Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Stud | Shame [90%]

Stud | Shame [90%]

rp shame.jpg
rp shame.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Stud
http://www.csfd.cz/film/288253-stud/
http://www.imdb.com/title/tt1723811/
Velká Británie Shame

Do 18 let nepří­stup­ný
V kinech ČR od: 16.02.2012
Režie: Steve McQueen 
Hudba: Harry Escott 
Hrají: Michael Fassbender, Carey Mulligan, James Badge Dale, Nicole Beharie, Jennifer Butler, Lucy Walters, Elizabeth Masucci

Drama | Velká Británie, 2011, 101 min

Steve McQueen není zatím pří­liš vel­ké jmé­no na poli fil­mu. Je ale dost mož­né, že během něko­li­ka let bude pat­řit mezi nej­zná­měj­ší reži­sé­ry nejen z Britských ost­ro­vů. Už dnes jej totiž obklo­pu­je aura vel­mi zají­ma­vé­ho reži­sé­ra, kte­ré­ho kari­é­ru se vypla­tí sle­do­vat. Po svém celo­ve­čer­ním debu­tu, chvá­le­ném vězeň­ském dra­ma­tu Hlad z roku 2008, při­chá­zí s dal­ším ože­ha­vým téma­tem. Jeho loň­ský sní­mek Stud totiž prá­vě při­šel do čes­kých kin. Je ono napě­tí pro­vá­ze­jí­cí nový sní­mek toho­to reži­sé­ra opráv­ně­né, nebo je Stud jen sebestřed­nou ona­nií pro vyzna­va­če arto­vě­ji ladě­ných sním­ků?

Brandon Sullivan je úspěš­ný mana­žer, žijí­cí v New Yorku. Díky své prá­ci nemá nou­zi o finan­ce a tak nejen, že vlast­ní pro­stor­ný byt pří­mo v cen­t­ru met­ro­po­le, spo­lu s jeho pla­to­vý­mi mož­nost­mi při­chá­zí i sluš­ný spo­le­čen­ský kre­dit.  Do ide­á­lu má však jeho život vel­mi dale­ko. Ačkoliv si může dovo­lit co chce, jeho život ovliv­ňu­je sil­ná závis­lost na sexu, kte­rá záro­veň defor­mu­je jeho pohled na svět oko­lo něj. Do jeho živo­ta, kte­rý je napl­něn pře­de­vším jed­no­stran­nou tou­hou po sexu­ál­ním uspo­ko­je­ní, však vstu­pu­je jeho sest­ra Sissy, kte­rá se po čase strá­ve­ném v Los Angeles na něja­kou dobu vra­cí zpět do New Yorku. A jeli­kož nemá kde byd­let, nastě­hu­je se ke své­mu bra­t­ro­vi do bytu. Ten ačko­liv se jed­ná o jeho rodi­nu, není s nasta­lou situ­a­cí úpl­ně spo­ko­je­ný. A to ješ­tě netu­ší, jak moc do jeho živo­ta jeho sest­ra vstou­pí. 
Michaela Fassbendera je v posled­ní době v kinech vidět víc a víc. To je ale prá­vě díky sním­kům jako je Stud jen dob­ře. Jeho cha­risma kte­ré pro­ká­zal už něko­li­krát, je totiž dopl­ně­no oprav­du sil­ným herec­kým pro­je­vem, kte­rý prá­vě v těch­to nároč­něj­ších sním­cích vyni­ká úpl­ně nej­ví­ce. Díky sil­ně osob­ní­mu pří­stu­pu Steva McQueena, je totiž divák vta­ho­ván do defor­mo­va­né mys­li hlav­ní­ho před­sta­vi­te­le. A to dob­ro­vol­ně i nedob­ro­vol­ně. Divákovi jsou tak ote­ví­rá­ny dve­ře k poci­tům Brandona, stej­ně tak čás­teč­ně k jeho myš­len­ko­vým pocho­dům. I když je hlav­ní hrdi­na od spo­leč­nos­ti odtr­ho­ván svo­jí závis­los­tí, sám divák je kon­fron­to­ván s jeho vnitř­ní osob­nos­tí více a více. 
Toto je dokres­le­no dru­hou, nemé­ně důle­ži­tou sou­čás­tí, řeme­sl­nou strán­kou.  Vynikající výběr skla­deb ovliv­ňu­jí­cích Brandonův život je totiž dopl­ně­ný mini­ma­lis­tic­kým orchest­rál­ním dopro­vo­dem s elek­tro­nic­ký­mi prv­ky, kte­rý ve své jed­no­du­chos­ti půso­bí lépe než vět­ši­na soun­d­trac­ků z  posled­ní doby. Ono když už ve sním­ku pou­ži­je­te kla­si­ka typu John Coltrane nebo nechá­te hlav­ní hrdin­ku zazpí­vat jed­nu z nej­zná­měj­ších skla­deb o ame­ric­ké met­ro­po­li od Lizy Minelli, kte­rou poz­dě­ji zpo­pu­la­ri­zo­val sám Frank Sinatra, nemů­že­te šláp­nout ved­le. A prá­vě hud­ba jen kom­ple­tu­je obraz jinak chlad­né met­ro­po­le, kte­rá je původ­cem pří­mo­čaré­ho cha­rak­te­ru hlav­ní­ho hrdi­ny. Jakoby v dneš­ním uspě­cha­ném svě­tě pro­jek­to­va­ném na beto­no­vé džun­glí již neby­lo mís­to pro vzta­hy, spo­leč­nost či coko­liv jiné­ho. Jako by nic kro­mě uspo­ko­je­ní základ­ní­ho pudu gene­ra­ce nemě­lo již nadá­le smy­sl. 
Samozřejmě se slu­ší zmí­nit i o napros­to doko­na­lém obra­zo­vé zpra­co­vá­ní, kte­ré je u Studu jed­ním z hlav­ních vyprá­vě­cích prv­ků pří­bě­hu. McQueen nejen, že sází na sil­ně osob­ní zábě­ry kom­bi­no­va­né s dlou­hý­mi cel­ky, dává ale pro­stor i doko­na­lé stři­ho­vé sklad­bě, kte­rá dovo­lu­je pří­běh vyprá­vět i v něko­li­ka sek­ven­cích achro­no­lo­gic­ky. Detailněji ale není snad potře­ba zachá­zet. Celé to totiž závi­sí na fak­tu, zda jde­te jen na sní­mek, nebo jde­te na umě­lec­ké dílo posti­hu­jí­cí lid­skou závis­lost na sexu­a­li­tě. V prv­ním pří­pa­dě dosta­ne­te sluš­ný sní­mek, kte­rý nabí­zí dosta­tek ori­gi­nál­ních prv­ků, aby vás neu­nu­dil k smr­ti a při­tom doká­zal i poba­vit, stej­ně jako někte­ré i lehce nad­zved­nout ze židle ote­vře­nou ero­ti­kou. V dru­hém pří­pa­dě ovšem dosta­ne­te sil­nou výpo­věď mys­li, defor­mo­va­né dneš­ním způ­so­bem živo­ta v napros­to úchvat­ném vizu­ál­ním zpra­co­vá­ní, dopl­ně­ným o doko­na­le atmos­fe­ric­kou hud­bu a sil­nou hlav­ní myš­len­ku.        
     

