Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > REVENANT Zmrtvýchvstání – DiCapriův životní výkon

REVENANT Zmrtvýchvstání – DiCapriův životní výkon

Photo © Twentieth Century Fox Film Corporation
Photo © Twentieth Century Fox Film Corporation
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Kdo nato­čí v sou­čas­nos­ti film, při kte­rém štáb mrz­ne v tep­lo­tách -40 °C, neob­sa­dí jedi­nou význam­něj­ší žen­skou roli, pro­sa­dí chro­no­lo­gic­ké natá­če­ní navy­šu­jí­cí roz­po­čet o mili­o­ny dola­rů a při­nu­tí jed­no­ho z nej­žá­da­něj­ších her­ců sou­čas­nos­ti, aby doo­prav­dy trpěl? Oskarový štít je moc­něj­ší, než se zdá.

Mrazivá mlha pro­stu­pu­je tem­ným mokřa­dem. Leonardo DiCaprio aka Hugh Glass se svým synem mlč­ky sto­pu­jí jele­na wapi­ti a neslyš­ně se k němu při­bli­žu­jí. Hugh ješ­tě netu­ší, jak rád by si to v daný moment s jele­nem vymě­nil. Zatímco jeho čeká rych­lá, bezbo­lest­ná smrt, Hugh v příš­tích dvou hodi­nách fil­mu pro­ži­je jed­no z nej­bru­tál­něj­ších utr­pe­ní uve­de­né v naší kino­dis­ti­ri­buci. DiCaprio v hon­bě za vytou­že­nou zla­tou soš­kou při­chá­zí s těž­kým kalib­rem, se kte­rým aspi­ru­je na jeho život­ní výkon.

revanant2
Photo © Twentieth Century Fox Film Corporation

A má k tomu ty nej­lep­ší mož­né před­po­kla­dy. Oskarový reži­sér Alejandro Iñárritu, kte­rý loni u Akademie zabo­do­val s expe­ri­men­tem Birdman, ho obsa­dil do hlav­ní role nesmír­ně sil­né­ho pří­bě­hu a posky­tl mu půdu pro sto­pro­cent­ní herec­ké vyřá­dě­ní. Ohromnou půdu. Zmučené role má Leo v malí­ku, v tom­to pří­pa­dě ale zachá­zí do extré­mu. Po natá­če­ní sám pro­hlá­sil, že někte­ré scé­ny před­sta­vo­va­ly to nej­těž­ší, co v celé své kari­é­ře zažil. Normální smr­tel­ník by nevy­dr­žel ani dese­ti­nu toho, co pro něj mis­tr lid­ských pří­bě­hů Iñárritu při­chys­tal. Ten již v minu­los­ti doká­zal, že mu dra­ma­tic­ké osu­dy jsou dob­ře. Ať už mlu­ví­me o trá­pe­ní Američanky Susan v Babel či depre­siv­ní život Octavia z Amores Perros. Tentokrát si ale nebe­re žád­né ser­vít­ky a svým loni naby­tým věhla­sem zaš­ti­ťu­je adap­ta­ci jed­no­ho z nejmu­či­věj­ších lid­ských pří­bě­hů všech dob.

Vraťme se o 200 let nazpět do čer­ných mokřa­dů. Skupinu lov­ců kože­šin, kte­rou pro­vá­dí po úze­mí prá­vě Hugh Glass, pře­pad­ne agre­siv­ní indi­án­ský kmen. Zubožení a zra­ně­ní muži musí po úpr­ku hle­dat novou ces­tu po sou­ši, což zna­me­ná vel­ké útra­py. Pro niko­ho ovšem nebu­dou tak těž­ké, jako pro Hugha. Po úto­ku mohut­né med­vě­di­ce hlí­da­jí jeho roz­sá­pa­né tor­so těla John Fitzgerald (Tom Hardy), mla­dý lovec Bridger a Glassův syn Hawk. Zatímco trpě­li­vě čeka­jí, až vydech­ne napo­sle­dy, aby mu vystro­ji­li sluš­ný pohřeb, netu­ší, že Hugh vsta­ne z mrtvých. A moto­rem, kte­rý ho bude pohá­nět mra­zi­vou pus­ti­nou, bude pomsta. Pomsta míře­ná pro­ti Fitzgeraldovi, kte­rý před jeho oči­ma spáchal ten nej­od­por­něj­ší mož­ný zlo­čin.

revenenant3
Photo © Twentieth Century Fox Film Corporation

Revenant: Zmrtvýchvstání není pro kaž­dé­ho. Cílová sku­pi­na je zúže­na na otr­lé divá­ky, kte­ří neo­pus­tí s nevol­nos­tí sál při prv­ní výživ­né scé­ně, kte­rých je v prů­bě­hu sto­pá­že jak nase­to. „Lezou mu stře­va“, „Hnije ti tělo“ a dal­ší pro­hlá­še­ní dopro­vá­ze­né pat­řič­ně expli­cit­ní­mi výje­vy jsou pro názor­nost ide­ál­ní. Kdo má tak tro­chu smůlu je Tom Hardy, kte­rý se role zlo­my­sl­né­ho zrád­ce Fitzgeralda zhos­til na výbor­nou tři­krát pod­tr­že­nou Leoovou krva­vou sto­pou. DiCapriův stín brá­ní divá­ko­vi plně doce­nit jeho kva­li­ty, při­tom se svým pří­zvu­kem a mimi­kou jsou na stej­né úrov­ni a jeho vol­ba namís­to Seana Penna dopadla na úrod­nou půdu. Stejně jako u reži­sé­ra, když původ­ně měl dik­to­vat John Hillcoat, kte­rý chtěl do hlav­ní role obsa­dit Christiana Balea. Byť jsou všech­na jmé­na rov­no­cen­ně zvuč­ná, jen těž­ko si před­sta­vit lep­ší adap­ta­ci sku­teč­né­ho pří­bě­hu.

Tak tro­chu jiný wes­tern doka­zu­je tři věci. Iñárritovy kva­li­ty stá­le vzrůs­ta­jí, DiCaprio se vždy doká­že pře­ko­nat a ven­ku není zima. Alespoň ne ve srov­ná­ní s mra­zi­vým Revenantem.

80 %


Podívejte se na hodnocení REVENANT Zmrtvýchvstání na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97364 s | počet dotazů: 244 | paměť: 71635 KB. | 24.06.2024 - 14:37:31