Kritiky.cz > Recenze knih > Ďábel si počká

Ďábel si počká

si počká
si počká
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud se vám líbi­la kni­ha od Maxima Chattama „Spolčení niče­mů“, tak si urči­tě nesmí­te nechat ujít i jeho vol­né pokra­čo­vá­ní „Ďábel si počká“, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing, a.s.

Od Alexisovy smr­ti a krvepro­li­tí ve Val-Segondu uply­nul přes­ně rok a půl a vyšet­řo­va­tel­ka Ludivine se zno­vu napl­no pouš­tí do své prá­ce. Ztrátu po milo­va­ném muži zahá­ní bojo­vý­mi spor­ty, cho­ze­ním na střel­ni­ci, stu­do­vá­ním psy­cho­lo­gie a to vše jen z jedi­né­ho důvo­du, aby se z ní sta­la napros­to doko­na­lá váleč­ná zbraň, nezra­ni­tel­ná a vždy roz­hod­ná, při­pra­ve­ná na všech­no. To však ješ­tě netu­ši­la, že už brzy bude muset čelit nové­mu pří­pa­du, ješ­tě hro­zi­věj­ší­mu než bylo „Spolčení niče­mů“. Bude na to oprav­du při­pra­ve­ná?

Kniha začí­ná zadr­že­ním dro­go­vé­ho kurý­ra, kte­rý pře­vá­žel něco hor­ší­ho než jen zásil­ku drog, a to vel­ké kusy lid­ské kůže. Zdá se, že už nic nemů­že být hor­ší­ho než tohle, ale omyl! Celou Francií se hro­zi­vě začí­ná roz­lé­vat vlna nási­lí a zlo­či­nů, kdy se v prv­ním oka­mži­ku zdá, že nema­jí nic spo­leč­né­ho. Masakr ve vla­ku, střel­ba v poklid­né restau­ra­ci, nález něko­li­ka mrtvých těl, jejíž tvář byla zkři­ve­ná stra­chem. Mrtvých při­bý­vá a ve spo­leč­nos­ti se poma­lu začí­ná šířit pani­ka a epi­de­mie nási­lí. Kdo bude příš­tě ter­čem dal­ší­ho úto­ku?

Co spo­ju­je všech­ny tyto krva­vé zlo­či­ny a kdo tahá za kon­ce nitek? Na to musí při­jít Ludvine se svým vyšet­řo­va­cím tea­mem s pří­znač­ným názvem „Skupina 666“. Sama si je totiž vědo­ma, že má před sebou neleh­ký úkol, a že vyšet­řo­vá­ní při­po­mí­ná sklá­dá­ní puzzle:

Jako prv­ní je potře­ba vyty­čit roh a okra­je, čímž se vyme­zí rámec celé­ho pří­pa­du, potom roz­po­znat díl­ky, z nichž se sklá­da­jí nej­dů­le­ži­těj­ší moti­vy, roz­dě­lit je do hro­má­dek, čímž se od sebe oddě­lí jed­not­li­vé oso­by. Potom dlou­ze stu­do­vat dílek po díl­ku a zjiš­ťo­vat, na jaké mís­to v cel­ku pat­ří. Puzzle se postup­ně roz­růs­tá po jed­not­li­vých oblas­tech, zpo­čát­ku ješ­tě nijak zře­tel­ných, dokud se nezač­nou rýso­vat obra­zy, kte­ré se na něko­li­ká­tý pokus poda­ří vzá­jem­ně pro­po­jit.

Podaří se nako­nec Ludvine zasta­vit ros­tou­cí epi­de­mii zla pří­mo u její­ho zdro­je, kde prav­dě­po­dob­ně čeká samot­ný Ďábel? Zúročí svůj tré­nink nato­lik, aby doká­za­la ve chví­lích ohro­že­ní živo­ta pře­jít z empa­tie do ana­ly­tic­ké­ho sta­vu a ochrá­nit nejen sebe, ale i své nej­bliž­ší?

