Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Speed Racer

Speed Racer

Photo © Warner Bros. Pictures & DALL·E 2
Photo © Warner Bros. Pictures & DALL·E 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když jsem jed­no­ho krás­né­ho dne viděl prv­ní obráz­ky z nové­ho fil­mo­vé­ho pro­jek­tu reži­sér­ské dvo­ji­ce Larry a Andy Wachowskych, upřím­ně, byl jsem doce­la zasko­čen a v šoku. Taková šká­la pes­t­rých barev, a pře­de­vším nej­vět­ší oba­vy u mne vyvo­la­lo žánro­vé ozna­če­ní, kde jsem se dozvě­děl, že se jed­ná o rodin­ný film. Od kul­tov­ní­ho Matrixu to byl vel­ký skok, kte­ré­mu se dalo jen těž­ko uvě­řit, a mno­ho lidí při­šlo s tím názo­rem, že ten­to­krát se to Wachowským zkrát­ka nemů­že povést.

Za něja­kou dobu byla vypuš­tě­na prv­ní upou­táv­ka, kte­rá jas­ně uká­za­la, že reži­sér­ské duo se ani tro­chu nezbláz­ni­lo, jak mno­zí tvr­di­li. Bylo tomu přes­ně nao­pak. V trai­le­ru na prv­ní pohled bylo jas­né, že oni přes­ně vědí, co děla­jí, a hlav­ně, čeho chtě­jí dosáh­nout.
První „ochut­náv­ka“ divo­kých a hlav­ně pekel­ně zko­rum­po­va­ných závo­dů (jas­ná naráž­ka na sou­čas­ný svět a korup­ci) byla úchvat­nou pas­tvou pro oči, a zda­le­ka ne jen pro ně. Po něja­ké době při­šly dal­ší ukáz­ky, kte­ré opět vyrá­že­li dech svo­jí pre­ciz­ní doko­na­los­tí. A po tako­vé to doko­na­lé kam­pa­ni, kte­rá zakrou­ti­la čelis­tí mno­ha lidem, si zkrát­ka nelze odpus­tit otáz­ku „Bude výsled­ný film taky takhle doko­na­lá podí­va­ná?“

Potají jsem dou­fal, že samot­ný film bude ale­spoň z polo­vi­ny tak skvě­lý, jak vypuš­tě­né trai­le­ry. Udělal bych téměř coko­li, abych se mohl dvě hodi­ny čis­té­ho času takhle skvě­le bavit. Díky bohu se to poved­lo, a mé tuž­by byly vysly­še­ny! A ne jen z polo­vi­ny, ale pěk­ně kom­plet, se vším všu­dy…

Bratři Wachowští nám při­ná­še­jí do našich kin něco, co tu roz­hod­ně ješ­tě neby­lo. Já bych se vůbec nebál toho, říci, že Speed Racer je v mno­ha smě­rech revo­luč­ní. A to zda­le­ka nepla­tí jen po tech­nic­ké strán­ce, kte­rá je dech berou­cí. Nebudete věřit tomu, co vidí­te. Všechny ty pod­le­ty a nadle­ty kame­ry, špič­ko­vé efek­ty a cel­ko­vě vza­to, celá sty­li­za­ce, kte­rá je pro Speed Racer tolik typic­ká. Určitá sku­pi­na lidí tvr­di­la, že je až pří­liš bar­vi­tá a komi­xo­vě ladě­ná. Samozřejmě, pře­de­vším zále­ží na vku­su dané­ho jedin­ce. Já ale musím zdů­raz­nit, že v pohy­bu to půso­bi­lo napros­to úžas­ně. Takovouhle vizu­ál­ní show jin­de urči­tě neu­vi­dí­te.

