Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nocturama [50%]

Nocturama [50%]

rp IMG 0049.jpg
rp IMG 0049.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Francouzské fil­my se k nám do kino­dis­tri­buce dostá­va­jí poměr­ně čas­to. Většinou se ovšem jed­ná o kome­die či umě­lec­ké poči­ny. Novinka Bertranda Bonella Nocturama pat­ří do té dru­hé kate­go­rie. Festivalový film, kte­rý roze­bí­rá poměr­ně aktu­ál­ní téma­ti­ku odstar­to­val ve vybra­ných kinech v rám­ci pro­gra­mu spo­leč­nos­ti Film Europe 27. dub­na. Vyplatí se na něj zajít?

Skupina mla­distvých v sou­čas­né Francii je již otrá­ve­na živo­tem v sou­čas­né spo­leč­nos­ti a sdí­lí odhod­lá­ní pro to pod­nik­nout změ­nu. V roz­ho­du­jí­cí den jejich jed­not­li­vé ces­ty vedou napříč Paříží s jed­ním spo­leč­ným cílem, obchod­ním cen­t­rem ve stře­du hlav­ní­ho měs­ta. Všichni totiž plá­nu­jí tero­ris­tic­ký útok, kte­rý má nastar­to­vat onu kýže­nou změ­nu...

Tahle téma­ti­ka se zvláš­tě v sou­čas­né situ­a­ci zkrát­ka neo­kou­ká. Byť totiž sní­mek začal vzni­kat před udá­lost­mi z lis­to­pa­du 2015, kte­ré otřás­li nejen Francií ale i celým svě­tem, je prá­vě díky těm­to bom­bo­vým úto­kům rele­vant­něj­ší, než kdy před­tím, byť tedy Bertrand Bonello nedá­vá do popře­dí nábo­žen­ské fana­ti­ky a jeho hrdi­ny je spí­še zhr­ze­ná a otrá­ve­ná mlá­dež. A i když se se svý­mi úto­ky sna­ží sku­pi­na mla­distvých udě­lat spí­še ges­to, než zabít co nej­ví­ce civi­lis­tů, jejich záměr je mož­ná až pří­liš pově­do­mý pro kom­fort­ní sle­do­vá­ní téhle novin­ky.

Nocturama tak ote­ví­rá urči­tou son­du do živo­ta mla­dých lidí, kte­ří jsou odhod­lá­ni vyko­nat tero­ris­tic­ký útok na zákla­dě něja­ké své agen­dy a pře­svěd­če­ní. Díky zpra­co­vá­ní, kte­ré film volí a netra­dič­ní­mu roz­jez­du, kte­rý divá­ko­vi nabí­zí, půso­bí film jako veli­ce zají­ma­vá výpo­věď k aktu­ál­ní­mu a z téhle rovi­ny neo­kou­ka­né­mu téma­tu. Film v tomhle ohle­du hod­ně bene­fi­tu­je z veli­ce dob­ré prá­ce s kame­rou, kte­rá pře­de­vším v dru­hé půli pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu, co film nabíd­ne.

S tím ale sou­vi­sí hlav­ní pro­blém téhle novin­ky. Za tím vším pozlát­kem, rebe­lií a vel­ký­mi ges­ty je totiž v jádru doce­la dost prázd­ný sní­mek. Bonello se svo­jí novin­kou ote­ví­rá zají­ma­vé téma a nasto­lu­je otáz­ky o samot­ných tero­ris­tic­kých činech, jejich pacha­te­lích i dospí­vá­ní v sou­čas­né spo­leč­nos­ti, na nic z toho ale nena­lé­zá odpo­vě­di. Film jako­by ani tyto odpo­vě­di neza­jí­ma­ly. Nocturama nabí­zí ve výsled­ku díky tomu půso­bi­vě nato­če­ný pohled do záku­li­sí děsi­vých činů, kte­rý kro­mě díl­čích momen­tů půso­bí spí­še jako póza, než coko­liv jiné­ho. A to je dvo­ji­tá ško­da, když film ope­ru­je se stá­le pří­tomnou hroz­bou tero­rizmu blíz­ko vlast­ní­ho domo­va z rukou těch nej­ne­prav­dě­po­dob­něj­ších lidí.          

Výsledkem je tak naneštěs­tí zají­ma­vý nápad, jehož rea­li­za­ce mu suve­rén­ně podrá­ží nohy. Slušná audo­vi­zu­ál­ní strán­ka, pře­de­vším prá­ce s kame­rou, neza­chrá­ní jinak podiv­ný a nic­ne­ří­ka­jí­cí zma­te­ný film, kte­rý nedo­ká­zal vytě­žit poměr­ně ori­gi­nál­ní námět. Povrchní a nevy­rov­na­ný sní­mek mož­ná něko­mu prá­vě svo­jí for­mou a odmít­nu­tím něja­ké­ho hlub­ší­ho pohle­du bude sedět, za mě se ovšem jed­ná o vzo­ro­vý pří­klad fil­mu, kde je for­ma na úkor obsa­hu. 

    
Nocturama je na jed­né stra­ně poměr­ně zají­ma­vou a sluš­ně zpra­co­va­nou son­dou do klí­čo­vé­ho dne rebe­lu­jí­cí mlá­de­že s veli­ce aktu­ál­ním téma­tem, kte­rá však půso­bí v jádru prázd­ně, zma­teč­ně a tak tro­chu o ničem.
40% Mládežnická rebélie
40% Terorismus
20% Náctileté dra­ma a roman­ce

Nocturama
Thriller
Francie / Německo / Belgie, 2016, 130 min

Režie: Bertrand Bonello
Scénář: Bertrand Bonello
Kamera: Léo Hinstin
Hudba: Bertrand Bonello
Hrají: Vincent Rottiers, Finnegan Oldfield, Luis Rego, Manal Issa, Laure Valentinelli, Hamza Mezziani, Rabah Nait Oufella, Eric Herson-Macarel, Adèle Haenel, Ilias Le Doré
Producenti: Edouard Weil, Alice Girard
Zvuk: Nicolas Cantin
Scénografie: Katia Wyszkop

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
Česko V kinech od: 27.04.2017 Film Europe
Slovensko V kinech od: 23.03.2017 Film Europe
Francie V kinech od: 31.08.2016 Wild Bunch Distribution

http://www.csfd.cz/film/57290-nocturama/
http://www.imdb.com/title/tt4795546/


Podívejte se na hodnocení Nocturama na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55619 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71702 KB. | 14.07.2024 - 21:34:17