Steve McQueen si budu­je auru jed­no­ho z nej­za­jí­ma­věj­ších evrop­ských reži­sé­rů. Ve svém dru­hém sním­ku ote­vře­ně řeší lid­skou sexu­a­li­tu bez oba­lu, kte­rá je ovliv­ně­na uspě­cha­ným způ­so­bem živo­ta střed­ní tří­dy. V době kdy není žád­ná dal­ší výzva, člo­věk se sám obra­cí ke své pri­már­ní tou­ze. Stud je sní­mek, kte­rý má nejen úchvat­né řeme­sl­né zpra­co­vá­ní a vyni­ka­jí­cí hudeb­ní pod­kres, jeho hlav­ní téma je dosta­teč­ně zají­ma­vé a do jis­té míry ote­vře­ně nepro­zkou­ma­né nato­lik, aby doká­zal se zata­je­ným dechem bavit divá­ka celých 99 minut. Ti co jdou do kina jen na dal­ší sní­mek ten­to­krá­te s vel­kým množ­stvím ero­ti­ky nej­spí­še zkla­má­ní nebu­dou, ovšem ti kte­ré zají­má stu­die mys­li sexu­ál­ně závis­lé­ho člo­vě­ka ve sním­ku, kte­rý se dá jed­no­du­še ozna­čit za umě­lec­ké dílo, dosta­nou jed­no­znač­ně jeden z nej­lep­ších fil­mů roku.    


Podívejte se na hodnocení Stud na Kinoboxu.

Hodnocení: 90%
Koktejl :
30 % Dokonalá audi­o­vi­zu­ál­ní strán­ka
30 % Skvělé herec­ké výko­ny
40 % Sexualita jako nástroj dneš­ní spo­leč­nos­ti

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,88513 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72135 KB. | 19.04.2024 - 18:58:23