Kritiky.cz > Horory > Fourth Kind, The (2009)

Fourth Kind, The (2009)

rp Fourth Kind09 cover.jpg
rp Fourth Kind09 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Velice nezá­živ­ný film o mimo­zemš­ťa­nech, kte­rý je plný kon­spi­rač­ních teo­rií a faleš­ných auten­tic­kých nahrá­vek.

Milla Jovovich nás pro­ve­de pří­bě­hem, kte­rý se údaj­ně stal před lety v malém měs­teč­ku Nome na Aljašce. Za pomo­ci údaj­ných auten­tic­kých zábě­rů a hra­ných scén tak bude­me moci sle­do­vat na vlast­ní oči, jak pro­bě­hl tře­tí a čtvr­tý druh „kon­tak­tu a úno­su“. Takže poho­dl­ně se usaď­te do svých seda­ček a v rám­ci mož­nos­tí si užij­te dal­ší film nato­če­ný „Podle sku­teč­ných udá­los­tí“.

Český název: Čtvrtý druh
Režie: Olatunde Osunsanmi
Rok výro­by: 2009
Délka: 98 min
Země: USA / Velká Británie
Hrají:
Milla Jovovich…(Abbey Tyler)
Will Patton…(šerif August)
Elias Koteas…(Abel Campos)
Hakeem Kae-Kazim…(Awolowa Odusami)
Charlotte Milchard…(Dr. Abigail Tyler)
…a dal­ší

Podobné fil­my mi už začí­na­jí lézt krkem. Stále ta samá pís­nič­ka o tom, jak se inspi­ra­cí stal sku­teč­ný pří­běh a při­tom jde o stej­ný „fake“, jako Blair Witch Project. Sice se vždy najdou jedin­ci, kte­ří tvůr­cům ty jejich žvás­ty žerou a díky tomu jejich fil­my vydě­lá­va­jí sluš­né pra­chy, ale na mě tohle naštěs­tí nepů­so­bí. Záhadu Blair Witch pova­žu­ju za neu­vě­ři­tel­nou srač­ku a jeden z nej­hor­ších fil­mů, kte­rý jsem zatím viděl a tenhle film k tomu oprav­du neměl dale­ko. Zjistil jsem si pár infor­ma­cí o měs­teč­ku Nome, ješ­tě než jsem se pus­til do sle­do­vá­ní fil­mu – tak­že jsem byl cel­kem v obra­ze. Skutečně se zde ztra­ti­lo vel­ké množ­ství lidí, ale UFO s tím „nemá“ nic spo­leč­né­ho. No jak se to vez­me, já na něj nevě­řím, tak­že se spí­še při­klá­ním k tomu, že vět­ši­na ztra­ce­ných Indiánů a Eskymáků pros­tě zemře­la kvů­li vel­ké­mu mra­zu na lovu.

Podobný názor mám i k těm údaj­ným auten­tic­kým zábě­rům, na kte­rých vidí­te kulo­vé a do pre­mi­é­ry fil­mu o nich nikdo neměl ani tuše­ní. Navíc v nich „hra­jí“ sku­teč­ní her­ci. To samé se dá říci i o údaj­ně sku­teč­né psy­cho­lož­ce, kte­rou zde ztvár­ni­la nejen Milla Jovovich, ale i Charlotte Milchard, kte­rá mimo­cho­dem před­ved­la nej­lep­ší výkon ze všech zúčast­ně­ných. Už jen z toho­to důvo­du jsem se na zby­tek fil­mu díval skr­ze prs­ty. Přesto se tu dá najít něko­lik pozi­tiv­ních věcí. Abych jen neha­nil. Tou je mís­ty doce­la sluš­ná atmo­sfé­ra a pár­krát jsem tu zazna­me­nal i men­ší kon­cen­t­ra­ci napě­tí. Bohužel poži­tek z toho mála dost kazi­la záměr­ně roz­tře­pa­ná kame­ra a špat­ný obraz.

Čtvrtý druh si tak navždy zaška­tul­ku­ju mezi všech­ny ty pod­prů­měr­né fil­my, kte­ré si už nikdy zno­vu nepus­tím. Docela litu­ju těch lidí, kte­ří tvůr­cům sko­či­li na špek a ješ­tě mají tu chuť se hádat, že tohle se doo­prav­dy sta­lo. Osunsanmi je ocas a ješ­tě k tomu przni­tel horo­ro­vé­ho žán­ru. Tohle jeho dílo totiž dost zavá­ně­lo paro­dií a to ješ­tě dost špat­nou. Propříště by se měl více sou­stře­dit na tvo­ře­ní atmo­sfé­ry a hlav­ně důvě­ry­hod­nos­ti své­ho scé­ná­ře, než na zdlou­ha­vé dia­lo­gy o ničem a vytvá­ře­ní své vlast­ní kon­spi­rač­ní teo­rie.


Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,43937 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72000 KB. | 19.04.2024 - 01:58:35