Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Rychle a zběsile 7 | Fast & Furious 7 [70%]

Rychle a zběsile 7 | Fast & Furious 7 [70%]

rp furious 7 07.jpg
rp furious 7 07.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Lamentovat nad tím, že se kdy­si cel­kem laci­ná znač­ka pro­mě­ni­la na jed­no­ho z akč­ních tahou­nů posled­ních let, nemá moc smy­sl. Série Rychle a zbě­si­le ten­to pře­chod uči­ni­la již před něko­li­ka díly a nikdo si moc nestě­žu­je, neboť vel­kých akč­ních fil­mů pro vel­ké klu­ky a hol­ky je v dneš­ní době v kinech jako šafrá­nu. Když k tomu navíc dopadla spo­lu­prá­ce Jasona Stathama, kte­rý byl původ­ně v plá­nu pro před­cho­zí díl, ale neměl v té době moc čas na časo­vě nároč­něj­ší roli, čehož vyu­ži­li ale­spoň v poti­tul­ko­vé scé­ně (kte­rou si stej­ně ukra­dl vět­ši­nu fil­mu pro sebe), oče­ká­vá­ní se špo­no­va­ly vyso­ko. Trochu je zpra­ži­lo náh­lé úmr­tí Paula Walkera, díky kte­ré­mu musel film na pře­táč­ky a do střiž­ny, a do kin se v důsled­ku toho dostal až teď. Jak tedy dopa­dl nej­no­věj­ší díl této vyso­ko­ok­ta­no­vé podí­va­né, kte­rý má odstar­to­vat tře­tí tri­lo­gii v rám­ci série?
Poté, co se sku­pi­ně poda­ři­lo zasta­vit Owena Shawa (Luke Evans) na kon­ci minu­lé­ho dílu a poslat jej do nemoc­ni­ce vra­cí se zpět domů. To ovšem ješ­tě netu­ší, že se jim na sto­pu vydá­vá Owenův vel­ký zlý bra­tr Deckard (Jason Statham), býva­lý vlád­ní zabi­ják a špič­ko­vý špi­on, po kte­rém se před lety sleh­la zem. A ten hod­lá Dominica (Vin Diesel) a jeho par­tu zlik­vi­do­vat. Dominic ovšem zís­ká­vá sil­né­ho stra­te­gic­ké­ho spo­jen­ce, veli­te­le spe­ci­ál­ních jed­no­tek, kte­rý se před­sta­vu­je jako pan Nikdo (Kurt Russell). Ten výmě­nou za lou­pež­né pře­pa­de­ní armád­ní­ho kon­vo­je, kte­ré zvlád­ne jen někdo tak šíle­ný jako Dom a jeho par­ta, nabí­zí pomoc s loka­li­za­cí a odstra­ně­ním Deckarda…
Nejsem si moc jis­tý, co jsem vlast­ně čekal. Stále si sto­jím za tím, že mimo prv­ní dva díly (kte­ré kaž­dý má svá pozi­ti­va a nega­ti­va), je nej­lep­ší díl z Linovy éry feno­me­nál­ní pět­ka, kte­rá uká­za­la pra­vý poten­ci­ál, kte­rý tahle znač­ka má. Okázalé a vel­ko­le­pé akč­ní scé­ny, k tomu sil­ná auta, krás­né ženy a sem tam něja­ký ten pěst­ní sou­boj při­kr­me­ný suchý­mi hláš­ka­mi. Zkrátka hod­ně fajn zále­ži­tost, ačko­liv ve svém jádru blbá jak pat­ník u sil­ni­ce. Když ale u toho vypne­te, člo­věk se baví jako