Kritiky.cz > Recenze knih > Rodinný hotel - Bouřlivá doba

Rodinný hotel - Bouřlivá doba

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi rodin­né ságy? Chcete pro­ží­vat rados­ti i sta­ros­ti rodi­ny Kuhlmannových z hote­lo­vé­ho pro­stře­dí? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Rodinný hotel - Bouřlivá doba, kte­rou vyda­la Euromedia Group v edi­ci Světový best­seller. 

V pová­leč­né době boju­je Elisabeth o udr­že­ní hote­lu. V sou­čas­né době je po rekon­struk­ci. S hote­lem to ale nevy­pa­dá dob­ře. Jeden reži­sér zvo­lí jejich hotel jako kuli­su pro natá­če­ní nové­ho fil­mu. Její sest­ra Luisa dokon­ce zís­ká­vá roli ve fil­mu a brzy je slavná.Vztahové potí­že Elisabeth a Julia se pro­hlu­bu­jí. Starší bra­tr Paul je tak­též ve vzta­hu nešťast­ný. Odjíždí do Berlína a tam svou homose­xu­a­li­tu začne řešit, i přes­to, že má tři zdra­vé děti a man­žel­ku Helenu. Paul se s novým part­ne­rem dosta­ne do poli­tic­kých potí­ží ve stra­ně NSDAP tj.(národně soci­a­lis­tic­ká němec­ká děl­nic­ká stra­na). Vyřeší se vztah Elisabeth a Julia? Bude Elisabeth nako­nec šťast­ná? Jak to vše dopad­ne? Tak to se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do napí­na­vé­ho čte­ní.

Na obál­ce kni­hy je mla­dá dáma s kabel­kou v ruce, v poza­dí je pohled na měs­to. Vyvolává to ve mně pocit jít se tam hned podí­vat, pro­jít je po nád­her­ném měs­teč­ku. Opravdu pří­jem­ný pocit.

Tato sága by měla být tri­lo­gií. Už se moc těším, až tře­tí díl s názvem Rodinný hotel - Dny roz­hod­nu­tí vyjde. Tato sága mě oprav­du zau­ja­la. Velice zají­ma­vé, pou­ta­vé a boha­té vyprá­vě­ní vás hned vtáh­ne do děje a bude­te chtít číst dál a dál. Mám moc ráda romá­ny z toho­to pro­stře­dí a veli­ce si na tom­to romá­nu cením toho, že na začá­tek kni­hy dala autor­ka seznam osob, kte­ré se v tom­to romá­nu vysky­tu­jí. Usnadní vám tak jed­no­duš­ší pocho­pe­ní děje a bude­te se v něm lépe ori­en­to­vat. Kniha má 24 kapi­tol, 384 stran. Děj je dato­ván od roku 1912 až po rok 1933.

Kniha Rodinný hotel je emo­tiv­ní román plný zvra­tů, o lás­ce a rodin­ném pod­ni­ká­ní, ale i o eko­no­mic­ké a poli­tic­ké situ­a­ci té doby, kte­rá se roz­hod­ně dotý­ka­la změn i fun­go­vá­ní hote­lu.

Ukázka z kni­hy:

Minna leže­la na zádech a naslou­cha­la Julinčinu pra­vi­del­né­mu dechu. Vždycky, když byli na návštěvě v Doberanu, spá­va­la v dět­ském poko­jíč­ku. Bylo to prak­tic­ké. Slečna Elisabeth jí sice pokaž­dé nabí­ze­la vlast­ní uby­to­vá­ní, ale k čemu by to bylo dob­ré? Jen by to při­dě­lá­va­lo zby­teč­nou prá­ci. Přesto se jí dneska usí­na­lo nějak špat­ně. Ležela na poho­dl­né poste­li, kte­rou sdí­le­la s Julinkou. Myšlenky jí krou­ži­ly kolem budouc­nos­ti. Po prázd­ni­nách nastou­pí její svě­řen­ka do ško­ly. Potom bude i ona potře­bo­vat něja­kou prá­ci, mini­mál­ně na půl dne, pro­to­že nemů­že pře­ce jen tak neči­ně celé dopo­led­ne pose­dá­vat v domě a čekat, až se Julinka vrá­tí. Pan Falkenhayn už v domě dobrou kuchař­ku má. Nemůže paní Hansenovou vyho­dit jen pro­to, aby ona sama měla co dělat.

Včera jí sleč­na Elisabth pře­destře­la láka­vou nabíd­ku. Mohla by pře­vzít vede­ní kuchy­ně v hote­lu Palác. Mladá šéfo­vá hote­lu nalé­ha­la na její návrat, pro­to­že neby­la spo­ko­je­ná se sou­čas­ným šéf­ku­cha­řem. Ačkoli Minnu nabíd­ka veli­ce potě­ši­la, vědě­la, že ji nemů­že při­jmout. Co by bylo s Julinkou, kdy­by se vrá­ti­la do Doberanu?Pan Falkenhayn mnoh­dy pra­cu­je dlou­ho do noci. Kdo by se o malou sta­ral?

Několik slov o autor­ce:

Michaela Grünigová se naro­di­la, vyrost­la a je dušev­ně spja­tá s Kolínem nad Rýnem, ačko­li dlou­há léta pra­co­va­la v cizi­ně. Tam pozna­la nejen zají­ma­vé lidi a jejich pří­běhy, ale obje­vi­la i svou vel­kou lás­ku k ces­to­vá­ní, kte­rá ji však stej­ně vždyc­ky nako­nec zaved­la do milo­va­ných kon­čin u Baltského moře. Od roku 2010 se pro její hob­by, psa­ní pří­bě­hů, sta­lo povo­lá­ním. Euromedia Group vyda­la prv­ní díl autor­či­ny tri­lo­gie Rodinný hotel, Nový začá­tek.

 

Autor: Michaela Grünigová

Přeložila: Pavla Lutovská

Žánr: rodin­ná sága, belet­rie, his­to­ric­ký román, edi­ce svě­to­vý best­seller

Vydáno: 2022, Ikar,  Euromedia, Praha

Počet stran: 384

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-4793-8

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34291 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71698 KB. | 16.06.2024 - 15:08:32