Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Interstellar na Blu-ray

Interstellar na Blu-ray

Interstellar 056
Interstellar 056
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Včera jsem recen­zo­val film. Dnes si čte­te recen­zi na Blu-ray. Je to pochval­né hod­no­ce­ní. Kdyby byly veš­ke­ré fil­my na digi­tál­ních nosi­čích v tako­vé kva­li­tě, tak by se urči­tě pro­dá­va­lo více fil­mů a pro­dej­ci a dis­tri­bu­to­ři by byli šťast­něj­ší.

InstelarPrebal

Je vidět lás­ka k ana­lo­go­vé­mu fil­mu, kdy si reži­sér nevez­me digi­tál­ní pozlát­ko, kte­ré má 2K, 4K… 48 fra­mů a jde nato­čit film sní­mek po sním­ku, aby se kaž­dý obrá­zek musel vyvo­lat. Přináší to sice del­ší zpra­co­vá­ní a těž­ší digi­tál­ní tri­ky, než kdy­by se vše pro­vá­dě­lo vše digi­tál­ně, ale ana­lo­go­vý sní­mek pat­ří na vel­ké plát­na, kdy veš­ke­ré digi­tál­ní pixe­ly v obra­zu vadí.

Když si vzpo­mí­nám na IMAX, tak pár fil­mů jsem tam viděl v digi­tál­ním i ana­lo­go­vém for­má­tu. Větší poži­tek jsem měl vždy z ana­lo­go­vé­ho, kte­rý měl zrn­ka. Horší byl vždy ten digi­tál­ní, kte­rý měl pixe­ly.

Původ v ana­lo­go­vé tech­no­lo­gii je na Blu-ray vidět. Nolan nato­čil svůj film na růz­né typy kamer. Tím nekva­lit­něj­ším je 70 mm IMAX for­mát, ve kte­rém je při­bliž­ně 60 minut. Ostatní je už kla­sic­ký 35 mm film. Oba dva for­má­ty lze pří­mo odli­šit. IMAX se vám roz­táh­ne do celé­ho 16:9 moni­to­ru a pomě­ry 35 mm jsou 1:2,4.  Kvalitou obra­zu a jeho zrně­ním lze také roz­mě­ry fil­mo­vé­ho políč­ka roz­li­šit. IMAX for­mát je doko­na­lý, je vidět kaž­dý šrou­bek u vesmír­né lodě. 35 je více zrni­tá a nechá tak vyznít více vlast­nos­tí fil­mu.

Když si tak pro­bí­rám sní­mek po sním­ku, tak nesmím zapo­me­nout i na vady objek­ti­vů. Digitální tech­no­lo­gie se vždy sna­ží o doko­na­lý obraz. Určitě bylo Nolanovým zámě­rem dát do sním­ku i tro­chu Vinětace, aby si oprav­du člo­věk mohl říct, že je to sní­mek oprav­du ze živo­ta a je nato­čen „ana­lo­go­vý­mi“ kame­ra­mi a má své vady. Tyto vady v kinech urči­tě vidět nebu­dou, člo­věk má ome­ze­né vidě­ní a těž­ko bude kou­kat na rohy obra­zu. Pro domá­cí sle­do­vá­ní už se tyto uká­žou. Není to ale tak vel­ké mínus, sko­ro žád­né. Větší chy­by od objek­ti­vů jsem našel na 60 let starém fil­mu  Žízeň po živo­tě, kdy byly okra­jo­vé čás­ti obra­zu byly více roz­ta­že­né, než by mělo být.

Zvukově pat­ří film mezi top. Nejen ang­lic­ký ori­gi­nál, ale i čes­ký dabing. Tvůrčí sku­pi­na pod vede­ním Zdeňka Mahdala vytvo­ři­la ade­kvát­ní dabing, kte­rý by slu­šel i v kině v IMAX ver­zi. Hlavního her­ce Matthewa McConaugheyho  nada­bo­val dvor­ní dabér Jakub Saic. Dále se ve fil­mu obje­vi­li Bondan Tůma, Libor Terš a dal­ší her­ci. Nezvykle,  Ladislav Frej dabu­je Michaela Caineho a Filip Jančík Matta Damona. Top dabé­ři pro her­ce i men­ší alter­na­ce hla­sů se zaslou­ži­li o vyni­ka­jí­cí dabing.

Recenzuji Blu-ray kte­ré má tři hodi­ny bonu­sů. Mezi nimi najde­te napří­klad Plánování ces­ty do vesmí­ru, Natáčení na Islandu… poví­dá­ní o mini­a­tu­rách a dal­ší infor­ma­ce o tom, jak se vlast­ně film natá­čel, jak tvůr­cům pomá­ha­li mate­ma­ti­ci a znal­ci vesmí­ru. Balení má 2 dis­ky. První je věno­ván pou­ze fil­mu a na dru­hém najde­te bonu­sy.

Určitě by si fanouš­ci ana­lo­go­vých fil­mů a sci-fi měli ten­to film kou­pit. Jak jsem psal ve své vče­rej­ší recen­zi, tak pří­běh fil­mu je tro­cha slab­ší a sna­ží se o vel­kou myš­len­ku, kte­rá nepři­šla. Ale obra­zo­vé orgie z ana­lo­go­vé­ho IMAX for­má­tu veš­ke­rý pocit z fil­mu vyna­hra­dí. Když nebu­de­te pře­mýš­let o myš­len­ce, tak si urči­tě užij­te toho, kam zani­ka­jí­cí tech­no­lo­gie ana­lo­go­vé­ho fil­mu může dojít.

Blu-ray k recen­zi posky­tl:

[adro­ta­te banner=„29“]

Můžete si jej rov­nou Koupit.

Bitrate

Interstellar


Podívejte se na hodnocení Interstellar na Kinoboxu.

Screeny z Blu-ray


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,11029 s | počet dotazů: 270 | paměť: 72618 KB. | 19.06.2024 - 18:53:49