blá­zen. Zvláště člo­věk co vyrůs­tal na akč­ních fil­mech z osm­de­sá­tek a deva­de­sá­tek a má teď tak tro­chu už absti­nenč­ní pří­zna­ky. Naopak šest­ka to uká­za­la z jiné­ho kon­ce, a ačko­liv pou­ží­va­la stej­nou struk­tu­ru, nako­nec pod tou hro­ma­dou zají­ma­vých tri­ků a akč­ních scén zůsta­ly jen vzpo­mín­ky na hloupé finá­le na nejdel­ším letiš­ti na svě­tě (eh). A pak skvě­lé ent­rée Jasona Stathama coby bou­cha­če pro dal­ší film. A přes­ně tam sed­mič­ka nava­zu­je, ovšem v nesku­teč­ně vel­kém sty­lu. 
Úvodní scé­nu bych se nebál ozna­čit za jeden z nej­lep­ších vstu­pů zápo­rá­ka na scé­nu ve fil­mo­vé his­to­rii. Je to kom­bi­na­ce správ­né blbos­ti a nesku­teč­né kuler­vou­c­nos­ti, kte­rou jen při­kr­mu­je cha­rismat brit­ské akč­ní legen­dy, se kte­rou jeho Deckard kra­de film pro sebe v kaž­dé scé­ně, kde se obje­ví. Zkrátka tenhle typ Stathamovi sed­ne nesku­teč­ným sty­lem a je fajn ho zase vidět v takhle výraz­né roli. Ať už se jed­ná o jeho démo­nic­ky dra­ma­tic­ké pro­slo­vy nebo o jeho suro­vé ukáz­ky síly, kde se před­ve­de v osob­ních sou­bo­jích jak s Dieselem, tak s Rockem. Potud všech­no fajn. Jakmile ale začne­te řešit jeho posta­vu, začne to skří­pat. Ačkoliv je totiž Statham nesku­teč­ně super, jeho posta­vu scé­náris­ta Chris Morgan pou­ží­vá spí­še jako před­mět, tak­že se obje­ví všu­de, kde je tře­ba tro­chu při­dat té macho ener­gie. To že nedá­vá vůbec smy­sl, aby jeho posta­va byla vždy tam, kde se to hodí pro dra­ma­tic­ký efekt a vždy byla jen těs­ně od své­ho cíle, to už niko­mu moc neva­dí. 
A to je ostat­ně pro­blém s celým fil­mem. Vše co se děje v prů­bě­hu fil­mu sice vypa­dá váž­ně cool a super, což jen pod­po­ru­jí odka­zy na pře­de­šlé díly. Jakmile ale začne­te tro­chu hle­dat smy­sl v tom co se tam děje, nebo začne­te řešit, proč se vlast­ně Statham v dru­hé půli stá­vá tak tro­chu jen sekun­dár­ním zápo­rá­kem, dojde vám, jak je nový díl série Rychle a zbě­si­le zase tak scé­náris­tic­ky pod­vy­ži­ve­ný až hrůza. Nejviditelnější je to ve finál­ní kon­fron­ta­ci v Los Angeles, kde film pře­kra­ču­je hra­ni­ci blbé ale zábav­né někam do úrov­ně tak blbé a rádo­by cool až to už moc zábav­né není. Tvůrci začnou házet cel­kem do extré­mu zahna­né scé­ny (rozu­měj do hloupé­ho extré­mu, niko­liv do zábav­né­ho extré­mu, kte­rým ope­ru­je napří­klad scé­na taže­ní sej­fu po uli­cích vel­ko­měs­ta) a člo­věk si tak tro­chu říká proč. Dokonce jsem si i říkal, že za jeden ze závě­reč­ných kous­ků by se nemu­se­ly sty­dět laci­né pokra­čo­vá­ní Kurýra, ve kte­rém se Luc Besson sna­žil za kaž­dou cenu být moc moc cool (jako je tomu napří­klad u na leto­šek plá­no­va­né­ho restar­tu). 
