Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Jumper

Jumper

Jump
Jump
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pro ty, co nesly­še­li o tom­to titu­lu, musím podotknout, že se nejed­ná, jak by se pod­le názvu moh­lo zdát, o spor­tov­ní film, pojed­ná­va­jí­cí o sku­pi­ně odváž­liv­ců, jenž se chtě­jí dostat na mis­trov­ství svě­ta, v dis­ci­plí­ně ská­ka­ní přes švi­ha­dlo. Pojďme se podí­vat, o čem ve sku­teč­nos­ti film je, a jak jsme s nim spo­ko­je­ni…

Na post reži­sé­ra se usa­dil člo­věk, jehož jmé­no fil­mo­vým fanouškům nemů­že být cizí. Vždyť už zre­ží­ro­val tako­vé pec­ky jako Agent bez minu­los­ti, Mr. And Ms. Smith či poně­kud star­ší, ale tak­též vel­mi dob­rý film GO. Ano tuší­te správ­ně je to Doug Liman. A nevy­bral si jako her­ce žád­né ama­té­ry. Na roli samot­né­ho Jumpera si vybral člo­vě­ka, kte­ré­ho si fanouš­ci série Star Wars jis­tě budou pama­to­vat jako Skywalkera a to hned ze dvou dílů této série (Hayden Christensen).

Druhým Jumperem se stal Jamie Bell, kte­ré­ho jste moh­li vidět napří­klad v prů­měr­ně hod­no­ce­ném sním­ku Undertown či dra­ma­tu Generace X. Jakožto jejich pro­ná­sle­do­va­tel se zde obje­vu­je vyni­ka­jí­cí Samuel L. Jackson ( Hadi v leta­dle, Coach Carter ), kte­rý kaž­dé­mu fil­mu ve kte­rém se obje­ví dle mého názo­ru při­dá hod­no­ce­ni bod k dob­ru. Poslední důle­ži­tou rolí v tom­to fil­mu je již ne tak zná­má ( ale­spoň pro zatím ) hlav­ně seri­á­lo­vá, avšak veli­ce půvab­ná hereč­ka Rachel Bilson, zná­má jako Summer ze seri­á­lu O.C. či z její men­ší nedáv­né role v pří­jem­né roman­tic­ké kome­dii Poslední poli­bek. Herecké obsa­ze­ní máme za sebou, pojď­me se podí­vat o čem pojed­ná­vá samot­ný film a jak dopa­dl.

Přemýšleli jste někdy o tom, jaké by to bylo v jed­né chví­li nahá­nět krás­né dív­ky po plá­ži, ve dru­hé si jen tak zasko­čit na Antarktidu pro led do vaše­ho nápo­je a o pár minut poz­dě­ji se pro­há­nět na anti­lo­pě Africkou divo­či­nou? Ne? No poprav­dě já taky ne. Ale auto­ři toho to sním­ku, se roz­hod­li, že nám tro­chu roz­ší­ří uzdu naší fan­ta­zie.
Malý kluk jmé­nem David je po uši zami­lo­va­ný do své spo­lu­žač­ky Millie. Ta by mu mož­ná i dala, ale osud s ním má zce­la jiné plá­ny. Když Millie pře­dá­vá dárek, při­běh­ne jeden ze spo­lu­žá­ků, kte­rý aby doká­zal jak moc vel­ký fra­jer je, vez­me dív­ce, to co jí David dal a odho­dí to na neda­le­kou zamrz­lou říč­ku. Místo toho, aby David uká­zal že je taky fra­jer, a roz­bil spo­lu­žá­ko­vy hubu, se roz­hod­ne pro napros­to nej­hlou­pěj­ší věc a to zajít na ten tenoun­ký led a Millie zpát­ky její dárek při­nést.

