Kritiky.cz > Recenze knih > MasterChef Česko: Šéfujte své kuchyni

MasterChef Česko: Šéfujte své kuchyni

master
master
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Líbivá pub­li­ka­ce na kří­do­vém papí­ře vyu­ží­vá popu­la­ri­ty tele­viz­ní­ho pořa­du MasterChef Česko, kte­rý kon­cem loň­ské­ho roku odvy­sí­la­la tele­vi­ze Nova.  Ta sou­těž pre­zen­to­va­la jako „vel­ko­le­pou kuchař­skou show, kte­rá  při­nes­la sou­boj kuchař­ských talen­tů, emo­ce, pře­hlíd­ku neví­da­ných výtvo­rů z rukou ama­té­rů i pohnu­té lid­ské osu­dy.“ Alespoň něco z toho nabí­zí čte­ná­ři kuchař­ka, kte­rou ve spo­lu­prá­ci s TV Nova vyda­lo bez­pro­střed­ně po sou­tě­ži nakla­da­tel­ství Ikar. Přesto – ane­bo mož­ná prá­vě pro­to se nelze zba­vit dojmu, že byla „šitá hor­kou jehlou“. Nikoli co do gra­fi­ky a foto­gra­fic­ké­ho mate­ri­á­lu, ale co do obsa­hu.

Čtenáři bude chy­bět úvod, kte­rý krát­ký odsta­vec na obál­ce kni­hy nemá šan­ci nahra­dit. Za pár let, až po sou­tě­ži a sou­tě­ží­cích „neštěk­ne ani pes“, se o poin­tě tele­viz­ní show z kni­hy nedo­zví­te vůbec nic. Pokud mají úvod nahra­dit medai­lon­ky porot­ců a sou­tě­ží­cích, je to dost málo. Čtenář neví, jak se do sou­tě­že dosta­li, u někte­rých se nedo­zví jejich sil­né ani sla­bé strán­ky nebo proč je pre­zen­to­ván v kni­ze tře­ba jen jedi­ný jejich recept. Záhadou je samot­ný výběr recep­tů. Je naho­di­lý? Nebo jde o sku­teč­ně nej­lep­ší recep­ty? Podle jakých kri­té­rií byl uči­něn jejich výběr? Proč jsou u někte­rých recep­tů foto­gra­fie sou­tě­ží­cích a u jiných niko­li? A proč jsou mezi recep­ty sou­tě­ží­cích zařa­zo­vá­ny recep­ty porot­ců nebo hos­tů pořa­du?

„Kuchařka“ obsa­hu­je přes šede­sát recep­tů. Ty jsou roz­dě­le­ny na před­kr­my, hlav­ní cho­dy a dezer­ty. Těžko říci, zda pod­le těch­to recep­tů zvlád­ne uva­řit i „oby­čej­ný“ kuchař. Nějaké zku­še­nos­ti a grif to zkrát­ka chce. Přece jen, vzhle­dem k ceně suro­vin – mušle, humr nebo divo­či­na – se urči­tě nevy­pla­tí pokr­my jen tak zkusmo něko­li­krát zka­zit. Ke kla­du kuchař­ky pat­ří to, že na „rizi­ko­vé situ­a­ce“ v postu­pu jsou čte­ná­ři upo­zor­ně­ni tipy auto­rů recep­tu, obsa­hu­jí­cí návo­dy, jak si pora­dit, tře­ba s již zmí­ně­ným humrem. Dalším kla­dem je uzpů­so­be­ní recep­tu pro čty­ři por­ce (v pořa­du vaři­li sou­tě­ží­cí jen degustač­ní menu, obvykle o jed­né por­ci, o níž se porot­ci roz­dě­li­li). Inspirativní jsou též tipy na ser­ví­ro­vá­ní pokr­mů a pěk­ně vyve­de­né dopro­vod­né foto­gra­fie. Jaksi navíc – vzhle­dem k časo­vé­mu odstu­pu – jsou komen­tá­ře porot­ců, zvláš­tě pokud jsou vše­ří­ka­jí­cí typu: Miroslav Kalina o Candátovi s let­ní zele­ni­nou a saba­yo­nem ze šam­paň­ské­ho Libora Bulavy: „Ta kom­bi­na­ce je napros­to skvě­lá.“

Asi nej­vět­ší pro­stor je věno­ván vítě­zi sou­tě­že Romanu Kotlářovi, šest­a­dva­ce­ti­le­té­mu uči­te­li z Rožďalovic. Ten má v kni­ze nej­ví­ce recep­tů, hned za ním jsou pak nej­hoj­ně­ji zastou­pe­ny recep­ty porot­ců – Miroslava Kaliny, Marka Raditsche a Marka Fichtnera. Jim, respek­ti­ve rekla­mě na jejich praž­ské restau­rač­ní pod­ni­ky (včet­ně kon­tak­tů a ote­ví­ra­cí doby) jsou věno­vá­ny posled­ní strán­ky pub­li­ka­ce.

