Kritiky.cz > Speciály > REVENANT Zmrtvýchvstání - HERCI VE VEDLEJŠÍCH ROLÍCH

REVENANT Zmrtvýchvstání - HERCI VE VEDLEJŠÍCH ROLÍCH

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Domhnall Gleeson jako kapi­tán Henry

Domhnall Gleeson, rych­le stou­pa­jí­cí irská herec­ká hvězda, kte­rý se v letoš­ním roce obje­vil ve sním­ku Brooklyn, při­jal roli kapi­tá­na Andrewa Henryho, sku­teč­né his­to­ric­ké posta­vy. Henry byl jed­ním ze zakla­da­te­lů spo­leč­nos­ti Rocky Mountain a vůd­ce expe­di­ce k řece Missouri.

Gleeson kon­sta­tu­je, že scé­nář dává kapi­tá­no­vi Henrymu zbe­let­ri­zo­va­nou lin­ku nad rámec toho, co o něm his­to­rie ví. “Skutečný Andrew Henry byl respek­to­ván, zatím­co v našem pří­bě­hu ho vidí­te jako nejis­té­ho muže, kte­rý se učí být líd­rem. Vydal se na ces­tu a vyros­te v muže, jak se o něm píše v his­to­ric­kých zázna­mech,” vysvět­lu­je.

Od samé­ho začát­ku bylo Gleesonovi jas­né, že ten­to film bude záměr­ně nároč­ným zážit­kem. “Ještě než jsme zača­li točit, Alejandro řekl, že chce, aby to byl pro her­ce drs­ný záži­tek a zůstal věr­ný své­mu slo­vu. Ocitli jsme se v neob­vyk­lých a nároč­ných pod­mín­kách, ale bylo to vzru­šu­jí­cí, pro­to­že to bylo tak odliš­né,” pozna­me­ná­vá. “Určitě jsem nikdy před­tím nedě­lal nic podob­né­ho.”

Gleeson říká, že drs­nost natá­če­ní obo­ha­ti­la jejich výko­ny. “Moje posta­va shle­dá­vá pod­mín­ky, ve kte­rých se ocit­ne, těž­ký­mi. Má se cítít, že do nich neza­pa­dá a tak jsem do toho dal všech­no, co jsem pro­ží­val,” vysvět­lu­je. “Doufáte, že nako­nec všech­no s čím se tito muži muse­li vypo­řá­dat --- zou­fal­ství, šílen­ství a nejis­to­ta – bude půso­bit stej­ně i v kině.”

Will Poulter jako Jim Bridger

Anglický herec Will Poulter (Labyrint: zkouš­ky ohněm) ztě­les­nil posta­vu Jima Bridgera, ze kte­ré­ho se stal jeden z legen­dár­ních vůd­ců ame­ric­ké­ho Západu. Ve sním­ku REVENANT je viděn jako chla­pec – kte­rý se musí vypo­řá­dat s vlast­ním svě­do­mím poté, co on a Fitzgerald smr­tel­ně zra­ně­né­ho Glasse opus­tí. Poulter byl nad­še­ný sytos­tí své role. “Je to čest hrát sku­teč­nou živou oso­bu, kte­rá je osla­vo­vá­na pro své doved­nos­ti v době a mís­tě, kde prů­měr­ná dél­ka živo­ta byla tak níz­ká,” říká.

Pro mla­dé­ho muže, kte­rý byl v pří­hra­ni­čí nový, to byla život mění­cí zku­še­nost. “Myslím, že Alejandro chtěl pro­střed­nic­tvím Bridgerovy posta­vy nastí­nit myš­len­ku, kdy nevin­nost kon­tras­tu­je někte­rým z nej­těž­ších život­ních situ­a­cí. Je to kon­flikt mezi chlap­cem, kte­rým je, a mužem, kte­rým se stá­vá. Jim se musí pro­sa­dit, musí se nau­čit potla­čit své oba­vy a koneč­ně udě­lat správ­nou věc,” říká Poulter. “Ocitne se v situ­a­cích, se kte­rý­mi mají muži jako Glass a Fitzgerald a kapi­tán Henry zku­še­nos­ti – ale on musí oka­mži­tě dospět, aby pře­žil.”

Zpočátku je Bridger Glassovým učněm. “Glass je zřej­mě tou nej­bliž­ší bytos­tí, jakou Jim v divo­či­ně má, plní úlo­hu jeho otce,” říká Poulter. “Myslím, že ho zbož­ňu­je jako jed­no­ho z nej­lep­ších navi­gá­to­rů a střel­ců širo­ko dale­ko. Takže když se věci poka­zí, násled­ky jsou pro něj mimo­řád­né.”

