Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Barry Seal: Nebeský gauner - 70 %

Barry Seal: Nebeský gauner - 70 %

Barry
Barry
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Barry je zku­še­ný pilot, kte­rý létá napříč Spojenými stá­ty. Jeho lety jsou pra­vi­del­né, stej­ně jako jeho návra­ty domů. Práce ho uži­ví, ale postu­pem času začí­ná být nespo­ko­je­ný. Chtěl by zažít tro­chu dob­ro­druž­ství, což se mu po jed­nom letu i spl­ní. Dostane nabíd­ku, aby létal pod zášti­tou taj­ných slu­žeb, a to do ne zce­la tra­dič­ních desti­na­cí. Finanční ohod­no­ce­ní této prá­ce také není malé, pro­to na tuto nabíd­ku Barry kýv­ne. Díky svým letec­kým schop­nos­tem může létat i tam, kde to může být pro ostat­ní pro­blém. Že je drá­ha krát­ká nebo že se kolem stří­lí? To Barrymu neva­dí, pro­to­že se ze vše­ho s úspě­chem dosta­ne. Škoda jen, že musí poslou­chat nad­ří­ze­né, a nemů­že dělat to, co by chtěl on. Ale Barry si ví rady, pro­to­že se roz­hod­ne hrát to na všech­ny stra­ny, hlav­ně pokud mu dob­ře zapla­tí. Vede si tak dob­ře, že už neví, co s peně­zi. Bohužel mu na návště­vu při­je­de švagr, kte­rý nepat­ří mezi nej­chytřej­ší, a teh­dy nasta­nou drob­né pro­blémy, s nimiž se musí Barry vypo­řá­dat.

Scénář k fil­mu napsal Gary Spinelli, pro kte­ré­ho je to tepr­ve dru­hý nato­če­ný sní­mek. Inspirací mu byl sku­teč­ný pří­běh Garryho Seala. Ten se naro­dil v roce 1939 v Baton Rouge v Louisianě a s létá­ním začal už jako tee­nager. Sloužil také v Louisianské armá­dě Národní gar­dy a poz­dě­ji se při­po­jil i k TWA jako letec­ký inže­nýr. Poté se nechal naver­bo­vat mede­lín­ským kar­te­lem a pašo­val zbo­ží mezi Kolumbií, Panamou a Spojenými stá­ty. I když jeho život skon­čil tra­gic­ky, urči­tě ho bavil a nemě­nil by. Díky tomu mohl Spinelli napsat pou­ta­vý a akč­ní scé­nář, kte­rý pří­mo svá­děl k nato­če­ní. Toho se nako­nec ujal reži­sér Doug Liman, kte­rý nato­čil něko­lik úspěš­ných sním­ků (Agent bez minu­los­ti, Pán a Paní Smithovi). Nebyl ale prv­ním, kdo nato­čil film o Sealovi. Na začát­ku 90. let si Dennis Hopper zahrál Seala v doku­men­tár­ním dra­ma­tu Doublecrossed, loni ho ztvár­nil Michael Paré ve fil­mu The Infiltrator a jeho posta­va se mih­la i v něko­li­ka seri­á­lech.

Do role Seala obsa­di­li tvůr­ci osvěd­če­né­ho akč­ní­ho her­ce, Toma Cruise. Ten má zku­še­nos­ti z mno­ha akč­ních fil­mů a jeho hrdi­na má podob­ný cha­rak­ter: neo­hro­že­ný, vtip­ný a hlav­ně zají­ma­vý (Mission: Impossible, Jack Reacher). Zahrát si sku­teč­nou posta­vu moh­lo být pro Cruise zají­ma­vé. Ne kaž­dé­mu se totiž poda­ří ztvár­nit paše­rá­ka drog a zbra­ní, pilo­ta, obchod­ní­ka a mili­o­ná­ře. On se toho ale zhos­til vel­mi dob­ře a bonu­sem pro divá­ky, ale hlav­ně divač­ky, je jeho vizáž a roz­pus­ti­lý úsměv. Jeho man­žel­ku, kte­rá je s ním v dob­rém i ve zlém, hra­je Sarah Wright. Ta je zná­má hlav­ně ze seri­á­lů (Quintuplets, The Loop) a z něko­li­ka fil­mů (Jak ukrást nevěs­tu, Touchback).

Natáčelo se i na reál­ných mís­tech v Americe a v Kolumbii. Bohužel se natá­če­ní neo­be­šlo bez tragé­die, včet­ně zří­ce­ní malé­ho leta­dla se čle­ny štá­by. Dodnes není vyšet­řo­vá­ní uza­vře­no, tak­že záha­da stá­le exis­tu­je.

Film pat­ří do žán­ru akč­ní dra­ma, kte­ré dopl­ňu­jí vese­lé či komic­ké scé­ny. Je vhod­ný pro divá­ky od 12 let vzhle­dem k pro­ble­ma­ti­ce drog a pašo­vá­ní. Tahákem pro divá­ky bude urči­tě Tom Cruise, zají­ma­věj­ší by ale bylo, kdy­by hlav­ní posta­vu hrál jiný před­sta­vi­tel a divá­ci by se šli podí­vat na zají­ma­vý auto­bi­o­gra­fic­ký film.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Podívejte se na hodnocení Barry Seal: Nebeský gauner na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67475 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72305 KB. | 23.05.2024 - 14:15:15