Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hugo a jeho velký objev | Hugo [85%]

Hugo a jeho velký objev | Hugo [85%]

rp hugo ver9.jpg
rp hugo ver9.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hugo a jeho vel­ký objev

  • USA 

    Hugo

  • SK název 

    Hugo a jeho veľký objav

Mládeži pří­stup­ný
V kinech ČR od: 02.02.2012 
V kinech SR od: 02.02.2012 
Režie: Martin Scorsese

Hudba: Howard Shore
Scénář: John Logan
Hrají: Asa Butterfield, Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Chloë Grace Moretz, Helen McCrory, Jude Law, Christopher Lee, Frances de la Tour, Richard Griffiths, Ray Winstone, Emily Mortimer, Michael Stuhlbarg, Brian Selznick, Amanda Dyar, Martin Scorsese
Dobrodružný / Drama / Mysteriózní / Rodinný | USA, 2011, 126 min

Martin Scorsese pat­ří bez pochy­by k nej­vět­ším jmé­nům v his­to­rii Hollywoodu. Za celou svo­ji boha­tou kari­é­ru snad nena­to­čil jedi­ný, vylo­že­ně špat­ný film. Je až s podi­vem, že svo­ji prv­ní cenu aka­de­mie dostal až rela­tiv­ně nedáv­no za Skrytou identi­tu. Jeho sním­ky totiž pat­ří do zla­té­ho fon­du svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie a mno­ho her­ců se prá­vě díky němu dosta­lo do prv­ní ligy. Před dvě­ma lety doká­zal v Prokletém ost­ro­vě pře­svěd­čit o tom, že má stá­le divá­ko­vi co nabíd­nout a jeho reži­sér­ský um neotu­pí ani zub času, jako se tomu děje u vět­ši­ny jeho sou­čas­ní­ků. Letos tak při­chá­zí s dal­ším fil­mem, ten­to­krá­te však v žán­ru pro něj ne úpl­ně obvyk­lým. Hugo, adap­ta­ce kni­hy Briana Selznicka, je totiž dob­ro­druž­ný pří­běh cíle­ný hlav­ně na mlad­ší pub­li­kum. Jak tedy dopa­dl nový Scorsese, kte­rý se již dnes večer pope­re o ceny aka­de­mie, kde nasbí­ral hned jede­náct nomi­na­cí?