Tyto důsled­ky pro něj zna­me­na­jí uzavřít doho­du s Fitzgeraldem. Poulter úzce spo­lu­pra­co­val s Tomem Hardym, aby pocho­pil Bridgerovu směs hrů­zy, hně­vu a stra­chu vůči tomu­to muži. “Nejsme přá­te­li, ale není to tak jed­no­du­ché, pro­to­že nejsme ani nepřá­te­li,” pozna­me­ná­vá “Je to nejas­ný, slo­ži­tý vztah. V pod­sta­tě oba chá­pou, že se navzá­jem potře­bu­jí, aby pře­ži­li.”

Stejně jako jeho hereč­tí kole­go­vé, i Poulter shle­dá­vá způ­sob, jakým Iñárritu a Lubezki film nato­či­li, vel­mi při­taž­li­vým. “Nikdy před­tím jsem nemu­sel pra­co­vat tak detail­ně s kame­rou. Nikdy jsem nemu­sel mít v pod­vě­do­mí pří­tom­nost kame­ry jako v tom­to pří­pa­dě. Byla to neu­vě­ři­tel­ná věc. Získáte pocit, jako bys­te už ani nehrá­li. Ve sku­teč­nos­ti se stá­vá­te vaší posta­vou.”

Forrest Goodluck jako Hawk

Šestnáctitletý Forrest Goodluck debu­tu­je na fil­mo­vém plát­ně jako Hawk, smyš­le­ný syn Hugha Glasse, kte­ré­ho ve fil­mo­vém pří­bě­hu splo­dil s indi­án­skou ženou. Příslušník původ­ních ame­ric­kých kme­nů Dine, Mandan, Hidatsa a Tsimshian, kte­ré žijí v Novém Mexiku, Goodluck pro­šel zdlou­ha­vým kon­kur­sem a zkouš­ka­mi, než roli zís­ka.

Složitost posta­vy roz­pol­ce­né mezi dvě­ma svě­ty ho inspi­ro­va­la. “Hawk je z polo­vi­ny Indián a z polo­vi­ny běloch,” říká Goodluck. “V mla­dém věku byl odve­den ze své rod­né ves­ni­ce, při­šel o mat­ku a byl ošk­li­vě popá­len ohněm. Uzavřel se, utr­pěl dušev­ní trau­ma, dnes bychom to nazva­li postrau­ma­tic­kou stre­so­vou poru­chou. Ale mys­lím, že je Hawk vším, čím si pro­šel, posí­len. Je sil­ný, ale záro­veň i křeh­ký. Má jis­tý druh bipo­lár­ní men­ta­li­ty, pro­to­že na jed­né stra­ně, není zce­la při­ja­tý bílou kul­tu­rou a na dru­hé stra­ně ani tou vlast­ní.”

Přesto Hawk nemů­že zapřít svůj hlu­bo­ký, lás­ky­pl­ný vztah s otcem, Glassem. Goodluck říká: “Náš vztah je plný tiché­ho respek­tu. Máme mezi sebou tichou vazbu. Žít v té době - nemoh­li jste být jem­ní, tak­že to někdy může vypa­dat jako tvr­dá lás­ka mezi Hawkem a Glassem, ale ve sku­teč­nos­ti to je hlu­bo­ká lás­ka!”

 

Duane Howard jako Elk Dog

Mocného váleč­ní­ka kme­ne Arikara, Elk Doga, kte­rý hle­dá svou une­se­nou dce­ru, Powaqu, ztvár­nil Duane Howard, indi­án­ský herec, kte­rý pochá­zí z ost­ro­va Vancouver Island v Kanadě. O své posta­vě říká: “Elk Dog má auto­ri­tu. Když mlu­ví, lidé mu naslou­cha­jí. I když jen sto­jí a nic neří­ká, lidé naslou­cha­jí. Na oplát­ku se mu dostá­vá respek­tu. A na dru­hou stra­nu on je zase někým, kdo by polo­žil život za svůj lid.”

Přesto během nájez­du Arikarů na tábor lov­ců, je Elk Dog nesvůj, když se stá­vá svěd­kem smr­ti a zká­zy, kte­rá ho obklo­pu­je. Howard vzpo­mí­ná: “Opravdu jsem musel být ote­vře­ný. Musel jsem se stát zra­ni­tel­ným. Během té bitvy jsem v sobě musel zpra­co­vat hod­ně emo­cí. Byl to sil­ný záži­tek.”

Pro Howarda bylo natá­če­ní fil­mu REVENANT hlu­bo­ce osob­ní zále­ži­tos­tí, během kte­ré se nau­čil mlu­vit jazy­kem Arikara a poznal kul­tu­ru toho­to kme­ne, jako by byla jeho vlast­ní. “Jazyk Arikara je vel­mi odliš­ný od mého rod­né­ho jazy­ka. Bylo to oprav­du nároč­né, ale záro­veň zají­ma­vé dozvě­dět se o něm více,” vysvět­lu­je.

