Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zabiják & bodyguard | The Hitman’s Bodyguard [75%]

Zabiják & bodyguard | The Hitman’s Bodyguard [75%]

rp 051 HB 00415 C.jpg
rp 051 HB 00415 C.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Akční kome­die ješ­tě nevy­mře­ly! Populární žánr pře­de­vším v deva­de­sá­tých letech to měl v posled­ních letech doce­la těž­ké, nicmé­ně díky něko­li­ka kasov­ně úspěš­ným pro­jek­tům posled­ních let se i tomu­to žán­ru daří ale­spoň pár­krát do roka dostat do kina. V nabíd­ce fil­mo­vých novi­nek v kině tak od 17. srp­na najde­te prá­vě jed­no­ho tako­vé­ho čis­to­krev­né­ho zástup­ce - Zabiják & body­gu­ard. Snímek od reži­sé­ra Expendables: Postradatelní 3Red Hill: Krvavý zapa­dá­kov se roz­ho­dl vsa­dit na poměr­ně ori­gi­nál­ní ale nesmír­ně účin­nou reklam­ní kam­paň, ve kte­ré si tak tro­chu uta­ho­val z dnes již legen­dár­ní­ho Osobního stráž­ce s Kevinem Costnerem. Dokáže ale bavit i na plo­še dvou hodin?    

Michael Bryce (Ryan Reynolds) pla­til za elit­ní­ho osob­ní­ho stráž­ce, jehož kli­en­ti se nemu­se­li o nic bát. Ať už je totiž chtěl zabít kdo­ko­liv, Michael vždy byl o krok napřed. Až do momen­tu, kdy nebyl. Poté co byl zabit jeden  z jeho chrá­něn­ců, se jeho kari­é­ra upadla a nyní, o něko­lik let poz­dě­ji, chrá­ní tak maxi­mál­ně zdro­go­va­né byz­ny­s­me­ny, kte­ří mají pro­blém spí­še sami se sebou. Jednoho dne se mu do rukou dosta­ne pří­le­ži­tost, jak svo­ji kari­é­ru zachrá­nit a zís­kat zpět svůj sta­tut elit­ní­ho body­gu­ar­da. Dostane za úkol ochrá­nit špič­ko­vé­ho zabi­já­ka Dariuse Kincaida (Samuel L. Jackson) před jed­not­ka­mi fana­tic­ké­ho dik­tá­to­ra Vladislava Dukhoviche (Gary Oldman), kte­ré­ho může jen Kincaid dostat za mří­že... 
Měl jsem z téhle podí­va­né tro­chu strach.  Přeci jen vytřís­kat z toho­to kon­cep­tu na dvě hodi­ny akč­ní zába­vy je doce­la fuš­ka a doce­la snad­no se to může zvrh­nout veli­ce nepěk­ným způ­so­bem, jak doká­za­ly někte­ré fil­my podob­né­ho raže­ní v posled­ních letech. V tomhle pří­pa­dě ovšem pla­tí, že v jed­no­du­chos­ti je síla. Komedie Zabiják & body­gu­ard si totiž na nic moc nehra­je a v rám­ci své dvou­ho­di­no­vé sto­pá­že při­ná­ší divá­kům přes­ně to, co si před­se­vza­la na začát­ku pro­pa­ga­ce. Pokud tedy jsou bud­dy movies a kome­die tro­chu hruběj­ší­ho zrna vaší par­ke­tou, tady roz­hod­ně zkla­má­ni nebu­de­te. To je totiž přes­ně ta kom­bi­na­ce, kte­rou Patrick Hughes do kin při­ná­ší. Od začát­ku je přes­ně jas­né, o čem tenhle film bude a také si zatím kaž­dou dal­ší minout jde sebe­vě­do­mě a své­hla­vě. 
Jistě, dalo by se namít­nout, že to mís­ty půso­bí mož­ná až pří­liš vyuměl­ko­va­ně, laci­ně, nebo tak nuce­ně, až hrůza. Filmu se to ovšem daří pro­dat pře­de­vším díky hlav­ní dvo­ji­ci, kde Ryan Reynolds i Samuel L. Jackson sypou hláš­ky jak na běží­cím páse a v tako­vém tem­pu, že radě­ji nad tako­vý­mi věc­mi pře­sta­ne­te pře­mýš­let a radě­ji se bude­te bavit u veš­ke­ré té akce, kte­rá se na plát­ně ode­hrá­vá. Zabiják & body­gu­ard je totiž pro­to­ty­pem fil­mu, u kte­ré­ho vypne­te po vstu­pu do sálu a jde­te si zkrát­ka užít tro­chu toho humo­ru a pře­pá­le­né akce (a že obo­jí­ho je ve fil­mu je dosta­tek). V tomhle ohle­du je tak mož­ná ako­rát tro­chu ško­da slab­ší­ho zápo­rá­ka v podá­ní Garyho Oldmana, kte­rý na jed­né stra­ně nemá dosta­tek pro­sto­ru a na stra­ně dru­hé nezvlá­dá pře­svěd­čit ani v rám­ci toho mála, co mu zby­lo. A to je setsa­kra­ment­ská ško­da, když si člo­věk vzpo­me­ne na jiné jeho zápo­rác­ké role. Zvláště když i někte­ré nesmír­ně pře­pá­le­né ved­lej­ší posta­vy (pře­de­vším man­žel­ka v podá­ní Salmy Hayek) zvlá­da­jí více zaujmout.         

