Kritiky.cz > Recenze knih > Sedmé dítě od autora Erika Valeura

Sedmé dítě od autora Erika Valeura

274155013 10219543742256274 210753471457495579 n
274155013 10219543742256274 210753471457495579 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Román Sedmé dítě, jak už název napo­ví­dá, se točí kolem sed­mi malých dětí, jejichž osu­dy byly navzá­jem pro­po­je­ny už od samot­né­ho naro­ze­ní až po dospě­lost. Všechny se totiž naro­di­ly na porod­nic­kém oddě­le­ní B Královské nemoc­ni­ce a byly urče­ny ihned k adop­ci. Tedy až na jed­no z nich! S tím jed­ním se totiž pojí vel­mi tem­né tajem­ství, jež může nej­ví­ce ohro­zit nej­vyš­ší­ho před­sta­vi­te­le dán­ské­ho krá­lov­ství, a pro­to musí být za kaž­dou cenu uml­če­no.

Kniha začí­ná nale­ze­ním těla mrt­vé ženy na neda­le­ké plá­ži, v blíz­kos­ti dět­ské­ho domo­va Kongslund, ve kte­ré tu byly v roce 1961 odlo­že­ny k adop­ci oněch sedm dětí. Totožnost ženy je nezná­má, neboť nemá u sebe žád­né dokla­dy. Kdo je tato nezná­má, záhad­ná žena? Odkud se vza­la a co jí spo­ju­je s neda­lekým dět­ským domo­vem?

V 60. a 70. letech Konglund při­jí­mal téměř neko­neč­ný proud dětí naro­ze­ných v han­bě osa­mě­lým nepro­vda­ným ženám. Děti v ústa­vu uví­ta­li s jedi­ným pří­sli­bem, a to tím, že jim bude co nej­rych­le­ji nale­zen nový domov a nová rodi­na.

„Děti z naše­ho domo­va se poz­dě­ji v živo­tě potka­ly na nej­po­div­něj­ších mís­tech - aniž by to samy vědě­ly a aniž bychom jim to vzhle­dem k naší povin­nos­ti mlčet moh­li říct. Dánsko není moc vel­ké! Rodiče ado­p­to­va­ných dětí byd­le­li hod­ně blíz­ko původ­ních bio­lo­gic­kých rodin a nevě­dě­li o tom. potká­va­li se v super­mar­ke­tech a v obcho­dech s oble­če­ním, aniž by tuši­li sou­vis­lost. Hráli ve stej­ném bad­min­to­no­vém klu­bu, zdra­vi­li se a mys­le­li si: to je ale zají­ma­vý člo­věk, s ním bych se rád sezná­mil blíž, dokon­ce se do sebe zami­lo­vá­va­li, zasnu­bo­va­li se a bra­li se, ale nic nevě­dě­li...“

Ovšem když se o něko­lik let poz­dě­ji nale­ze na plá­ži ona mrt­vá žena, roz­běh­ne se vel­mi roz­sáh­lé vyšet­řo­vá­ní, kte­ré doslo­va zasáh­ne celé Dánsko. A vám při čte­ní jed­not­li­vých strá­nek naska­ku­je pořád jed­na a tytéž otáz­ka: Tajil snad dět­ský domov ty spous­ty let skan­dá­ly, jež saha­jí i do vrs­tev té nej­vyš­ší spo­leč­nos­ti? Pokud ano, jak je mož­né, že k tomu moh­lo dochá­zet tolik let bez povšim­nu­tí?

Hlavní posta­vou celé­ho pří­bě­hu je Inger Mare Ladegaardová, kte­rá se naro­di­la s mno­ha defor­ma­ce­mi a posti­že­ní­mi, a bohu­žel jako jedi­ná z oněch sed­mi dětí nako­nec neby­la ado­p­to­vá­na. Pěstounkou se jí sta­la Magna, prví ředi­tel­ka koje­nec­ké­ho ústa­vu Kongslund, jež za dív­ku cíti­la nejen morál­ní odpo­věd­nost, ale i tak tro­chu si jí zami­lo­va­la, mož­ná i pro její bez­bran­nost.

„Všech šest dětí, kte­ré o Vánocích žily v Pokoji mimi­nek, bylo ado­p­to­vá­no. Jen to sed­mé, kte­ré si po poro­du pro­šlo toli­ka ope­ra­ce­mi, zůstá­vá. Je to hol­čič­ka: je fyzic­ky posti­že­ná, ale i přes­to krás­ná.“

A prá­vě tato nená­pad­ná, nyní už mla­dá žena, tak tro­chu i nave­nek pla­chá (ovšem zdá­ní může kla­mat), ode­šle pět ano­nym­ních dopi­sů, kte­ré roz­pou­ta­jí doslo­va vra­žed­ný kolo­toč a pří­val spous­ty otá­zek bez odpo­vě­dí. Kdo je John Bjergstrand? Proč tolik pod­po­ru­je dán­ská vlá­da zrov­na toto zaří­ze­ní - Kongslund? Co pojí mrt­vou ženu na plá­ži s neda­lekým dět­ským domo­vem? Proč najed­nou začí­na­jí umí­rat ony děti ze záhad­né foto­gra­fie sed­mi malých trpas­lí­ků?