Že to byla hloupost, se dozví­dá hned chví­li poté a už kou­ká­me jak si to krás­ně pla­ve pod vodou a nemů­že najít z ledo­vé pas­ti ces­tu ven. Najednou střih, kame­ra se ocit­ne úpl­ně jin­de a sní i David. Co se sta­lo? Jak to že ležím v knihov­ně, když jsem ješ­tě před chví­lí málem uto­nul v řece?“ říkal si asi David. A tak poma­lu zjiš­ťu­je, že ne jenom v kri­tic­kých situ­a­cích, doká­že vyu­žít svůj dar tele­por­ta­ce.
Z počát­ku mu to moc nejde, ale pro­to­že je to kluk šikov­ná, tak se do toho rych­le dosta­ne. A proč zůstá­vat doma, když mám tako­vý dar, řekl si onen klu­či­na a odjel z domo­va. Krátká návště­va ban­ky a vypůj­če­ní si pár set tisíc dola­ru do začát­ku, je prv­ní co David udě­lá. Kdo by mu to zazlí­val? Odjel z domo­va, v kap­se ani koru­nu a v jeho věku by ho dost těž­ko někdo zaměst­nal. No i když vyprá­věj­te to těm, co měli v ban­ce pení­ze. Ale co si bude­me nalhá­vat. Banky jsou pro­ti krá­de­ži pojiš­tě­né, tak­že se to kro­mě pojiš­ťov­ny niko­ho nedo­tklo.

Do pát­rá­ní se popr­vé zapo­ju­je Samuel L. Jakson, ale ješ­tě si chví­li bude­me muset počkat, než na Davida nara­zí. O něko­lik let poz­dě­ji, ( neboj­te při­jde střih, nebu­de­te muset čekat v kině něko­lik let ) už je z malé­ho klu­či­ny, o něco vět­ší klu­či­na. Skoro dospě­lý muž, dalo by se říct, ale neřek­nu to, pro­to­že nerad lžu. David zjis­til, že se může prak­tic­ky oka­mži­tě dostat na mís­to, na kte­rém buď­to už byl, či kte­ré vidí na obráz­ku.

Řeknu vám, per­fekt­ní věc, když zvá­ží­te, kolik by člo­věk ušet­řil za dovo­le­nou. A tak se kou­ká­me jak si to kluk jeden uša­tá uží­vá chví­li na vrcho­lu Big Benu v Londýně, pak si zajde kam­si zasur­fo­vat a aby nebyl bílý jako stě­na, tak se jde opá­lit na hla­vu Sfingy, kde mimo­cho­dem ješ­tě v kli­du posva­čí a vsa­dím se, že po sobě ani neu­kli­dil. Jestli čeká­te, že se někdo obje­ví a dá mu za tak­to neu­cti hod­né cho­vá­ní k památ­kám poku­tu, tak se mýlí­te. O tom tenhle film není.

A o čem že teda je? Nebuďte netr­pě­li­ví, už se k tomu začí­nám dostá­vat. Takže agent Cox ( Samuel.L.Jakson ) se tak nějak po pár letech z niče­ho nic dozví­dá, že už vědí, kdo to ten­krát vykra­dl tu ban­ku. A tak se vydá k Davidovy do bytu. Tam si na něj počká a i když David nemá zrov­na dva­krát vel­kou radost, že na něj v bytě čeká úpl­ně cizí člo­věk, kte­rý ho ke vše­mu ješ­tě mlá­tí elek­tric­kým obuš­kem, tak se ale­spoň dozví­dá, že život Jumpera, asi nebu­de tak jed­no­du­chý, jak si mys­lel.
David tedy zjiš­ťu­je, že jeho schop­nos­ti jak­si pře­stá­va­jí fun­go­vat, když do něj pus­tí­te 220V. No ani se moc nedi­vím. Mě by při tako­vé dáv­ce prou­du, asi tak nic nefun­go­va­lo. Ale přes­to, se jako by zázra­kem, dostá­vá ze spá­rů agen­ta Coxe a to na mís­to, kde všech­no zača­lo. Ano, tuší­te správ­ně. Vrací se domu. S tátou moc dlou­ho nepo­ke­cá, pro­to­že si nějak zrov­na dva­krát moc nero­zu­měj a tak se vydá hle­dat býva­lou lás­ku. Ta je kupo­di­vu neu­stá­le pěk­ná no a tak nějak má furt chuť dát Davidovy.