Nejsou to však jen scé­nář a hereč­tí před­sta­vi­te­lé, čím si vás film zís­ká. Vizuální zpra­co­vá­ní zde hra­je také doce­la vel­kou roli, kde je nejen akce dosta­tek, nicmé­ně i její rea­li­za­ce má co nabíd­nout. Některé prak­tic­ké efek­ty ve fil­mu zvlá­da­jí tomuhle akč­ní­mu béč­ku dodat onen nádech deva­de­sá­tek, díky kte­ré­mu tahle podí­va­ná jed­no­du­še fun­gu­je (byť se zde hra­je tak tro­chu na nos­tal­gii).  Velké množ­ství pozi­tiv­ních bodů sbí­rá ovšem také hudeb­ní slož­ka fil­mu, kde na jed­né stra­ně Atli Örvarsson ser­ví­ru­je tako­vý ten sou­čas­ný stan­dard, na dru­hé stra­ně ovšem hned v něko­li­ka momen­tech vytáh­ne film záměr­ně jeden z tuc­to­vých hitů typic­kých pro někte­ré z fil­mo­vých klišé, ze kte­rých si prá­vě dělá sran­du, což fun­gu­je zaru­če­ně. A tahle hra­vost a nad­sáz­ka jsou ve výsled­ku to, co vám uvíz­ne v hla­vě i po pro­jek­ci. 
Zabiják & body­gu­ard je kome­di­ál­ně akč­ní béč­ko ze sta­ré ško­ly v kaž­dém ohle­du. Hlavní dvo­ji­ci to na fil­mo­vém plát­ně šla­pe na jed­nič­ku a scé­nář zvlá­dá vykouz­lit v rám­ci dvou hodin dosta­tek zábav­ných momen­tů, že vám bude při­pa­dat jako­by film jel celou dobu na plný plyn bez zastáv­ky. Jasně mís­ty, je to mož­ná až moc umě­lé nebo laci­né, to ale v pří­pa­dě toho­to sním­ku nikdo moc řešit nebu­de. Tady to chce totiž vypnout u vstu­pu do sálu a užít si tuhle jízdu, kte­rá dává vzpo­me­nout na pec­ky typu Smrtonosná zbraň nebo Křižovatka smr­ti. Pokud je tohle přes­ně ten typ fil­mů, po kte­rých vám je smut­no, pak smě­le do kina.    
    
Akční kome­die ješ­tě nevy­mře­ly a je to zatra­ce­ně dob­ře. Zabiják & body­gu­ard je sice hned v něko­li­ka momen­tech mož­ná tro­chu své­hla­věj­ší a nuce­něj­ší, než by musel být, přes­to se jed­ná o zábav­né béč­ko, kte­ré sype akci a humor v tako­vém tem­pu, že se ty dvě hodi­ny v kině váž­ně nudit nebu­de­te. 
50% Akce
40% Komedie

10% Vztahová porad­na

Zabiják & body­gu­ard
(The Hitman’s Bodyguard, Zabijakov osob­ný stráž­ca)
Akční / Komedie
USA, 2017, 118 min