No a jak se tvůr­ci vyrov­na­li s úmr­tím Paula Walkera? Celkem obstoj­ně. Pokud bys­te nevě­dě­li, že k něče­mu tako­vé­mu došli a nevší­ma­li si moc detai­lů, dost prav­dě­po­dob­ně nepo­střeh­ne­te ani v jed­né ze scén, že se nejed­ná o Walkera. Co už je ale tro­chu hor­ší, je emo­ci­o­nál­ní vydí­rá­ní fanouš­ků v závě­ru, kde se roz­lou­če­ní s fanouš­ky oblí­be­nou posta­vou (a také s jejím her­cem) pro­ta­hu­je do doce­la vypo­čí­ta­né­ho emo­ci­o­nál­ní­ho vydí­rá­ní, kte­ré svo­jí sym­bo­li­kou v závě­ru je fajn, nicmé­ně způ­sob jakým pro­tla­ču­jí jeho úmr­tí a smy­sl nedá­va­jí­cí odlou­če­ní od par­ty (jeho posta­vy v rám­ci pří­bě­hu série – „neroz­luč­ná rodi­na“ asi tak moc neroz­luč­ná neby­la), zavá­ní až tro­chu hye­nis­mem. Samozřejmě, že spous­ta lidí uro­ní slzu za jeden pří­liš brzy ztra­ce­ný život a tro­chu násil­ný odchod posta­vy, o kte­ré tahle série vlast­ně byla, i já ji měl na kra­jíč­ku, ovšem to nezna­me­ná, že tam něco podob­né­ho, zavá­ně­jí­cí­ho až tro­chu nevkus­nos­tí, pat­ří. Odchod se dá zkrát­ka v tako­vém­to pří­pa­dě vyře­šit i vkus­ně­ji a nepro­dlu­žo­vat to přes všech­ny mož­né zákru­ty, abych z fanouš­ků vyždí­mal veš­ke­rou mož­nou empa­tii, kte­rou za všech­ny díly série s posta­vou nasbí­ra­ly. 
Takže co závě­rem toho­to na mé pomě­ry doce­la dlou­hé­ho tex­tu, dopo­ru­čit sed­mý díl či niko­liv? I přes finá­le, kte­ré mě vylo­že­ně štva­lo, musím Rychle a zbě­si­le 7 opa­tr­ně dopo­ru­čit. Pokud máte rádi sérii a vidě­li jste před­cho­zí díly, víte, co váš čeká. Nic nové­ho v sed­mém díle moc neče­kej­te, tedy kro­mě prv­ní­ho výraz­né­ho zápo­rá­ka série ve for­mě Jasona Stathama. Akce je v cel­ku sluš­ná, tri­ky až na finá­le tak­též, suchých hlá­šek je tam také dost, stej­ně jako osob­ních sou­bo­jů, hláš­ku­jí­cí­ho Tyrese Gibsona, rych­lých aut a lepých dam. Sedmý díl nabí­zí zkrát­ka to, co fanouš­ci série oče­ká­va­jí, a při­dá­vá jed­no­ho brit­ské­ho masé­ra, co tro­chu zato­pí hlav­ní par­tě. Revoluci ovšem neče­kej­te. Pořád se tu ská­če mezi mra­kodra­py spor­ťá­ky a dupnu­tím se boří par­ko­viš­tě. Jen toho Rocka by tu moh­lo pro příš­tě být víc, než jen vše­ho všu­dy pět minut. 