David má taky chu­tě a tak si usmys­lí, že ji vez­me na roman­tic­kou dovo­le­nou do Říma. Letadlem, pro­to­že se roz­ho­ne, neří­kat ji, že si může ská­kat z mís­ta na mís­to rych­los­tí svět­la, což by ji mož­ná moh­lo tro­chu vydě­sit. V Římě nara­zí na dal­ší­ho Jumpera, kte­rý mu vysvět­lí, že lidí, jako agent Cox je víc a že jsou jakousi sou­čás­ti spol­ku, kte­ří si říka­jí Paladinové a ty jen tak aby se nenu­di­li, chy­ta­jí Jumpery a ukon­ču­jí jejich pře­by­teč­né, nud­né živo­ty. A tak se posta­ví bok po boku, aby zalo­ži­li odbo­ry a poda­li stíž­nost, pojed­ná­va­jí­cí o šika­ně pala­di­nů, na pří­sluš­né orgá­ny. Ehm, ne vlast­ně, to byl jiný film. Tady se taky spo­jí bok po boku, ale s úmys­lem roz­dat si to na férov­ku muž pro­ti dese­ti jiným mužům. To je v pod­sta­tě hlav­ni záplet­ka.

A co akce říká­te si? Budu kou­kat na plát­no, s vyku­le­ný­ma oči­ma, na super digi­tál­ní efek­ty, ze kte­rých nebu­du moc ješ­tě měsíc spát? Ne! Krátká a jed­no­du­chá odpo­věď. Ne, že by se v Jumperovy vůbec nic nedě­lo, ale když už to vypa­dá, že se něco začne dít, že se to pořád­ně roz­je­de, tak se tak nějak nic nesta­ne. Celý film prak­tic­ky čeká­te na něco co nepři­jde.
Zkrátka vy co jste vidě­li trai­ler, tak nějak víte co máte oče­ká­vat. Co bylo v trai­le­ru je i ve fil­mu, ale nic víc tam nehle­dej­te. Autobus, kte­rý se náh­le obje­ví upro­střed pouš­tě, či krá­dež auta, kte­ré si pak spo­leč­ně s obou­ma jum­pe­ra­ma jen tak jede po sil­ni­ci a ská­če si z mís­ta na mís­to to je sice pěk­ná podí­va­ná, ale je tam tak nějak jako by navíc. Tak nějak to půso­bí bez­ú­čel­ně, pro­to­že žád­ná akce se nesta­čí pořád­ně roz­jet. Škoda.

Tenhle sní­mek měl roz­hod­ně poten­ci­ál dostat ze sebe víc. Svým způ­so­bem mi to při­šlo, jako tako­vá troš­ku akč­něj­ší roman­tic­ká kome­die. Filmu tak nějak chy­bí to hlavní…napětí. Snímek kon­čí tak, že je dost mož­né oče­ká­vat pokra­čo­vá­ní a já pev­ně dou­fám, že bude lep­ší, než ten­to prů­měr­ný akč­ní sní­mek.

Trailer sli­bo­val spous­tu akce a spous­tu zába­vy. Ale ani jed­no se tak nějak nedo­sta­vi­lo. Film srá­ží do kolen někte­ré nelo­gič­nos­ti, kte­ré se sice dají odpus­tit ale co se mu odpus­tit nedá je, že tak nějak nemá co nabíd­nout. Takovýchhle fil­mů už tady bylo mini­mál­ně dal­ších tucet a tenhle roz­hod­ně nevy­bo­ču­je z řady prů­měr­ných akč­ních sním­ků.


Photo © Twentieth Century-Fox Film Corporation


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce?20. června 2022 Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce? Co kdyby Stephen Strange (mluví Benedict Cumberbatch) místo rukou ztratil svou lásku Christine Palmer (mluví Rachel McAdams) ? Čtvrtá epizoda What If...? předvedla velké věci. Zásadní […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa?18. června 2022 Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa? Nick Fury (mluví Samuel L. Jackson) se snaží dát dohromady iniciativu Avengers, neznámý sériový vrah ovšem začne vraždit jeho kandidáty..... Třetí epizoda What If...? je v podstatě o […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord?16. června 2022 Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord? Co kdyby se T´Challa (mluví Chadwick Boseman) stal Star-Lordem místo Petera Quilla? První epizoda What If...? se tak trochu držela při zemi, druhá epizoda ovšem přichází s várkou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger?14. června 2022 Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger? Co kdyby se místo Stevea Rogerse (mluví Josh Keaton) stala supervojákem Peggy Carter (mluví Hayley Atwell)? Doposud jsme se dočkali 24 filmů ze stáje Marvel Cinematic Universe + prozatím […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,18730 s | počet dotazů: 240 | paměť: 71995 KB. | 22.02.2024 - 01:47:54