Režie: Patrick Hughes
Scénář: Tom O’Connor
Kamera: Jules O’Loughlin
Hudba: Atli Örvarsson
Hrají: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Elodie Yung, Salma Hayek, Richard Price, Richard E. Grant, Rod Hallett, Jurij Kolokolnikov, Noortje Herlaar, Georgie Glen, Barry Atsma, Kirsty Mitchell, Sam Hazeldine, Joaquim de Almeida, Alan McKenna, Joséphine de La Baume, Ori Pfeffer, Justin Pearson, Owen Davis, Abbey Hoes, Nicolas de Pruyssenaere, Mounir Margoum
Producenti: David Ellison, Mark Gill, Matthew O’Toole, John Thompson, Les Weldon, John Thompson, Dana Goldberg
Střih: Jake Roberts
Scénografie: Russell De Rozario
Kostýmy: Stephanie Collie

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
Česko V kinech od: 17.08.2017 Vertical Ent.
Slovensko V kinech od: 17.08.2017 Forum Film SK
USA V kinech od: 18.08.2017 Lionsgate US

https://www.csfd.cz/film/426013-zabijak-bodyguard/
http://www.imdb.com/title/tt1959563/


Podívejte se na hodnocení Zabiják & bodyguard na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Italské léto - román o šanci na nový začátek3. srpna 2022 Italské léto - román o šanci na nový začátek Milujete Itálii? Chcete zažít nádherný příběh třech žen o životě, o hledání smyslu života a nejen to? Nezapomeňte přibalit do svého cestovního kufru tuto nádhernou knihu. Věřte, že […] Posted in Recenze knih
  • Shark in Venice (2008)1. dubna 2012 Shark in Venice (2008) Myslím, že si tu gondolu příště pořádně rozmyslíte… David má zrovna přednášku o potopené lodi na univerzitě, když se dozví tragickou zprávu, že jeho otec nejspíš zemřel při […] Posted in Horory
  • Dva v srdci - dva životy v jednom20. prosince 2021 Dva v srdci - dva životy v jednom Máte rádi silné romány? Hledáte zajímavý příběh se zdánlivě jednoduchou zápletkou? Tak právě vám je určena kniha Dva v srdci, kterou vydala Grada v edici Cosmopolis.  Lydia Freddie spolu […] Posted in Recenze knih
  • John Carter: Mezi dvěma světy - největší propadák roku 201230. ledna 2019 John Carter: Mezi dvěma světy - největší propadák roku 2012 Knižní předloha spisovatele Edgara Rice Burroughse prvně vyšla v časopise v roce 1912 a bylo otázkou, jak se tvůrcům filmu podaří „aktualizovat“ 100 let starou fantasy. Výsledek není […] Posted in Retro filmové recenze
  • Orphan (2009)18. dubna 2017 Orphan (2009) Dřív než se rozhodnete pro adopci, zjistěte si o novém dítěti všechny informace…! John a především jeho manželka se jen těžko vyrovnávají se ztrátou dítěte, které zemřelo […] Posted in Horory
  • Paranormal Whacktivity (2013)14. října 2017 Paranormal Whacktivity (2013) Když se nadržený mladý pár stane terčem ještě nadrženějších démonických sil, mnohdy se z toho může vyklubat pěkný průser.  Mladý pár se přestěhuje do nového domu a pro […] Posted in Horory
  • Star Trek: Discovery - S01E04: The Butcher's Knife Cares Not for the Lamb's Cry3. října 2017 Star Trek: Discovery - S01E04: The Butcher's Knife Cares Not for the Lamb's Cry Trailer na čtvrtý díl nového seriálu Star Trek. https://youtu.be/Qdyxwl04kXk Posted in Trailery
  • TIGER WOODS PGA TOUR 1324. září 2020 TIGER WOODS PGA TOUR 13 Konečně jsme se dočkali dlouho očekávaného vydání pokračování známé hry Tiger Woods Pga Tour 13. Tato hra vyšla s podporou kinect ovladače, což určitě přinese ještě této populární hře […] Posted in Retro games
  • Titulky k Sisi S01E01 - Episode #1.17. ledna 2022 Titulky k Sisi S01E01 - Episode #1.1 Vítejte u titulků k první epizodě historického seriálu o slavné rakouské císařovně Sisi, v prvním díle se podíváme na to, jak se její sestra Néne a matka chystají do Ischlu, aby se zde […] Posted in Titulky
  • Kung Fu Panda - kdo že je ten Dračí bojovník14. dubna 2019 Kung Fu Panda - kdo že je ten Dračí bojovník Když máte rádi animované filmy, když máte rádi filmy o bojových uměních a dozvíte se, že se chystá animovaný film o bojových uměních, začnete skákal radostí tak vysoko, že máte v ofině […] Posted in Retro filmové recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71770 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71640 KB. | 22.06.2024 - 17:27:51