Kritiky.cz > Recenze knih > Nová naděje

Nová naděje

421174714 10223129004205582 8919099119726594411 n
421174714 10223129004205582 8919099119726594411 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

S kni­hou „Nová nadě­je“, jež je vol­ným pokra­čo­vá­ním kni­hy „Nové nebe“, máme mož­nost sle­do­vat dal­ší osu­dy oblí­be­ných hrdi­nů, a to devět let po hrů­zostraš­ném váleč­ném běs­ně­ní.

Samotný děj kni­hy je zasa­zen do obdo­bí let 1952 až 1953, a dále pak s odstu­pem času v letech 1961 až 1962. V prv­ní čás­ti se kro­mě drob­ných útrž­ků z pová­leč­né­ho Berlína oci­tá­me pře­váž­ně na stat­ku v Sandnerhofu, kde jsme tichý­mi svěd­ky toho, jak se život jed­né židov­ské rodi­ny poma­lu vra­cí do klid­ných a šťast­ných kole­jí.

Sice se sem nevrá­ti­li úpl­ně všich­ni, někte­ří tepr­ve na svůj oče­ká­va­ný návrat domů čeka­li, jako napří­klad Konrád, nej­star­ší syn Sandnerových, jež bohu­žel stá­le trčel jako rus­ký zaja­tec v pra­cov­ním tábo­ře ve Vorkutě na Sibiři.

Někteří nao­pak své živo­ty žili v pová­leč­ném Berlíně, kde se poma­lu na veřej­nos­ti uta­ho­va­la smyč­ka před blí­ží­cím se roz­dě­le­ní Berlína zdí na dvě čás­ti. Zde se sezna­mu­je­me hlav­ně s Tristanem, jež se jen těž­ko vyrov­ná­vá s nacis­tic­kou minu­los­tí své­ho otce a sna­ží se jeho hrůz­né činy odči­nit a pomá­hat tak bez­bran­ným.

Hannah, po návra­tu z Osvětimi zpět na Sandnerhof, samo­zřej­mě nemoh­la zapo­me­nout na svo­ji jedi­nou a milo­va­nou dce­ru Melinu, jež byla nuce­na pone­chat u cizích lidí, aby jí tak zachrá­ni­la před jis­tou smr­tí v Osvětimi.

Jaký je to pro ní obrov­ský zázrak, když jí náho­dou v Berlíně obje­ví David a při­ve­de ji zpět domů k ním, do její­ho živo­ta. O zvra­ty však v této kni­ze není nou­ze, a kro­mě milo­va­né dce­ry to vypa­dá, že i  srd­ce Hannah zno­vu poo­k­ře­je a zami­lu­je se do muže, jež by jako z oka vypa­dl její­mu býva­lé­mu man­že­lo­vi Peterovi.

Dokáže si nový a v oso­bě záhad­ný uči­tel Lorenz zís­kat důvě­ru a lás­ku nedů­vě­ři­vé Hannah? Někdy se může zdát, že i kdy ty dva nemů­že nic spo­jo­vat, tak opak může být prav­dou....

Hlavní dějo­vá linie se však točí kolem mla­dé dvo­ji­ce Meliny a Davida. David je mla­dý umě­lec, jež umí nejen doko­na­le kres­lit, ale i foto­gra­fo­vat. Už když mu bylo devět let, tak byl napros­to pře­svěd­če­ný, že si Melinu jed­no­ho dne vez­me za svo­jí ženu, že prá­vě ona je ta pra­vá a jedi­ná.

Cítí však Melina to samé k Davidovi? Anebo ješ­tě není při­pra­ve­ná a sama neví, co od živo­ta sku­teč­ně chce?  Anebo ví, ale bojí se uči­nit prv­ní krok? A co když už bude poz­dě a ona pro­mar­ní pří­le­ži­tost na život po boku muže, jež by jí sne­sl i mod­ré z nebe, a kte­ré­ho mož­ná oprav­du milu­je?

Kniha „Nová nadě­je“ je vel­mi dob­ře napsa­ná a rych­le vás vtáh­ne do děje. Ze všech strá­nek na vás dýchá doslo­va tou­ha po nové nadě­ji, ať už je to shle­dá­ní se s milo­va­ný­mi lid­mi, s život­ní lás­kou, rodi­nou, odha­le­ní rodin­né­ho tajem­ství, nadě­je něko­mu pomo­ci, být u něj, nadě­je na nový život či jít si za svým snem.... či napl­nit své nevy­sly­še­né tou­hy a sny...

V samot­ném pří­bě­hu jsme nejen svěd­ky malých i vel­kých rados­tí, ale na stra­ně dru­hé i vel­kých zkla­má­ní, nepo­ro­zu­mě­ní a smut­ku. Je to pří­běh o sku­teč­ném živo­tě, jež při­ná­ší nejen dob­ré, ale i zlé, a vná­ší nadě­ji, že s postu­pem času se to zlé pro­mě­ní i v dob­ré.

Autorka si dala vel­mi zále­žet na tom, aby nám postup­ně odkrý­va­la stříp­ky ze živo­ta jed­not­li­vých postav a zamě­ři­la se pře­váž­ně na jejich vnitř­ní emo­ce, díky nímž se čte­nář může s posta­va­mi blí­že zto­tož­nit a stát se jejich sou­čás­tí.

Navíc všech­ny ústřed­ní posta­vy čelí vždy něja­ké­mu neleh­ké­mu roz­hod­nu­tí, jež má pak zásad­ní vliv na jejich dal­ší  budou­cí život. Za tato neleh­ká roz­hod­nu­tí musí dří­ve či poz­dě­ji nést svo­jí vlast­ní zod­po­věd­nost....  ovšem nebýt jaké­ko­liv nadě­je, neby­lo by ani šťast­ných kon­ců plných lás­ky a odhod­lá­ní....

Milujete-li pří­běhy ze živo­ta na poza­dí pová­leč­né doby, urči­tě si nenech­te ujít kni­hu „Nová nadě­je“, jež vás okouz­lí, mile pře­kva­pí a pře­dá vám posel­ství, že pokud rodi­na drží při sobě, zvlád­ne spo­leč­ný­mi sila­mi pře­kle­nout nejen neleh­ké časy, ale hlav­ně rado­vat se ze spo­leč­né­ho štěs­tí a být si navždy všich­ni opo­rou.

Napsala: Margit Steinborn

Překlad: Eva Osinová

Vydala: Moravská Bastei MOBA, s.r.o., Brno 2023

Vydání prv­ní

Počet stran: 341

ISBN: 978-80-279-0989-6


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83226 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72118 KB. | 13.04.2024 - 15:41:27