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Medvěd na koksu: hrůzostrašná komedie překračuje hranici, ale nepřehání ji

Medvěd na koksu: hrůzostrašná komedie překračuje hranici, ale nepřehání ji

Photo © Universal Pictures
Photo © Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Vrcholový pre­dá­tor se vydá­vá na vra­žed­nou dráhu s koka­i­nem ve fil­mu Medvěd na kok­su, netra­dič­ní horo­ro­vé kome­dii, kte­rá ten­to víkend vstu­pu­je do praž­ských kin i do celé­ho svě­ta. Film sice při­ná­ší čet­né scé­ny, v nichž med­věd poží­vá koka­in a mrza­čí lidi k smr­ti, ale je zde k vidě­ní tak málo jiných věcí, že jej lze jen těž­ko dopo­ru­čit.

Reklama: Thornton II (krát­ce v podá­ní Matthewa Rhyse), kte­rý zemřel poté, co vysko­čil z leta­dla s 35 kilo­gra­my kok­su při­pou­ta­né­ho k tělu a po poru­še padá­ku při­stál na pří­jez­do­vé ces­tě v Knoxville. Než se tam dostal, odho­dil v lesích Georgie 40 kon­tej­ne­rů plných koka­i­nu, při­čemž na jeden z nich nara­zil čer­ný med­věd.

Ale tím podob­nost kon­čí. Skutečný čer­ný med­věd zemřel během něko­li­ka minut po poži­tí 34 kilo­gra­mů koka­i­nu sám, úřa­dy ho našly o něko­lik týd­nů poz­dě­ji, vycpa­ly ho a udě­la­ly z něj turis­tic­kou atrak­ci. Ve fil­mu Medvěd na kok­su si však zví­ře vypěs­tu­je nebez­peč­nou závis­lost na fetu, hle­dá v lese dal­ší koka­in a vyku­chá kaž­dé­ho, kdo se mu posta­ví do ces­ty.

Tam pat­ří i sebran­ka postav, kte­ré se ocit­nou v horách Georgie: dvo­ji­ce zahra­nič­ních turis­tů (Hannah Hoekstra a Kristofer Hivju ze Hry o trů­ny), stráž­ky­ně par­ku (Margo Martindale) a odbor­ník na divo­kou pří­ro­du (Jesse Tyler Ferguson z Modern Family), dvo­ji­ce dětí (Brooklynn Prince a Christian Convery), kte­ré si hra­jí na záško­lá­ky, a sta­rost­li­vá mat­ka (Keri Russell), kte­rá je jim na sto­pě.

Pak je tu mafi­án­ský boss (Ray Liotta, kte­rý krát­ce po natá­če­ní zemřel), kte­rý vyšle své­ho syna (Alden Ehrenreich) a kom­pli­ce (O’Shea Jackson Jr.), aby zís­ka­li balíč­ky koka­i­nu poho­ze­né v lese, a kno­x­vill­ský detek­tiv (Isiah Whitlock Jr.) a zástup­ce (Ayoola Smart), kte­ří jsou jim v patách.

Většina z těch­to postav a hrst­ka dal­ších poslou­ží během Medvěd na kok­su jako zví­ře­cí potra­va a čeká vás dob­rých dva­cet minut uspo­ko­ji­vě hrů­zostraš­né zví­ře­cí akce, jejímž vrcho­lem je útok na les­nic­kou sta­ni­ci, kte­rý vyvr­cho­lí med­vě­dím pro­ná­sle­do­vá­ním sanit­ky. Plně ani­mo­va­ný med­věd sice zpo­čát­ku nepů­so­bí o nic pře­svěd­či­vě­ji než ježek Sonic, ale v prů­bě­hu fil­mu se efek­ty zlep­šu­jí.

Zbývající více než hodi­na Medvěda na kok­su však postrá­dá vývoj postav, děje i vět­ši­ny dal­ších základ­ních poža­dav­ků na vel­ko­film. Neuvěřitelnou část fil­mu tvo­ří posta­vy mlá­tí­cí se po lese á la film Dona Dohlera a půso­bí z vel­ké čás­ti impro­vi­zo­va­ně; hlav­ní dějo­vou nití je bez legra­ce běží­cí hra na dva­cet otá­zek.

Scénář napsal Jimmy Warden (Chůva k pohle­dá­ní: Královna zabi­já­ků) a Medvěd na kok­su byl zřej­mě kon­ci­po­ván jako své­ráz­ný indie film pod­le neprav­dě­po­dob­né­ho sku­teč­né­ho pří­bě­hu ve sty­lu 30 minut a méně. Režisérka Elizabeth Banksová a její herec­ké obsa­ze­ní to však hra­jí ve vel­kém sty­lu a výsled­kem je nepří­jem­ný tón, kte­rý pod­kres­lu­je krva­vé nási­lí. Nepomáhá ani sviž­ná syn­te­zá­to­ro­vá hud­ba Marka Mothersbaugha a řada opti­mis­tic­kých popo­vých melo­dií z 80. let.

Ve fil­mu je cítit nechtě­ný nihi­lis­mus, když dva­nác­ti­le­tý kluk mudru­je, když nara­zí na mrt­vá těla, a dokon­ce i někte­ré mra­zi­vé kore­la­ce se sku­teč­ným živo­tem. „Na milou památ­ku Raye Liotty“ sto­jí na kon­ci fil­mu Medvěd na kok­su, jen chví­li poté, co je jeho posta­vě v sek­ven­ci, kte­rá má půso­bit komic­ky, rozříz­nu­to bři­cho, vyta­že­ny vnitř­nos­ti a roz­žvý­ká­ny.

Film jako Medvěd na kok­su by se asi neměl brát váž­ně, ale tro­cha váž­nos­ti, pokud jde o krvepro­li­tí, by pro­spě­la; mís­to toho je leh­ko­váž­ný tón fil­mu na ško­du. Nejlepší horo­ro­vé kome­die, jako jsou Evil Dead 2 nebo Tucker a Dale vs. Zlo, vědí, že s nási­lím na plát­ně je tře­ba zachá­zet s tro­chou respek­tu, i když jde o zába­vu.

Podobně jako u Hadů v leta­dle však divá­ci, kte­ří na Medvěda na kok­su schvál­ně cho­dí, nemo­hou říct, že by film nespl­nil svůj titul­ní slib. Možná se tu nedě­je nic moc jiné­ho, ale je tu Medvěd na kok­su, kte­rý trhá lidi na kusy, a to asi sta­čí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Medvěd na koksu na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,18896 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71988 KB. | 23.07.2024 - 16:25:03