Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > REVENANT Zmrtvýchvstání - 85 %

REVENANT Zmrtvýchvstání - 85 %

Rev01
Rev01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Velmi zají­ma­vou a napí­na­vou kapi­to­lou v ději­nách ame­ric­ké­ho zápa­du je prv­ní polo­vi­na 19. sto­le­tí, kdy se drs­ní muži živi­li lovem kože­ši­no­vé zvě­ře ve Skalistých horách a zaží­va­li neu­vě­ři­tel­ná dob­ro­druž­ství. Nebyla to snad­ná prá­ce a smrt moh­la při­jít kdy­ko­liv. Záleželo na štěs­tí a na schop­nos­tech pře­žít. Jednou z legen­dár­ních postav toho­to obdo­bí je hra­ni­čář Hugh Glass, kte­rý přes zni­ču­jí­cí zra­ně­ní doká­zal pře­žit v divo­ké pří­ro­dě. V roce 1823 dělá prů­vod­ce v expe­di­ci lov­ců kože­šin, když neda­le­ko řeky Missouri neče­ka­ně nara­zí na grizzly­ho a dvě mlá­ďa­ta. Napadení sice Glass pře­žil, ale jeho zra­ně­ní mu nedo­vo­lu­jí pokra­čo­vat v ces­tě. Skupina lov­ců musí pokra­čo­vat a se zra­ně­ným Glassem zůstá­va­jí jen dva muži, kte­ří mu mají po úmr­tí vyko­pat hrob. Tito muži byli John Fitzgerald a Jim Bridger. Každý si však vyklá­dá svůj úkol po svém. Fitzgerald chce hlav­ně vydě­lat pení­ze, nechce se mu čekat a pro­sa­dí své radi­kál­ní řeše­ní. Bridger je deva­te­nác­ti­le­tý mla­dík, kte­rý ješ­tě nemá dost zku­še­nos­tí, ani odva­hy se pro­sa­dit. Lovci ode­jdou a necha­jí umí­ra­jí­cí­ho Hugha Glasse zahra­ba­né­ho v hro­bě. Ale prá­vě teh­dy začí­ná jeho stras­tipl­ná ces­ta zpět do živo­ta.

Rev01Neuvěřitelný pří­běh o jeho ces­tě do Fort Kiowa se šířil mezi lid­mi, psa­lo se v novi­nách a stal se před­lo­hou pro kni­hy a fil­my. Spisovatel Michaele Punke začal psát kni­hu a ješ­tě před jejím vydá­ním v roce 2001 se o ní zača­li zají­mat fil­mo­ví pro­du­cen­ti. První scé­nář napsal David Rabe, ale film se neto­čil. Až v roce 2010, kdy Mark L. Smith napsal nový scé­nář, vstou­pil do pro­jek­tu reži­sér Alejandro G. Iñárritu. Ten začal spo­lu­pra­co­vat na scé­ná­ři a film reží­ro­val.

Rev02S mimo­řád­nou peč­li­vos­tí a sna­hou o zachy­ce­ní divo­ké pří­ro­dy nato­čil fil­mo­vý pří­běh, kte­rý vychá­zí  z docho­va­ných infor­ma­cí o sku­teč­ných oso­bách a dopl­nil o dal­ší fik­tiv­ní posta­vy. Na vyzně­ní celé­ho pří­bě­hu se výraz­ně podí­lí pří­ro­da a pří­rod­ní živly, kte­ré vytvá­ří atmo­sfé­ru kli­du v kom­bi­na­ci s nebez­pe­čím. Ale nej­vět­ším nebez­pe­čím jsou lidé. Jednak to jsou sku­pi­ny lov­ců kože­šin, jed­nak indi­á­ni, kte­ří mají vol­bu stát se obě­tí nebo tvr­dě brá­nit svá úze­mí a živo­ty. Postava Glasse má v sobě vůli pře­žít, pro­to­že ho žene vůle pomstít smrt syna. Má v sobě také nedů­vě­ru k lidem stej­ně jako indi­á­ni, kte­rým lov­ci ublí­ži­li.

Přestože pří­běh o zmrtvýchvstá­ní a tou­ze po pomstě má jas­né­ho hlav­ní­ho hrdi­nu, sou­běž­ně se roze­hrá­va­jí pří­běhy dal­ší. Indiáni hle­da­jí odvle­če­nou dce­ru náčel­ní­ka a kra­ji­nou putu­je dal­ší sku­pi­na lov­ců kože­šin. V závě­ru fil­mu se osu­dy všech postav fil­mu pro­po­jí.

Rev03Režisér se sna­žil nato­čit co nej­ví­ce reál­ný pří­běh s mini­mem tri­ků. Hudbu nahra­zu­jí pří­rod­ní zvu­ky. Syrová vlh­kost divo­ké­ho lesa stří­dá baži­na nebo bře­hy chla­di­vé řeky. Napínavé scé­ny jsou pro­stří­dá­ny s pohle­dy do korun stro­mů, kte­ré odrá­že­jí změ­ny poča­sí. Dlouhé zábě­ry neo­byd­le­né kra­ji­ny stří­dá kame­ra­man Emmanuel Lubezki se zábě­ry drob­ných kapek rosy nebo mrz­nou­cí­ho sně­hu. Dramatické scé­ny jsou sní­má­ny z růz­ných úhlů i ruč­ní kame­rou, což dodá­vá situ­a­cím reál­nost a napě­tí. Detailní zábě­ry nešet­ří ani před­sta­vi­te­le hlav­ní role. Leonardo DiCaprio v roli Hugha Glasse si své utr­pe­ní doslo­va oddý­chá. Za herec­ký výkon by si zaslou­žil koneč­ně zís­kat vytou­že­né­ho Oscara. Další herec, kte­rý v tom­to mimo­řád­ném fil­mu před­vá­dí výbor­ný herec­ký výkon, je Tom Hardy, v zápor­né roli Johna Fitzgeralda.

Film mě zau­jal, ale mohl být krat­ší. Osobně bych se doká­za­la obe­jít bez scé­ny u tro­sek kos­te­la nebo opa­ko­va­né vzpo­mín­ky z pře­pa­de­ní indi­án­ské ves­ni­ce, smr­ti man­žel­ky i sno­vé před­sta­vy. I bez těch­to scén by pří­běh dával smy­sl a pone­chal si poe­tič­nos­ti díky pří­rod­ním zábě­rům.

Pro milov­ní­ky Ameriky a pří­bě­hů z doby osíd­lo­vá­ní zápa­du je návště­va fil­mu téměř povin­nos­tí.


Podívejte se na hodnocení REVENANT Zmrtvýchvstání na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,90322 s | počet dotazů: 248 | paměť: 72087 KB. | 13.04.2024 - 09:25:53