Kritiky.cz > Profily osob > Roman Šebrle

Roman Šebrle

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mjr. Roman Šebrle (* 26. lis­to­pa­du 1974 Lanškroun) je býva­lý čes­ký atle­tic­ký více­bo­jař a olym­pij­ský vítěz v dese­ti­bo­ji z roku 2004. Jako prv­ní pře­ko­nal v dese­ti­bo­ji báj­nou hra­ni­ci 9000 bodů pod­le aktu­ál­ních bodo­va­cích tabu­lek; výko­nem 9026 bodů vytvo­řil 26. a 27. květ­na 2001 v Götzisu svě­to­vý rekord nepře­ko­na­ný dal­ších jede­náct let (vzal mu jej tepr­ve Američan Ashton Eaton v červ­nu roku 2012 výko­nem 9039 bodů).

Se spor­tem začal ve svém rodiš­ti jako fot­ba­lis­ta. Tomuto spor­tu se věno­val až do svých deva­te­nác­ti let. S atle­ti­kou začal v roce 1990 v Týništi nad Orlicí, o tři roky poz­dě­ji pře­šel do oddí­lu T&F Pardubice, za kte­rý star­to­val do roku 1995. Od roku 1996 je čle­nem Dukly Praha. V Pardubicích byl jeho tre­né­rem Jiří Čechák, v Dukle Praha nejdří­ve Zdeněk Váňa, od roku 2001 Dalibor Kupka.

Po obha­jo­bě titu­lu evrop­ské­ho šam­pi­o­na v Göteborgu v roce 2006 (jeho 7. zla­tá medai­le z vrchol­né atle­tic­ké akce) se stal záro­veň prv­ním dese­ti­bo­ja­řem, kte­rý dokon­čil 35 závo­dů s cel­ko­vým souč­tem přes 8000 bodů (dru­hým v pořa­dí je dal­ší čes­ký dese­ti­bo­jař Tomáš Dvořák se 34 dese­ti­bo­ji nad 8000 bodů).

Po MS v Ósace má již 8 zla­tých medai­lí z vrchol­ných akcí. Na kon­tě má také uni­kát­ních 20 dese­ti­bo­jů se souč­tem nad 8500 bodů, což je již hra­ni­ce svě­to­vé extratří­dy. Jako jedi­ný v his­to­rii pře­ko­nal také šest­krát exklu­ziv­ní hra­ni­ci 8800 bodů a k 21. srpnu 2009 již 45-krát 8000 bodů. V tom­to ohle­du drží his­to­ric­ký pri­mát.

Roman Šebrle osla­vu­je zisk zla­té medai­le na MS v atle­ti­ce v Osace (2007)
V břez­nu roku 2008 musel vzdát při běhu na 60 m. př. medai­lo­vě roz­je­tý sed­mi­boj na HMS ve Valencii pro sva­lo­vé zra­ně­ní. O rok poz­dě­ji (8. břez­na 2009) zís­kal bron­zo­vou medai­li v sed­mi­bo­ji na halo­vém mis­trov­ství Evropy v Turíně výko­nem 6142 bodů. Na ven­kov­ním mis­trov­ství svě­ta v Berlíně ve stej­ném roce však skon­čil výko­nem 8266 bodů až na 11. mís­tě.

V halo­vé sezó­ně roku 2010 bylo jeho nej­vý­znam­něj­ším umís­tě­ním 5. mís­to na HMS v katar­ském Dauhá, kde výko­nem 6024 bodů zno­vu pře­ko­nal šes­ti­ti­sí­co­vou hra­ni­ci v sed­mi­bo­ji a záro­veň v něm pře­ko­nal vete­rán­ský svě­to­vý rekord v kate­go­rii nad 35 let věku (před­cho­zí měl hod­no­tu 5839 bodů). V úno­ru 2011 ten­to výkon ješ­tě vylep­šil, když na halo­vém mis­trov­ství ČR v Praze-Stromovce posbí­ral 6117 bodů. Dne 6. břez­na 2011 vybo­jo­val bron­zo­vou medai­li na HME v Paříži výko­nem nové­ho vete­rán­ské­ho SR 6178 bodů.Dne 28. červ­na 2012 vybo­jo­val 6. mís­to v dese­ti­bo­ji na ME v Helsinkách výko­nem 8052 bodů. Jednalo se již o jeho 49. dese­ti­boj v kari­é­ře s výko­nem nad 8000 bodů. Tímto výko­nem se záro­veň kva­li­fi­ko­val na Olympijské hry v Londýně. Zde už neu­spěl a vzdal po prv­ní dis­ci­plí­ně. Byl to nako­nec jeho posled­ní dese­ti­boj v aktiv­ní kari­é­ře, kte­rou pak po dal­ších zdra­vot­ních pro­blé­mech ukon­čil v červ­nu roku 2013.


Detaily o článku Roman Šebrle


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86849 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71606 KB. | 14.07.2024 - 06:40:17