Hugo Cabret je siro­tek, žijí­cí na paříž­ském vla­ko­vém nádra­ží. Přebývá zde pota­jí u své­ho alko­ho­lic­ké­ho strý­ce, kte­rý na nádra­ží půso­bí jako seři­zo­vač hodin. Hugo je zde však v posled­ní době sám, neboť jeho strýc před něja­kým časem zmi­zel a už se nevrá­til.  Stará se tak o nádraž­ní hodi­ny pota­jí sám, zatím­co se sna­ží opra­vit robo­ta, jež jak věří, obsa­hu­je zprá­vu od jeho zesnu­lé­ho otce, kte­rý při­šel o život při neho­dě v muzeu. Avšak i přes­to, že se mu poda­ří veš­ke­ré sou­část­ky sehnat a robo­ta opra­vit, k jeho uve­de­ní do pro­vo­zu je tře­ba spe­ci­ál­ní klíč ve tva­ru srd­ce, kte­rý sho­dou náhod vlast­ní dív­ka, jejíž opa­t­rov­ník je postar­ší pro­dej­ce v jed­nom krám­ku na nádra­ží. Problém je ale v tom, že dívčin opa­t­rov­ník, pan Méliès, kte­rý jej nemá pří­liš v lás­ce, zejmé­na díky krá­de­žím sou­čás­tek, kte­ré si Hugo opat­řo­val z jeho obcho­du na opra­vu robo­ta ne pří­liš čest­ným způ­so­bem. Jejich setká­ní ale neby­lo náhod­né a bude mít dale­ko vět­ší násled­ky, než si Hugo uvě­do­mu­je. 
Scorsese hod­ně zaris­ko­val. Při ozná­me­ní adap­ta­ce kni­hy pro děti, vyvo­la­la jeho vol­ba roz­po­ru­pl­né dojmy. Nicméně při zpět­ném pohle­du, to byl pro něj doce­la logic­ký krok. Kniha totiž na poza­dí dob­ro­druž­né­ho pří­bě­hu mla­dé­ho Huga, kte­rý se sna­ží najít svo­je mís­to v živo­tě po tra­gic­ké smr­ti jeho otce, totiž vyprá­ví pří­běh pocty začát­kům kine­ma­to­gra­fie se svý­mi svět­lý­mi i tma­vý­mi strán­ka­mi. Pro Scorseseho, kte­rý je pova­žo­va­ný za vel­ké­ho znal­ce kine­ma­to­gra­fie, o čemž se ostat­ně může­te pře­svěd­čit tady, je tedy ten­to dět­ský pří­běh para­dox­ně ide­ál­ní lát­kou. Nabízí totiž pří­le­ži­tost v rám­ci mate­ri­á­lu pro mlad­ší pub­li­kum vystih­nout s dobo­vou přes­nos­tí vznik fil­mu jako tako­vé­ho. I přes poně­kud kostr­ba­tý začá­tek, totiž sní­mek doká­že vtáh­nout divá­ka do dobo­vé atmo­sfé­ry divá­ky bez roz­dí­lu věku. 
Není to však jen atmo­sfé­ra, co je na Hugovi to uchva­cu­jí­cí. Pomineme-li tak obvyk­lé skvě­lé vede­ní her­ců a zná­mý, avšak přes­to půso­bi­vý emo­ci­o­nál­ní pří­běh chlap­ce, kte­rý má brzy ovliv­nit osu­dy lidí oko­lo něj, je zde opět Scorseseho smy­sl pro detail. To je umoc­ně­no hlav­ně ve chví­li, kdy při­jde na hlav­ní kolej film a vyprá­vě­ní o jeho his­to­rii. Divák pak díky oso­bi­té­mu vyprá­vě­ní zdán­li­vě oby­čej­né­ho pří­bě­hu, má mož­nost se vcí­tit do nad­še­ní z fil­mu, kte­ré posta­vy ve sním­ku pro­ží­va­jí. Jednoduše pro­to, že je to podá­no divá­ko­vi s tako­vým nad­še­ním a smys­lem pro detail, že to ani jinak nejde. Samozřejmě, že se k sním­ku dá při­stu­po­vat s lehce rezer­vo­va­ným okem, avšak proč se nene­chat pohl­tit tro­chu jinou pohád­kou, než jakou fil­mo­vá stu­dia běž­ně ser­ví­ru­jí divá­kům. Dokonce se zto­tož­ňu­ji s názo­rem, že Hugo má poten­ci­ál jako dlou­ho­tr­va­jí­cí kla­si­ka, zejmé­na díky své nauč­né hod­no­tě.      
Samozřejmě i bez mnou vyzdvi­ho­va­ných detai­lů v posled­ních dvou odstav­cích, se jed­ná o vel­mi vyda­ře­ný pří­běh, kte­rý ačko­liv je zamě­řen pře­de­vším na men­ší pub­li­kum, baví všech­ny. Skvělá atmo­sfé­ra dobo­vé Paříže, vyni­ka­jí­cí her­ci, půso­bi­vý soun­d­track, emo­ce a pocta začát­kům kine­ma­to­gra­fie v tom nej­sty­lo­věj­ším podá­ní, jak jen to bylo mož­né. Hugo roz­hod­ně není doko­na­lým sním­kem bez chyb, nicmé­ně už jen díky své upřím­nos­ti a sym­pa­ti­ím k dět­ské nai­vi­tě hlav­ních hrdi­nů kte­ré ve vás sní­mek vyvo­lá, si nomi­na­ce  i vaši pozor­nost roz­hod­ně zaslou­ží.     

Hugo Cabret je siro­tek, žijí­cí na paříž­ském nádra­ží. Jediné jeho pojít­ko s tra­gic­ky zesnu­lým otcem je robot, kte­rý skrý­vá dale­ko vět­ší tajem­ství, než si Hugo doká­že před­sta­vit. Martin Scorsese sklá­dá nesku­teč­ně sty­lo­vou poctu začát­kům kine­ma­to­gra­fie ve fran­cii, kte­rá nabí­zí hned něko­lik důvo­dů, proč se vžít do role dítě­te, kte­ré pozná­vá něco nesku­teč­né­ho. Pozitivní nála­da a smy­sl pro detail jsou samo­zřej­mě pří­tom­ny, stej­ně jako Ben Kingsley coby nej­vět­ší fil­mař začát­ků kine­ma­to­gra­fie.     

 Hodnocení: 85%
Koktejl :
30 % Atmosféra
30 % Pocta kine­ma­to­gra­fii od člo­vě­ka na slo­vo vza­té­ho 
30 % Zdánlivě oby­čej­ný pří­běh v neo­by­čej­ném podá­ní
10 % Všechno šla­pe jako hodin­ky, doslo­va. 


Podívejte se na hodnocení Hugo a jeho velký objev na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39931 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71678 KB. | 20.06.2024 - 15:02:47