Howard byl inspi­ro­ván úctou fil­ma­řů k auten­tic­ké kul­tur­ní repre­zen­ta­ci. “Chválím celý štáb, pro­to­že oni se na to oprav­du doko­na­le při­pra­vi­li. Každá malič­kost ve fil­mu od poma­lo­va­ných tvá­ří po oble­če­ní je přes­ná a má své opod­stat­ně­ní, jako tomu bylo teh­dy,” shr­nu­je.

Arthur Redcloud jako Hikuc

Výraznou posta­vou upro­střed pes­t­ré herec­ké šká­ly sním­ku REVENANT je Hikuc, soli­tér­ní duše, se kte­rou se popr­vé setká­me na plá­ních. Stane se neče­ka­ným zachrán­cem Hugha Glasse. Hikuce ztvár­nil Arthur Redcloud, Indián z kme­ne Navahů. Popisuje svou posta­vu jako “muže, kte­rý je při­pra­ven při­jmout novou výzvu a poslá­ní.”

Sám Redcloud se v rezer­va­ci Navahů učil být šama­nem pod vede­ním své­ho milo­va­né­ho dědeč­ka. Poté, co byl obsa­zen ve fil­mu, Redcloud strá­vil spous­tu času pře­mí­tá­ním o scé­ně, kdy se Glass popr­vé setká s Hikucem, zrov­na když si pochut­ná­vá na mrši­ně buvo­la. “V naší kul­tu­ře není buvol pou­hé zví­ře, je sym­bo­lem síly, léče­ní a sou­ci­tu, tak­že když vidí­te moji posta­vu jíst buvo­la, není to jen o výži­vě těla, ale i mys­li a duši,” vysvět­lu­je.

Pracovat s Leonardem DiCapriem Redclouda spí­še nadchlo, než zastra­ši­lo. “Viděl jsem v tom jedi­neč­nou pří­le­ži­tost se od něj něco nau­čit. Hodně času jsem strá­vil v kli­du a sna­žil se číst, co má na mys­li a kým je. Měl jsem pocit, že se mi to daři­lo. Bylo požeh­ná­ní sdí­let s ním nápa­dy a učit se řeme­šlu od mis­tra. Glass a moje posta­va spo­lu ušli kus ces­ty – nejdří­ve byli poten­ci­ál­ní­mi nepřá­te­li, aby se z nich poté sta­li brat­ři a pokra­čo­va­li na své ces­tě spo­leč­ně.”

Redcloud si obzvláš­tě uží­val kre­a­tiv­ní výmě­nu s Iñárritem. “Je čás­teč­ně šíle­ným věd­cem a čás­teč­ně malí­řem,” pře­mí­tá. “Každý detail je pro něj důle­ži­tý. Nezajímaly ho pou­ze naše původ­ní pří­běhy; zají­mal se o pocho­pe­ní toho, co dělá tyto pří­běhy tak sil­ný­mi.”

Lovci

Herecké obsa­ze­ní uza­ví­rá mezi­ná­rod­ní sku­pi­na zave­de­ných i vychá­ze­jí­cích her­ců, z nichž kaž­dý uvá­dí, že film REVENANT byl jedi­neč­ný záži­tek. Kanaďan Brendan Fletcher, kte­rý hra­je lov­ce Frymana, pozna­me­ná­vá: “Nikdy jsem neza­žil herec­kou zku­še­nost jako je tato, být v tak syro­vých pod­mín­kách a natá­čet tak dlou­hé, peč­li­vě pro­myš­le­né detail­ní zábě­ry. Bylo úžas­né sle­do­vat Alejandra, jak pocti­vě ke vše­mu při­stu­pu­je.”

Norská hvězda Kristoffer Joner, kte­rý hra­je Murphyho, k tomu dodá­vá: “Tento způ­sob prá­ce byl pro mě nový, být v pohy­bu s kame­rou. Alejandro nám řekl: ‘Kamera je jako jedou­cí vlak a vy se ho musí­te držet a uvi­dí­te, co se sta­ne.’ A to je děsi­vá věc. Některé dny to bylo oprav­du zábav­né, někte­ré dny to bylo těž­ké, ale vždy to bylo něco napros­to jedi­neč­né­ho.”

Joshua Burge, kte­rý hra­je Billa, říká, že díky fyzic­ké nároč­nos­ti herec­kých výko­nů, vznik­lo mezi her­ci během vel­ké kama­rád­ství. “Herci pochá­ze­li z růz­ných čás­tí svě­ta, ale jak spo­leč­ně pro­chá­ze­li vše­mi útra­pa­mi, vytvo­ři­lo se mezi nimi neu­vě­ři­tel­né pou­to. A tako­vé to pro lov­ce sku­teč­ně bylo - tito lidé se ocit­li ven­ku, v pus­ti­ně, tvá­ří v tvář nepřed­ví­da­tel­ným stras­tím a nemě­li nic než, jen jeden dru­hé­ho.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33888 s | počet dotazů: 221 | paměť: 71999 KB. | 22.06.2024 - 17:39:14