Kritiky.cz > Recenze knih > Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla

Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla

RZP
RZP
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Toužíte-li po čte­ní, kte­ré je plné intrik a děsi­vých udá­los­tí, po kte­rých vám bude běhat nejen mráz po zádech, ale  mož­ná bude­te i tak tro­chu zne­chu­ce­ni, a na dru­hou stra­nu rádi roz­plé­tá­te sta­rá, již zapo­me­nu­tá rodin­ná tajem­ství, je prá­vě tato kni­ha „Rodina v pod­kro­ví“  od autor­ky Lisy Jewellové tím ide­ál­ním čte­ním.

Rodina v pod­kro­ví je tem­né, a poně­kud děsi­vé čte­ní o osu­du jed­né kla­sic­ké rodin­ky z vyš­ší ang­lic­ké vrst­vy. Co všech­no se může stát, když si do své­ho živo­ta, a s dobrou vírou pomo­ci, vpus­tí­te vypo­čí­ta­vé­ho mani­pu­lá­to­ra, kte­rý tou­ží jen po všech vašich peně­zích a majet­ku?

Odpověď je vel­mi jed­no­du­chá. Takový člo­věk obrá­tí vaše živo­ty doslo­va vzhů­ru noha­ma, a zako­ře­ní v utla­čo­va­ných pohnut­ky vedou­cí ke vzni­ku vel­ké rodin­né tragé­dii

„Všechno se ode­hrá­va­lo tak poma­lu, a pře­ce mimo­řád­ně rych­le, ta pro­mě­na rodi­čů, naše­ho domo­va, našich živo­tů po jejich pří­cho­du.... Nemohli jsme tušit, jaký bude mít její pří­tom­nost dopad, jaké lidi nám při­ve­de do živo­ta, že to všech­no skon­čí, jak to skon­či­lo. Mysleli jsme, že k nám při­je­la jenom na víkend....“

Samotný děj kni­hy je vypra­vo­ván ze tří úhlů pohle­du, tře­mi lid­mi, o nichž zpo­čát­ku netu­ší­me, že by jejich osu­dy moh­ly být něja­kým způ­so­bem pro­vá­zá­ny.  Pomocí jejich vyprá­vě­ní a vzpo­mí­ná­ní si může­me postup­ně dávat celou mozai­ku pří­bě­hu dohro­ma­dy a postup­ně odkrý­vat jed­not­li­vá děsi­vá tajem­ství dří­ve honos­né­ho domu v luxus­ní čás­ti Londýna v Chelsea.

První z vyprá­vě­jí­cích je Libby, kte­rá je zaměst­na­ná u fir­my navr­hu­jí­cí luxus­ní kuchy­ně. Je vedou­cí pro­de­je a pra­cu­je v showro­o­mu v cen­t­ru St. Albans. Je vel­mi prak­tic­ká a moc dob­ře ví, co od živo­ta chce, a jak by se její život měl v budouc­nu vyví­jet..... tedy ale­spoň do doby, než osla­ví své 25té naro­ze­ni­ny.

Jakmile Libby dosáh­ne svých 25.narozenin, obdr­ží dopis od notá­ře, kde se dozví­dá o svém tak tro­chu pohád­ko­vém dědic­tví.

Jedná se o honos­ný dům ve význam­né a luxus­ní čtvr­ti Londýna, kde celá ta léta chát­ral a byl tak tro­chu pone­chán své­mu osu­du. Víc než krá­sou nyní spí­še kolemjdou­cí děsil svým cel­ko­vým vze­zře­ním. Toto zjiš­tě­ní ji záro­veň při­vá­dí i k odha­le­ní hro­zi­vé­ho tajem­ství, jež je pev­ně spja­té s tím­to sta­rým domem.

Kdysi tu byla nale­ze­na 3 mrt­vá těla a ved­le spo­ko­je­né, nakr­me­né a pře­ba­le­né malé mimi­no. Kdo byli ti lidé, a kam se pak podě­lo pře­ži­vší malé dítě? Libby oslo­ví novi­ná­ře Millera, kte­rý před pět­a­dva­ce­ti lety o tom­to pří­pa­du psal a pát­ral na vlast­ní pěst, aby se spo­leč­ný­mi sila­mi pus­ti­li do pát­rá­ní po minu­los­ti a poku­si­li se spo­leč­ný­mi sila­mi posklá­dat jed­not­li­vé díl­ky sklá­dač­ky dohro­ma­dy.

Podaří se jim odha­lit, co se ve sku­teč­nos­ti oné osud­né noci v domě ode­hrá­lo? Byla to jen nešťast­ná náho­da a sou­hra okol­nos­tí, ane­bo bez­cit­ná vraž­da tří lidí?

To vám tro­chu pood­ha­lí i nástin udá­los­tí vyprá­vě­ný skrz Henryho, kte­rý kdy­si v domě také žil, a kte­rý ve vel­mi živých bar­vách popi­su­je to, jaké to bylo vyrůs­tat v domě, kde se dělo spous­tu zvlášt­ních a děsi­vých věcí, kte­rým se nikdo nesna­žil zabrá­nit.

A jak do vše­ho zapa­dá těž­kým živo­tem pozna­me­na­ný a zmí­ta­ný osud mat­ky dvou dětí, Lucy, a jejich vel­ké­ho psa? Matky bez­do­mov­ky­ně, kte­rá pro dob­ro a bez­pe­čí svých dětí je schop­na i zabí­jet? Kým kdy­si byla a čím vším si muse­la v živo­tě pro­jít? ..... to vám postup­ně odkry­je ve svém vyprá­vě­ní a vzpo­mí­ná­ním na minu­lost....

