Kritiky.cz > Recenze knih > NEVLASTNÍ SESTRA: Její příchod všechno zničí

NEVLASTNÍ SESTRA: Její příchod všechno zničí

nevlastni.sestra
nevlastni.sestra
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nevlastní sest­ra je jed­ním z dal­ších psy­cho­lo­gic­kých thrille­rů autor­ky best­selle­rů Matčina hra a První chy­ba od Sandie Jonesové. 

Jak už samot­ný název kni­hy napo­ví­dá, děj se bude točit kolem dění nevlast­ní sest­ry, kte­rá svým neče­ka­ným pří­cho­dem doslo­va všech­no zni­čí. Pomyslná bub­li­na doko­na­lé a šťast­né rodi­ny doslo­va prask­ne, a i krás­né vzpo­mín­ky ply­nou­cí ze šťast­né­ho pro­ži­té­ho živo­ta jejím pří­cho­dem začí­na­jí žlout­nout a roz­plý­vat se.

Příběh začí­ná doce­la oby­čej­ně, kdy se u neděl­ní­ho obě­du sejde celá rodi­na. Pomyslná rodin­ná idyl­ka je však naru­še­na pří­cho­dem neče­ka­né­ho hos­ta, napros­to cizí ženy tvr­dí­cí, že je jejich bio­lo­gic­ká sest­ra. Je to sku­teč­ně prav­da ane­bo se jed­ná o něčí hloupý žert?

Kniha je vyprá­vě­na z pohle­du dvou sester, Lauren a Kate. Obě „vlast­ní“ sest­ry, i když tak tro­chu jsou si kaž­dá jiná, přec si kaž­dá té dru­hé závi­dí, co sama ve svém živo­tě nemá a více se od sebe odci­zu­jí.  

V Katiných očích má její sest­ra Lauren napros­to všech­no. Má tři zdra­vé děti, úžas­nou rodi­nu, zatím co ona se již něko­lik let sna­ží mar­ně otě­hot­nět. Několikrát pod­stou­pi­la umě­lé oplod­ně­ní, ale bez výsled­ku. To však Laruen, vůbec netu­ší a mys­lí si, že Kate jde jen a jen o kari­é­ru, a o život, kde si může uží­vat, ces­to­vat po celém svě­tě, být svo­bod­ná. To je to, co jí Lauren s násil­nic­kým man­že­lem tolik závi­dí, a za svo­jí situ­a­ci se vel­mi sty­dí a před svý­mi blíz­ký­mi tají, že je fyzic­ky i psy­chic­ky týra­nou ženou. Nikdo tedy netu­ší, s jaký­mi démo­ny jejich nej­bliž­ší lidé sami boju­jí!

A nyní při­chá­zí na scé­nu dal­ší žena, dal­ší sest­ra, kte­rá oto­čí všem zúčast­ně­ným život vzhů­ru noha­ma, odkry­je dáv­né „milo­srd­né“ lži a ote­vře sta­ré rány z minu­los­ti. Pokud to je ale oprav­du jejich sest­ra, o kte­ré nevě­dě­ly, budou mít odva­hu a sílu při­jmout ji do své rodi­ny?

Kniha je moc dob­ře napsa­ná a skvě­le se čte, ale víc než thriller bych ji kaž­do­pád­ně zařa­di­la do psy­cho­lo­gic­ké­ho romá­nu s prv­ky dra­ma­tu. Je to tako­vé oddycho­vé čte­ní, z kte­ré­ho vás občas vytrh­ne špet­ka napě­tí, ale žád­né vraž­dy nebo záhad­ná úmr­tí roz­hod­ně neče­kej­te.

Autorka se zamě­ři­la hlav­ně na myš­len­ko­vé pocho­dy jed­not­li­vých postav a na postup­né odkrý­vá­ní his­to­rie celé rodi­ny a hlav­ně kost­liv­ce, kte­rý tam někde ve skří­ni ležel zavře­ný něko­lik let. Každopádně si nenech­te ujít závěr kni­hy, pro­to­že samot­né rozuz­le­ní děje vás mile pře­kva­pí.

Knihu dopo­ru­ču­ji na odde­cho­vé čte­ní, při kte­rém se vy sami nemu­sí­te pídit po prav­dě, a jen si může­te v kli­du vychut­ná­vat jed­not­li­vé řád­ky pří­bě­hu, nechat se vnést do samot­né­ho děje.

 • NEVLASTNÍ SESTRA: Její pří­chod všech­no zni­čí
 • Napsala: Sandie Jonesová
 • Vydala GRADA Publishing, a.s. pod znač­kou COSMOPOLIS
 • Praha 2021
 • Počet stran: 344
 • ISBN: 978-80-271-17966-6

Foto: GRADA Publishing, a.s & Andrea Bátovská


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla6. června 2021 Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla Toužíte-li po čtení, které je plné intrik a děsivých událostí, po kterých vám bude běhat nejen mráz po zádech, ale  možná budete i tak trochu znechuceni, a na druhou stranu rádi rozplétáte […] Posted in Recenze knih
 • Noční návštěva3. září 2021 Noční návštěva Knihu Noční návštěva od Carol Goodmanové uvítají všichni nadšenci milující kombinaci psychologického thrilleru, detektivky, a tak trochu literatury s duchovní tématikou a mystickými […] Posted in Recenze knih
 • Sestry z vinice20. července 2022 Sestry z vinice Sestry z vinice, od nejprodávanější americké spisovatelky dnešní doby JoAnn Rossové, jež vydalo nakladatelství GRADA Publishing a.s., je velmi příjemnou oddechovkou, která nikoho neurazí a […] Posted in Recenze knih
 • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
 • Příliš mnoho tajemství - Ti kdo mlčí, možná jen nechtějí lhát20. prosince 2021 Příliš mnoho tajemství - Ti kdo mlčí, možná jen nechtějí lhát Milujete romány Kataríny Gillerové? Chcete zažít několik životů v jednom příběhu? Pojďte se na to společně se mnou podívat. Rozhodně nebudete litovat, jelikož tuto knihu budu dlouho […] Posted in Recenze knih
 • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
 • Nová naděje21. ledna 2024 Nová naděje S knihou "Nová naděje", jež je volným pokračováním knihy "Nové nebe", máme možnost sledovat další osudy oblíbených hrdinů, a to devět let po hrůzostrašném válečném běsnění. Samotný děj […] Posted in Recenze knih
 • Ani ne pět minut-některé rány nezhojí ani čas13. listopadu 2023 Ani ne pět minut-některé rány nezhojí ani čas Máte rádi silné romány? Milujete Chorvatsko? Chcete se dozvědět, jaké tajemství Anna celý život v sobě ukrývala? Román s názvem Ani ne pět minut vydalo NAKLADATELSTVÍ XYZ ve společnosti […] Posted in Recenze knih
 • Povídání o mamince a tatínkovi: Komediální kouzlo rodinného seriálu3. srpna 2023 Povídání o mamince a tatínkovi: Komediální kouzlo rodinného seriálu Rodinné seriály patří mezi nejoblíbenější a nejžádanější televizní formáty, a právem. Povídání o mamince a tatínkovi, režírované Kristinou Dufkovou a napsané pod perem Pavla Cmírala, není […] Posted in Dětské seriály
 • Rozmarýnová zátoka28. května 2023 Rozmarýnová zátoka Milujete vůni rozmarýnu? Máte rádi romantické příběhy opředené tajemstvím? Tak právě vám je určen román Rozmarýnová zátoka, který si užijete od začátku, až do konce.  Melanie zdění po své […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31793 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71737 KB. | 14.07.2024 - 12:49:01