Mohla to být vět­ší kata­stro­fa, nicmé­ně fanouš­ci série zkla­má­ni nebu­dou. James Wan pře­bí­rá otě­že akč­ní série s grá­cií a ser­ví­ru­je zábav­ný, akč­ní a efekt­ní film, ve kte­rém má v ruká­vech nejen trum­fy z řad závod­ní­ků ale také parád­ní­ho Stathama a Rocka. Bohužel se v závě­ru nechá unést až do Linových výšin a tak se pří­jem­ný pocit v závě­ru lehce vytrá­cí. I přes­to je ten­to zápis do série o pozná­ní lep­ší, než to bylo minu­le. Jen nad tím nesmí­te ani tro­chu pře­mýš­let a jen se bavit. 

 Koktejl: 

40% Auta
40% Akce
20% Pomsta


Podívejte se na hodnocení Rychle a zběsile 7 na Kinoboxu.

Rychle a zbě­si­le 7
(Fast & Furious 7, Rýchlo a zbe­si­lo 7)
Akční / Krimi / Thriller
USA, 2015, 140 min

Režie: James Wan
Scénář: Chris Morgan
Kamera: Stephen F. Windon, Marc Spicer
Hudba: Brian Tyler
Hrají: Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Dwayne Johnson, Kurt Russell, Tony Jaa, Djimon Hounsou, Lucas Black, Cody Walker, Shad Moss, Nathalie Emmanuel, Iggy Azalea, John Brotherton, Susan Santiago, Noel Gugliemi, Ronda Rousey, Brian Mahoney, Ali Fazal, Anna Colwell, Elsa Pataky, Gal Gadot, Gentry White, Romeo Santos
Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
Česko V kinech od: 02.04.2015 CinemArt
Slovensko V kinech od: 02.04.2015 Barracuda Movie
USA V kinech od: 03.04.2015 Universal Pictures
http://www.csfd.cz/film/340855-rychle-a-zbesile-7/
http://www.imdb.com/title/tt2820852/

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Chlast (Druk) – Recenze – 80%9. října 2020 Chlast (Druk) – Recenze – 80% V dánském dramatu Chlast režiséra a scenáristy Thomase Vinterberga se čtveřice středoškolských učitelů rozhodne experimentálně ověřit podivnou vědeckou hypotézu, podle níž by člověk […] Posted in Filmové recenze
  • Mládeži nepřístupný6. dubna 2021 Mládeži nepřístupný Posted in Komiks
  • Brooklynský klub vrahů - 70 %10. listopadu 2012 Brooklynský klub vrahů - 70 % Zatímco James Bond opět září v docela úspěšném bijáku Skyfall na plátně kin, zavzpomínejme si  na staré dobré časy, kdy jsme měli v obývácích jen černobílé televize a byli vděčni za […] Posted in Filmové recenze
  • Evoluce – Město přeživších - z dnešní civilizace do džungle5. března 2021 Evoluce – Město přeživších - z dnešní civilizace do džungle Jerome a Lucinda měli akorát čas na to, aby doběhli na poslední výzvu do Los Angeles. Jerome ji popoháněl, ale přesto, že popichoval Lucindu, sám měl co dělat, aby to doběhl. Lucinda na […] Posted in Audioknihy
  • Jak se domluvit s tygrem - 96%2. prosince 2016 Jak se domluvit s tygrem - 96% Človek je človekom len vo vzťahu k iným ľuďom, nedokážeme žiť mimo ľudskej spoločnosti, skrátka sme sociálne bytosti. Komunikovať s inými ľuďmi je preto pre nás prirodzené rovnako ako […] Posted in Recenze knih
  • Ash vs Evil Dead (2015) (seriál)2. listopadu 2015 Ash vs Evil Dead (2015) (seriál) Zatímco letošní rok s horory se jeví jako nejslabší, hororové seriály jedou na plný plyn.¨Skvěle se povedl AHS:Hotel, Scream Queens, ucházející byl i Scream a teď to bude válet Ash vs Evil […] Posted in Krátké recenze
  • Mistr | The Master [75%]24. února 2013 Mistr | The Master [75%] Mistr http://www.csfd.cz/film/295340-mistr/ http://www.imdb.com/title/tt1560747/ Alternativní názvy: The Master Nevhodný mládeži do 15 let V kinech ČR od: 10.01.2013 Aerofilms V […] Posted in Filmové recenze
  • Devátý den10. července 2006 Devátý den Devátý den je film více politický než válečný založený na skutečném příběhu z 2. světové války. Hlavním hrdinou je lucemburský kněz Kremer propuštěný "na podmínku" z koncentračního tábora […] Posted in Filmové recenze
  • Mezi řádky 1: Tommy Taylor a falešná identita24. listopadu 2015 Mezi řádky 1: Tommy Taylor a falešná identita Dostal se mi do mých rukou další komiks. Po Želvách Ninja a dalších komiksech, recenzuji pro mě neznámé dílo. Dostali se ke mně autoři Mike Carey a Peter Gross. Napsali a nakreslili Mezi […] Posted in Recenze knih
  • Zombik – 3119. listopadu 2018 Zombik – 31 Posted in Komiks

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61790 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72319 KB. | 18.05.2024 - 09:17:38