Ďábel si počká je vel­mi tem­ný thriller, od kte­ré­ho se jen tak neod­trh­ne­te, neboť vás doko­na­le vtáh­ne do své­ho děje a vy bude­te chtít odha­lit pomy­sl­nou totož­nost číha­jí­cí­ho ďáb­la. Autor skvě­le popi­su­je tem­ná zákou­tí, kde se pří­běh ode­hrá­vá, ale má i doko­na­lé popi­sy vyšet­řo­vá­ní a nechy­bí ani skvě­lý popis pro­fi­lu pacha­te­le:

Vrah doká­že, aby mu lidi naslou­cha­li, je chlad­no­krev­ný, maza­ný, vytří­be­ný psy­cho­log, aspoň dosta­teč­ně na to, aby doká­zal mani­pu­lo­vat, doká­že si pora­dit i s těly. Nikdo nevzbu­zu­je vět­ší důvě­ru, a to i v noci, než lékař, snad jen poli­cis­ti a hasi­či, a to bůhví jest­li. K tomu bych dodal, že o něco víc z psy­cho­lo­gic­ké­ho pohle­du pat­ří jeho sna­ha vydá­vat se za Ďábla, vzbu­zo­vat v dru­hých hrů­zu, doza­jis­ta do řádu domi­nant­ních fan­tasmat, tou­hy držet neo­me­ze­nou moc nad živo­tem a smr­tí, ale zejmé­na svěd­čí o vůli dosáh­nout veli­ce výraz­né dušev­ní nad­vlá­dy. Ďábel je v psy­cho­lo­gii běž­ně před­sta­vi­te­lem tem­ných sil, tedy nevě­do­mí, že neztrá­cí sebe­kon­t­ro­lu ani se necho­vá nějak zvlášť bar­bar­sky, všech­ny tyhle své tem­né pudy doká­že ovlá­dat, je si jich vědom, ale nao­pak je nechá­vá vyjít na povrch u svých obě­tí, kte­ré na tom potom umí­ra­jí. Jistým způ­so­bem je ošet­řu­je.

Celý pří­běh je skvě­le napsa­ný, plný napě­tí a neo­če­ká­va­ných zvra­tů. Díky tomu, že hlav­ní hrdi­no­vé sku­teč­ně trpí, a to doslo­va na těle i duši, a nikdo niko­ho nešet­ří, vás kni­ha vtáh­ne nejen do děje, ale i do mys­li hlav­ních hrdi­nů. Knihu, jež při­ná­ší doko­na­lý a neza­po­me­nu­tel­ný čte­nář­ský poži­tek, vře­le dopo­ru­ču­ji si pře­číst!

ĎÁBEL SI POČKÁ

Napsal: Maxime Chattam

Přeložil: Tomáš Havel

Vydala: GRADA Publishing, a.s.

První vydá­ní, Praha 2022

Počet stran: 489

ISBN: 978-80-762-5216-5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • Panenka20. června 2022 Panenka Velmi jsem si oblíbila knihy královny islandské krimi, a proto jsem si nenechala ujít ani novinku "Panenka", pátou knihu ze série se sympatickým detektivem Huldarem a dětskou psycholožkou […] Posted in Recenze knih
  • Otázka viny2. srpna 2023 Otázka viny Milovníci thrillerů zbystřete! S knižní novinkou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si určitě přijdete na své. V knize samozřejmě nesmí chybět nejen nebezpečná hra na život a na smrt, ale i […] Posted in Recenze knih
  • V TEMNOTĚ14. srpna 2022 V TEMNOTĚ Máte-li zálusk na nějaký napínavý detektivní thriller s krátkými, ale o to víc čtivými kapitolami, zkuste knihu „V temnotě“ od Mike Omera, jež vydala Grada Publishing, a.s. Hlavní […] Posted in Recenze knih
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
  • Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla6. června 2021 Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla Toužíte-li po čtení, které je plné intrik a děsivých událostí, po kterých vám bude běhat nejen mráz po zádech, ale  možná budete i tak trochu znechuceni, a na druhou stranu rádi rozplétáte […] Posted in Recenze knih
  • Vězenkyně1. srpna 2023 Vězenkyně Po pravdě tak geniálně promyšlený thriller jako je Vězenkyně od B.A. Paris, od autorky bestsellerů Za zavřenými dveřmi a V pasti lži, jsem už dlouho nečetla a určitě se k němu zas někdy s […] Posted in Recenze knih
  • Den, kdy jsem zmizela8. května 2023 Den, kdy jsem zmizela Den, kdy jsem zmizela od spisovatelky Brandi Reeds je ďábelsky skvělý thriller, který vás doslova chytne a nepustí, dokud neobjevíte, kdo je skutečný vrah. Hlavní hrdinkou je Hooly […] Posted in Recenze knih
  • Víkend plný viny28. února 2023 Víkend plný viny Máte-li chuť na psychologický thriller, který vás chytí a nepustí, tak si určitě nenechte ujít knihu "Víkend plný viny" od autorky Sandie Jonesové, jež vydala GRADA Publishing, a.s. Čtení […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,06817 s | počet dotazů: 273 | paměť: 69573 KB. | 07.12.2023 - 10:49:26