„Pod sta­rou fot­kou stál text vytiš­tě­ný přes obě stra­ny: Sedm malých trpas­lí­ků - pět chlap­ců a dvě dív­ky - byd­lí ve Sloním poko­ji a všich­ni jsou při­pra­ve­ni najít v novém roce šťast­ný domov!“

Po pře­čte­ní celé­ho pří­bě­hu zjis­tí­te, že je kni­ha napros­to skvě­le slo­že­nou mozai­kou, co do sebe doko­na­le zapa­dá. Možná vás tro­chu zamra­zí při myš­len­ce, že je tam spous­ta dětí naro­ze­ných ve tmě, kte­ré nikdo nechce, nebo záha­da mrt­vé ženy na pís­ku, kte­rá bude muset zůstat chví­lí „ležet v archi­vu“, než se odkry­je její sku­teč­né tajem­ství.

To a mno­ho dal­ší­ho vás pak dove­de k samot­né myš­len­ce celé­ho pří­bě­hu, že v živo­tě kaž­dé­ho člo­vě­ka exis­tu­jí něja­ké tem­né kapi­to­ly, ke kte­rým se mož­ná nera­di vra­cí­me, ale u kte­rých by se měla prá­vě ta sku­teč­ná prav­da vždy dohle­dat....

Kniha Sedmé dítě je vel­mi roz­sáh­lé dílo (sko­ro na nece­lých 840 stra­nách) plné­ho napě­tí a oče­ká­vá­ní, kde se sna­ží­te za kaž­dou cenu při­jít celé záha­dě na kloub. Stránku po strán­ce poma­lu roz­plé­tá­te zamo­ta­ný pří­běh a dostá­vá­te se k pod­sta­tě celé­ho tajem­ství, kte­ré nemě­lo být nikdy odha­le­no, ale nako­nec pře­ci jen se to poda­ří!

Děj je jed­no­du­chý a s při­bý­va­jí­cí­mi strán­ka­mi se poma­lu roz­plé­ta­jí jed­not­li­vé dějo­vé lin­ky hlav­ních postav. Autor doslo­va líčí život kaž­dé posta­vy (a není jich tu málo) od její­ho naro­ze­ní, přes dět­ství až nyněj­ší dospě­lost. Spoustu jmen, vel­ké množ­ství časo­vých etap, prů­řez do živo­ta boha­tých a chudých v atmo­sfé­ře mra­zi­vé­ho Dánska, ale to vše - i když se to zdá jako zby­teč­né a zdlou­ha­vé infor­ma­ce - vše to do sebe pěk­ně zapa­dá jako dob­ře pro­ma­za­ný stroj. 

Komu neva­dí kni­hy vel­ké­ho roz­sa­hu, milu­je napě­tí a roz­plé­tá­ní nej­růz­něj­ších tajem­ství, tak si s kni­hou „Sedmé dítě“ při­jde na své, neboť je moc hez­ky zpra­co­va­ná a poměr­ně dob­ře se čte.

SEDMÉ DÍTĚ

 • Autor: Erik Valeur
 • Z dán­ské­ho ori­gi­ná­lu DET SYVENDE BARN pře­lo­ži­la Magdalena Jírková
 • Vydal DOBROVSKÝ s.r.o., v edi­ci Knihy Omega v roce 2017
 • Počet stran: 838
 • ISBN: 978-80-7390-503-3

Foto: Andrea Bátovská & DOBROVSKÝ s.r.o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla6. června 2021 Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla Toužíte-li po čtení, které je plné intrik a děsivých událostí, po kterých vám bude běhat nejen mráz po zádech, ale  možná budete i tak trochu znechuceni, a na druhou stranu rádi rozplétáte […] Posted in Recenze knih
 • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
 • Na okraji17. října 2021 Na okraji Nemůžeme děti ochránit před vším..... To, že děti nemůžeme ochránit před vším, přece neznamená, že bychom je neměli chránit před tím, před čím je ochránit dokážeme... Napínavý severský […] Posted in Recenze knih
 • Dítě noci4. listopadu 2022 Dítě noci Pokud máte v oblibě psychologické romány s prvky thrilleru, tak si určitě nenechte ujít úžasnou knihu Dítě noci od Karen McQuestion, jež vydala GRADA Publishing, a.s. pod značkou […] Posted in Recenze knih
 • Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny2. srpna 2022 Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny Toužíte-li si přečíst thriller, který sice napne, ale jinak nepřinese žádné velké napětí a emoce, rozhodně pro zahřátí sáhněte po knize "Zmizelé z Cooley Ridge" od autorky Megan Mirandy, […] Posted in Recenze knih
 • NEVLASTNÍ SESTRA: Její příchod všechno zničí2. února 2022 NEVLASTNÍ SESTRA: Její příchod všechno zničí Nevlastní sestra je jedním z dalších psychologických thrillerů autorky bestsellerů Matčina hra a První chyba od Sandie Jonesové.  Jak už samotný název knihy napovídá, děj se bude […] Posted in Recenze knih
 • Třináctá oběť3. září 2021 Třináctá oběť Třináctá oběť je dalším dílem z detektivní série s kriminalistou Maxem Wolfem, jejímž autorem není nikdo jiný než Tony Parsons. Příběh začíná v okamžiku, kdy je jednoho brzkého rána v […] Posted in Recenze knih
 • Noční návštěva3. září 2021 Noční návštěva Knihu Noční návštěva od Carol Goodmanové uvítají všichni nadšenci milující kombinaci psychologického thrilleru, detektivky, a tak trochu literatury s duchovní tématikou a mystickými […] Posted in Recenze knih
 • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
 • ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen?5. února 2020 ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen? Kniha „Zločin štábního strážmistra“ je napínavým příběhem o usilovném hledání ztracených vodítek z doby dávné minulosti protektorátu Čech a Moravy, kdy se pouštíme v pátrání po stopách […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71554 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72126 KB. | 24.04.2024 - 01:46:09