Pokud si plá­nu­je­te poří­dit kuchař­ku, pod­le níž bude­te vařit, neu­brá­ní­te se zkla­má­ní. Pokud jste fanouš­ky čes­ké­ho MasterChefa a rádi bys­te sou­tě­ži nahléd­li pod poklič­ku, neče­kej­te pikant­nos­ti ze záku­li­sí ani ze živo­ta sou­tě­ží­cích. Nejcennější na této pub­li­ka­ci jsou sku­teč­ně dob­ré foto­gra­fie (zvláš­tě detai­lů pokr­mů) a pove­de­ná gra­fi­ka, díky níž se bude MasterChef Česko. Šéfujte své kuchy­ni cel­kem dob­ře pro­dá­vat. Otázkou je, jak dlou­ho.


 • Autor: Jan Kadlec (ed.)
 • Žánr: kuchař­ka
 • Nakladatelství: Ikar
 • Rok vydá­ní: 2015
 • Počet stran: 192
 • Hodnocení: 30  %

Knihy k recen­zi poskyt­nul web dobre-knihy.cz, kde si může­te kni­hu rov­nou kou­pit.

DobreKnihyBanner


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • We All Fall Down (2016)30. srpna 2021 We All Fall Down (2016) Dokáží dva bratři přežít ve zpustošeném světe plných nástrah, zombie a divochů?Todd a jeho němý mladší bratr Benny se potloukají zdecimovaným světem a musí čelit řadě nástrah. Nejen že se […] Posted in Horory
 • FAUNA, fascinující svět zvířat31. ledna 2021 FAUNA, fascinující svět zvířat Chcete-li se nechat okouzlit fascinujícím a doposud nepoznaným světem zvířat tak, jak jej ještě neznáte, určitě si nenechte ujít jedinečnou publikaci s výstižným názvem "FAUNA, fascinující […] Posted in Recenze
 • Yves Sain Laurent - 60 %24. března 2014 Yves Sain Laurent - 60 % Životní příběhy slavných osobností lákají filmaře jednak tím, jak je jejich cesta za životním úspěchem náročná, ale z obchodního hlediska se jedná o sázku na jistotu známého jména. Módní […] Posted in Filmové recenze
 • Rychle a zběsile: Tokijská jízda - Jmenuji se Sean Boswell a jsem děsnej frajer.8. března 2019 Rychle a zběsile: Tokijská jízda - Jmenuji se Sean Boswell a jsem děsnej frajer. Pocházím z rodiny, kde to našim moc (tedy vůbec) neklapalo. Možná mě chcete litovat, ale jsem Sean Boswell a nepřijel jsem na Babetě, o soucit nestojím. Mám slabost pro rychlý auta a hezký […] Posted in Retro filmové recenze
 • Začal mezinárodní divadelní festival Prague Fringe23. května 2023 Začal mezinárodní divadelní festival Prague Fringe Festival Prague Fringe je součástí celosvětové sítě Fringe festivalů, které začaly v Edinburghu ve Skotsku a postupně se rozšířily do mnoha dalších měst. V Praze je koncipován jako série […] Posted in Festivaly
 • Winchester (2018)8. července 2019 Winchester (2018) Prolitá krev z jejich zbraní si žádá odplatu! Správní rada zbrojařského impéria rodu Winchesterů, hodlá nechat přezkoumat příčetnost dědičky Sarah, která dle jejich […] Posted in Horory
 • Titulky k Domina S01E02 - Rise23. května 2021 Titulky k Domina S01E02 - Rise Titulky k druhé epizodě seriálu Domina jsou hotové. Tentokrát začneme na Sicílii, kde Livia našla se svým manželem Nerem útočiště u Sexta Pompeia. Brzy ale dorazí dobré […] Posted in Titulky
 • Ghosted26. dubna 2023 Ghosted Hodně průměrná záležitost, kde mě překvapivě bavil více romantický seznamovací úvod než to, co následuje potom. Postavy jsou sympatické, Anička je zkrátka boží, humor je spíš […] Posted in Krátké recenze
 • X. Martin: Provedu!1. prosince 2016 X. Martin: Provedu! Kniha, při jejíž četbě se neustále ptáte, kde končí fakta a začíná autorova fikce. Román je zasazený do nelehké doby předcházející atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda […] Posted in Recenze knih
 • Krotitelé duchů4. ledna 2022 Krotitelé duchů Krotitelé duchů je americká nadpřirozená komedie z roku 1984, kterou režíroval a produkoval Ivan Reitman a scénář napsali Dan Aykroyd a Harold Ramis. Bill Murray, Aykroyd a Ramis v něm […] Posted in Speciály

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94827 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71906 KB. | 18.07.2024 - 12:58:01