„Lidská sla­bost je pří­či­nou všech špat­nos­tí, kte­ré se kdy sta­ly.“

Občas nechut­né, zvrá­ce­né, zne­po­ko­ji­vé a mís­ty i děsi­vé, na dru­hou stra­nu vel­mi smut­né, že ale­spoň děti neby­ly vše­mu tomu pří­ko­ří ušet­ře­ny, ale nao­pak je to vše doslo­va semle­lo a pozna­me­na­lo pro budou­cí život nejen na duchu, ale i tělu.

Pro mě, jako pro mat­ku dvou dětí, si nedo­ve­du před­sta­vit, že bych si do domu pus­ti­la cizí­ho člo­vě­ka a necha­la si svo­jí domác­nost a domov napros­to pře­ko­pat až do zákla­dů, změ­nit svůj život, své návy­ky, nemít svůj vlast­ní názor, nevze­přít se, nevy­hle­dat žád­nou pomoc, jen tiše vše­mu při­hlí­žet a nechat mani­pu­lá­to­ra doslo­va zni­čit život celé své rodi­ny.

Autorka vel­mi věro­hod­ně a mis­tr­ně popsa­la jed­nu rodin­nou tragé­dii, kte­rou tak doko­na­le zamo­ta­la, že jsme si jed­not­li­vé díl­ky sklá­dač­ky muse­ly postup­ně vyzo­bá­vat tak, abychom je postup­ně moh­ly dát dohro­ma­dy a vytvo­řit si před­sta­vu o tom, co všech­no se v domě ode­hrá­va­lo za dob, kdy ješ­tě žili všich­ni čle­no­vé domác­nos­ti.

Čtení je doslo­va pro sil­né pova­hy se sil­ným žalud­kem, neboť his­to­rie domu je oprav­du vel­mi tem­ná a na povrch se dosta­nou vel­mi děsi­vá tajem­ství a „zvěr­stva“, kte­rá se můžou ode­hrá­vat za zdmi domů kte­ré­ho­ko­liv naše­ho sou­se­da..... jen nebýt lhos­tej­ní.... 

Kniha „Rodina z pod­kro­ví“ je doslo­va str­hu­jí­cí čte­ní, kte­ré vás chyt­ne a nepus­tí. Za mně vel­mi bri­lant­ní a krás­ně pro­ple­te­né osu­dy, kde nechy­bí nejen intri­ky, ale i neo­če­ká­va­né zvra­ty, jež si pohra­jí s osu­dy jed­not­li­vých hrdi­nů.

 

 • Rodina z pod­kro­ví
 • Napsala: Lisa Jewellová
 • Přeložil: Milan Lžička
 • Vydala GRADA Publishing, a.s., pod znač­kou COSMOPOLIS
 • Praha 2021
 • První vydá­ní
 • Počet stran: 352
 • ISBN: 978-80-271-1347-7

Foto: Andrea Bátovská & Grada Publishing a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
 • NEVLASTNÍ SESTRA: Její příchod všechno zničí2. února 2022 NEVLASTNÍ SESTRA: Její příchod všechno zničí Nevlastní sestra je jedním z dalších psychologických thrillerů autorky bestsellerů Matčina hra a První chyba od Sandie Jonesové.  Jak už samotný název knihy napovídá, děj se bude […] Posted in Recenze knih
 • Vězenkyně1. srpna 2023 Vězenkyně Po pravdě tak geniálně promyšlený thriller jako je Vězenkyně od B.A. Paris, od autorky bestsellerů Za zavřenými dveřmi a V pasti lži, jsem už dlouho nečetla a určitě se k němu zas někdy s […] Posted in Recenze knih
 • ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen?5. února 2020 ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen? Kniha „Zločin štábního strážmistra“ je napínavým příběhem o usilovném hledání ztracených vodítek z doby dávné minulosti protektorátu Čech a Moravy, kdy se pouštíme v pátrání po stopách […] Posted in Recenze knih
 • Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe18. července 2019 Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe Tento úžasný a psychologický thriller precizně prolíná události odehrávající se v dávné minulosti, ale i v současnosti, jež v závěru knihy splynou dohromady a utvoří o událostech ucelený […] Posted in Recenze knih
 • Víkend plný viny28. února 2023 Víkend plný viny Máte-li chuť na psychologický thriller, který vás chytí a nepustí, tak si určitě nenechte ujít knihu "Víkend plný viny" od autorky Sandie Jonesové, jež vydala GRADA Publishing, a.s. Čtení […] Posted in Recenze knih
 • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
 • Ďábel si počká22. června 2022 Ďábel si počká Pokud se vám líbila kniha od Maxima Chattama "Spolčení ničemů", tak si určitě nesmíte nechat ujít i jeho volné pokračování "Ďábel si počká", jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, […] Posted in Recenze knih
 • Panenka20. června 2022 Panenka Velmi jsem si oblíbila knihy královny islandské krimi, a proto jsem si nenechala ujít ani novinku "Panenka", pátou knihu ze série se sympatickým detektivem Huldarem a dětskou psycholožkou […] Posted in Recenze knih
 • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,07110 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72362 KB. | 18.05.2024 - 06:45:24