Jenže tady až zas tak nejde o vizu­ál­ní strán­ku, i když je důle­ži­tým cel­kem v této sklá­dač­ce. Leč to bude znít para­dox­ně, hlav­ní síla toho­to sním­ku spo­čí­vá v jeho duši. Vy nebu­de­te pou­ze sle­do­vat film. Vy bude­te žít pří­běh jed­né pozo­ru­hod­né rodin­ky, kte­rá má svo­je rados­ti i stras­ti, chvil­ky plné smí­chu i smut­ku.
Budete ze všech sil fan­dit hlav­ním posta­vám, kaž­dou zatáč­ku bude­te pro­ží­vat s nimi. A k tomu vám dopo­mů­že i hlav­ní herec­ká dvo­ji­ce Emile Hirsch a Christina Ricci, kte­rá je výbor­ná a nemám k ní žád­né výtky. Když tak pře­mýš­lí, nemám k niko­mu žád­né při­po­mín­ky, vše kla­pe jak má. Pomyslnou třeš­nič­kou na dor­tu je herec­ká účast Matthewo Foxe, ze Ztracených, kte­rý tak­též hra­je výbor­ně.

Nemám moc rád, když se reži­sé­ři do rodin­ných fil­mů sna­ží vtěs­nat něja­kou tu dojem­nou scé­nu. Jenže tady to na roz­díl od ostat­ních fak­tic­ky fun­gu­je. Musím se při­znat, že doje­tí z něja­ké urči­té scé­ny se mi zatím vyhý­ba­lo. Tedy až dodnes. V závě­ru, kdy Speed dojíž­dí závod jsem byl oprav­do­vě a hlav­ně, upřím­ně dojat. I když se pří­bě­ho­vá linie ode­hrá­vá v dale­ké budouc­nos­ti, o to víc je lid­štěj­ší a oprav­do­věj­ší. Dokazuje nám, že s vyni­ka­jí­cí rodi­nou doká­že­me zdán­li­vě nemož­né věci.

Celkový děj, a jeho vyprá­vě­ní, vás dosta­ne jed­no­du­še do kolen. Příběh je nato­lik pou­ta­vý, že vás bez pro­blé­mů zaujme na celé ty dvě hodi­ny. Navíc se dočká­me i pár zvra­tů, což jen při­spě­je k doko­na­lé atmo­sfé­ře auto­mo­bi­lo­vých závo­dů, kte­rá je cítit na kaž­dič­kém rohu. Vrnění moto­rů bude­te sly­šet ješ­tě hod­ně dlou­ho po skon­če­ní pro­jek­ce, a obli­gát­ní „Zpomal Speede!“ se zajis­té zařa­dí mezi ty nej­zná­měj­ší fil­mo­vé hláš­ky.

Ať chce­te nebo ne, sou­ro­zen­ci Wachowští opět nato­či­li hit a úchvat­nou podí­va­nou na kte­rou se neza­po­me­ne. Bývalí truh­lá­ři nám uká­za­li, že jsou jed­ni z nejtalentova­nějších fil­mo­vých mágů vůbec. Po Matrixu při­chá­zí jejich dal­ší vizi­o­nář­ská vize svě­ta, kte­rá ten­to­krát pojed­ná­vá o dal­ší otáz­ce lid­ství – rodi­na, odhod­lá­ní, čest. Zábavnou for­mou se dostá­vá­me k odpo­vě­dím, čím se liší člo­věk od zví­řat. A vůbec se nemá cenu obá­vat ozna­če­ní tzn. Rodinná podí­va­ná. Tentokrát vás nebu­de bolet hla­va, bude­te se bavit, a to všich­ni. Napříč věko­vým spek­trem.
Verdikt: Wachowští opět při­šli s něčím, co tu ješ­tě neby­lo a nemá to obdo­by. Strhující podí­va­ná, kte­rá v sou­čas­né době nemá důstoj­nou kon­ku­ren­ci. Závodní film úpl­ně jinak, přes­to však mno­hem lépe. Ponoříte se do svě­ta, kte­rý vás zce­la pohl­tí, až do úpl­né­ho kon­ce… Stojí to váž­ně za to!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,01708 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72221 KB. | 19.04.2024 - 00:42:52